Chỉ thị 10/CT-UBND

Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2014 thực hiện Nghị định 48/2013/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính do tỉnh Nam Định ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 10/CT-UBND 2014 thực hiện 48/2013/NĐ-CP sửa đổi kiểm soát thủ tục hành chính Nam Định


ỦY BAN NN DÂN
T
NH NAM ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/CT-UBND

Nam Định, ngày 13 tháng 05 năm 2014

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 48/2013/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ, SỬA DỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC NGHỊ ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Ngày 14/5/2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 48/2013/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan, đến kiểm soát thủ tục hành chính, để triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, đồng bộ về công tác kiểm soát thủ tục hành chính, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt và phổ biến sâu rộng các quy định về kiểm soát thủ tục hành chính cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý để thống nhất nhận thức về mục tiêu cải cách hành chính, chú trọng công tác kiểm soát thủ tục hành chính; xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và liên tục trong chỉ đạo điều hành của cơ quan, đơn vị, địa phương.

2. Duy trì thường xuyên việc thực hiện niêm yết công khai đầy đủ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị; đăng tải trên Trang thông tin điện tử của cơ quan đơn vị; công khai số điện thoại tiếp nhận phản ánh, kiến nghị tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc nơi giải quyết thủ tục hành chính; việc niêm yết phải đảm bảo cho người dân và tổ chức để tiếp cận, dễ đọc.

3. Kiểm soát chặt chẽ việc giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức theo đúng quy định đã được công bố; không tùy tiện đặt thêm thủ tục, giấy tờ ngoài quy định; không để xảy ra tình trạng chậm trễ, gây phiền hà, nhũng nhiễu; chủ động tự kiểm tra và kiểm tra về công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại đơn vị, kịp thời phát hiện xử lý những hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực của cán bộ, công chức, viên chức trong việc giải quyết thủ tục hành chính.

4. Tiếp nhận xử lý các phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính theo đúng quy định tại Điều 14, Điều 15, Nghị định số 20/2008/NĐ-CP của Chính phủ và thời hạn quy định tại văn bản chuyên phản ánh kiến nghị của Sở Tư pháp.

5. Tổ chức và duy trì ổn định hệ thống cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt. Danh sách cán bộ đầu mối khi thay đổi phải trình cấp có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh, bổ sung định kỳ 6 tháng/lần. Thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về công tác kiểm soát thủ tục hành chính; tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo yêu cầu của UBND tỉnh và hướng dẫn của Sở Tư pháp.

6. Thường xuyên rà soát, cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và của tỉnh có quy định về thủ tục hành chính để thống kê, trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố kịp thời các thủ tục hành chính theo đúng quy định của pháp luật.

7. Sở Tư pháp có trách nhiệm:

- Đôn đốc, theo dõi, kiểm soát chất lượng, cho ý kiến đối với dự thảo quyết định do các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh xây dựng để trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố theo đúng quy định; tổ chức đăng nhập và kết nối với cơ sở dữ liệu Quốc gia về thủ tục hành chính;

- Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện niêm yết công khai thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị có nhiệm vụ trực tiếp tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính; tổ chức kiểm tra theo kế hoạch hoặc đột xuất công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh;

- Tổ chức tiếp nhận, nghiên cứu, đánh giá, phân loại các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính để chuyển đến Thủ trưởng các Sở, ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan xử lý theo quy định.

8. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp trong việc đăng tải công khai thủ tục hành chính, số điện thoại phản ánh kiến nghị, kết quả xử lý phản ánh kiến nghị trên cổng thông tin của tỉnh; xây dựng chuyên mục tuyên truyền công tác kiểm soát thủ tục hành chính của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh.

9. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Nam Định, phối hợp với Sở Tư pháp, dành thời lượng phù hợp để thông tin, tuyên truyền về nội dung, tình hình và kết quả thực hiện cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính của tỉnh và của các ngành, các địa phương.

10. Sở Tài chính căn cứ Thông tư số 167/2012/TT-BTC ngày 10/10/2012 của Bộ Tài chính, tham mưu mức chi cho hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh, để trình Hội đồng nhân dân tỉnh; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị sử dụng kinh phí thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính theo quy định hiện hành.

UBND tỉnh giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc các đơn vị, địa phương thực hiện Chỉ thị này; tổng hợp kết quả thực hiện đưa vào tiêu chí đánh giá cán bộ, công chức và bình xét thi đua hàng năm của các cơ quan, đơn vị báo cáo UBND tỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (Cục KSTTHC);
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Chủ tịch, các PCTUBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- Đài PT-TH tỉnh;
- Báo Nam Định;
- Website tỉnh;
- Lưu: VP1, VP8

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu10/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/05/2014
Ngày hiệu lực13/05/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 10/CT-UBND 2014 thực hiện 48/2013/NĐ-CP sửa đổi kiểm soát thủ tục hành chính Nam Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 10/CT-UBND 2014 thực hiện 48/2013/NĐ-CP sửa đổi kiểm soát thủ tục hành chính Nam Định
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu10/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nam Định
        Người kýNguyễn Văn Tuấn
        Ngày ban hành13/05/2014
        Ngày hiệu lực13/05/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Chỉ thị 10/CT-UBND 2014 thực hiện 48/2013/NĐ-CP sửa đổi kiểm soát thủ tục hành chính Nam Định

         Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 10/CT-UBND 2014 thực hiện 48/2013/NĐ-CP sửa đổi kiểm soát thủ tục hành chính Nam Định

         • 13/05/2014

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 13/05/2014

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực