Chỉ thị 10/2007/CT-UBND

Chỉ thị 10/2007/CT-UBND triển khai thi hành Luật Cư trú do tỉnh Quảng Ninh ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 10/2007/CT-UBND triển khai thi hành luật cư trú Quảng Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 10/2007/CT-UBND

Hạ Long, ngày 25 tháng 06 năm 2007

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT CƯ TRÚ

Luật Cư trú đã được Kỳ họp thứ 10 Quốc hội Khóa XI thông qua, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2007, đây là một đạo luật quan trọng quy định trình tự, thủ tục đăng ký, quản lý cư trú; quyền, trách nhiệm của công dân, hộ gia đình, cơ quan, tổ chức về đăng ký và quản lý cư trú.

Ngày 29 tháng 3 năm 2007, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 07/2007/CT-TTg vviệc tổ chức thi hành Luật cư trú; để thi hành nghiêm túc Luật cư trú và Chỉ thị của Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Ngành, đơn vị lực lượng vũ trang, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh các huyện, thị xã, thành phthực hiện những công việc sau đây:

1. Công an tnh:

a) Xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Luật cư trú, Nghị định, Chỉ thị của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Công an. Đồng thời quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân nắm vững nội dung cơ bản của Luật Cư trú, đảm bảo cho công tác đăng ký, quản lý cư trú có hiệu quả, góp phn quản lý xã hội trong tình hình mới.

b) Lựa chọn bố trí cán bộ có năng lực, trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức tt làm công tác đăng ký, quản lý cư trú, đặc biệt là cán bộ trực tiếp nhận giải quyết hồ sơ đăng ký cư trú của công dân; công khai minh bạch điều kiện, thủ tục, lệ phí về đăng ký cư trú; giải quyết kịp thi kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân; xử lý nghiêm cán bộ sai phạm trong công tác đăng ký và quản lý cư trú.

c) Rà soát thống kê đầy đủ các trường hợp có đủ điều kiện cấp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú theo quy định của luật cư trú để có kế hoạch, phương án bố trí cán bộ, sắp xếp hợp lý nơi thường trực tiếp dân và các điều kiện cần thiết khác để đảm bảo cấp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đúng thời hạn luật quy định. Bố trí thời gian và các điểm tiếp nhận lưu trú thuận lợi để công dân, hộ gia đình, cơ quan, tổ chức thực hiện tốt việc thông báo lưu trú.

d) Tổ chức tập huấn chuyên sâu Luật cư trú, các văn bản quy định chi tiết và hướng dn thi hành Luật Cư trú của Chính phủ và Bộ công an; quy trình đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú và tiếp nhận thông báo lưu trú cho cán bộ chủ chốt, cán bộ trực tiếp làm công tác đăng ký, quản lý cư trú của các đơn vị, địa phương và cho những người làm công tác đăng ký, quản lý cư trú ở xã, phường, thị trấn, những người tham gia công tác tiếp nhận thông báo lưu trú tại các khu dân cư, tổ dân. Xây dựng kế hoạch in ấn tài liệu, biu mẫu, s sách vđăng ký, quản lý cư trú theo quy định mới của Luật Cư trú để triển khai thực hiện.

đ) Giao Giám đốc Công an tỉnh tổ chức hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện của các cấp, các ngành, các đơn vị lực lượng vũ trang và Công an các cấp triển khai thi hành Luật Cư trú.

2. Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh:

Phối hợp với Công an tỉnh hướng dẫn việc đăng ký, quản lý cư trú đối với người đang làm nghĩa vụ quân sự, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân quốc phòng cư trú tại đơn vị theo quy định của Luật cư trú. Đồng thời tổ chức việc quản lý cư trú trong khu vực lực lượng Quân đội và Bộ đội biên phòng quản lý.

3. Sở Tư pháp:

Tổ chức phổ biến Luật Cư trú đến các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể của tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; chủ trì và phối hợp với Công an tỉnh hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện, các cơ quan đơn vị chức năng rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến quy định về hộ khẩu hoặc các quy định khác trái với Luật Cư trú để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi hoặc bãi bỏ, đặc biệt các quy định lạm dụng hộ khẩu hạn chế quyền, lợi ích hợp pháp của công dân.

4. Sở Văn hóa - Thông tin:

Phối hợp với Công an tỉnh, Sở Tư pháp, hướng dẫn cơ quan báo chí, phát thanh, truyn hình ở tỉnh và các huyện, thị xã tuyên truyn rộng rãi Luật Cư trú và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Cư trú.

5. Sở Tài chính:

a) Chủ trì phối hợp Công an tỉnh, Sở kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan liên quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện dự trù kinh phí đảm bảo điều kiện để triển khai thực hiện Luật cư trú.

b) Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương nghiên cứu đề nghị trình Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi bổ sung các quy định về lệ phí đăng ký cư trú cho phù hợp với Luật Cư trú.

6. Các sở, ban, ngành, cơ quan thuộc tỉnh:

Căn cứ vào chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của đơn vị mình tổ chức tuyên truyền, phổ biến và triển khai thi hành Luật Cư trú. Tiến hành kiểm tra rà soát các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản khác trong lĩnh vực quản lý của mình liên quan đến quy định vhộ khu đsửa đi, bãi bỏ hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi hoặc bãi bỏ những nội dung trái với Luật Cư trú và các văn bản hướng dẫn thi hành luật.

7. UBND các huyện, thị xã, thành phố:

a) Tổ chức triển khai việc quản lý nhà nước về cư trú tại địa phương theo quy định của Luật Cư trú và các quy định khác của pháp luật liên quan theo phân cấp của Chính phủ.

b) Bố trí đủ cán bộ có năng lực, phẩm chất đạo đức tốt làm công tác đăng ký, quản lý cư trú ở cấp xã; bảo đảm trình tự, thủ tục đăng ký thường trú, tạm trú đơn giản, kịp thời, chính xác, công khai, minh bạch theo đúng quy định của Luật Cư trú và hướng dẫn của Bộ Công an, Công an tỉnh.

c) Chỉ đạo tổ chức rà soát ngay các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản khác thuộc phạm vi quản lý liên quan đến quy định về hộ khẩu để sửa đổi, bãi bỏ hoặc kiến nghị vi cơ quan có thm quyn sửa đi, bãi bỏ những nội dung trái vi Luật cư trú và các văn bản hướng dẫn thi hành luật.

d) Giải quyết kịp thời những kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến cư trú, quản lý cư trú theo quy định của pháp luật; kiên quyết xử lý những cán bộ, công chức, viên chức vi phạm Luật Cư trú.

đ) Không được tự ý ban hành thêm các quy định, thủ tục, đặt ra việc thu phí, lệ phí trái với quy định trong Luật Cư trú và các văn bản hướng dẫn thi hành luật.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, đơn vị lực lượng vũ trang, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thi hành chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, kịp thời phản ánh vCông an tỉnh tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Bộ Công an (b/c);
- TT.TU, TT. HĐND tỉnh (b/c);
- CT, các Phó CT. UBND tỉnh;
- Các Sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- V0,V1, TH1,2,NC;
- Lưu VT, NC- UBND tỉnh.

TM. UBND TỈNH QUẢNG NINH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn
Hồng Quân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10/2007/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu10/2007/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/06/2007
Ngày hiệu lực05/07/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Quyền dân sự
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10/2007/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 10/2007/CT-UBND triển khai thi hành luật cư trú Quảng Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 10/2007/CT-UBND triển khai thi hành luật cư trú Quảng Ninh
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu10/2007/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ninh
        Người kýNguyễn Hồng Quân
        Ngày ban hành25/06/2007
        Ngày hiệu lực05/07/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Quyền dân sự
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 10/2007/CT-UBND triển khai thi hành luật cư trú Quảng Ninh

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 10/2007/CT-UBND triển khai thi hành luật cư trú Quảng Ninh

             • 25/06/2007

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 05/07/2007

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực