Chỉ thị 10/2010/CT-UBND

Chỉ thị 10/2010/CT-UBND về thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Nội dung toàn văn Chỉ thị 10/2010/CT-UBND thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới Vũng Tàu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/2010/CT-UBND

Vũng Tàu, ngày 15 tháng 6 năm 2010

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Thực hiện Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới; Thông tư số 54/2009/TT-BNNPTNT ngày 21 tháng 8 năm 2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới.

Xây dựng nông thôn mới là vấn đề quan trọng trong thực hiện Chương trình số 24-CTr/TU ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Tỉnh ủy về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-TW ngày 05 tháng 8 năm 2008 của Hội nghị lần thứ VII Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X “về nông nghiệp, nông dân, nông thôn”, trong đó mục tiêu phấn đấu đến năm 2015 có 50% số xã ở các huyện đạt tiêu chuẩn nông thôn mới và đến năm 2020 là 100%. Xây dựng nông thôn mới là xây dựng nông thôn hiện đại, văn minh, nông dân có đời sống vật chất, tinh thần phát triển, không chênh lệch nhiều so với thành thị và đóng góp có hiệu quả vào Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị Ủy ban nhân dân các huyện và thị xã Bà Rịa, các sở, ngành khẩn trương triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình, kế hoạch xây dựng nông thôn mới với các nội dung sau:

1. Giao Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã căn cứ tình hình thực tế, xây dựng kế hoạch nông thôn mới cấp huyện cụ thể cho từng xã, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, triển khai thực hiện. Kế hoạch xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011- 2015 phải bao gồm tối thiểu 50% số xã trên địa bàn của huyện; phải xác định các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể và lộ trình thực hiện. Mỗi huyện chọn 1 xã điểm để xây dựng xã nông thôn mới trong thời gian 2010 – 2012. Tỉnh chọn huyện Đất Đỏ là huyện điểm để xây dựng huyện nông thôn mới trong giai đoạn 2010 – 2012.

Định kỳ hàng năm tổ chức sơ kết, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về Ban chỉ đạo và Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, tổ chức xây dựng và thực hiện Đề án nông thôn mới của tỉnh đến năm 2020; trong đó có phân kỳ kế hoạch 2011 - 2015 và tiến độ hàng năm.

- Hướng dẫn kiểm tra, theo dõi, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới hàng năm, 05 năm.

- Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh soạn thảo tiêu chí nông thôn mới áp dụng trên địa bàn tỉnh trên cơ sở Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số 54/2009/TT-BNNPTNT ngày 21 tháng 8 năm 2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; lập hồ sơ, danh sách các đơn vị đạt tiêu chí về nông thôn mới, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cấp giấy chứng nhận đơn vị “Nông thôn mới”.

3. Các sở, ngành căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch, dự án chuyên ngành thực hiện Chương trình hành động số 24-CTr/TU ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Tỉnh ủy, Quyết định số 663/QĐ-UBND ngày 16 tháng 3 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/CP ngày 28 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ và Chương trình hành động số 24-CTr/TU ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05 tháng 8 năm 2008 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X “về nông nghiệp, nông dân, nông thôn” trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu gắn với tiêu chí xây dựng nông thôn mới của Chính phủ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; triển khai thực hiện và định kỳ báo cáo kết quả với Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh.

4. Giao Sở Nội vụ giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng chương trình nông thôn mới cấp tỉnh; chỉ đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng chương trình nông thôn mới cấp huyện và Ban Quản lý chương trình xây dựng nông thôn mới cấp xã.

5. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành phối hợp với tổ chức đoàn thể, chính trị xã hội quán triệt nhận thức, tuyên truyền phổ biến việc xây dựng nông thôn mới theo chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị. Trong quá trình triển khai thực hiện chỉ thị nếu có những phát sinh vướng mắc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

6. Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký./.

 

 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Thới

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10/2010/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu10/2010/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/06/2010
Ngày hiệu lực25/06/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10/2010/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 10/2010/CT-UBND thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới Vũng Tàu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 10/2010/CT-UBND thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới Vũng Tàu
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu10/2010/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
        Người kýTrần Ngọc Thới
        Ngày ban hành15/06/2010
        Ngày hiệu lực25/06/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 10/2010/CT-UBND thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới Vũng Tàu

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 10/2010/CT-UBND thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới Vũng Tàu

           • 15/06/2010

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/06/2010

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực