Chỉ thị 10/CT-UBND

Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2015 tăng cường thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội và Bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Nội dung toàn văn Chỉ thị 10/CT-UBND 2015 tăng cường thực hiện Bảo hiểm xã hội và Bảo hiểm y tế Vĩnh Long


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10 /CT-UBND

Vĩnh Long, ngày 04 tháng 6 năm 2015

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ BẢO HIỂM Y TẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG

Sau một thời gian triển khai thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) và Luật Bảo hiểm Y tế (BHYT), số người tham gia trên địa bàn tỉnh có tăng lên; nhận thức của xã hội về ý nghĩa, lợi ích chính sách BHXH, BHYT đã được nâng lên, góp phần quan trọng vào công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội. Việc giải quyết các chế độ, chính sách cho các đối tượng thụ hưởng được thực hiện kịp thời; quyền lợi bảo hiểm y tế và chất lượng khám, chữa bệnh này càng được nâng cao. Các cấp ủy Đảng, chính quyền đã xác định Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế là hai chính sách quan trọng của hệ thống an sinh xã hội, đã được Đảng và Nhà nước quan tâm chỉ đạo sát sao.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thực hiện Luật BHXH, BHYT vẫn còn những khó khăn nhất định, một bộ phận người dân vẫn chưa thực sự hiểu rõ về chính sách của hai Luật trên; một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện chưa nghiêm, tình trạng nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế có xu hướng tăng, đặc biệt là các doanh nghiệp tư nhân, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động; việc kiểm tra, giám sát của các cơ quan chức năng chưa được thường xuyên; một số vướng mắc phát sinh chưa được giải quyết kịp thời.

Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020; Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 02/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội và Bảo hiểm y tế; nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật cũng như khắc phục những hạn chế và triển khai phát triển đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, đảm bảo quyền lợi của người lao động và người dân về chính sách Bảo hiểm xã hội và Bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ thị:

1. Ban Chỉ đạo Bảo hiểm y tế toàn dân của tỉnh

- Xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm; phối hợp chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển Bảo hiểm y tế toàn dân theo lộ trình của Luật Bảo hiểm y tế. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các ngành chức năng và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Hàng năm, Ban Chỉ đạo tổ chức sơ kết và báo cáo kết quả thực hiện cho Chủ tịch UBND tỉnh. Tham mưu kịp thời những chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan thông tin đại chúng, UBND các huyện, thị xã, thành phố:

- Tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, nhằm nâng cao nhận thức cho người sử dụng lao động, người lao động và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng, nội dung chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, để tự giác tham gia, nhất là các đối tượng thuộc diện bắt buộc phải tham gia.

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở việc chấp hành pháp luật về lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, nhất là hành vi trốn đóng, nợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

3. Sở Y tế:

- Chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh tổ chức tốt việc khám, chữa bệnh, đảm bảo quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế, đồng thời tăng cường công tác thanh, kiểm tra để kịp thời ngăn ngừa việc lạm dụng Quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế;

- Phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh rà soát các thủ tục hành chính, để kịp thời kiến nghị Trung ương sửa đổi; cải cách thủ tục hành chính trong việc khám, chữa bệnh bằng thẻ Bảo hiểm y tế, vừa đảm bảo yêu cầu quản lý, nhưng phải thuận tiện cho người bệnh.

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và tổ chức khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ giữa các cơ sở y tế và cơ quan Bảo hiểm xã hội và các cơ quan quản lý nhà nước

4. Bảo hiểm xã hội tỉnh:

- Chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tốt hệ thống đại lý để cấp, bán thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng kịp thời, thuận lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế, tập trung phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và tổ chức Bảo hiểm xã hội, bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ giữa người lao động, các cơ quan, doanh nghiệp, cơ quan Bảo hiểm xã hội, các cơ quan quản lý nhà nước và minh bạch thông tin về quyền lợi của người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ:

- Bổ sung tiêu chí tham gia bảo hiểm y tế vào chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của các địa phương.

- Đưa chỉ tiêu tham gia bảo hiểm y tế của các địa phương là tiêu chí đánh giá thi đua hàng năm.

6. Sở Tài chính:

- Phối hợp với Sở Y tế đề xuất chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế cho những hộ gia đình làm nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình theo quy định.

- Đảm bảo nguồn kinh phí hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế cho các diện đối tượng theo quy định.

7. Trưởng Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh

- Phối hợp với các ngành chức năng thường xuyên kiểm tra và có biện pháp đôn đốc việc thực hiện Luật BHXH và Luật BHYT của các doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý nghiêm các doanh nghiệp có hành vi vi phạm Luật BHXH và Luật BHYT. Phối hợp với Tổ thu nợ BHXH, BHYT tỉnh và Bảo hiểm xã hội tỉnh xử lý theo quy định những doanh nghiệp cố tình vi phạm, để đảm bảo quyền lợi của người lao động.

8. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

- Xây dựng kế hoạch và chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt Đề án Bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn; định kỳ rà soát, đánh giá việc thực hiện Đề án Bảo hiểm y tế toàn dân của địa phương, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.

- Đưa tỷ lệ tham gia Bảo hiểm y tế là chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên phối hợp với các sở, ngành có liên quan tăng cường các hoạt động giám sát, đồng thời tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp để các đoàn viên, hội viên tích cực tham gia.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các thủ trưởng các sở, ban ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ trên; báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Trung ương và UBND tỉnh theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Bộ Y tế;
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- CT, PCT.UBND tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh;
- Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, TP;
- LĐVP.UBND tỉnh;
- Phòng VHXH, Phòng TH;
- Lưu: VT, 3.17.2.

CHỦ TỊCH
Trần Văn Rón

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu10/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/06/2015
Ngày hiệu lực04/06/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 10/CT-UBND 2015 tăng cường thực hiện Bảo hiểm xã hội và Bảo hiểm y tế Vĩnh Long


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 10/CT-UBND 2015 tăng cường thực hiện Bảo hiểm xã hội và Bảo hiểm y tế Vĩnh Long
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu10/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Long
        Người kýTrần Văn Rón
        Ngày ban hành04/06/2015
        Ngày hiệu lực04/06/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 10/CT-UBND 2015 tăng cường thực hiện Bảo hiểm xã hội và Bảo hiểm y tế Vĩnh Long

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 10/CT-UBND 2015 tăng cường thực hiện Bảo hiểm xã hội và Bảo hiểm y tế Vĩnh Long

           • 04/06/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/06/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực