Chỉ thị 10/CT-CTUBND

Chỉ thị 10/CT-CTUBND năm 2019 về tăng cường chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, giải pháp nhằm đảm bảo an toàn hoạt động, củng cố vững chắc hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Nội dung toàn văn Chỉ thị 10/CT-CTUBND 2019 tăng cường củng cố vững chắc hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân Vĩnh Phúc


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/CT-CTUBND

Vĩnh Phúc, ngày 28 tháng 6 năm 2019

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN MỘT SỐ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP NHẰM ĐẢM BẢO AN TOÀN HOẠT ĐỘNG, CỦNG CỐ VỮNG CHẮC HỆ THỐNG QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC

Thực hiện Đề án “Cơ cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng giai đoạn 2011- 2015” ban hành kèm theo Quyết định số 254/QĐ-TTg ngày 01 tháng 3 năm 2012 và Đề án “cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020” ban hành kèm theo Quyết định số 1058/QĐ-TTg ngày 19/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ, hệ thống Qũy tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh đã liên tục được củng cố, phát triển theo định hướng, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển loại hình tổ chức tín dụng là hợp tác xã, góp phần tạo nguồn vốn phục vụ thành viên phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao đời sống, tạo công ăn việc làm và góp phần xóa đói, giảm nghèo, hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi ở khu vực nông thôn.

Tuy nhiên trong thời gian qua vẫn còn một số Quỹ tín dụng nhân dân hoạt động yếu kém, có biểu hiện xa rời tôn chỉ và mục đích hoạt động, vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến ổn định chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn và an toàn hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân. Hành lang pháp lý cho hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân còn thiếu và chưa đồng bộ. Ở một số nơi, chính quyền địa phương các cấp còn thiếu sự quan tâm phối hợp trong công tác quản lý nhà nước, xử lý kịp thời sai phạm.

Ngày 12/3/2019 Thủ Tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 06/CT-TTg “Về tăng cường các giải pháp nhằm đảm bảo an toàn hoạt động, củng cố vững chắc hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân”. Nhằm triển khai thực hiện tốt chỉ đạo của Chính Phủ, Thủ tướng Chính phủ; tăng cường vai trò, trách nhiệm, công tác phối hợp của các cơ quan quản lý Nhà nước; kịp thời chấn chỉnh, củng cố, nâng cao an toàn, hiệu quả, hoạt động ổn định, phát triển bền vững của hệ thống Qũy tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Công an tỉnh Vĩnh Phúc; Ủy ban nhân dân các cấp và hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước đối với hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động của các Quỹ tín dụng nhân dân, kịp thời phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng xử lý các Quỹ tín dụng nhân dân yếu kém, cán bộ Quỹ tín dụng nhân dân vi phạm pháp luật và các vấn đề nảy sinh trong quá trình củng cố, chấn chỉnh hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân, giúp Quỹ tín dụng nhân dân yếu kém kịp thời khắc phục khó khăn, tồn tại, hoạt động phát triển, an toàn, bền vững.

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện, phường, xã nơi có Quỹ tín dụng nhân dân hoạt động tăng cường phối hợp với Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh tỉnh Vĩnh Phúc trong công tác quản lý cán bộ, nhân sự làm việc tại các Quỹ tín dụng nhân dân, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các vi phạm; tăng cường quản lý hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân, đảm bảo phát triển lành mạnh, ổn định, phù hợp quy định của pháp luật và định hướng phát triển chung của hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân; quan tâm hỗ trợ cơ sở vật chất, trụ sở làm việc cho Quỹ tín dụng nhân dân; tăng cường công tác tuyên truyền, ổn định tâm lý người dân, đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn khi có vấn đề nảy sinh; đấu tranh với các thông tin sai lệch gây tâm lý hoang mang, ảnh hưởng đến an toàn hoạt động của hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân; chỉ đạo các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh kịp thời thu hồi nợ, tài sản của Quỹ tín dụng nhân dân bị khách hàng chiếm dụng hoặc cán bộ Quỹ tín dụng nhân dân vi phạm pháp luật chiếm đoạt.

3. Công an tỉnh Vĩnh Phúc chủ động phối hợp với Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh tỉnh Vĩnh Phúc, các Sở, ban, ngành có liên quan và chính quyền địa phương các cấp xử lý kịp thời các vi phạm pháp luật trong hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân; góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo công an các địa phương hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong việc thu hồi nợ, tài sản của các Quỹ tín dụng nhân dân bị khách hàng chây ỳ trả nợ hoặc cán bộ Quỹ tín dụng nhân dân vi phạm pháp luật chiếm đoạt.

4. Hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án “cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020”, Đề án củng cố và phát triển hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” được Thủ tướng Chính Phủ và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phê duyệt; Thực hiện phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu của đơn vị giai đoạn 2016-2020 đã được Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh tỉnh Vĩnh Phúc phê duyệt; Nâng cao năng lực, trình độ, đặc biệt là ý thức chấp hành pháp luật của đội ngũ cán bộ quản trị, điều hành Quỹ tín dụng nhân dân, phát huy vai trò kiểm soát, kiểm toán nội bộ của Quỹ tín dụng nhân dân, đảm bảo Quỹ tín dụng nhân dân hoạt động trên nguyên tắc tự nguyện, tự chủ, tự chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động và nhằm mục tiêu chủ yếu là tương trợ lẫn nhau giữa các thành viên.

Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Giám đốc Công an tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn; Chủ tịch các Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh quán triệt và chỉ đạo triển khai, thực hiện nghiêm Chỉ thị này.

Giao Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh tỉnh Vĩnh Phúc theo dõi sát sao, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo tại Chỉ thị này; định kỳ tổng hợp, báo cáo kết qủa thực hiện về UBND tỉnh theo quy định. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc phải kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

 

 

Nơi nhận:
- TTTU, TTHĐND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch;
- CPVP;
- Các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Công an tỉnh;
- NHNN - Chi nhánh tỉnh;
- UBND xã, phường, thị trấn;
- Các Qũy TDND trên địa bàn tỉnh;
- Báo Vĩnh Phúc, Đài PT-TH tỉnh, Cổng TTGTĐT tỉnh;
- CV NCTH;
- Lưu: VT, KT3. (H b)

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trì

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10/CT-CTUBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu10/CT-CTUBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/06/2019
Ngày hiệu lực28/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10/CT-CTUBND

Lược đồ Chỉ thị 10/CT-CTUBND 2019 tăng cường củng cố vững chắc hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân Vĩnh Phúc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 10/CT-CTUBND 2019 tăng cường củng cố vững chắc hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân Vĩnh Phúc
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu10/CT-CTUBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Phúc
        Người kýNguyễn Văn Trì
        Ngày ban hành28/06/2019
        Ngày hiệu lực28/06/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 10/CT-CTUBND 2019 tăng cường củng cố vững chắc hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân Vĩnh Phúc

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 10/CT-CTUBND 2019 tăng cường củng cố vững chắc hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân Vĩnh Phúc

           • 28/06/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/06/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực