Chỉ thị 09CT/UB

Chỉ thị 09 CT/UB về khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nước cho nhân dân, cán bộ và các lực lượng vũ trang do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 09CT/UB khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến chống Pháp, chống


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM - ĐÀ NẴNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09 CT/UB

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 03 năm 1982

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC KHEN THƯỞNG TỔNG KẾT THÀNH TÍCH KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP, CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC CHO NHÂN DÂN, CÁN BỘ VÀ CÁC LỰC LƯỢNG VŨ TRANG

Trong sự nghiệp kháng chiến giải phóng dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Hồ Chủ tịch gần 30 năm đồng bào trong tỉnh, đồng bào cả nước đã kiên cường đấu tranh chống địch trụ bám sản xuất đóng góp sức người, sức của phục vụ kháng chiến, làm nên sự nghiệp to lớn, cùng với đồng bào trong cả nước đánh bại hai đế quốc to là Pháp và Mỹ, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc cả nước đi lên xã hội chủ nghĩa.

Để tỏ lòng biết ơn và quý trọng của Đảng, Chính phủ và Mặt trận đối với những gia đình, nhân dân, cán bộ và chiến sĩ các lực lượng vũ trang (người còn sống cũng như người đã khuất), đã cống hiến xuất sắc vào sự nghiệp cao cả đó;

Để động viên mọi địa phương, mọi ban, ngành, mọi người trong tỉnh, đoàn kết phấn khởi thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, bảo vệ thành quả cách mạng, lập công mới trong sự nghiệp đánh bại âm mưu bành trướng bá quyền của tập đoàn phản động Trung quốc;

Thực hiện điều lệ khen thưởng thành tích chống Mỹ cứu nước của Hội đồng Nhà nước, nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và thông tư của Hội đồng Bộ trưởng về việc tiến hành khen thưởng thành tích chống Pháp tại các tỉnh phía Nam và chỉ thị số 05/CTTW ngày 9-3-1982 của Thường vụ tỉnh ủy.

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng quyết định tiến hành tổng kết khen thưởng đồng thời trong toàn tỉnh cả hai chính sách “Khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ” các cấp các ngành trong tỉnh cần nắm vững các đối tượng và tiêu chuẩn khen thưởng sau đây, để có biện pháp thực hiện cụ thể nhằm đảm bảo cho được yêu cầu “công ít khen thấp công nhiều thì khen cao, không công không khen, không bỏ sót người có công, không khen những người không có thành tích”, khen đến đâu tổ chức phát huy đến đó, tạo cho được khí thế đồng khởi thi đua ở cơ sở, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội V của Đảng Cộng sản Việt Nam.

I. NHỮNG ĐỐI TƯỢNG CHỦ YẾU ĐỂ XÉT KHEN THƯỞNG:

Sự nghiệp kháng chiến giải phóng dân tộc là sự nghiệp của toàn dân, đối tượng chủ yếu để xét khen thưởng là:

1. Cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang nhân dân bao gồm quân đội và công an.

2. Cán bộ, công nhân viên chức Nhà nước, cán bộ các đoàn thể, công nhân quốc phòng và thanh niên xung phong.

3. Cán bộ xã, phường và tự vệ, dân quân du kích.

4, Những người không phải là cán bộ, chiến sĩ mà có thành tích kháng chiến.

Đối với thành tích trong kháng chiến chống Pháp, chỉ xét khen thưởng cán bộ và chiến sĩ ở lại miền Nam và cán bộ chiến sĩ vào Nam từ năm 1962 trở về trước chưa được khen thưởng ở miền Bắc.

II. TIÊU CHUẨN ĐỂ XÉT KHEN THƯỞNG:

A. Cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang nhân dân, cán bộ công nhân viên chức Nhà nước, các đoàn thể, công nhân quốc phòng và thanh niên xung phong, cán bộ xã, phường, thôn, ấp, tự vệ và dân quân du kích, căn cứ vào thời gian tham gia kháng chiến và thành tích đóng góp của từng người, ở mỗi vùng khác nhau đã liên tục và tích cực công tác đến ngày 30-4-1975 đối với công cuộc kháng chiến chống Mỹ, đến ngày 20-7-1954 đối với công cuộc kháng chiến chống Pháp và trong quá trình tham gia ấy cho đến nay không vi phạm sai lầm khuyết điểm nghiêm trọng.

B. Những người không phải là cán bộ, chiến sĩ mà có thành tích kháng chiến sẽ xét theo các tiêu chuẩn sau đây:

- Đã tham gia hoạt động chiến đấu như đấu tranh vũ trang, làm nòng cốt đấu tranh chính trị, vận động binh sĩ địch, đi liên lạc hoặc làm cơ sở liên lạc, làm công tác mật giao, chuyển đưa vũ khí, tài liệu, tin tức cho kháng chiến, di dân công phục vụ chiến trường, đảm bảo giao thông liên lạc, bảo vệ nuôi nấng cán bộ, bộ đội, thương binh, tàn trữ vũ khí, chôn cất Liệt sĩ…

Ủng hộ của cải vật chất cho kháng chiến.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Từ sau khi đất nước hoàn toàn giải phóng đến nay, tỉnh ta đã thực hiện chính sách khen thưởng gia đình có người thân thoát ly và tổng kết thành tích chống Mỹ cứu nước, khen thưởng theo chỉ thị 31/CT/UB ngày 25-4-1979 của Ủy ban nhân dân tỉnh đã được cấp ủy và chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo, phát hiện được nhiều tình hình phức tạp và có rút được một số kinh nghiệm về tổ chức thực hiện, xử lý các trường hợp khó khăn bồi dưỡng nhiều nghiệp vụ cho một số cán bộ huyện, xã biết làm công tác này. Song đây là một cuộc kháng chiến lâu dài mang tính chất hủy diệt, tình hình chính trị diễn biến phức tạp, cán bộ cũ, quần chúng cách mạng hy sinh tổn thất quá lớn. Vì vậy trong khi triển khai chính sách khen thưởng này cần phải thận trọng:

1. Các ngành các cấp ra sức phát huy thuận lợi, tập trung chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể nghiên cứu kỹ và dự kiến những biện pháp để khắc phục khó khăn, giải quyết đúng đối tượng, đúng tiêu chuẩn, đảm bảo công bằng hợp lý, có tình, đúng thời gian quy định của Trung ương là từ 2 đến 4 năm phải hoàn thành ở cơ sở.

2. Phải phát huy quyền làm chủ tập thể của quần chúng cách mạng, tổ chức quần chúng học tập chính sách, báo công, bình công, công khai so sánh thành tích, lấy quần chúng kết luận mức độ khen thưởng cho từng gia đình, từng người, có sự tham gia xác nhận của cán bộ cũ, không bỏ sót, không khen nhầm.

3. Lấy xã, phường, cơ quan đơn vị làm cơ sở để xét và đề nghị khen thưởng UBND xã, phường, thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm triển khai và thành lập hội đồng khen thưởng ở mỗi cấp giúp UBND huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, đơn vị sản xuất, để chỉ đạo cụ thể.

4. Tăng cường bộ máy thi đua các cấp, đủ số lượng và có khả năng (huyện, thị xã, thành phố bố trí từ 5 - 7 cán bộ, ngành, ban từ 2 - 3 cán bộ, xã, phường, hợp tác xã, đơn vị sản xuất có cán bộ chuyên trách) để giúp cấp ủy và chính quyền chỉ đạo, thực hiện nhanh gọn dứt điểm, đúng thời gian quy định. Trước mắt các cấp cần chọn một số cán bộ am hiểu tình hình tập trung vào công tác này để tiến hành đúng kế hoạch.

5. Ban thi đua tỉnh chịu trách nhiệm lập kế hoạch, tổ chức tập huấn cán bộ, cùng với Viện Huân chương tổ chức điểm, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ huyện, xã, các ngành, cùng với UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức phát động, phổ biến học tập chính sách và theo dõi xét duyệt ở cơ sở, thẩm tra, kết luận, lập danh sách báo cáo UBND tỉnh xét trình Hội đồng Nhà nước khen thưởng. Các ngành có liên quan như: Thương binh xã hội, văn hóa thông tin, tổ chức Ủy ban. Ty tài chính, Ngân hàng phối hợp với Ban thi đua tỉnh tham gia chỉ đạo ở cơ sở bố trí cán bộ, giải quyết kinh phí phương tiện tạo điều kiện để hội đồng khen thưởng các cấp triển khai. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể kết hợp tuyên truyền vận động hội đoàn viên làm nòng cốt thực hiện ở cơ sở. Phân công cán bộ cùng với Ban thi đua cùng cấp tổ chức thực hiện tốt.

Ủy ban nhân dân các xã, phường, chủ nhiệm hợp tác xã, Thủ trưởng các đơn vị căn cứ chỉ thị này mà xây dựng kế hoạch cử cán bộ đi tập huấn để về tổ chức thực hiện ở đơn vị mình.

Khen thưởng thành tích chống Pháp, chống Mỹ cho nhân dân cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang làm việc làm phức tạp và đã qua nhiều năm, nhiều thế hệ, đối tượng rộng khối lượng lớn, liên quan đến sinh mệnh chính trị của tập thể và từng người, là một việc làm công phu thận trọng. Do vậy các cấp, các ngành vẫn tập trung chỉ đạo có biện pháp cụ thể để tổ chức thực hiện ngay từ đầu, tập trung dứt điểm đồng bộ trong thời gian ngắn.

Nhận được chỉ thị này, Ban thi đua tỉnh căn cứ vào điều lệ khen thưởng thành tích chống Mỹ cứu nước của Hội đồng Nhà nước, và các thông tư của Hội đồng Bộ trưởng, hướng dẫn kế hoạch, cùng với UBND các địa phương, Thủ trưởng các ban, ngành kiện toàn bộ máy thi đua thành lập hội đồng khen thưởng, tổ chức triển khai và thường xuyên báo cáo việc thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi chỉ đạo.

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QN-ĐN
Q. CHỦ TỊCH
Phạm Đức Nam

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 09CT/UB

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu09CT/UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/03/1982
Ngày hiệu lực15/03/1982
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 09CT/UB

Lược đồ Chỉ thị 09CT/UB khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến chống Pháp, chống


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 09CT/UB khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến chống Pháp, chống
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu09CT/UB
        Cơ quan ban hànhtỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng
        Người kýPhạm Đức Nam
        Ngày ban hành15/03/1982
        Ngày hiệu lực15/03/1982
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Chỉ thị 09CT/UB khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến chống Pháp, chống

              Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 09CT/UB khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến chống Pháp, chống

              • 15/03/1982

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 15/03/1982

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực