Chỉ thị 10/CT-UBND

Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2018 về tăng cường công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Nội dung toàn văn Chỉ thị 10/CT-UBND 2018 quản lý lĩnh vực lao động bảo hiểm xã hội đối với doanh nghiệp Bắc Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/CT-UBND

Bắc Giang, ngày 22 tháng 11 năm 2018

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Thời gian qua, công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội (BHXH) đã được các cơ quan chức năng của tỉnh tăng cường chỉ đạo thực hiện đồng bộ; hàng năm, các doanh nghiệp đã được đánh giá xếp loại mức độ chấp hành pháp luật lao động để làm cơ sở cho các cơ quan chức năng xét khen thưởng doanh nghiệp làm tốt và lập kế hoạch kiểm tra, thanh tra với doanh nghiệp chấp hành kém; hệ thống cảnh báo từ tỉnh đến cơ sở đã được thiết lập thông qua việc rà soát các lỗi vi phạm và gửi văn bản hướng dẫn, yêu cầu doanh nghiệp tổ chức khắc phục. Tuy nhiên, việc thi hành pháp luật về lao động, BHXH vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế như: Số doanh nghiệp đang hoạt động chưa tham gia BHXH còn chiếm tỷ lệ lớn; nhiều doanh nghiệp nợ đóng với số tiền lớn, thời gian dài; còn nhiều doanh nghiệp chưa thực hiện tốt việc giao kết và thực hiện hợp đồng lao động theo quy định pháp luật, gây ảnh hưởng tới quyền lợi của người lao động, dẫn đến ngừng việc, đình công gia tăng…

Bên cạnh nguyên nhân từ phía người sử dụng lao động và người lao động còn có nguyên nhân xuất phát từ lỗi chủ quan trong khâu tổ chức thực hiện của các cơ quan quản lý nhà nước như: Việc theo dõi, nắm bắt tình hình hoạt động của doanh nghiệp, số lao động đang làm việc trong doanh nghiệp chưa đầy đủ, chính xác; sự giám sát của các ngành chức năng, chính quyền địa phương đối với khâu tổ chức thực hiện chưa sát sao, chưa thực sự vào cuộc mạnh mẽ, quyết liệt; hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra thấp, chưa xác định đúng trọng tâm, trọng điểm; các cơ quan quản lý nhà nước chưa thực sự chủ động thanh tra, kiểm tra trên cơ sở phát hiện dấu hiệu vi phạm; việc xử phạt vi phạm hành chính các hành vi vi phạm chưa nghiêm, chưa đủ sức răn đe.

Để chấn chỉnh và khắc phục những hạn chế trên, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội đối với các doanh nghiệp, tạo môi trường sản xuất kinh doanh công bằng, lành mạnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

a) Chủ trì, phối hợp chặt chẽ với BHXH tỉnh và các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về lao động, BHXH, trong đó tập trung vào các hoạt động đối thoại chính sách với doanh nghiệp, người lao động.

b) Chỉ đạo Tổ công tác về lao động, BHXH giai đoạn 2018 - 2020 của tỉnh thực hiện tốt việc rà soát, cập nhật dữ liệu quản lý việc chấp hành pháp luật lao động, BHXH của doanh nghiệp và hàng quý chuyển dữ liệu cho Ban quản lý các KCN tỉnh, UBND các huyện, thành phố để đôn đốc, kiểm tra, buộc doanh nghiệp khắc phục tồn tại, hạn chế.

c) Hướng dẫn UBND các huyện, thành phố thường xuyên rà soát, xác định các doanh nghiệp đang hoạt động nhưng chưa tham gia BHXH để có biện pháp yêu cầu doanh nghiệp tham gia BHXH cho người lao động nếu thuộc diện tham gia.

d) Hàng năm, chủ trì, phối hợp với BHXH tỉnh, UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp chấp hành pháp luật lao động ở mức độ kém, các doanh nghiệp xảy ra ngừng việc tập thể, đình công trong năm trước.

đ) Hàng tháng tổng hợp, theo dõi việc thanh tra, kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính của BHXH tỉnh và UBND các huyện, thành phố; định kỳ tháng 12 hàng năm tổ chức đánh giá việc thực hiện công tác phối hợp quản lý lao động, BHXH của các ngành, địa phương và báo cáo để Chủ tịch UBND tỉnh phê bình các đơn vị, địa phương không thực hiện tốt.

e) Chủ trì phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh kiểm tra, đôn đốc các ngành, các địa phương thực hiện Chỉ thị này, tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh tình hình, kết quả thực hiện theo quy định.

2. Bảo hiểm xã hội tỉnh

a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND các cấp, các cơ quan truyền thông tuyên truyền có hiệu quả về chế độ, chính sách BHXH.

b) Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đăng ký tham gia BHXH, hoặc làm thủ tục giải quyết các chế độ BHXH. Hàng tháng, quý, Bảo hiểm xã hội tỉnh giao chỉ tiêu phát triển doanh nghiệp tham gia BHXH, giảm nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN cho từng phòng, đơn vị trực thuộc để thực hiện.

c) Tập trung thanh tra, kiểm tra theo dấu hiệu vi phạm đối với các đơn vị, doanh nghiệp nợ đóng BHXH, BHYT, BHTN từ 03 tháng trở lên; sau kiểm tra phải xử phạt vi phạm hành chính các hành vi trốn đóng, nợ đóng BHXH, BHYT, BHTN, đồng thời gửi kết quả cho Sở Lao động - TB&XH, Ban quản lý các KCN tỉnh và UBND các huyện, thành phố để phối hợp đôn đốc, giám sát việc thực hiện.

d) Chủ động phối hợp với Ngân hàng Nhà nước tỉnh triển khai việc cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính (khấu trừ tiền từ tài khoản để khắc phục hậu quả theo quy định) đối với đơn vị, doanh nghiệp không chấp hành.

đ) Chủ động lập hồ sơ, chuyển cơ quan Công an để điều tra, xử lý trách nhiệm hình sự các doanh nghiệp đã bị xử phạt vi phạm hành chính nhưng vẫn cố tình trốn đóng, nợ đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật.

e) Công khai danh sách các doanh nghiệp nợ BHXH, BHYT, BHTN của người lao động từ 3 tháng trở lên trên Báo Bắc Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh; đồng thời gửi danh sách cho Liên đoàn Lao động tỉnh để thông báo cho người lao động biết.

3. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh

Tăng cường công tác quản lý việc chấp hành pháp luật lao động của các doanh nghiệp trong KCN; rà soát, đôn đốc các doanh nghiệp trong KCN tham gia BHXH cho người lao động theo quy định; kịp thời phát hiện và thông báo cho các cơ quan chức năng phối hợp xử lý các hành vi vi phạm pháp luật lao động.

4. Công an tỉnh

a) Thông báo cho BHXH tỉnh về phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN; phối hợp với BHXH tỉnh trong thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp nợ, trốn đóng BHXH để ngăn chặn, phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả.

b) Phối hợp BHXH tỉnh, Ban Quản lý các KCN tỉnh tuyên truyền chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN gắn với xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ tổ quốc.

c) Phát hiện, điều tra, xử lý tổ chức, cá nhân cố tình nợ, trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật.

5. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, Đài Phát thanh và Truyền hình xây dựng kế hoạch và dành thời lượng phù hợp để tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các quy định của pháp luật về lao động, BHXH.

6. Sở Kế hoạch và Đầu tư

a) Lấy ý kiến đánh giá của Sở Lao động - TB&XH, BHXH tỉnh về việc chấp hành pháp luật lao động, BHXH của các doanh nghiệp có nhu cầu mở rộng đầu tư; kiên quyết đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh không chấp thuận mở rộng đầu tư đối với các doanh nghiệp chấp hành không tốt pháp luật lao động, BHXH.

b) Chủ động phối hợp với BHXH tỉnh để kiểm tra, xem xét tình trạng nợ đóng BHXH, BHYT, BHTN của doanh nghiệp thực hiện thủ tục tạm dừng, giải thể, phá sản để kịp thời có phương án đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

7. Sở Tài chính

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc trích nộp và quyết toán kinh phí BHXH theo quy định của pháp luật ở các cơ quanhành chính, sự nghiệp.

8. Cục thuế tỉnh

Định kỳ quý II hàng năm cung cấp danh sách các đơn vị, doanh nghiệp, số lượng người lao động được quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho BHXH tỉnh để đối chiếu và quản lý việc đóng BHXH.

9. Sở Nội vụ

a) Tham mưu cho UBND tỉnh không xét thi đua, khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân đứng đầu các cơ quan, doanh nghiệp để nợ BHXH, BHYT, BHTN từ 3 tháng trở lên và trong thời gian xét khen thưởng còn nợ.

b) Tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận nhiệm vụ người đứng đầu Sở Lao động - TB&XH, BHXH tỉnh, UBND các huyện, thành phố phải có chỉ tiêu cụ thể doanh nghiệp tham gia BHXH, BHYT, BHTN và giảm nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn.

10. Đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh

a) Chỉ đạo công đoàn cơ sở tăng cường tuyên truyền các quy định của pháp luật lao động, BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động; chủ động yêu cầu người sử dụng lao động thực hiện nghiêm túc việc đối thoại định kỳ hàng quý; kịp thời thông tin đến các cơ quan chức năng về các hành vi vi phạm pháp luật về lao động, BHXH của doanh nghiệp để có biện pháp xử lý.

b) Phối hợp với Sở Lao động - TB&XH, BHXH tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động, BHXH, BHYT, BHTN tại các doanh nghiệp.

c) Phối hợp với cơ quan BHXH thực hiện khởi kiện các doanh nghiệp nợ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật.

11. Đề nghị Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh

Chỉ đạo các doanh nghiệp trong Hội xây dựng văn hóa doanh nghiệp và chấp hành nghiêm pháp luật lao động, BHXH; nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện pháp luật lao động, BHXH tại các doanh nghiệp và kịp thời kiến nghị, đề xuất với cơ quan có thẩm quyền các giải pháp để tháo gỡ.

12. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

a) Hàng năm xây dựng đăng ký nhiệm vụ người đứng đầu phải đưa chỉ tiêu doanh nghiệp tham gia BHXH, BHYT, BHTN và giảm nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn.

b) Chỉ đạo Tổ công tác về lao động, BHXH của huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công trong kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 04/5/2018 của UBND tỉnh Bắc Giang về nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về lĩnh vực lao động, BHXH đối với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2018 - 2020.

c) Tập trung kiểm tra theo dấu hiệu vi phạm đối với các đơn vị, doanh nghiệp đang cố tình không tham gia BHXH, BHYT, BHTN; sau kiểm tra phải xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

d) Tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật lao động, BHXH cho người lao động và doanh nghiệp trên địa bàn. Công khai trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương các doanh nghiệp trên địa bàn nợ BHXH từ 4 tháng trở lên.

đ) Định kỳ hàng quý, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và UBND xã, phường, thị trấn phối hợp với BHXH huyện, thành phố xác định các doanh nghiệp đang hoạt động nhưng chưa tham gia BHXH để có biện pháp yêu cầu doanh nghiệp tham gia BHXH cho người lao động nếu thuộc diện tham gia.

Các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố thực hiện nghiêm túc nội dung Chỉ thị này, định kỳ 06 tháng (trước ngày 15/6) và hàng năm (trước ngày 15/11) báo cáo tình hình, kết quả về Sở Lao động - TB&XH để tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Linh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu10/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/11/2018
Ngày hiệu lực22/11/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Lao động - Tiền lương, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 10/CT-UBND 2018 quản lý lĩnh vực lao động bảo hiểm xã hội đối với doanh nghiệp Bắc Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 10/CT-UBND 2018 quản lý lĩnh vực lao động bảo hiểm xã hội đối với doanh nghiệp Bắc Giang
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu10/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Giang
        Người kýNguyễn Văn Linh
        Ngày ban hành22/11/2018
        Ngày hiệu lực22/11/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Lao động - Tiền lương, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Chỉ thị 10/CT-UBND 2018 quản lý lĩnh vực lao động bảo hiểm xã hội đối với doanh nghiệp Bắc Giang

              Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 10/CT-UBND 2018 quản lý lĩnh vực lao động bảo hiểm xã hội đối với doanh nghiệp Bắc Giang

              • 22/11/2018

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 22/11/2018

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực