Chỉ thị 10/CT-UBND

Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2017 đẩy mạnh thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức do tỉnh Quảng Nam ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 10/CT-UBND 2017 tinh giản biên chế cơ cấu lại cán bộ công viên chức Quảng Nam


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/CT-UBND

Quảng Nam, ngày 27 tháng 6 năm 2017

 

CHỈ THỊ

ĐẨY MẠNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN TINH GIẢN BIÊN CHẾ VÀ CƠ CẤU LẠI ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Qua hơn 02 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế, tỉnh Quảng Nam đã đạt được những kết quả bước đầu như sau: Về tổ chức bộ máy từng bước được củng cố, kiện toàn gắn với quy định chức năng, nhiệm vụ đáp ứng tốt nhiệm vụ tham mưu, quản lý, điều hành; các đơn vị sự nghiệp công lập được quy hoạch, phân loại chuyển đổi mô hình hoạt động phù hợp điều kiện thực tế; việc tuyển dụng công chức, viên chức thông qua thi tuyển,… thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ được Trung ương đánh giá khá tốt.

Tuy nhiên, việc tập trung chỉ đạo thực hiện tinh giản biên chế ở một số địa phương, đơn vị chưa quyết liệt, công tác tinh giản biên chế chưa thực sự gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và sắp xếp tổ chức bộ máy; hầu hết các trường hợp tinh giản biên chế khối nhà nước thuộc ngành y tế, giáo dục và đào tạo; các cơ quan quản lý nhà nước số lượng cán bộ, công chức, viên chức được tinh giản biên chế còn rất thấp, đặc biệt tỷ lệ tinh giản công chức xã mới đạt khoản 0,5%; kết quả tinh giản biên chế chưa bảo đảm tỷ lệ theo lộ trình tinh giản của Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị; công tác củng cố, kiện toàn, sắp xếp lại tổ chức, bộ máy còn chậm; việc chuyển đổi hình thức hoạt động, hiệu quả, chất lượng hoạt của các đơn vị sự nghiệp công lập chưa cao. Nguyên nhân chủ yếu do Thủ trưởng một số cơ quan, đơn vị chưa thực sự quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm chủ trương, chính sách tinh giản biên chế, còn nể nang, né tránh, ngại va chạm, chưa chủ động lập kế hoạch, giao chỉ tiêu và xác định đối tượng tinh giản biên chế, còn tư tưởng trông chờ, níu kéo, giữ ổn định tổ chức, biên chế của đơn vị mình; lúng túng trong xây dựng Đề án vị trí việc làm; Đề án tinh giản biên chế của một số cơ quan, đơn vị còn chung chung, thiếu cụ thể, chưa xác định rõ nội dung, nhiệm vụ, giải pháp,… do đó không chủ động thực hiện tinh giản biên chế và sắp xếp, kiện toàn tổ chức các phòng, ban, các đơn vị trực thuộc theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Nhằm đẩy mạnh, thực hiện tốt công tác tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, sắp xếp tổ chức bộ máy; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc, thủ trưởng các Sở, Ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Tăng cường quán triệt, tuyên truyền thực hiện chủ trương tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 06/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh chủ trương tinh giản biên chế và Kết luận số 50-KL/TU ngày 27/10/2016 của Tỉnh ủy Quảng Nam về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

2. Về rà soát, xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế

Các cơ quan, đơn vị khẩn trương rà soát, hoàn thiện việc xây dựng Đề án tinh giản biên chế đến năm 2021 (kể cả Đề án tinh giản biên chế đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 1728/QĐ-UBND ngày 17/5/2016) và kế hoạch tinh giản biên chế của từng năm; bảo đảm đúng quy định đến năm 2021 tỷ lệ tinh giản biên chế phải đạt 10% trên tổng chỉ tiêu biên chế được giao.

3. Về rà soát chức năng, nhiệm vụ; sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy

- Rà soát lại chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy của cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc trên cơ sở các quy định của Chính phủ và hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương, qua đó kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu, tổ chức bộ máy theo hướng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố thu gọn đầu mối, giảm bớt khâu trung gian, quản lý đa ngành, đa lĩnh vực; hạn chế đề xuất thành lập mới phòng, chi cục trực thuộc, bảo đảm bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, phù hợp chức năng, nhiệm vụ và đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính. Đối với các đơn vị thuộc và trực thuộc phải đảm bảo nguyên tắc một việc chỉ giao một cơ quan chủ trì; chuyển một số nhiệm vụ mà cơ quan nhà nước không cần thiết phải trực tiếp thực hiện hoặc thực hiện không có hiệu quả sang tổ chức ngoài nhà nước đảm nhận.

- Tiến hành rà soát, sắp xếp, phân loại đơn vị sự nghiệp để thực hiện các hình thức chuyển đổi mô hình hoạt động phù hợp theo hướng tự chủ, tự chịu trách nhiệm hoặc chuyển đổi mô hình của các đơn vị sự nghiệp công lập sang Công ty Cổ phần; hợp nhất, sáp nhập các đơn vị có chức năng, nhiệm vụ giống hoặc gần giống nhau, giải thể các đơn vị hoạt động không hiệu quả. Sắp xếp lại mạng lưới các trường, lớp, bảo đảm từ năm học 2017-2018 phải bố trí số học sinh trên lớp theo mức tối đa của các cấp học, bậc học; sắp xếp lại mạng lưới các đơn vị sự nghiệp y tế theo hướng tinh gọn, hiệu quả, đúng quy định.

4. Thực hiện tinh giản biên chế

- Hằng năm, Sở Nội vụ tổng hợp đăng ký số lượng tinh giản của các cơ quan, đơn vị, địa phương và đề ra các giải pháp cụ thể để đảm bảo thực hiện giảm từ 1,5% đến 2% của tổng biên chế được giao (lưu ý tỷ lệ giảm nhiều, ít cục bộ trong từng cơ quan, đơn vị và địa phương); xây dựng dữ liệu và công bố không khai về quản lý, sử dụng biên chế được giao, đăng ký và thực hiện tinh giản biên chế của từng cơ quan, đơn vị, địa phương để theo dõi, giám sát.

- Trường hợp phải thành lập tổ chức mới hoặc được giao nhiệm vụ mới thì cơ quan, đơn vị tự cân đối, điều chỉnh trong tổng biên chế công chức hoặc biên chế sự nghiệp được cấp có thẩm quyền giao. Riêng đối với lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo do yêu cầu thành lập mới, tăng số giường bệnh thực tế sử dụng, tăng số lớp và tăng số học sinh mà không thể tự cân đối được thì cơ quan, đơn vị phải xây dựng Đề án vị trí việc làm gửi Sở Nội vụ thẩm định, tổng hợp đề xuất báo cáo UBND tỉnh xem xét trình cấp thẩm quyền quyết định việc bổ sung.

- Khẩn trương hoàn chỉnh Đề án vị trí việc làm; bố trí, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức bảo đảm đúng với tiêu chuẩn, trình độ chuyên môn đào tạo theo nhu cầu vị trí việc làm.

- Thực hiện nghiêm túc việc quản lý và sử dụng biên chế công chức, viên chức. Không thực hiện việc ký hợp đồng lao động để làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, trường hợp phát sinh nhu cầu cần tuyển dụng công chức, viên chức trong chỉ tiêu biên chế thì tổng hợp gửi Sở Nội vụ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thi tuyển theo vị trí việc làm được phê duyệt; tuyển dụng công chức, viên chức phải bảo đảm quy định chỉ được tuyển dụng 50% so với số biên chế được tinh giản, giải quyết chế độ nghỉ hưu đúng tuổi hoặc thôi việc... Chấn chỉnh việc hợp đồng và sử dụng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP phải đúng nhu cầu và định mức quy định. Đối với các tổ chức hành chính không có tổ chức sự nghiệp trực thuộc, hiện đang được giao biên chế sự nghiệp có phương án bố trí sắp xếp số viên chức hiện có, phấn đấu đến năm 2020 không giao biên chế sự nghiệp tại các tổ chức này.

- Thực hiện kiên quyết tinh giản biên chế đối với những cán bộ, công chức, viên chức không hoàn thành nhiệm vụ, không đạt tiêu chuẩn quy định (phẩm chất, năng lực, sức khỏe), những người dôi dư do xác định vị trí việc làm và sắp xếp tổ chức.

- Phải thực hiện nghiêm túc việc đánh giá, phân loại công chức, viên chức hằng năm. Thực hiện tinh giản biên chế phải đảm bảo đúng nguyên tắc, đối tượng, trình tự, thời hạn giải quyết tinh giản biên chế.

5. Đẩy mạnh việc thực hiện cơ chế tự chủ, tạo điều kiện cho các đơn vị sự nghiệp công lập hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ nhân dân. Tập trung thực hiện xã hội hóa các dịch vụ trên lĩnh vực y tế, giáo dục nhằm hạn chế tăng biên chế trên lĩnh vực này; đối với những đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ một phần kinh phí, xây dựng lộ trình đến năm 2021 chuyển đổi thêm 10% số lượng viên chức sang cơ chế tự chủ trả lương từ nguồn thu sự nghiệp.

6. Giám đốc, thủ trưởng các Sở, Ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm về công tác chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ tinh giản biên chế và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả thực hiện tinh giản biên chế; nếu không hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch tinh giản biên chế phải bị xử lý trách nhiệm theo quy định của Đảng, Nhà nước.

7. Báo Quảng Nam, Đài Phát thanh-Truyền hình, Sở Thông tin và Truyền thông tăng cương công tác thông tin, tuyên truyền chủ trương tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thường xuyên đưa tin bài về các cơ quan, đơn vị tổ chức tốt việc tinh giản biên chế, đồng thời phê phán những hành vi vi phạm các quy định về tinh giản biên chế.

8. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính theo chức năng, nhiệm vụ được phân công giúp Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương, đơn vị thực hiện tốt Chỉ thị này và định kỳ báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 

 

CHỦ TỊCH
Đinh Văn Thu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu10/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/06/2017
Ngày hiệu lực27/06/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 10/CT-UBND 2017 tinh giản biên chế cơ cấu lại cán bộ công viên chức Quảng Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 10/CT-UBND 2017 tinh giản biên chế cơ cấu lại cán bộ công viên chức Quảng Nam
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu10/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
        Người kýĐinh Văn Thu
        Ngày ban hành27/06/2017
        Ngày hiệu lực27/06/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 10/CT-UBND 2017 tinh giản biên chế cơ cấu lại cán bộ công viên chức Quảng Nam

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 10/CT-UBND 2017 tinh giản biên chế cơ cấu lại cán bộ công viên chức Quảng Nam

           • 27/06/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/06/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực