Chỉ thị 10/2013/CT-UBND

Chỉ thị 10/2013/CT-UBND tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Nội dung toàn văn Chỉ thị 10/2013/CT-UBND tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính tại Nghệ An


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/2013/CT-UBND

Nghệ An, ngày 06 tháng 4 năm 2013

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TIẾP TỤC TĂNG CƯỜNG KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG HÀNH CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

Trong những năm qua, thực hiện các văn bản của Thủ tướng Chính phủ và các quy định của pháp luật, tỉnh Nghệ An đã triển khai nhiều biện pháp nhằm chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính; hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy hành chính nhà nước tỉnh Nghệ An từng bước được nâng cao. Tuy vậy, hiện nay một số cơ quan, đơn vị vẫn còn buông lỏng công tác quản lý; kỷ luật, kỷ cương hành chính chưa nghiêm, trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo thực hiện cải cách hành chính chưa đầy đủ, một bộ phận cán bộ, công chức còn thiếu ý thức trách nhiệm, tình trạng sách nhiễu, gây phiền hà khi giải quyết công việc cho người dân, doanh nghiệp vẫn còn xảy ra, gây tâm lý không tốt trong dư luận xã hội, ở một số cơ quan, đơn vị còn có cán bộ, công chức, viên chức vi phạm pháp luật bị xử lý kỷ luật.

Để xây dựng hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước thông suốt, trong sạch, vững mạnh, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, tăng tính dân chủ và pháp quyền trong hoạt động điều hành của các cơ quan hành chính nhà nước, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục chỉ đạo tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính tại Sở, ban, ngành, địa phương, trong đó tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Luật Cán bộ, công chức; Luật Viên chức; Chỉ thị số 32/2006/CT-TTg ngày 07/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cần làm ngay để chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong giải quyết công việc của người dân, doanh nghiệp; Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế Văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước; Chỉ thị số 05/2008/CT-TTg ngày 31/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước; Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương.

2. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ và trong công tác cải cách hành chính; thực hiện tốt việc quản lý và sử dụng có hiệu quả thời giờ làm việc của cán bộ, công chức, không sử dụng thời gian làm việc vào việc riêng; không hút thuốc lá nơi công sở, không uống rượu, bia, đồ uống có nồng độ cồn trước, trong giờ làm việc; kịp thời sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định nội bộ của cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong các cơ quan, đơn vị. Tất cả cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ, nhiệm vụ tại trụ sở phải đeo thẻ cán bộ, công chức, viên chức để các cá nhân, tổ chức biết và thực hiện việc giám sát.

3. Tiếp tục cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính; thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung các thủ tục hành chính đảm bảo đơn giản về hồ sơ, thủ tục, rút ngắn thời gian giải quyết công việc; chấn chỉnh và nâng cao chất lượng hoạt động của cơ chế một cửa, một cửa liên thông, áp dụng các hình thức liên thông mới trong giải quyết công việc có liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành; có biện pháp xử lý cán bộ, công chức, viên chức có hành vi nhũng nhiễu, phiền hà, gây khó khăn trong quá trình giải quyết công việc liên quan đến tổ chức, công dân; xử lý nghiêm các cán bộ, công chức, viên chức cố tình dây dưa, kéo dài thời hạn xử lý công việc. Các cơ quan, đơn vị công bố công khai các số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ hộp thư điện tử của cơ quan, đơn vị, tổ chức mình để tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị của nhân dân, doanh nghiệp về các quy định hành chính; trực tiếp công khai xin lỗi nhân dân, doanh nghiệp khi xử lý hồ sơ chậm mà không có lý do chính đáng; tổ chức lấy ý kiến đánh giá mức độ hài lòng về việc cung cấp các dịch vụ công; kịp thời giải quyết hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân, nhất là các vụ việc phức tạp, kéo dài, gây bức xúc trong dư luận.

4. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung chức năng, nhiệm vụ của các phòng, ban, bộ phận, đơn vị trực thuộc, bảo đảm không chồng chéo, trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ; xác định vị trí việc làm đảm bảo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, đáp ứng các yêu cầu của công tác quản lý; bố trí cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với năng lực, sở trường của từng người. Tăng cường công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra trong đó tập trung thanh tra công vụ; tổ chức các cuộc kiểm tra nội bộ để đánh giá kết quả, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức; xử lý nghiêm, kiên quyết những cán bộ, công chức, viên chức không hoàn thành nhiệm vụ trong 02 năm liên tục.

5. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, quy định bắt buộc sử dụng hộp thư công vụ tỉnh (mail.nghean.gov.vn) để thực hiện chế độ thông tin, báo cáo, trao đổi thông tin; đưa vào áp dụng các phần mềm dùng chung trong công tác quản lý nhằm giám sát kết quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức; nghiên cứu, cải tiến các quy trình giải quyết công việc trong hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại cơ quan, đơn vị. Đảm bảo trang thiết bị, phương tiện và các điều kiện làm việc phù hợp. Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo. Tăng cường hội họp, giao ban bằng hình thức trực tuyến để tiết kiệm thời gian, chi phí.

6. Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh; đôn đốc, theo dõi các đơn vị, địa phương việc triển khai thực hiện chương trình công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh; báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh các trường hợp không chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính để chấn chỉnh, xử lý kịp thời.

7. Giao Thanh tra tỉnh chủ trì phối hợp Sở Nội vụ tổ chức thanh tra công vụ, kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị; thực hiện tốt việc xử lý sau thanh tra, kiểm tra; định kỳ 6 tháng, hàng năm báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh để theo dõi, chỉ đạo.

8. Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Báo Nghệ An, Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan thực hiện tốt công tác thông tin, tuyền truyền trên các phương tiện thông tin truyền thông về các nội dung của Chỉ thị này.

Yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này; định kỳ 6 tháng, hàng năm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện (qua Sở Nội vụ)./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hồ Đức Phớc

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10/2013/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu10/2013/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/04/2013
Ngày hiệu lực16/04/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10/2013/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 10/2013/CT-UBND tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính tại Nghệ An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 10/2013/CT-UBND tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính tại Nghệ An
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu10/2013/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
        Người kýHồ Đức Phớc
        Ngày ban hành06/04/2013
        Ngày hiệu lực16/04/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 10/2013/CT-UBND tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính tại Nghệ An

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 10/2013/CT-UBND tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính tại Nghệ An

           • 06/04/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 16/04/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực