Chỉ thị 10/2006/CT-UBND

Chỉ thị 10/2006/CT-UBND về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2007 do tỉnh An Giang ban hành

Chỉ thị 10/2006/CT-UBND kế hoạch phát triển kinh tế dự toán ngân sách An Giang đã được thay thế bởi Quyết định 2442/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản QPPL của UBND An Giang 2005 đến 2012 và được áp dụng kể từ ngày 26/12/2012.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 10/2006/CT-UBND kế hoạch phát triển kinh tế dự toán ngân sách An Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/2006/CT-UBND

Long Xuyên, ngày 28 tháng 6 năm 2006

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2007

Thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 12 tháng 6 năm 2006 của Thủ Tướng Chính Phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2007.

Trên cơ sở khung hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2007 (số 4447/BKH-TH ngày 16/6/2006) của Bộ Kế hoạch và Đầu tư được báo cáo tại Hội nghị ngành Kế hoạch và Đầu tư, ngày 19/6/2006.

Năm 2007 là năm thứ 2 triển khai thực hiện kế hoạch 5 năm 2006 - 2010, là năm có ý nghĩa quan trọng, tiếp tục tạo đà cho việc hoàn thành các mục tiêu của cả giai đoạn 2006 - 2010, nâng cao thêm một bước chất lượng cuộc sống của nhân dân và hoà cùng cả nước hội nhập kinh tế quốc tế đạt hiệu quả. Trên cơ sở kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010 đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở, ngành, UBND huyện, thị, thành xác định rõ nhiệm vụ, yêu cầu của sự phát triển trong xu thế hội nhập, từ đó xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2007, đề ra giải pháp tích cực khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho việc đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

I. Mục tiêu và nhiệm vụ chủ yếu của kế hoạch năm 2007:

1. Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) 12%, tạo chuyển biến mạnh về chất lượng phát triển. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ; phấn đấu đạt giá trị gia tăng của ngành nông, lâm, ngư nghiệp tăng trên 3,6%, giá trị gia tăng của ngành công nghiệp - xây dựng tăng trên 17%, giá trị gia tăng của ngành dịch vụ tăng trên 15,5%; kim ngạch xuất khẩu tăng trên 28,5%; tạo điều kiện để nền kinh tế phát triển nhanh, bền vững trong năm 2007 và tiếp tục tăng trưởng trong những năm tiếp theo.

Tạo môi trường và điều kiện thuận lợi để giảm chi phí và nâng cao chất lượng hoạt động của các ngành dịch vụ. Nâng cao chất lượng hoạt động thương mại trong tỉnh, đặc biệt chú trọng mạng lưới phân phối trong điều kiện hội nhập, để duy trì và phát triển thị phần được ổn định. Phát triển và nâng cao hiệu quả khu vực kinh tế nhà nước, đồng thời phát triển mạnh, không hạn chế quy mô các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác.

Triển khai thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí với việc chấn chỉnh công tác quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn; tổ chức lại các Ban quản lý dự án; từng bước chấm dứt tình trạng khép kín trong đầu tư xây dựng; tăng cường công tác giám sát, thanh tra nhằm ngăn chặn có hiệu quả tình trạng tham ô, lãng phí, đảm bảo chất lượng của công trình. Tạo điều kiện để nền kinh tế phát triển ổn định bền vững, đồng thời đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hơn năm 2006.

2. Đẩy mạnh xã hội hoá các lĩnh vực xã hội, tạo điều kiện khuyến khích khu vực tư nhân đầu tư vào lĩnh vực này; đổi mới quản lý nhà nước, mở rộng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các đơn vị sự nghiệp văn hóa, y tế, giáo dục, thể dục thể thao; tạo chuyển biến rõ nét về phát triển giáo dục và đào tạo; tiếp tục phát triển mạng lưới đào tạo nghề, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực với cơ cấu hợp lý; từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ xã hội.

Giải quyết có hiệu quả những vấn đề xã hội bức xúc như giảm nghèo, việc làm, phòng chống AIDS, tai nạn giao thông và các tệ nạn xã hội khác, đặc biệt là tình trạng tội phạm, ma tuý; thực hiện các giải pháp kiểm soát tốc độ tăng dân số để đạt được quy mô dân số hợp lý vào năm 2010.

3. Có biện pháp khắc phục và cải thiện chất lượng môi trường, giải quyết cơ bản tình trạng ô nhiễm môi trường ở các khu vực nhà máy, khu dân cư đông đúc; cải tạo và xử lý môi trường trên các sông, kênh, rạch đang bị ô nhiễm nặng.

Nâng cao năng lực phòng tránh và hạn chế tác động xấu của thiên tai, sự biến động khí hậu bất lợi đối với môi trường; ứng cứu kịp thời và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra; sử dụng hợp lý, có hiệu quả và bền vững tài nguyên thiên nhiên, môi trường ở các lưu vực sông, bảo đảm giữ cân bằng sinh thái, bảo tồn thiên nhiên và gìn giữ đa dạng sinh học. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao nhận thức về môi trường; coi gìn giữ và bảo vệ môi trường là trách nhiệm của toàn xã hội.

4. Đẩy mạnh cải cách và hoàn thiện thể chế hành chính, nâng cao đạo đức và năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức và cải cách tài chính công. Thực hiện có hiệu quả các chính sách, giải pháp phòng và chống tham nhũng, lãng phí; củng cố lòng tin của nhân dân, doanh nghiệp đối với bộ máy quản lý nhà nước.

5. Tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, chú trọng khu vực biên giới, dân tộc; tạo môi trường chính trị ổn định cho phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế.

II. PHÂN CÔNG VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:

1. Phân công thực hiện:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hướng dẫn các Sở, ban ngành tỉnh, UBND các cấp xây dựng kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2007. Thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở các Sở ngành, địa phương thực hiện đúng nội dung và thời gian; tổng hợp kế hoạch kinh tế - xã hội tỉnh năm 2007 trình UBND tỉnh. Chủ trì phối hợp cùng Sở Tài chính xây dựng kế hoạch phân bổ nguồn vốn ngân sách nhà nước cho đầu tư xây dựng.

- Sở Tài chính hướng dẫn nội dung lập dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2007 cho các Sở, ban ngành tỉnh và UBND các cấp trình UBND tỉnh và HĐND cùng cấp xem xét quyết định. Trong quá trình xây dựng dự toán ngân sách ở địa phương, các đơn vị phải quán triệt thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo Quyết định số 25/2006/QĐ-TTg ngày 26/01/2006 của Thủ tướng Chính phủ.

- Cục Thống kê cung cấp số liệu chính thức năm 2005, ước thực hiện kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2006 để Sở Kế hoạch và Đầu tư làm cơ sở xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2007.

- Trên cơ sở nội dung hướng dẫn của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, các Sở, ngành và UBND huyện, thị, thành phố xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách năm 2007 và đề ra các biện pháp tổ chức thực hiện các chương trình thuộc lĩnh vực được phân công.

- UBND huyện, thị, thành hướng dẫn, tổ chức và chỉ đạo các Phòng Tài chính - Kế hoạch phối hợp chặt với các Phòng chuyên ngành khác của huyện, thị, thành xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội phạm vi lãnh thổ và dự toán ngân sách nhà nước trên địa bàn.

- Các doanh nghiệp nhà nước đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh của đơn vị năm 2006, phân tích đánh giá những thuận lợi khó khăn, nhận định diễn biến thị trường, về khả năng cạnh tranh để xây dựng kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2007.

2. Tiến độ xây dựng kế hoạch:

Tiến độ xây dựng kế hoạch chia làm 2 giai đoạn:

- Giai đoạn 1: Các Sở, ngành khẩn trương lập kế hoạch 2007, chậm nhất đến hết ngày 10/7/2006 gởi về Sở Kế Hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính để tổng hợp. Trong thời gian này Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tổ chức làm việc trực tiếp với các Sở, ngành để trao đổi thống nhất định hướng mục tiêu phát triển và những chỉ tiêu chủ yếu của tỉnh.

Từ 11-17/7/2006, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính trình UBND tỉnh dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự thảo dự toán ngân sách năm 2007 của tỉnh, sau đó hoàn chỉnh gởi báo cáo cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 20/7/2006.

- Giai đoạn 2: Các Sở, ngành và UBND huyện, thị, thành phố, các doanh nghiệp nhà nước tiếp tục nghiên cứu, bổ sung hoàn chỉnh kế hoạch năm 2007 của ngành và đơn vị mình, để chính thức thông qua UBND tỉnh vào tháng 9/2006 và sau đó thông qua HĐND tỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- TT.Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (B/c);
- TT.UBND tỉnh;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- HĐND, UBND huyện, thị, thành;
- Các Sở, Ngành, DNNN;
- P. TH, KT, XDCB, VHXH, NC;
- Lưu VTLT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Lâm Minh Chiếu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10/2006/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu10/2006/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/06/2006
Ngày hiệu lực08/07/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/12/2012
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10/2006/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 10/2006/CT-UBND kế hoạch phát triển kinh tế dự toán ngân sách An Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 10/2006/CT-UBND kế hoạch phát triển kinh tế dự toán ngân sách An Giang
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu10/2006/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
        Người kýLâm Minh Chiếu
        Ngày ban hành28/06/2006
        Ngày hiệu lực08/07/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/12/2012
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị 10/2006/CT-UBND kế hoạch phát triển kinh tế dự toán ngân sách An Giang

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 10/2006/CT-UBND kế hoạch phát triển kinh tế dự toán ngân sách An Giang