Chỉ thị 10/CT-UBND

Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2017 về tăng cường chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh nhằm giảm tử vong mẹ, tử vong trẻ sơ sinh trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Nội dung toàn văn Chỉ thị 10/CT-UBND 2017 tăng cường chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh Điện Biên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/CT-UBND

Điện Biên, ngày 03 tháng 10 năm 2017

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CHĂM SÓC SỨC KHỎE BÀ MẸ VÀ TRẺ SƠ SINH NHẰM GIẢM TỬ VONG MẸ, TỬ VONG TRẺ SƠ SINH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Trong những năm qua, được sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sát sao của các cp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả của các ban ngành, đoàn thể, công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em của tỉnh đã đạt được một số kết quả quan trọng, nhận thức của nhân dân về chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em từng bước đã được nâng cao, các chỉ số về làm mẹ an toàn đã được cải thiện rõ rệt, công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em được triển khai đạt hiệu quả, tỷ suất tử vong sơ sinh, tử vong dưới 1 tuổi, dưới 5 tuổi, tỷ số chết mẹ đã giảm dần qua các năm, cụ thể: Tỷ suất tử vong sơ sinh giảm từ 12,5%o năm 2012 xuống còn 9,3%o năm 2016, tỷ suất tử vong trẻ <1 tuổi giảm từ 36,8%o năm 2012 xuống còn 33,8%o năm 2016, tỷ số tử vong mẹ trên 100.000 trẻ đẻ sống đã giảm từ 68,9 năm 2012 xuống còn 65,2 năm 2016. Tuy nhiên, hiện nay tình trạng tử vong mẹ, tử vong trẻ sơ sinh trên địa bàn tỉnh Điện Biên còn cao hơn so với trung bình toàn quốc.

Nguyên nhân chủ yếu của tình trạng trên là do việc tiếp cận dịch vụ chăm sóc trước, trong và sau khi sinh của người dân cũng như chất lượng dịch vụ vẫn còn nhiều hạn chế. Phong tục tập quán lạc hậu trong chăm sóc bà mẹ và trẻ sơ sinh, còn tình trạng phụ nữ đẻ tại nhà không được nhân viên y tế đỡ ở khu vực miền núi, vùng đồng bào các dân tộc thiểu số; cơ sở vật chất, trang thiết bị, đặc biệt ở các bệnh viện tuyến huyện chưa đáp ứng được nhu cầu chăm sóc, điều trị cấp cứu sản khoa và sơ sinh; nhân lực chuyên ngành sản phụ khoa và nhi khoa còn thiếu, nhất là tại tuyến huyện; năng lực chuyên môn cán bộ y tế, đặc biệt y tế cơ sở còn nhiều hạn chế trong phân loại phát hiện nguy cơ, theo dõi tiên lượng và xử trí cấp cứu và hồi sức sơ sinh.

Để khắc phục thực trạng trên, nhằm tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh, góp phần làm giảm hơn nữa tử vong mẹ, tử vong sơ sinh trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. SY tế

Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan xây dựng Kế hoạch hành động chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ sơ sinh và trẻ em giai đoạn 2017 - 2020, trình UBND tỉnh phê duyệt;

Tăng cường công tác chỉ đạo tuyến, tăng cường giám sát hỗ trợ kỹ thuật cho tuyến cơ sở; củng c, kiện toàn hệ thng tổ chức mạng lưới khám bệnh, chữa bệnh sản khoa và nhi khoa tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ công tác cp cứu và công tác chuyên môn thuộc lĩnh vực sản khoa, nhi khoa;

Tăng cường đào tạo, tập huấn về chuyên môn sản, nhi khoa cho y tế tuyến cơ sở; rà soát và nâng cao năng lực cấp cứu ngoại viện của các cơ sở khám chữa bệnh sản khoa, nhi khoa tuyến tỉnh;

Củng c, nâng cao chất lượng hoạt động của đơn nguyên sơ sinh và tiếp tục thành lập đơn nguyên sơ sinh cho các bệnh viện tuyến huyện hiện chưa có đơn nguyên sơ sinh;

Đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị phục vụ cấp cứu sản khoa, nhi khoa;

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động của chương trình mục tiêu về chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em;

Củng cvà kiện toàn Ban Chỉ đạo giảm tvong mẹ, tử vong trẻ em của Ngành Y tế nhằm nâng cao hiệu quả hỗ trợ kỹ thuật chuyên môn cho các đơn vị y tế cơ sở;

Truyền thông giáo dục y đức, nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm, thái độ ứng xử, kỹ năng giao tiếp cho cán bộ, nhân viên ngành y tế về lĩnh vực sản phụ khoa, nhi khoa;

Phối hợp với các ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong công tác tuyên truyền, phối hợp chỉ đạo triển khai các hoạt động chăm sóc sức khe bà mẹ, trẻ em trên địa bàn các địa phương thuộc tỉnh.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Phối hợp với Sở Tài chính, Sở Y tế tham mưu cho UBND tỉnh ưu tiên bố trí các nguồn kinh phí thực hiện các mục tiêu về chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ sơ sinh và trẻ em trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm. Quan tâm btrí nguồn vốn đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các bệnh viện tuyến huyện ở xa trung tâm tỉnh để có thể thực hiện chăm sóc sản khoa thiết yếu toàn diện. Đưa các chỉ tiêu về giảm tử vong mẹ, tử vong trẻ sơ sinh và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm của tỉnh.

3. Sở Tài chính

Căn cứ khả năng cân đối ngân sách địa phương hàng năm và các nguồn vốn hp pháp khác để phối hợp với Sở Y tế tham mưu cho UBND tỉnh ưu tiên bố trí kinh phí thực hiện các mục tiêu về chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ sơ sinh và trẻ em; kiểm tra, giám sát việc sử dụng kinh phí theo đúng Luật ngân sách và các quy định hiện hành.

4. S Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Điện Biên Phủ

Phối hợp với Sở Y tế tăng cường thông tin, tuyên truyền, giáo dục chuyển đổi hành vi về chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ sơ sinh và phòng, chống các tai biến sản khoa.

5. Sở Giáo dục và Đào tạo

Phối hợp với Sở Y tế đưa nội dung giáo dục về chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em vào các trường học, xây dựng mạng lưới truyền thông, tư vấn về sức khỏe sinh sản cho học sinh và sinh viên.

6. UBND các huyện, thị xã, thành phố

Đưa các chỉ tiêu chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; phối hợp với ngành Y tế và các ban, ngành chỉ đạo, tuyên truyền công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em trên địa bàn.

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn th tỉnh

Tăng cường phối hợp với Ngành Y tế và các cơ quan liên quan trong việc tổ chức tuyên truyền cho nhân dân về chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em. Tích cực tham gia giám sát việc tổ chức thực hiện của các cấp, các ngành để nâng cao hơn nữa hiệu quả thực hiện công tác tăng cường chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể tỉnh triển khai thực hiện các nội dung Chỉ thị này và tổ chức thực hiện tốt công tác tăng cường chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh nhằm giảm tử vong mẹ, tử vong trẻ sơ sinh trên địa bàn tỉnh./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Y tế (b/c);
- TT. Tỉnh ủy (b/c);
- TT.H
ĐND tỉnh;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- UB MTTQ tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành ph
;
- Đài PTTH tỉnh, Báo Điện Biên Phủ;
- Cổng Thông tin điện tử t
nh;
- Lưu: VT, KGVX
(NNT)

CHỦ TỊCH
Mùa A Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu10/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/10/2017
Ngày hiệu lực03/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 10/CT-UBND 2017 tăng cường chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh Điện Biên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 10/CT-UBND 2017 tăng cường chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh Điện Biên
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu10/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Điện Biên
        Người kýMùa A Sơn
        Ngày ban hành03/10/2017
        Ngày hiệu lực03/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 10/CT-UBND 2017 tăng cường chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh Điện Biên

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 10/CT-UBND 2017 tăng cường chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh Điện Biên

             • 03/10/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 03/10/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực