Chỉ thị 10/CT-UBND

Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2017 về tăng cường công tác bảo đảm an toàn hồ chứa nước thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Nội dung toàn văn Chỉ thị 10/CT-UBND 2017 công tác bảo đảm an toàn hồ chứa nước thủy lợi Quảng Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/CT-UBND

Quảng Bình, ngày 28 tháng 6 năm 2017

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC BẢO ĐẢM AN TOÀN HỒ CHỨA NƯỚC THỦY LỢI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Để chủ động phòng, tránh, ứng phó với các diễn biến bất thường của thời tiết, đảm bảo an toàn cho công trình và vùng hạ du hồ chứa nước thủy lợi trên địa bàn tỉnh; thực hiện Chỉ thị số 3199/CT-BNN-TCTL ngày 17/4/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn hồ chứa nước thủy lợi, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tham mưu, trình Ủy ban nhân dân tỉnh củng cố kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phân công nhiệm vụ cụ thể các thành viên Ban Chỉ huy chịu trách nhiệm điều hành, ứng phó sự cố, đảm bảo an toàn công trình.

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn của các hồ chứa thủy lợi trên địa bàn, lập danh mục các hồ chứa hư hỏng, xuống cấp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Chính phủ xin hỗ trợ nguồn vốn đầu tư để sửa chữa, nâng cấp đảm bảo an toàn hồ chứa.

- Phối hợp với các đơn vị chủ đập, hồ kiểm tra việc thực hiện quy trình vận hành các hồ chứa thủy lợi đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; báo cáo cấp có thẩm quyền điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung để đảm bảo với tình hình thực tế. Đối với các hồ chứa thủy lợi chưa có quy trình vận hành, chỉ đạo đơn vị quản lý hồ, đập tổ chức xây dựng quy trình vận hành trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính cân đối, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí vốn từ ngân sách tỉnh, Trung ương và các nguồn vốn khác để đầu tư sửa chữa, nâng cấp đảm bảo an toàn các hồ chứa, nhất là các công trình, hạng mục công trình đang hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng hoặc còn thiếu kinh phí.

- Đôn đốc chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công các hồ, đập đảm bảo hoàn thành trước 31/8/2017. Đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh phương án xử lý đối với các hồ đập có nguy cơ mất an toàn cao hoặc kinh phí bố trí sửa chữa khắc phục chưa triệt để dẫn đến mất an toàn trong mùa lũ 2017.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã

- Củng cố kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn địa phương, đơn vị; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên chịu trách nhiệm điều hành, ứng phó sự cố, đảm bảo an toàn các hồ, đập thủy lợi;

- Thực hiện nghiêm nội dung Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND ngày 09/5/2017 của UBND tỉnh Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn đập trên địa bàn tỉnh; rà soát, xây dựng lực lượng quản lý chuyên trách, đủ năng lực để quản lý hồ, đập; phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức đào tạo, đào tạo lại, tập huấn nâng cao năng lực cho lực lượng quản lý, vận hành nhằm nâng cao trình độ, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý của các tổ chức quản lý, khai thác công trình thủy lợi theo đúng quy định hiện hành của Pháp luật;

- Chỉ đạo, đôn đốc các chủ đập lập phương án phòng, chống lụt bão hồ chứa; phương án phòng, chống lũ, lụt vùng hạ du đập trình cấp thẩm quyền phê duyệt trước ngày 31/7/2017; thường xuyên theo dõi tình hình thời tiết, tổ chức trực ban; tổ chức kiểm tra các hạng mục công trình đầu mối trước, trong và sau mùa mưa lũ; kiểm tra công trình trong và sau mùa mưa lũ nhằm sớm phát hiện những nguy cơ gây mất an toàn công trình và có biện pháp xử lý kịp thời, tránh để xảy ra sự cố.

3. Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi:

- Chủ động kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn của các hồ chứa thủy lợi do Công ty quản lý; lập danh mục các hồ chứa hư hỏng, xuống cấp, báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp; kiểm tra việc thực hiện quy trình vận hành các hồ chứa thủy lợi đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, báo cáo cấp có thẩm quyền điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung để đảm bảo với tình hình thực tế. Thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn hồ chứa và vùng hạ du theo tình hình thực tế và quy định hiện hành của Pháp luật.

- Cập nhật thông tin vận hành các hồ chứa tối thiểu 1 lần/ngày khi không có mưa, lũ và 3 lần/ngày khi có mưa lũ lên trang điện tử thu thập thông tin điều hành hệ thống thủy lợi của Tổng cục Thủy lợi theo địa chỉ: www.httl.com.vn.

4. Công ty Cổ phần Thủy điện Hồ Bốn cập nhật thông tin vận hành hồ thủy điện Hố Hô tối thiểu 1 lần/ngày khi không có mưa, lũ và 3 lần/ngày khi có mưa lũ lên trang điện tử thu thập thông tin điều hành hệ thống thủy lợi của Tổng cục Thủy lợi theo địa chỉ: www.httl.com.vn; trong suốt mùa lũ, phải thường xuyên duy trì liên lạc và thực hiện chế độ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn địa phương.

5. Đài Khí tượng Thủy văn Quảng Bình tăng cường công tác quan trắc khí tượng thủy văn, thu thập số liệu bão,lũ; dự báo, cảnh báo kịp thời xu thế thời tiết, diễn biến của bão, lũ, thiên tai để phục vụ công tác chỉ huy phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này và chủ động trong công tác bảo đảm an toàn hồ chứa nước thủy lợi trên địa bàn tỉnh. Giao Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh theo dõi, đôn đốc các đơn vị, địa phương thực hiện các nội dung của Chỉ thị này.

 

 

Nơi nhận:
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Sở NN và PTNT;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Cty TNHH MTV KTCTTL;
- Công ty CP Thủy điện Hồ Bốn;
- Văn phòng BCH PCLB và TKCN tỉnh;
- Chi cục Thủy lợi;
- Lưu VT, CVNN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Quang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu10/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/06/2017
Ngày hiệu lực28/06/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 10/CT-UBND 2017 công tác bảo đảm an toàn hồ chứa nước thủy lợi Quảng Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 10/CT-UBND 2017 công tác bảo đảm an toàn hồ chứa nước thủy lợi Quảng Bình
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu10/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Bình
        Người kýNguyễn Xuân Quang
        Ngày ban hành28/06/2017
        Ngày hiệu lực28/06/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 10/CT-UBND 2017 công tác bảo đảm an toàn hồ chứa nước thủy lợi Quảng Bình

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 10/CT-UBND 2017 công tác bảo đảm an toàn hồ chứa nước thủy lợi Quảng Bình

           • 28/06/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/06/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực