Chỉ thị 10/2012/CT-UBND

Chỉ thị 10/2012/CT-UBND triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Bình Phước, giai đoạn 2011-2020

Chỉ thị 10/2012/CT-UBND triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên đã được thay thế bởi Quyết định 45/2016/QĐ-UBND bãi bỏ Chỉ thị quy phạm pháp luật trong lĩnh vực nội vụ Bình Phước và được áp dụng kể từ ngày 11/11/2016.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 10/2012/CT-UBND triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/2012/CT-UBND

Đồng Xoài, ngày 12 tháng 7 năm 2012

 

CHỈ THỊ

VỀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THANH NIÊN TỈNH BÌNH PHƯỚC, GIAI ĐOẠN 2011 - 2020

Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Bình Phước, giai đoạn 2011 - 2020 phê duyệt kèm theo Quyết định số 942/QĐ-UBND ngày 09/5/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh (gọi tắt là Chiến lược) có ý nghĩa, vai trò đặc biệt quan trọng, là một bộ phận cấu thành của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, giai đoạn 2011 - 2020. Thực hiện tốt Chiến lược sẽ góp phần bồi dưỡng, phát huy nhân tố và nguồn lực con người, nhằm mục tiêu xây dựng nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước…

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Chiến lược, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan tập trung thực hiện ngay các công việc sau đây:

1. Ban Chỉ đạo Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Bình Phước, giai đoạn 2011 - 2020 (Ban Chỉ đạo) khẩn trương tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược giai đoạn 1 (2012 - 2015). Kế hoạch phải cụ thể hóa nhiệm vụ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan bằng việc xây dựng và triển khai các đề án, dự án cụ thể để đạt được các chỉ tiêu đã đề ra.

2. Trên cơ sở Chiến lược và Kế hoạch thực hiện Chiến lược giai đoạn 1, UBND các huyện, thị xã triển khai xây dựng Chương trình phát triển thanh niên của địa phương mình và Kế hoạch triển khai cụ thể để đảm bảo việc thực hiện Chiến lược đạt hiệu quả cao.

3. Sau khi UBND tỉnh tổ chức hội nghị phổ biến Chiến lược, các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã tổ chức quán triệt, triển khai Chiến lược ở địa phương mình; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến Chiến lược phát triển thanh niên nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của các ngành, địa phương, cho tới cơ sở, trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức và nhân dân về quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu và ý nghĩa của Chiến lược; vị trí, vai trò trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc tổ chức thực hiện Chiến lược.

4. Các sở, ban, ngành tỉnh khẩn trương xây dựng chương trình thực hiện Chiến lược, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, đề án, dự án cụ thể đã được Chủ tịch UBND tỉnh giao theo đúng thời gian quy định, bảo đảm chất lượng và hiệu quả.

5. Từ năm 2013, định kỳ vào Tháng Thanh niên hàng năm (tháng 3), Giám đốc các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã có trách nhiệm đối thoại với thanh niên để nắm bắt tình hình và giải quyết những vấn đề đặt ra đối với thanh niên.

6. Sở Nội vụ - Thường trực Ban Chỉ đạo tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá việc tổ chức triển khai, thực hiện Chiến lược và Chỉ thị này.

7. Các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Chỉ thị này.

Chỉ thị này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Trương Tấn Thiệu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10/2012/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu10/2012/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/07/2012
Ngày hiệu lực22/07/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/11/2016
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10/2012/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 10/2012/CT-UBND triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 10/2012/CT-UBND triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu10/2012/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
        Người kýTrương Tấn Thiệu
        Ngày ban hành12/07/2012
        Ngày hiệu lực22/07/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/11/2016
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Chỉ thị 10/2012/CT-UBND triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên

            Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 10/2012/CT-UBND triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên