Chỉ thị 10/2006/CT-UBND

Chỉ thị 10/2006/CT-UBND tăng cường công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế do tỉnh Quảng Trị ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 10/2006/CT-UBND công tác đối ngoại hợp tác quốc tế tỉnh Quảng Trị


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/2006/CT-UBND

Đông Hà, ngày 25 tháng 5 năm 2006

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

Quán triệt và thực hiện chính sách đối ngoại rộng mở, đa dạng hoá, đa phương hoá của Đảng và Nhà nước, chủ trương, kế hoạch tăng cường hợp tác quốc tế của Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân và UBND tỉnh, công tác Đối ngoại và hợp tác quốc tế của tỉnh Quảng Trị trong những năm qua đã có những bước phát triển quan trọng, góp phần tranh thủ ngoại lực phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đồng thời tạo dựng, mở rộng khuôn khổ quan hệ hữu nghị, hợp tác trên nhiều lĩnh vực với các địa phương, đối tác trong và ngoài nước.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác Đối ngoại và hợp tác quốc tế ở địa phương vẫn còn một số mặt hạn chế nhất định, chưa đáp ứng được yêu cầu hội nhập và phát triển. Nguyên nhân chủ yếu là do chưa nhận thức đúng mức về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác đối ngoại, chưa xây dựng được kế hoạch dài hạn về công tác Đối ngoại và hợp tác quốc tế; sự phối hợp giữa các cơ quan và các địa phương còn chưa chặt chẽ, công tác Đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại nhân dân còn chưa được hoàn thiện và quản lý thống nhất; Cơ chế, chính sách và các nguồn lực phục vụ công tác Đối ngoại và hợp tác quốc tế còn nhiều hạn chế, khó khăn cần được kịp thời tháo gỡ.

Để kiện toàn và tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác Đối ngoại và hợp tác quốc tế của tỉnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, đồng thời phát huy những thành quả tích cực trong quan hệ quốc tế trong những năm qua, UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các Sở, Ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

1. Trên cơ sở quán triệt các mục tiêu, đường lối và phương châm chỉ đạo hoạt động đối ngoại của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, bám sát tình hình thực tế của từng ngành và địa phương, các Sở, Ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã chủ động, tích cực nghiên cứu, đề xuất các chương trình, kế hoạch dài hạn, biện pháp thực hiện công tác Đối ngoại và hợp tác quốc tế phù hợp tình hình mới, đồng thời phân công lãnh đạo phụ trách lĩnh vực và cán bộ theo dõi công tác Đối ngoại của đơn vị.

2. Đề cao tính chủ động, sáng tạo trong hoạt động đối ngoại và kinh tế đối ngoại. Phối hợp tổ chức thực hiện thắng lợi chương trình hành động của tỉnh về Hội nhập kinh tế quốc tế, đề án tham gia chương trình hợp tác trên Hành lang kinh tế Đông - Tây (EWEC) mà Quảng Trị là tỉnh " đầu cầu" về phía Việt Nam và kế hoạch phát triển công tác Đối ngoại và hợp tác quốc tế tỉnh Quảng Trị từ nay đến năm 2010.

3. Sở Ngoại vụ:

3.1. Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất việc triển khai thực hiện Quyết định 28/2005/QĐ-TTg ngày 01/02/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thống nhất quản lý hoạt động đối ngoại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đồng thời tăng cường quản lý, giám sát và tích cực kêu gọi, tranh thủ nguồn hỗ trợ từ các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài (NGO) trên cơ sở Chương trình quốc gia xúc tiến vận động viện trợ NGO giai đoạn 2006 - 2010 nhằm phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

3.2. Phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các ngành liên quan đề xuất thực hiện Quyết định số 110/2004/QĐ-TTg ngày 23/6/2004 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 36/NQ-TW ngày 26/3/2004 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó chú trọng việc đề ra các chính sách thu hút, phát huy tiềm lực của đồng bào Việt Nam định cư ở nước ngoài góp phần xây dựng và phát triển tỉnh nhà.

3.3. Chủ trì phối hợp với BCH Biên phòng tỉnh và các ngành liên quan nghiên cứu dự thảo quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo công tác biên giới và lãnh thổ tỉnh trình UBND tỉnh xem xét, quyết định và chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động của Ban Biên giới và lãnh thổ tỉnh một cách có hiệu quả.

3.4. Phối hợp với Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh có các hình thức biểu dương khen thưởng kịp thời đối với các đơn vị, cá nhân, tổ chức có nhiều đóng góp, giúp đỡ có hiệu quả đối với công tác Đối ngoại và hợp tác quốc tế, đồng thời đề xuất hình thức xử lý nghiêm những đơn vị, cá nhân, tổ chức để xảy ra sai phạm trong quá trình triển khai công tác đối ngoại.

4. Sở Kế hoạch & Đầu tư:

4.1. Chủ trì phối hợp Ban Hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh và các Sở, Ban, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất thực hiện có hiệu quả Nghị định số 17/2001/NĐ-CP ngày 04/5/2001 của Chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành, tạo môi trường pháp lý vững chắc cho hoạt động kinh tế đối ngoại, mở rộng quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư nhằm thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh nhà.

4.2. Phối hợp các Sở: Thương mại và Du lịch, Tài chính, Ngoại vụ, Ban Quản lý KKT - TM đặc biệt Lao Bảo, BQL các Khu Công nghiệp tỉnh, BQL các Khu Du lịch tỉnh nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh hoàn chỉnh các cơ chế, chính sách, các biện pháp vận động, quản lý và thực hiện các chương trình, dự án ODA, FDI, chương trình hợp tác với các tỉnh bạn Lào và Thái Lan trên tuyến hành lang kinh tế Đông - Tây.

4.3. Phối hợp Sở Ngoại vụ, Sở Tài chính nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách, các biện pháp khuyến khích, ưu đãi công tác vận động, quản lý và thực hiện hiệu quả các chương trình, dự án ODA, NGO, FDI.

Tăng cường các nguồn lực (Nhân lực, kinh phí, trang thiết bị…) phục vụ các hoạt động đối ngoại và kinh tế đối ngoại nhằm thực hiện hiệu quả phương châm " Ngoại giao phục vụ phát triển kinh tế ".

5. Sở Thương Mại và Du lịch (Cơ quan thường trực Ban Hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh):

5.1. Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan triển khai thực hiện Quyết định số 37/2002/QĐ-TTg ngày 14/3/2002 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 07/NQ-TW ngày 27/11/2001 của Bộ Chính trị và Chương trình hành động của tỉnh Quảng Trị về hội nhập kinh tế quốc tế nhằm chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế sâu hơn và đầy đủ hơn, đặc biệt sau khi nước ta gia nhập WTO. Đề xuất chiến lược phát triển du lịch theo hướng chú trọng đến nâng cao chất lượng dịch vụ và xây dựng, quảng bá, khai thác các sản phẩm du lịch mang tính đặc trưng của Quảng Trị như loại hình tour du lịch hành lang Đông - Tây, du lịch hoài niệm để thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế; trình UBND tỉnh ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Khóa XIV) về phát triển Thương mại - Dịch vụ đến năm 2010.

5.2. Đẩy mạnh xúc tiến thương mại thông qua việc tăng cường cung cấp thông tin và hỗ trợ các doanh nghiệp tiếp cận hơn nữa các thị trường lân cận như: Lào, Thái Lan, đồng thời chú trọng tìm kiếm đối tác và hướng đến các thị trường lớn như: EU, Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và một số thị trường tiềm năng khác.

6. Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị với nước ngoài tỉnh: Khẩn trương củng cố, kiện toàn và thành lập các Hội Hữu nghị để tổ chức Đại hội Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị của tỉnh lần thứ I, góp phần nâng cao hiệu quả công tác hữu nghị và đối ngoại nhân dân.

7. Sở Khoa học & Công nghệ: Chủ trì, phối hợp các Sở: Kế hoạch và Đầu tư (Thông qua Trung tâm Xúc tiến đầu tư), Thương mại và Du lịch, Ngoại vụ tổ chức nhóm công tác liên ngành với nhiệm vụ chính là nâng cấp trang thông tin điện tử của tỉnh thành song ngữ Việt - Anh nhằm giới thiệu, cập nhật các chương trình dự án, các cơ chế chính sách ưu đãi đầu tư, các điểm thu hút đầu tư và chương trình Hội nhập kinh tế quốc tế của tỉnh Quảng Trị.

8. Sở Nội vụ: Chủ trì, phối hợp các ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh kiện toàn tổ chức bộ máy thực hiện công tác đối ngoại và xây dựng Đề án hình thành, phát triển và đào tạo nguồn nhân lực, trọng dụng nhân tài phục vụ các chương trình, dự án hợp tác quốc tế, phù hợp với chiến lược hội nhập quốc tế của Chính phủ.

9. Sở Giáo dục và Đào tạo: Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ đánh giá, đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả chương trình hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo với các tỉnh Trung Lào và Đông Bắc Thái Lan.

10. Công an tỉnh: Chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ và các ngành liên quan đề xuất kế hoạch, biện pháp đảm bảo an ninh đối ngoại và hợp tác quốc tế nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ đối ngoại chung của tỉnh.

11. Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh:

11.1. Tiếp tục phối hợp với các ngành, địa phương liên quan quản lý, tổ chức thực hiện và duy trì có hiệu quả đề án "Phong trào quần chúng tự quản đường biên, cột mốc và giữ gìn an ninh trật tự thôn bản", việc kết nghĩa giữa các bản đối diện 02 bên biên giới. Chỉ đạo các đồn, trạm biên phòng dọc tuyến biên giới làm tốt việc đỡ đầu các thôn bản thuộc địa bàn phụ trách.

11.2. Tăng cường công tác phối hợp với các lực lượng bảo vệ biên giới của 02 tỉnh bạn Lào tiếp giáp (Savannakhet và Salavan) để quản lý, bảo vệ biên giới, hệ thống mốc quốc giới, tham gia thực hiện tốt dự án "Tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam - Lào". Xây dựng biên giới hoà bình, hữu nghị cùng hợp tác phát triển.

12. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Phối hợp Sở Ngoại vụ và các ngành liên quan tham gia thực hiện các chương trình hợp tác quốc tế khắc phục hậu quả chiến tranh và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

13. Cục Hải quan Quảng Trị: Chủ động nghiên cứu các biện pháp đảm bảo hiệu quả, đúng tiến độ trong công tác triển khai thủ tục hải quan một cửa, một điểm dừng tại Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo; kịp thời báo cáo những vướng mắc phát sinh, đề xuất sửa đổi những nội dung chưa phù hợp trong các quy định hiện hành theo hướng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu qua cửa khẩu.

Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức, xây dựng thành chương trình công tác và xác định rõ trọng tâm để có biện pháp triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. UBND tỉnh giao Sở Ngoại vụ trực tiếp theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này và định kỳ hàng quý báo cáo UBND tỉnh biết. Trong quá trình thực hiện nếu có những vấn đề phát sinh, các Sở, Ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã và các cơ quan TW đóng trên địa bàn tỉnh cần báo cáo kịp thời UBND tỉnh (Thông qua Sở Ngoại vụ và Văn phòng UBND tỉnh) để chỉ đạo giải quyết./.

 

 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Lê Hữu Phúc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10/2006/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu10/2006/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/05/2006
Ngày hiệu lực04/06/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10/2006/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 10/2006/CT-UBND công tác đối ngoại hợp tác quốc tế tỉnh Quảng Trị


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 10/2006/CT-UBND công tác đối ngoại hợp tác quốc tế tỉnh Quảng Trị
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu10/2006/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Trị
        Người kýLê Hữu Phúc
        Ngày ban hành25/05/2006
        Ngày hiệu lực04/06/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 10/2006/CT-UBND công tác đối ngoại hợp tác quốc tế tỉnh Quảng Trị

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 10/2006/CT-UBND công tác đối ngoại hợp tác quốc tế tỉnh Quảng Trị

           • 25/05/2006

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/06/2006

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực