Chỉ thị 10/2008/CT-UBND

Chỉ thị 10/2008/CT-UBND về đẩy mạnh công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Nội dung toàn văn Chỉ thị 10/2008/CT-UBND phòng chống kiểm soát ma túy Đồng Tháp


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/2008/CT-UBND

Thành phố Cao Lãnh, ngày 16 tháng 5 năm 2008

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG VÀ KIỂM SOÁT MA TÚY TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP

Những năm qua, công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn Tỉnh đạt được những kết quả quan trọng, đáng chú ý là công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức và ý thức cảnh giác của cán bộ, nhân dân đối với tội phạm và tệ nạn ma túy; lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy ở địa phương ngày càng được củng cố và phát triển về nhiều mặt, chủ động kiểm soát được tình hình, không để nảy sinh đột biến phức tạp.

Tuy nhiên, gần đây tình hình tội phạm và tệ nạn liên quan đến ma túy cùng với số người nghiện ma túy ở địa phương chưa có biểu hiện giảm cơ bản; phương thức hoạt động của đối tượng phạm pháp ngày càng tinh vi, khó phát hiện hơn; số người sử dụng các chất ma túy là con, em của cán bộ công chức và gia đình khá giả ngày càng tăng; thời gian qua, đã phát hiện được một số vụ vận chuyển các chất ma túy qua biên giới vào nội địa; người nghiện ma tuý bị nhiễm HIV/AIDS do lây nhiễm qua đường tiêm chích ngày càng nhiều. Tệ nạn ma tuý đã và đang xâm nhập vào học đường, lây lan đến tận vùng nông thôn, đáng chú ý là loại tội phạm và tệ nạn về ma túy vừa là tiền đề vừa là điều kiện phát sinh các loại tội phạm và tệ nạn khác. Theo nhận định của cơ quan chức năng tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy ở trong nước và khu vực trong thời gian tới không giảm; công tác cai nghiện chưa mang lại hiệu quả và quản lý đối tượng sau cai nghiện đang là vấn đề hết sức khó khăn, bất cập, đó là những yếu tố tiềm ẩn phát sinh, phát triển tội phạm và tệ nạn ma tuý ở địa phương.

Để chủ động phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả đối với tội phạm và tệ nạn ma túy; tiếp tục thực hiện nghiêm Quyết định số 49/2005/QĐ-TTg ngày 10 tháng 03 năm 2005; Quyết định số 156/2007/QĐ-TTg ngày 25 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch tổng thể và Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma tuý đến năm 2010, Ủy ban nhân dân Tỉnh Chỉ thị:

1. Tiếp tục củng cố và kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống ma túy ở các cấp; xây dựng và bổ sung, hoàn thiện qui chế hoạt động của Ban, qui định rõ trách nhiệm của từng thành viên; đồng thời tham mưu và tranh thủ sự lãnh, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia vào công tác phòng, chống ma túy ở địa phương.

Tăng cường phối hợp giữa các ngành, các cấp với các đoàn thể trong công tác phòng, chống ma tuý; phân định giữa cơ quan chủ trì với cơ quan phối hợp đảm bảo chặt chẽ, thường xuyên và kịp thời, khắc phục cho được tình trạng hình thức, chia cắt, gián đoạn.

Phát huy hơn nữa vai trò tham mưu, nòng cốt cho Ban chỉ đạo phòng, chống ma túy các cấp của lực lượng Công an. Nhất là việc tham mưu triển khai thực hiện các Đề án thuộc Chương trình hành động phòng chống ma túy của Chính phủ cho phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức về phòng, chống ma túy với các nội dung và hình thức phong phú đa dạng; coi trọng vai trò của gia đình, lấy gia đình làm trung tâm của công tác vận động, phát huy tính tích cực của ông bà, cha mẹ, người có uy tín trong dòng họ, tổ chức nhiều đợt vận động thiết thực; xây dựng và củng cố phong trào toàn dân tích cực tham gia công tác phòng, chống ma túy ngay tại địa bàn cơ sở.

3. Trong quá trình triển khai công tác phòng, chống ma túy ở các ngành các cấp phải lồng ghép kết hợp với các chương trình mục tiêu, các phong trào, các cuộc vận động về phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương để cùng phát huy hiệu quả; tiếp tục thực hiện có hiệu quả kế hoạch xây dựng xã, phường, thị trấn không có tội phạm và người nghiện ma tuý.

4. Công an Tỉnh quan tâm củng cố về tổ chức và nâng cao năng lực của lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy; đẩy mạnh tấn công, trấn áp tội phạm về ma tuý, tập trung thực hiện tốt các biện pháp công tác nghiệp vụ trinh sát bí mật nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả các hoạt động phạm tội và hành vi vi phạm có liên quan đến ma tuý ngay từ khi mới hình thành, kiểm soát chặt và kiên quyết không để hình thành các điểm, tụ điểm phức tạp về ma tuý ở địa phương. Đồng thời, phải kết hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng, nhanh chóng điều tra làm rõ và sớm đưa ra truy tố, xét xử các vụ án về ma tuý một cách nghiêm minh đúng pháp luật nhằm răn đe, giáo dục phòng ngừa chung.

Phối hợp với các ngành liên quan lập hồ sơ đối với người nghiện ma tuý đưa vào tập trung cai nghiện tại Trung tâm, đảm bảo chỉ tiêu cai nghiện phục hồi theo kế hoạch được duyệt của Uỷ ban nhân dân Tỉnh giai đoạn 2006 – 2010.

Chủ trì phối hợp với lực lượng Bộ độ Biên phòng, Hải Quan, Uỷ ban nhân dân hai huyện biên giới Tân Hồng và Hồng Ngự tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 187/2005/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt “Đề án tổng thể kiểm soát ma tuý qua biên giới đến năm 2010”. Chú trọng phối hợp đẩy mạnh các hoạt động nghiệp vụ trinh sát nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời hành vi vận chuyển trái phép ma tuý từ Campuchia vào Việt Nam (qua biên giới Đồng Tháp - Prâyveng).

5. Sở Giáo dục - Đào tạo, Trường Đại học sư phạm, Trường Cao đẳng cộng đồng và Cao đẳng nghề Đồng Tháp chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan và gia đình học sinh tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả đề án “Phòng, chống ma tuý trong trường học giai đoạn 2006-2010”. Nhất là việc tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch phòng, chống ma tuý trong trường học. Đồng thời, thường xuyên phối hợp với lực lượng Công an có kế hoạch nắm tình hình trong học sinh, sinh viên và trao đổi thông tin có liên quan đến tội phạm và tệ nạn ma tuý trong các trường học để có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn không để lây lan; tiến tới xây dựng nhà trường không có ma tuý.

6. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ động phối hợp với các cấp, các ngành có liên quan tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Quyết định của Uỷ ban nhân dân Tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch cai nghiện, phục hồi cho người nghiện ma tuý giai đoạn 2006 - 2010. Trong đó, cần tiến hành phân loại tính chất mức độ của các đối tượng nghiện ma tuý (số đối tượng có hồ sơ quản lý) để đề xuất các hình thức cai nghiện cho phù hợp theo qui định của pháp luật. Đồng thời, nghiên cứu đề xuất giải pháp, quản lý phòng, chống tái nghiện, hỗ trợ tạo điều kiện giải quyết việc làm cho người đã được cai nghiện trở về nơi cư trú tái hoà nhập cộng đồng. Trong công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện phải đặc biệt quan tâm lồng ghép vào các chương trình phát triển kinh tế xã hội ở địa phương để duy trì và phát huy hiệu quả.

7. Sở Y tế nghiên cứu quản lý và triển khai ứng dụng các loại thuốc cai nghiện ma tuý, phối hợp với các cấp, các ngành liên quan thực hiện có hiệu quả hơn nữa kế hoạch liên ngành về tổ chức cai nghiện ma tuý tại gia đình và cộng đồng. Trong đó, phải tập huấn nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ y tế xã, phường, thị trấn. Có kế hoạch sơ, tổng kết rút kinh nghiệm việc thực hiện các chương trình giảm tác hại đối với nhữnng người bị nhiễm HIV/AIDS do tiêm chích ma tuý và nghiên cứu đề xuất giải pháp để quản lý và điều trị đối với những người nghiện ma tuý bị nhiễm HIV/AIDS để tránh nguy cơ lây lan ngoài xã hội.

8. Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan khẩn trương hoàn tất việc hướng dẫn thành lập Quỹ phòng, chống ma tuý theo đúng quy định của Chính phủ; phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định dự toán sử dụng kinh phí của Ban Chỉ đạo Tỉnh trình Ủy ban nhân dân phê duyệt để kịp thời phục vụ cho công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn Tỉnh. Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý sử dụng kinh phí đảm bảo đúng mục đích, đúng qui định, tiết kiệm và phát huy hiệu quả.

9. Các sở, ngành Tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, lĩnh vực và địa bàn phụ trách để phối hợp triển khai toàn diện, đồng bộ công tác phòng chống ma túy ở địa phương đơn vị mình, đồng thời phải chịu trách nhiệm trước Uỷ ban nhân dân Tỉnh nếu để xảy ra tình trạng phức tạp về ma tuý.

10. Ban Chỉ đạo Tỉnh, ngoài những nhiệm vụ đã được phân công có trách nhiệm tổ chức việc thống kê nắm chắc các đối tượng nghiện trong từng thời gian để có biện pháp phòng, chống cụ thể, đạt hiệu quả; thường xuyên theo dõi, kịp thời phát hiện và đề xuất biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý.

Chỉ thị này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Giao Công an Tỉnh – Cơ quan Thường trực ban Chỉ đạo Tỉnh có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện; định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân Tỉnh nắm, chỉ đạo.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành Tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm Chỉ thị này ./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH




Trương Ngọc Hân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10/2008/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu10/2008/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/05/2008
Ngày hiệu lực26/05/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10/2008/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 10/2008/CT-UBND phòng chống kiểm soát ma túy Đồng Tháp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 10/2008/CT-UBND phòng chống kiểm soát ma túy Đồng Tháp
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu10/2008/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Tháp
        Người kýTrương Ngọc Hân
        Ngày ban hành16/05/2008
        Ngày hiệu lực26/05/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 10/2008/CT-UBND phòng chống kiểm soát ma túy Đồng Tháp

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 10/2008/CT-UBND phòng chống kiểm soát ma túy Đồng Tháp

           • 16/05/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 26/05/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực