Chỉ thị 10/CT-UBND

Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2015 về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính theo Chỉ thị 13/CT-TTg do tỉnh Cà Mau ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 10/CT-UBND 2015 trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước Cà Mau


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/CT-UBND

Cà Mau, ngày 22 tháng 06 năm 2015

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC CÁC CẤP TRONG CÔNG TÁC CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CHỈ THỊ SỐ 13/CT-TTG NGÀY 10/6/2015 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Thời gian qua công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Cà Mau cơ bản đã được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện tích cực, hiệu quả. Hầu hết các thủ tục hành chính của người dân, tổ chức, doanh nghiệp được công bố, công khai, giải quyết kịp thời, đúng quy định; trách nhiệm, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức đối với người dân, doanh nghiệp được nâng lên.., từng bước tạo được niềm tin của nhân dân đối với hoạt động dịch vụ công của các cơ quan nhà nước trong tỉnh.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được cũng còn những hạn chế, thiếu sót như: việc thực hiện rà soát, tham mưu công bố thủ tục hành chính của một số cơ quan, đơn vị còn chậm và chưa đảm bảo chất lượng; còn tình trạng giao Phòng chuyên môn nhận và giải quyết thủ tục hành chính không qua Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; giải quyết thủ tục hành chính tùy tiện, không đúng quy trình, thủ tục, hồ sơ, thời hạn giải quyết theo quy định; không thực hiện báo cáo kết quả giải quyết thủ tục hành chính;... từ đó đã gây khó khăn, phiền hà cho người dân, tổ chức, ảnh hưởng không tốt đến kết quả thực hiện cải cách hành chính của tỉnh. Vì vậy, để nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, kịp thời khắc phục những thiếu sót, hạn chế nêu trên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Thủ trưởng sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố Cà Mau:

a) Trực tiếp chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính trong cơ quan, đơn vị; nghiêm túc xem xét lại kết quả thực hiện cải cách thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị mình, kịp thời rút kinh nghiệm và khắc phục ngay những hạn chế, yếu kém trong thời gian qua. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu cải cách thủ tục hành chính của cơ quan, đơn vị; Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2015 - 2016 trên địa bàn tỉnh Cà Mau; Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 23/01/2015 về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015 trên địa bàn tỉnh Cà Mau; Công văn số 1884/UBND-NC ngày 22/4/2015 về việc thực hiện Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015.

b) Đẩy mạnh phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong giải quyết thủ tục hành chính. Rà soát lại thời hạn giải quyết toàn bộ thủ tục hành chính thuộc trách nhiệm của cơ quan, đơn vị; đề xuất sáng kiến cải cách thủ tục hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng quy trình giải quyết thủ tục hành chính nội bộ, đảm bảo nhanh, gọn, khoa học, thuận tiện, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp; đăng ký cụ thể tỷ lệ % giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính theo từng lĩnh vực, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trong tháng 8/2015 (gửi Sở Tư pháp để tổng hợp, theo dõi).

c) Phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp kiểm soát việc ban hành mới các thủ tục hành chính thông qua việc đánh giá tác động, tham gia ý kiến, thẩm định thủ tục hành chính trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Tổ chức thực hiện đầy đủ các quy định về công bố, công khai, minh bạch thủ tục hành chính và giải quyết phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức. Tăng cường công tác kiểm tra việc kiểm soát thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc theo quy định của pháp luật.

d) Thiết lập hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định thủ tục hành chính và tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại các cấp chính quyền. Triển khai vận hành hệ thống theo dõi, đánh giá công tác kiểm soát thủ tục hành chính theo đúng hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

đ) Tổ chức rà soát, đánh giá sự cần thiết, tính hợp pháp, hợp lý và hiệu quả của thủ tục hành chính, xác định chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trong phạm vi quản lý hoặc thực hiện của ngành, lĩnh vực, đề xuất cắt giảm các thủ tục hành chính rườm rà, không cần thiết để giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính.

e) Định kỳ 06 tháng tổ chức đối thoại với công dân, tổ chức, doanh nghiệp về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính; kịp thời có biện pháp tháo gỡ hoặc kiến nghị giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn.

2. Giám đốc Sở Tư pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng kiểm soát, hướng dẫn các sở, ban, ngành tỉnh rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh công bố thủ tục hành chính đảm bảo kịp thời, chất lượng và đúng quy định; chủ trì thực hiện một số nhiệm vụ sau:

a) Phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo xử lý kịp thời các kiến nghị, đề xuất về đơn giản hóa quy định, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh; đề xuất, kiến nghị đơn giản hóa quy định, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Bộ, ngành Trung ương.

Hướng dẫn, hỗ trợ các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố Cà Mau thiết lập hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính và tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính của các cấp chính quyền; hệ thống theo dõi, đánh giá công tác kiểm soát thủ tục hành chính khi có hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

b) Phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh định kỳ 06 tháng tổ chức đối thoại với tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính.

c) Cùng các cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ với Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Chính phủ trong khảo sát, đánh giá việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính tại địa phương. Kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo khắc phục hạn chế, tồn tại, yếu kém được nêu trong báo cáo đánh giá của Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính.

d) Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo, đài, Cổng thông tin điện tử tỉnh đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền vê công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh.

đ) Phối hợp Sở Nội vụ tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, đề xuất xử lý nghiêm các cơ quan, đơn vị để xảy ra tình trạng chậm công bố, công khai, niêm yết thủ tục hành chính hoặc thiếu trách nhiệm, chậm trễ, gây phiền hà trong giải quyết thủ tục hành chính đối với tổ chức, cá nhân; kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; kiểm điểm, xử lý trách nhiệm cán bộ, công chức trực tiếp làm nhiệm vụ và thực hiện xin lỗi tổ chức, cá nhân bằng văn bản theo đúng quy định tại Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

3. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan hướng dẫn sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố Cà Mau triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh.

4. Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp Sở Tư pháp, Sở Nội vụ hướng dẫn các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố Cà Mau đẩy mạnh thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh, nhất là trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

5. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đảm bảo kinh phí để triển khai các hoạt động cải cách thủ tục hành chính.

6. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính là cơ sở để xem xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố Cà Mau tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc cần phản ánh kịp thời về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- TT.Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Cục Công tác phía Nam - Bộ Tư pháp;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND huyện, TP.Cà Mau;
- Cổng Thông tin điện tử;
- Trung tâm Công báo - Tin học;
- NC (N) TTHC;
- Lưu: VT. Tr 03/6.

CHỦ TỊCH
Phạm Thành Tươi

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu10/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/06/2015
Ngày hiệu lực22/06/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Chỉ thị 10/CT-UBND 2015 trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước Cà Mau


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 10/CT-UBND 2015 trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước Cà Mau
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu10/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
        Người kýPhạm Thành Tươi
        Ngày ban hành22/06/2015
        Ngày hiệu lực22/06/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 10/CT-UBND 2015 trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước Cà Mau

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 10/CT-UBND 2015 trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước Cà Mau

           • 22/06/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 22/06/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực