Chỉ thị 10/CT-UBND

Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2015 thực hiện biện pháp chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản khi thực hiện thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Nội dung toàn văn Chỉ thị 10/CT-UBND 2015 chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao chứng thực giấy tờ Đồng Nai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/CT-UBND

Đồng Nai, ngày 11 tháng 05 năm 2015

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THỰC HIỆN MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHẤN CHỈNH TÌNH TRẠNG LẠM DỤNG YÊU CẦU NỘP BẢN SAO CÓ CHỨNG THỰC ĐỐI VỚI GIẤY TỜ, VĂN BẢN KHI THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

Ngày 25/7/2007, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã ban hành Chỉ thị số 29/2007/CT-UBND về việc cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký theo Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ. Qua tổng kết công tác chứng thực từ năm 2007 đến nay cho thấy công tác chứng thực đã đạt được những kết quả nhất định, hoạt động chứng thực trên địa bàn tỉnh đã từng bước ổn định, trình tự thủ tục về lĩnh vực chứng thực được đơn giản và công khai, giảm thời gian, chi phí đi lại của tổ chức, cá nhân, Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã đã chú trọng việc giải quyết thủ tục hành chính về chứng thực, tạo điều kiện thuận lợi và đáp ứng nhu cầu chứng thực của tổ chức và công dân, khẳng định ngày càng rõ hơn vị trí, vai trò quan trọng của hoạt động chứng thực trong đời sống xã hội. Tuy nhiên, trên thực tế một số cơ quan, tổ chức khi thực hiện thủ tục hành chính vẫn chưa áp dụng Khoản 2, Điều 6 Nghị định số 79/2007/NĐ-CP (hiện nay đã được thay thế bởi Khoản 1, Điều 6 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch) quy định về việc đối chiếu bản chính và ký xác nhận bản sao giấy tờ không có chứng thực, dẫn đến tình trạng lạm dụng yêu cầu bản sao có chứng thực ngày càng trở nên phổ biến, gây phiền hà cho người dân, lãng phí cho xã hội và cơ quan Nhà nước phải thực hiện công việc quá tải về chứng thực.

Để triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 20/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản khi thực hiện thủ tục hành chính và Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ, đồng thời nhằm đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính nói riêng và công tác cải cách hành chính nói chung, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn có trách nhiệm

a) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 20/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân và nghiêm chỉnh chấp hành nội dung quy định tại Điều 6 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ tại cơ quan, đơn vị trực thuộc về quyền của các cá nhân, tổ chức khi trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính trong trường hợp pháp luật quy định nộp bản sao thì cơ quan, tổ chức có trách nhiệm tiếp nhận bản sao, không được yêu cầu bản sao có chứng thực nhưng có quyền yêu cầu xuất trình bản chính để đối chiếu. Người đối chiếu có trách nhiệm xác nhận tính chính xác của bản sao so với bản chính.

b) Khẩn trương tiến hành rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp ban hành hoặc những văn bản do cơ quan, tổ chức trực thuộc ban hành dưới hình thức quyết định, thông báo, công văn và các hình thức văn bản khác, phát hiện những quy định về thủ tục hành chính trái với quy định tại Điều 6 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP thì báo cáo cơ quan Tư pháp cùng cấp để phối hợp kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hoặc bãi bỏ theo quy định.

c) Tăng cường kiểm tra cách thức tổ chức thực hiện cơ chế “Một cửa”; “Một cửa liên thông” tại cơ quan đơn vị; chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực giấy tờ, văn bản trái với quy định tại Điều 6 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP.

d) Bố trí đủ nguồn nhân lực, cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu sao giấy tờ, văn bản của cá nhân, tổ chức khi thực hiện thủ tục hành chính. Thường xuyên quan tâm công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, giáo dục ý thức, trách nhiệm của công chức, viên chức trực tiếp tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính.

2. Sở Tư pháp có trách nhiệm

a) Phối hợp Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch kiện toàn, củng cố cơ quan tư pháp địa phương đồng thời tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ tư pháp cấp huyện, cấp xã nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, ý thức trách nhiệm khi thực hiện chứng thực, đảm bảo giải quyết kịp thời yêu cầu của người dân.

b) Nâng cao chất lượng công tác thẩm định văn bản quy phạm pháp luật, gắn kết công tác thẩm định văn bản quy phạm pháp luật với công tác kiểm soát thủ tục hành chính, bảo đảm các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính phù hợp với quy định tại Điều 6 của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP

c) Tăng cường việc kiểm tra, thanh tra hoạt động chứng thực của Phòng Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp xã, các tổ chức hành nghề công chứng; có biện pháp chấn chỉnh tình hình lạm dụng yêu cầu bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản khi thực hiện thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức, đoàn thể phối hợp với Sở Tư pháp tuyên truyền, phổ biến nội dung của Chỉ thị này trong thành viên của tổ chức mình và Nhân dân.

4. Đề nghị Báo Đồng Nai, Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai có kế hoạch tuyên truyền thường xuyên, rộng rãi nội dung của Chỉ thị này trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân, tổ chức biết, thực hiện.

5. Tổ chức thực hiện

a) Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường thị trấn nghiêm túc, khẩn trương triển khai thực hiện Chỉ thị này, có văn bản chỉ đạo cụ thể và thường xuyên kiểm tra các đơn vị trực thuộc trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị, sớm khắc phục tình trạng lạm dụng yêu cầu bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản khi thực hiện thủ tục hành chính; báo cáo kết quả thực hiện theo định kỳ 06 tháng (tính từ ngày 01/10 năm trước đến ngày 31/3 năm sau và gửi trước ngày 15/4 hằng năm) và hàng năm (tính từ ngày 01/10 năm trước đến ngày 30/9 năm sau và gửi trước ngày 15/10 năm sau) cho Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Tư pháp).

b) Giao Sở Tư pháp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp.

Chỉ thị này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Cục Hộ tịch, Quốc tịch, Chứng thực - Bộ Tư pháp
- Cục Công tác phía Nam - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT. UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa;
- Báo Đồng Nai;
- Đài PT-TH Đồng Nai;
- Chánh, PCVP. UBND tỉnh;
- Trung tâm Công báo;
- Lưu: VT, NC, VX, HC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Trí

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu10/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/05/2015
Ngày hiệu lực11/05/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 10/CT-UBND 2015 chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao chứng thực giấy tờ Đồng Nai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 10/CT-UBND 2015 chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao chứng thực giấy tờ Đồng Nai
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu10/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
        Người kýNguyễn Thành Trí
        Ngày ban hành11/05/2015
        Ngày hiệu lực11/05/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Dịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 10/CT-UBND 2015 chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao chứng thực giấy tờ Đồng Nai

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 10/CT-UBND 2015 chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao chứng thực giấy tờ Đồng Nai

           • 11/05/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/05/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực