Chỉ thị 10/2012/CT-UBND

Chỉ thị 10/2012/CT-UBND về nhiệm vụ và giải pháp tăng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện Bình Chánh, từ nay đến năm 2015

Nội dung toàn văn Chỉ thị 10/2012/CT-UBND nhiệm vụ giải pháp tăng thu ngân sách Nhà nước


ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN BÌNH CHÁNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/2012/CT-UBND

Bình Chánh, ngày 25 tháng 9 năm 2012

 

CHỈ THỊ

VỀ NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TĂNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH CHÁNH, TỪ NAY ĐẾN NĂM 2015

Trong những năm gần đây, công tác thu ngân sách trên địa bàn Huyện có nhiều chuyển biến tích cực, kết quả thu ngân sách hàng năm đều vượt chỉ tiêu được giao; Từ năm 2006 đến năm 2010 tốc độ tăng thu ngân sách bình quân năm đạt 25,34%; Năm 2011 đạt 875 tỷ 069 triệu đồng, đã góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương và không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân trên địa bàn Huyện.

Tuy nhiên, tình hình thu ngân sách địa phương so với tiềm lực vẫn chưa tương xứng, còn tình trạng thất thu, nợ đọng thuế. Nguyên nhân chủ yếu do một số tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chưa tự giác chấp hành đúng pháp luật thuế, tình trạng đầu cơ, buôn lậu, gian lận thương mại, trốn thuế, gian lận thuế vẫn còn xảy ra dưới nhiều hình thức và ngày càng phức tạp; Công tác tổ chức quản lý thu thuế chưa bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời; Sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị chức năng với cơ quan quản lý thu có lúc, có nơi chưa thường xuyên, chặt chẽ và tích cực.

Trên cơ sở quán triệt Kết luận số 05-KL/HU ngày 28 tháng 3 năm 2012 của Ban Thường vụ Huyện ủy về nhiệm vụ, giải pháp tăng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn Huyện, giai đoạn 2012 - 2015; Để tiếp tục chấn chỉnh tình trạng trên và nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tăng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Bình Chánh từ nay đến năm 2015, Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh chỉ thị Chi cục trưởng Chi Cục Thuế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân Huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thị trấn tổ chức thực hiện ngay các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

1. Mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của việc thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện Bình Chánh, từ nay đến năm 2015

a) Đảm bảo các khoản thu ngân sách phải được thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị về thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Huyện, giai đoạn năm 2011 - 2015 đạt 6.500 tỷ đồng, tạo nguồn lực để thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh - quốc phòng của địa phương.

b) Tạo môi trường sản xuất kinh doanh bình đẳng cho người nộp thuế thuộc mọi thành phần kinh tế, góp phần thúc đẩy đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh, tăng cường nguồn thu ngân sách nhà nước; Tăng cường cải cách hành chính thuế, ứng dụng công nghệ thông tin, hỗ trợ người nộp thuế thực hiện kê khai, nộp thuế thuận lợi.

c) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý kịp thời, nghiêm minh các doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh cá thể và cá nhân vi phạm pháp luật về thuế, nhằm chống thất thu thuế ảnh hưởng đến thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Huyện.

d) Phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị trong quản lý thu ngân sách Nhà nước; Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức người nộp thuế tự giác thực hiện nghĩa vụ thuế; Ngăn chặn và phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật trong kinh doanh; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả đối với công tác quản lý thuế của cơ quan thuế, công chức thuế và ý thức chấp hành pháp luật của người nộp thuế.

2. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh cá thể, cá nhân nâng cao nhận thức về quyền và nghĩa vụ chấp hành pháp luật về thuế

a) Giao Phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp với Chi Cục Thuế xây dựng nội dung và thực hiện tuyên truyền Luật Quản lý thuế, các chính sách thuế môn bài, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp và các loại thu, sắc thuế thu từ tài nguyên đất; Chú trọng tuyên truyền nội dung về quyền và nghĩa vụ của người nộp thuế; Lựa chọn nhiều hình thức, biện pháp tuyên truyền phù hợp với từng nhóm đối tượng người nộp thuế.

b) Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân Huyện phối hợp, hỗ trợ Chi Cục Thuế xây dựng trang thông tin điện tử của Chi Cục Thuế phục vụ tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế; Thực hiện công khai thủ tục hành chính thuế, quy trình nghiệp vụ quản lý thuế của Chi Cục Thuế.

c) Giao Chi Cục Thuế phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân Huyện và Đài truyền thanh, Bản tin Bình Chánh kịp thời biểu dương, nêu gương điển hình các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế; Thông tin, đăng tải các trường hợp trốn thuế, gian lận thuế, dây dưa nợ thuế, vi phạm pháp luật về thuế; Vận động và hướng dẫn người nộp thuế kê khai thuế qua mạng, nộp thuế trực tiếp tại Kho bạc Nhà nước hoặc chuyển khoản qua ngân hàng.

d) Ủy ban nhân dân xã, thị trấn thực hiện tuyên tuyền pháp luật về thuế trong cộng đồng dân cư thông qua Đài truyền thanh, sinh hoạt tại tổ nhân dân, tổ dân phố; thực hiện công tác xét, đề nghị công nhận Gia đình văn hóa, khu phố, ấp văn hóa gắn với việc chấp hành tốt pháp luật về thuế của hộ gia đình, khu phố, ấp.

3. Triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp cải cách hành chính, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tổ chức, hộ cá thể, cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh khi đến giao dịch tại cơ quan Nhà nước

a) Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện tốt Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2012 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh về triển khai công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai theo Chỉ thị số 1474/CT-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Bình Chánh, góp phần ổn định đời sống và tạo điều kiện cho nhân dân khai thác lợi thế tài nguyên đất vào hoạt động sản xuất kinh doanh, nhằm phát triển kinh tế xã hội của Huyện.

b) Giao Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Huyện xây dựng kế hoạch thực hiện khẩn trương đối với các dự án đã được phê duyệt, góp phần nhanh chóng đưa các dự án đi vào hoạt động, tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

c) Giao Phòng Kinh tế chủ trì, phối hợp các đơn vị tham mưu Ủy ban nhân dân Huyện lập, triển khai quy hoạch sản xuất nông nghiệp; Chương trình thu hút đầu tư; tăng cường công tác hậu kiểm đối với các doanh nghiệp và hộ kinh doanh, góp phần đảm bảo nguồn thu ngân sách; đề xuất quy hoạch các tuyến đường, khu vực, các ngành nghề sản xuất, kinh doanh không cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và điều chỉnh giấy phép đầu tư trong khu dân cư tập trung theo Quyết định số 200/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

d) Giao Chi Cục Thuế

- Kiện toàn, sắp xếp bộ máy, phân công lao động hợp lý, khoa học, kết hợp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ tăng thu ngân sách, góp phần phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn Huyện;

- Tuyên truyền, hỗ trợ, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ nộp thuế, bảo đảm thu đúng, đủ, kịp thời vào ngân sách nhà nước với phương châm cơ quan thuế đồng hành với người nộp thuế”;

- Nghiên cứu, đề xuất Kho bạc Nhà nước Bình Chánh mở thêm các điểm thu thuế; Bố trí lực lượng thu thuế trực tiếp tại các địa bàn không có điểm thu thuế theo quy định; thiết lập đường truyền mạng đến các các xã, thị trấn để thực hiện ủy nhiệm thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp được thuận lợi;

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân Huyện thực hiện liên thông thủ tục hành chính đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và thực hiện nghĩa vụ thuế;

- Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng hoạt động kiểm tra hồ sơ khai thuế theo tiêu chuẩn ISO: 9001-2008 theo hướng dẫn của ngành thuế.

đ) Ủy ban nhân dân xã, thị trấn tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động sản xuất kinh doanh; Hỗ trợ về thủ tục hành chính giúp chủ đầu tư triển khai thực hiện các dự án đúng tiến độ và đạt hiệu quả.

4. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật thuế của người nộp thuế, xử lý vi phạm hành chính hoặc chuyển các cơ quan chức năng truy cứu trách nhiệm hình sự hành vi trốn thuế theo quy định

Giao Chi Cục Thuế Huyện trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật thuế của người nộp thuế theo quy định, cụ thể:

- Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng và phát triển kỹ thuật quản lý rủi ro trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát sự tuân thủ, phân loại người nộp thuế ở mức độ cao hơn và hiệu quả tốt hơn; Kịp thời đưa vào diện phải kiểm tra hoặc thanh tra thuế hàng năm theo quy trình kiểm tra, thanh tra thuế.

- Xây dựng kế hoạch thanh tra và nhiệm vụ kiểm tra thuế cụ thể; Ưu tiên bố trí lực lượng để tổ chức triển khai thực hiện được nhiệm vụ thanh, kiểm tra; Thực hiện giao nhiệm vụ cho từng Đội, từng Đoàn thanh tra, kiểm tra; Hàng tháng, hàng quý tổ chức theo dõi đánh giá và kiểm tra tiến độ thực hiện kế hoạch thanh, kiểm tra đối với các Đội, Đoàn thanh tra, kiểm tra.

- Căn cứ kết quả giám sát, kiểm tra, thanh tra thực hiện xử lý vi phạm hành chính về thuế theo thẩm quyền; Chuyển các cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, các vụ việc vượt thẩm quyền xử lý của Chi cục thuế; Chuyển cơ quan chức năng các vụ việc người nộp thuế khai man, trốn thuế phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định.

- Kịp thời báo cáo cơ quan có thẩm quyền biểu dương, khen thưởng đột xuất đối với những đơn vị có thành tích tốt trong việc phát hiện, truy thu, thu hồi những khoản thuế lớn qua công tác thanh tra, kiểm tra và cưỡng chế nợ thuế; Nêu gương các điển hình tiên tiến để toàn ngành học tập.

5. Tổ chức rà soát các nguồn thu trên địa bàn Huyện; Nâng cao hiệu quả quản lý nợ thuế; Triển khai đồng bộ các biện pháp thu hồi nợ đọng thuế, đôn đốc, cưỡng chế nợ thuế theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật

Chi Cục Thuế Huyện trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện công tác rà soát các nguồn thu, nâng cao hiệu quả quản lý nợ thuế, thu hồi nợ đọng thuế, đôn đốc, cưỡng chế nợ thuế, cụ thể:

a) Xác định chỉ tiêu thu hồi nợ cho từng đội thuế, công chức cụ thể theo từng tháng, từng quý và từng nhóm nợ thuế. Tổ chức theo dõi, giám sát chặt chẽ thường xuyên sự biến động của các khoản nợ thuế để đôn đốc thu nợ kịp thời. Ban hành 100% thông báo nợ thuế, tiền phạt nộp chậm đến từng doanh nghiệp, người nộp thuế.

b) Thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các biện pháp thu và cưỡng chế nợ thuế, xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành Quyết định hành chính thuế, đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định; không để tỷ lệ nợ đọng thuế vượt quá 5% tổng số thu, giảm ít nhất 20% so với nợ đầu kỳ.

c) Phối hợp với Ủy ban nhân dân và Hội đồng tư vấn thuế xã, thị trấn quản lý kịp thời, đúng, đủ số lượng và tình trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của người nộp thuế; Xác định mức môn bài, mức thuế khoán, miễn thuế, giảm thuế đúng quy định.

d) Phối hợp cơ quan quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên để quản lý thu đúng, thu đủ, thu kịp thời đối với khoản tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

đ) Phối hợp Phòng Tài chính - Kế hoạch kiểm tra việc tổ chức thu phí, lệ phí ở các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân xã, thị trấn để đảm bảo thu đúng quy định pháp luật về thuế.

e) Phối hợp chặt chẽ với Kho bạc Nhà nước Bình Chánh để tăng cường quản lý thuế nhà thầu đối với hoạt động xây dựng cơ bản, thực hiện thi công các công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước đã được bố trí trong dự toán chi ngân sách nhà nước.

g) Phối hợp ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng trong việc trích, chuyển tiền nợ thuế từ tài khoản người nộp thuế vào ngân sách Nhà nước; quản lý thanh toán không dùng tiền mặt.

h) Phối hợp với cơ quan chức năng có biện pháp thu hồi các khoản nợ thuế bị thất thoát, chống thất thu thuế và việc thành lập doanh nghiệp để thực hiện hành vi mua bán hóa đơn giá trị gia tăng, gian lận trong xuất hóa đơn, kê khai thuế, mở tài khoản giao dịch chuyển tiền qua ngân hàng nhằm hợp pháp hóa các thủ tục để khấu trừ thuế.

6. Phát huy vai trò của hệ thống chính trị ở địa phương, tạo sự đồng thuận xã hội trong việc phòng, chống và xử lý các đối tượng vi phạm pháp luật về thuế

a) Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huyện và các đoàn thể Huyện có trách nhiệm tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện và giám sát việc thực hiện pháp luật về thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế.

b) Hội đồng nhân dân xã, thị trấn trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện tốt công tác quyết định nhiệm vụ thu ngân sách hàng năm và giám sát việc thực hiện pháp luật về thuế.

c) Giao Ủy ban nhân dân xã, thị trấn trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan có liên quan tại địa phương phối hợp với Chi Cục Thuế lập dự toán thu ngân sách Nhà nước, tổ chức thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn; Kiểm tra việc thực hiện pháp luật về thuế; Xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc thực hiện pháp luật về thuế theo thẩm quyền.

d) Giao Hội đồng tư vấn thuế xã, thị trấn có nhiệm vụ tư vấn cho Chi cục thuế về mức thuế của các hộ gia đình, cá nhân kinh doanh trên địa bàn, bảo đảm đúng pháp luật, dân chủ, công khai, công bằng, hợp lý.

7. Tổ chức thực hiện

a) Chỉ thị này có hiệu lực sau 07 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Chỉ thị số 04/2012/CT-UBND ngày 13 tháng 9 năm 2012 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh về nhiệm vụ và giải pháp tăng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện Bình Chánh, từ nay đến năm 2015.

b) Giao Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân Huyện, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Bình Chánh, Chi Cục trưởng Chi Cục thuế Bình Chánh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị khác có liên quan có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này.

c) Giao Chi Cục Thuế là cơ quan thường trực, chịu trách nhiệm theo dõi, đánh giá quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị và thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo theo quy định; Tham mưu Ủy ban nhân dân Huyện xây dựng kế hoạch tăng thu ngân sách Nhà nước với lộ trình thực hiện cụ thể hàng năm, phân công trách nhiệm cho các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trong tổ chức thực hiện. Tùy tình hình thực tế, tham mưu Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo việc triển khai thực hiện Chỉ thị này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Trọng Tuấn

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10/2012/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu10/2012/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/09/2012
Ngày hiệu lực02/10/2012
Ngày công báo15/10/2012
Số công báoSố 51
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10/2012/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 10/2012/CT-UBND nhiệm vụ giải pháp tăng thu ngân sách Nhà nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 10/2012/CT-UBND nhiệm vụ giải pháp tăng thu ngân sách Nhà nước
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu10/2012/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýTrần Trọng Tuấn
        Ngày ban hành25/09/2012
        Ngày hiệu lực02/10/2012
        Ngày công báo15/10/2012
        Số công báoSố 51
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 10/2012/CT-UBND nhiệm vụ giải pháp tăng thu ngân sách Nhà nước

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 10/2012/CT-UBND nhiệm vụ giải pháp tăng thu ngân sách Nhà nước

           • 25/09/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/10/2012

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 02/10/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực