Chỉ thị 10/CT-UBND

Chỉ thị 10/CT-UBND về tăng cường thực hiện giải pháp giảm người nghiện ma túy ngoài xã hội trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2018

Nội dung toàn văn Chỉ thị 10/CT-UBND 2018 giải pháp giảm người nghiện ma túy ngoài xã hội Ninh Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/CT-UBND

Ninh Bình, ngày 10 tháng 04 năm 2018

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP GIẢM NGƯỜI NGHIỆN MA TÚY NGOÀI XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2018

Thời gian qua, cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống tội phạm nói chung, phòng chống ma túy nói riêng và thu được nhiều kết quả quan trọng, góp phần đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), phục vụ hiệu quả cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, thực tế đang nổi lên là: dù nhiều tụ điểm, đường dây ma túy lớn được đấu tranh triệt phá, xử lý nghiêm khắc nhưng tệ nạn ma túy vẫn diễn biến phức tạp, số người nghiện ma túy đang sinh sống ngoài xã hội vẫn còn ở mức độ cao (tính đến tháng 3/2018 toàn tỉnh có 2.082 người sử dụng và người nghiện ma túy ngoài xã hội) và có chiều hướng gia tăng, ảnh hưởng trực tiếp đến công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn tỉnh.

Tình hình trên do nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là do ý thức chấp hành pháp luật về phòng, chống ma túy của một bộ phận người dân, đặc biệt là thanh, thiếu niên còn yếu kém; một số cấp ủy Đảng, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, tổ chức chưa quan tâm đúng mức trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và đông đảo nhân dân trong công tác phòng chống ma túy và cai nghiện; công tác tuyên truyền chưa được thường xuyên, hiệu quả không như mong muốn; công tác tổ chức lao động sản xuất, đào tạo dạy nghề, tạo việc làm cho người nghiện sau cai còn nhiều hạn chế, tỷ lệ tái nghiện cao.

Để tăng cường chỉ đạo, tổ chức thực hiện các giải pháp giảm từ 5% đến 10% s người nghiện ma túy ngoài xã hội, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan đóng trên địa bàn tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị s25/CT-TTg ngày 05/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 14/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác phòng, chống ma túy và cai nghiện ma túy trong tình hình mới; đồng thời tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Nhiệm vụ chung

- Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương, các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân về công tác này; thực hiện toàn diện, đồng bộ, liên tục các chủ trương và giải pháp nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác phòng chống, kiểm soát và cai nghiện ma túy, phn đu đến ngày 31/12/2018 giảm từ 5% đến 10% số người nghiện ma túy ngoài xã hội so với tháng 3/2018.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy, chú trọng tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, tuyên truyền trực quan, thông qua điện thoại, internet và tuyên truyền cá biệt. Duy trì, nhân rộng và nâng cao chất lượng các mô hình, phong trào đang phát huy hiệu quả trong công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy tại địa bàn cơ sở.

- Tăng cường các biện pháp đấu tranh với tội phạm ma túy trên các tuyến, địa bàn trọng điểm; xóa bỏ các điểm, tụ điểm phức tạp về mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; kiểm soát chặt chẽ các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy. Nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử tội phạm về ma túy để răn đe, phòng ngừa tội phạm.

- Đa dạng hóa các hình thức điều trị, cai nghiện ma túy, như: cai nghiện tự nguyện, cai nghiện bắt buộc, điều trị thay thế bằng Methadone và kết nối các dịch vụ sẵn có tại địa phương. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, hệ thống tổ chức thực hiện công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy. Thực hiện đồng bộ các giải pháp quản lý chặt chẽ người nghiện ma túy ngoài xã hội, tái hòa nhập cộng đồng và phòng, chống tái nghiện.

2. Công an tỉnh

- Nắm chắc và quản lý chặt chẽ người nghiện ma túy trên địa bàn. Thường xuyên mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ma túy; trọng tâm là, tập trung phát hiện, triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy và các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì, hướng dẫn lực lượng Công an các xã, phường, thị trấn:

+ Thu thập tài liệu xác lập hồ sơ đưa người nghiện ma túy vào quản lý, giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo Nghị định 111/NĐ-CP.

+ Tăng cường lập hồ sơ đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy, đặc biệt là số nghiện lâu năm, tái nghiện nhiều lần, số thường xuyên có biểu hiện vi phạm pháp luật;

+ Tham mưu cho Chủ tịch UBND cấp xã tổ chức các lớp cai nghiện tại gia đình, cộng đồng; đồng thời thực hiện có hiệu quả các giải pháp tái hòa nhập cộng đồng, phòng chống tái nghiện.

- Nâng cao chất lượng công tác quản lý cư trú, ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT, như: nhà nghỉ, khách sạn, karaoke, vũ trường và các nhà cho thuê trọ. Kịp thời chấn chỉnh, khắc phục các nguyên nhân, điều kiện làm phát sinh, phát triển tội phạm và tệ nạn ma túy; kiên quyết không để các đối tượng, nhất là số đi tượng nghiện ma túy ở tỉnh ngoài lợi dụng ẩn náu hoạt động phạm tội hoặc tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy.

- Phối hợp với Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên tiếp tục thực hiện có hiệu quả Thông tri số 23-TTr/TU, Chỉ thị số 10-CT/TU của BTV Tỉnh ủy và Chương trình hành động số 124/CTHĐ-UBND của UBND tỉnh về quản lý, giáo dục thanh thiếu niên hư, chậm tiến có nguy cơ vi phạm pháp luật; qua đó hạn chế thấp nhất phát sinh người nghiện ma túy.

3. Sở Lao đng - Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng triển khai thực hiện nghiêm túc Quyết định số 21/QĐ-UBND ngày 08/8/2017 của UBND tỉnh về ban hành quy chế phối hợp lập hồ sơ, quyết định áp dụng biện pháp cai nghiện ma túy và tổ chức cai nghiện trên địa bàn tỉnh.

- Chỉ đạo các Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng triển khai thực hiện có hiệu quả chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; thực hiện tốt công tác quản lý, tuyên truyền, giáo dục học viên trong cơ sở cai nghiện.

4. Sở Y tế

- Tổ chức đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ y tế cấp huyện, cấp xã về chuẩn đoán và điều trị cai nghiện ma túy; đảm bảo tt cả các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh có cán bộ y tế để xác định “tình trạng nghiện ” của người nghiện ma túy, thực hiện phác đồ cai nghiện, điều trị cắt cơn và phục hồi sức khỏe cho người cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng.

- Đẩy mạnh việc điều trị Methadone cho người nghiện ma túy trong cộng đồng và có kiểm soát chặt chẽ. Khi phát hiện các trường hợp vi phạm các điểm a, b, c, d quy định tại Khoản 2, Điều 10, Nghị định 90/2016/NĐ-CP của Chính phủ thì chấm dứt điều trị và thông báo cho lực lượng Công an để áp dụng biện pháp cai nghiện khác, đảm bảo hiệu quả thiết thực.

5. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo các cơ quan báo chí, thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống và cai nghiện ma túy trong tình hình mới; tăng cường các chuyên trang, chuyên mục, thời lượng tuyên truyền các mô hình, phong trào, cách làm hiệu quả trong công tác phòng, chống ma túy. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Truyền thông về phòng, chống ma túy trên các phương tiện thông tin đại chúng” đến năm 2020.

6. S Giáo dục và Đào tạo

Phối hợp với Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 18/11/2014 của UBND tỉnh và kế hoạch liên ngành về xây dựng phong trào “An toàn trường học”; Kế hoạch s1413/LN về phòng, chống ma túy trong học sinh, sinh viên và thanh, thiếu niên. Trọng tâm là, đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm và kỹ năng phòng, chng ma túy cho giáo viên, học sinh, sinh viên; phấn đấu không có học sinh nghiện ma túy hoặc tham gia hoạt động phạm tội về ma túy.

7. Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và Tòa án nhân dân tỉnh

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an và các ngành chức năng trong phát hiện, điều tra, truy t, xét xử các vụ án về ma túy; hạn chế xét xử dưới khung hình phạt, xét giảm án và đưa vào xét đặc xá. Tổ chức xét xử lưu động các vụ án điển hình, được dư luận xã hội quan tâm đrăn đe tội phạm và giáo dục, phòng ngừa chung. Đồng thời làm tốt công tác tiếp nhận, giải quyết các hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện.

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên

- Tiếp tục chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, trọng tâm là thực hiện Thông tri số 23-TTr/TU của BTV Tỉnh ủy để phát động phong trào quần chúng thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 10-CT/TU của Tỉnh ủy và Chương trình hành động số 124/CTHĐ-UBND của UBND tỉnh về quản lý, giáo dục thanh thiếu niên hư, chậm tiến có nguy cơ vi phạm pháp luật. Tập trung kiểm tra, hướng dẫn nâng cao chất lượng 10 mô hình phong trào toàn dân BVANTQ đang phát huy tác dụng. Phát huy vai trò Bí thư chi bộ, Tổ trưởng dân phố, Trưởng thôn, xóm và người có uy tín trong công tác phòng, chống ma túy ngay tại cơ sở; thực hiện có hiệu quả mô hình “Dòng họ tự quản về ANTT”, “Xứ họ đạo bình yên - Chùa tinh tiến về ANTT”...

- Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh:

Chỉ đạo các cấp bộ đoàn, hội phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an cùng cấp tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết liên tịch số 03 giữa Bộ Công an với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về “Phối hợp hành động phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên”; Nghị quyết Liên tịch số 01 giữa Bộ Công an và Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ về “Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội”. Thường xuyên tổ chức các chương trình hoạt động bổ ích, lành mạnh để thu hút đoàn viên, hội viên tham gia, thông qua đó góp phần quản lý, giáo dục và phòng ngừa vi phạm.

9. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Ban hành chương trình, kế hoạch chỉ đạo tăng cường thực hiện các giải pháp làm giảm người nghiện ma túy ngoài xã hội từ 5% đến 10% so với tháng 3/2018. Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị này để tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy với phương châm hướng về cơ sở và tập trung vào số đối tượng có nguy cơ cao; tiếp tục xây dựng, nhân rộng và phát huy hiệu quả các mô hình, điển hình tiên tiến trong công tác phòng, chống ma túy.

- Chỉ đạo tổ chức các lớp cai nghiện tại gia đình, cộng đồng; phấn đấu đến ngày 31/12/2018, mỗi huyện, thành phố tổ chức cai nghiện thành công cho từ 3 đến 5 người nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng.

- Giao chỉ tiêu cho các xã, phường, thị trấn để tổ chức thực hiện; đng thời huy động các nguồn lực, tổ chức dạy nghề, tạo việc làm cho người nghiện; thực hiện đồng bộ các giải pháp tái hòa nhập cộng đồng và phòng, chống tái nghiện.

- Tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 10-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chương trình hành động số 124/CTHĐ-UBND của UBND tỉnh về tăng cường quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên hư, chậm tiến có nguy cơ vi phạm pháp luật, hạn chế thấp nhất phát sinh người nghiện ma túy.

- Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh trong việc thực hiện mục tiêu giảm người nghiện ma túy ngoài xã hội tại địa bàn phụ trách.

Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở: Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh và các đơn vị có liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này. Định kỳ 6 tháng, năm tng hợp tình hình, kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công an (C42);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Lãnh đạo HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, VP2, VP4, VP5, VP6, VP7.

Tr07/138

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đinh Văn Điến

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu10/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/04/2018
Ngày hiệu lực10/04/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 10/CT-UBND 2018 giải pháp giảm người nghiện ma túy ngoài xã hội Ninh Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 10/CT-UBND 2018 giải pháp giảm người nghiện ma túy ngoài xã hội Ninh Bình
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu10/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Bình
        Người kýĐinh Văn Điến
        Ngày ban hành10/04/2018
        Ngày hiệu lực10/04/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 10/CT-UBND 2018 giải pháp giảm người nghiện ma túy ngoài xã hội Ninh Bình

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 10/CT-UBND 2018 giải pháp giảm người nghiện ma túy ngoài xã hội Ninh Bình

           • 10/04/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/04/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực