Chỉ thị 10/2011/CT-UBND

Chỉ thị 10/2011/CT-UBND tổ chức thực hiện Nghị định 83/2010/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký giao dịch bảo đảm do tỉnh Ninh Thuận ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 10/2011/CT-UBND đăng ký giao dịch bảo đảm tỉnh Ninh Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/2011/CT-UBND

Ninh Thuận, ngày 21 tháng 4 năm 2011

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 83/2010/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ VỀ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM

Ngày 23 tháng 7 năm 2010, Chính phủ ban hành Nghị định số 83/2010/NĐ-CP về đăng ký giao dịch bảo đảm, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09 tháng 9 năm 2010. Nghị định số 83/2010/NĐ-CP có nhiều điểm mới quy định cụ thể trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước trong việc đăng ký giao dịch bảo đảm, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia giao dịch, đặc biệt là giao dịch về quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Nhằm quán triệt sâu sắc, toàn diện, triển khai thực hiện đúng nội dung của Nghị định số 83/2010/NĐ-CP của Chính phủ; tăng cường hiệu quả quản lý Nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức trong quá trình đăng ký, tìm hiểu thông tin về giao dịch bảo đảm, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Về tổ chức triển khai, phổ biến, quán triệt nội dung của Nghị định số 83/2010/NĐ-CP của Chính phủ:

a) Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật của tỉnh có trách nhiệm tổ chức, triển khai, phổ biến, quán triệt nội dung của Nghị định số 83/2010/NĐ-CP của Chính phủ bằng nhiều hình thức phù hợp nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, tổ chức thực hiện hoạt động đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh;

b) Các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố có trách nhiệm quán triệt nội dung Nghị định số 83/2010/NĐ-CP của Chính phủ đến cán bộ, công chức và các đơn vị trực thuộc để tạo sự nhận thức đồng bộ, thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung quy định của Nghị định số 83/2010/NĐ-CP của Chính phủ;

c) Các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường giới thiệu những nội dung cơ bản của Nghị định số 83/2010/NĐ-CP của Chính phủ trên Báo Ninh Thuận, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh để các cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân có liên quan biết để thực hiện.

2. Sở Tư pháp có trách nhiệm:

a) Chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tổ chức hội nghị tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ về đăng ký giao dịch bảo đảm theo Nghị định số 83/2010/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản pháp luật có liên quan đến cán bộ, công chức Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, phòng Tư pháp, phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố; các văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, các ngân hàng thương mại (tổ chức tín dụng) đóng trên địa bàn, các tổ chức hành nghề công chứng và các tổ chức có liên quan nhằm tạo sự thống nhất, đồng bộ trong tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về đăng ký giao dịch bảo đảm; đồng thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản quy định về mối quan hệ phối hợp giữa Sở Tư pháp và Sở Tài nguyên và Môi trường và các địa phương, đơn vị có liên quan trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm nhằm tăng cường hiệu quả quản lý Nhà nước, tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức trong quá trình đăng ký, trao đổi, cung cấp thông tin về tình trạng pháp lý của tài sản, ngăn ngừa rủi ro, minh bạch hoá thông tin về tình trạng bảo đảm của các bất động sản, góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;

b) Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác đăng ký giao dịch bảo đảm ở địa phương theo khoản 5 Điều 46 Nghị định số 83/2010/NĐ-CP của Chính phủ; bố trí cán bộ có đủ năng lực, trình độ tham mưu giúp việc chuyên trách về công tác đăng ký giao dịch bảo đảm tại Sở Tư pháp.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm:

a) Chỉ đạo Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc thực hiện đúng các quy định về đăng ký, cung cấp thông tin giao dịch bảo đảm. Trang bị cơ sở vật chất, điều kiện làm việc cho Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao;

b) Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp trong việc hướng dẫn, kiểm tra, tổ chức thực hiện việc đăng ký giao dịch bảo đảm đối với quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh theo quy định pháp luật.

4. Sở Tài chính có trách nhiệm:

a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo mức thu lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, mức thu phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm phù với thực tế của địa phương trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét quyết định trong năm 2011;

b) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí nguồn kinh phí cần thiết để phục vụ hoạt động quản lý Nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm tại địa phương.

5. Cục Thi hành án dân sự tỉnh có trách nhiệm tổ chức quán triệt đầy đủ các quy định giao dịch bảo đảm cho cán bộ, công chức của Cục và các Chi cục Thi hành án dân sự huyện, thành phố; chỉ đạo việc trao đổi, cung cấp thông tin giữa Cục, Chi cục Thi hành án dân sự với cơ quan Đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản.

6. Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Ninh Thuận chỉ đạo các tổ chức tín dụng tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị định số 83/2010/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký giao dịch bảo đảm. Tăng cường công tác kiểm tra việc tuân thủ pháp luật về đăng ký giao dịch bảo đảm của các tổ chức tín dụng thuộc quyền quản lý.

7. Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất, các tổ chức hành nghề công chứng, cơ quan Thi hành án dân sự và cơ quan Đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng, quyền lưu hành tài sản tại địa phương có trách nhiệm phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi, cung cấp thông tin về tình trạng pháp lý của tài sản bảo đảm.

8. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm:

a) Chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn (trong trường hợp được ủy quyền thực hiện đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất) thực hiện việc đăng ký giao dịch bảo đảm đúng quy định và phối hợp tạo điều kiện thuận lợi trong việc trao đổi, cung cấp thông tin giữa các cơ quan, đơn vị tổ chức có liên quan về giao dịch bảo đảm theo quy định của Nghị định số 83/2010/NĐ-CP của Chính phủ;

b) Bố trí cán bộ, cơ sở vật chất cho các Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất nhằm tạo sự chuuyển biến tích cực trong quá trình phục vụ cá nhân, tổ chức khi có nhu cầu đăng ký giao dịch bảo đảm;

c) Định kỳ (6 tháng và một năm) báo cáo kết quả đăng ký giao dịch bảo đảm của huyện, thành phố gửi về Sở Tư pháp.

9. Tổ chức thực hiện:

a) Giao Sở Tư pháp có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôc đốc, hướng dẫn thực hiện nội dung Chỉ thị này và tổng hợp báo cáo kết quả cho Ủy ban nhân dân tỉnh;

b) Quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc; các sở, ngành liên quan; Ủy ban nhân các huyện, thành phố phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo.

Chỉ thị có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký ban hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Chí Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10/2011/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu10/2011/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/04/2011
Ngày hiệu lực01/05/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcQuyền dân sự
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10/2011/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 10/2011/CT-UBND đăng ký giao dịch bảo đảm tỉnh Ninh Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 10/2011/CT-UBND đăng ký giao dịch bảo đảm tỉnh Ninh Thuận
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu10/2011/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Thuận
        Người kýNguyễn Chí Dũng
        Ngày ban hành21/04/2011
        Ngày hiệu lực01/05/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcQuyền dân sự
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 10/2011/CT-UBND đăng ký giao dịch bảo đảm tỉnh Ninh Thuận

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 10/2011/CT-UBND đăng ký giao dịch bảo đảm tỉnh Ninh Thuận

             • 21/04/2011

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 01/05/2011

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực