Chỉ thị 10/CT-UBND

Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2018 về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Nội dung toàn văn Chỉ thị 10/CT-UBND 2018 quản lý nhà nước doanh nghiệp hợp tác xã sau đăng ký thành lập Đồng Nai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/CT-UBND

Đồng Nai, ngày 15 tháng 8 năm 2018

 

CHỈ THỊ

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ VÀ HỘ KINH DOANH SAU ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

Trong những năm qua, các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh có sự phát triển lớn mạnh về số lượng và chất lượng, tạo thêm nhiều việc làm mới cho người lao động, có nhiều đóng góp cho ngân sách, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 34/2016/QĐ-UBND ngày 08/6/2016 về quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa đã ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý nhà nước đối với hợp tác xã, hộ kinh doanh sau đăng ký thành lập trên địa bàn.

Triển khai thực hiện các quy chế trên, các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh đã đẩy mạnh thực hiện công tác phối hợp giữa các cơ quan trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh (sau đây gọi chung là cơ sở kinh doanh); công tác thanh tra, kiểm tra được triển khai kịp thời và đúng quy định đã phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm của cơ sở kinh doanh, đồng thời hướng dẫn cơ sở kinh doanh tuân thủ theo quy định của pháp luật; ngoài ra, vai trò giám sát xã hội đối với các cơ sở kinh doanh cũng được tăng cường.

Tuy nhiên, ngoài những kết quả trên, công tác quản lý nhà nước đối với các cơ sở kinh doanh trong thời gian qua vẫn còn một số hạn chế, bất cập, còn có cơ quan chức năng chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm được giao, thiếu sự kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ sở kinh doanh. Dẫn đến tình trạng không ít cơ sở kinh doanh có hành vi vi phạm pháp luật như: Tiến hành hoạt động kinh doanh ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện khi chưa đáp ứng đủ điều kiện; vi phạm quy định của pháp luật về xây dựng, bảo vệ môi trường, lao động (nợ lương người lao động, nợ bảo hiểm xã hội,...),...; ngừng hoạt động kinh doanh mà không thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế, bỏ địa chỉ kinh doanh; không chấp hành việc kê khai và nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế; một số cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa đã bị xử lý vi phạm hành chính nhiều lần những vẫn tiếp tục vi phạm; gây ảnh hưởng đến môi trường đầu tư kinh doanh, tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh và gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Nhằm tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả của quản lý nhà nước đối với cơ sở kinh doanh sau đăng ký thành lập, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng các cơ sở kinh doanh chấp hành tốt chính sách pháp luật, phát triển ổn định, tạo thêm nhiều việc làm và đóng góp cho xã hội và ngân sách nhà nước; phát hiện và xử lý kịp thời các cơ sở kinh doanh có hành vi vi phạm pháp luật; ngăn chặn và hạn chế những tác động tiêu cực, rủi ro do các cơ sở kinh doanh gây ra cho xã hội; xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, tạo điều kiện cho các cơ sở kinh doanh thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan chức năng thực hiện có hiệu quả mục tiêu và nhiệm vụ sau đây:

I. NHIỆM VỤ CHUNG

Các cơ quan chức năng theo quy định tại Khoản 1, 2 và 3 Điều 2 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 34/2016/QĐ-UBND ngày 08/6/2016 của UBND tỉnh triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến các cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh, nhằm nâng cao nhận thức đúng, đầy đủ quy định của pháp luật, từ đó thực hiện có hiệu quả chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng Nhân dân tích cực tham gia đấu tranh, tố giác, bài trừ tệ nạn xã hội trên địa bàn khu dân cư, gắn liền với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường vai trò nòng cốt của mặt trận và các tổ chức đoàn thể đối với hành vi kinh doanh có khả năng gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự và an toàn xã hội. Tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ chuyên môn cho lãnh đạo xã, phường, thị trấn và lực lượng kiểm tra liên ngành.

2. Tăng cường trách nhiệm theo chức năng nhiệm vụ được phân công tại Quyết định số 34/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh, kịp thời phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành trong tỉnh, giữa các sở, ngành với các địa phương trong công tác trao đổi, cung cấp thông tin đến các cơ quan chức năng có liên quan, nhất là các thông tin về tình trạng hoạt động (tạm ngừng, giải thể, chấm dứt hoạt động, phá sản), thông tin về vi phạm của các cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh; trong đó cung cấp cho Sở Kế hoạch và Đầu tư thông tin vi phạm của doanh nghiệp và liên hiệp hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân, cung cấp cho UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa thông tin vi phạm của hợp tác xã và hộ kinh doanh, cung cấp cho Ban Quản lý các khu công nghiệp thông tin vi phạm của các cơ sở kinh doanh đăng ký trụ sở tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, nhằm đảm bảo có đủ thông tin để kịp thời có biện pháp phối hợp trong công tác quản lý nhà nước.

3. Tiếp tục củng cố, kiện toàn Đoàn Kiểm tra liên ngành 389/ĐP theo Quyết định số 159/QĐ-BCĐ389 ngày 10/10/2014 và Quyết định số 133/QĐ-BCĐ389 ngày 20/10/2016 của Ban Chỉ đạo 389/ĐB tỉnh Đồng Nai, các Đội Kiểm tra liên ngành; tăng cường công tác kiểm tra đột xuất hoạt động của các cơ sở kinh doanh có dấu hiệu vi phạm pháp luật, nhằm kịp thời phát hiện hành vi vi phạm để có biện pháp xử lý phù hợp.

4. Các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành và UBND cấp huyện kịp thời phối hợp tổ chức thanh tra, kiểm tra các cơ sở kinh doanh khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc khi có sự cố về môi trường, y tế, lao động, cháy nổ xảy ra; kết thúc các cuộc thanh tra, kiểm tra cơ quan chủ trì phải kịp thời báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra về UBND tỉnh và Thanh tra tỉnh, đồng thời thông báo cho Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các khu công nghiệp, UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa, các cơ quan quản lý chuyên ngành có liên quan để phối hợp đôn đốc doanh nghiệp khắc phục hành vi vi phạm hoặc sự cố.

5. Trường hợp cơ sở kinh doanh có hành vi vi phạm pháp luật, cơ quan chức năng kiên quyết xử phạt theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền quyết định xử phạt theo quy định của pháp luật chuyên ngành, đồng thời yêu cầu cơ sở kinh doanh thực hiện đúng quy định về điều kiện kinh doanh. Sau khi thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, giấy phép kinh doanh, các cơ quan chức năng có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa để ra thông báo yêu cầu cơ sở kinh doanh tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện khi chưa đáp ứng đủ điều kiện; phối hợp xử lý vi phạm theo quy định tại Quyết định số 34/2016/QĐ-UBND ngày 08/6/2016 của UBND tỉnh.

6. Nâng cao chất lượng công tác hỗ trợ cơ sở kinh doanh trong hoạt động sản xuất kinh doanh; giải quyết dứt điểm các vướng mắc theo thẩm quyền hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết.

7. Thực hiện đúng quy định về chế độ báo cáo định kỳ hoặc theo đúng yêu cầu báo cáo đột xuất của UBND tỉnh.

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư

a) Hướng dẫn các doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện có trách nhiệm liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, giấy phép kinh doanh hoặc các loại văn bản chứng nhận, chấp thuận khác trước khi tổ chức hoạt động kinh doanh.

b) Sau khi cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (Liên hiệp hợp tác xã, Quỹ tín dụng nhân dân), thực hiện gửi thông tin đăng ký doanh nghiệp đến các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh và UBND cấp huyện nơi doanh nghiệp đặt địa chỉ trụ sở chính, để chủ động thực hiện phối hợp trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai theo quy định tại Quyết định số 34/2016/QĐ-UBND ngày 08/6/2016 của UBND tỉnh. Tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng trong xử lý hành vi vi phạm pháp luật của doanh nghiệp; phối hợp với cơ quan thuế đôn đốc doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ về thuế.

c) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước đối với ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, bảo đảm cho công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện phải đảm bảo khách quan, công khai, minh bạch; tạo mọi điều kiện và đảm bảo môi trường an ninh, trật tự ổn định để tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật.

d) Chủ trì, tham mưu UBND tỉnh xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước và các quy định pháp luật khác có liên quan.

đ) Khi giải quyết hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thuộc trường hợp bán doanh nghiệp tư nhân, chuyển nhượng vốn góp, cổ phần của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông công ty, kịp thời tổng hợp danh sách doanh nghiệp gửi đến Cục Thuế tỉnh Đồng Nai, Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai định kỳ hàng tuần, để tiến hành kiểm tra, thu thuế (nếu có) nhằm tránh thất thu cho ngân sách nhà nước.

e) Chủ động liên hệ, phối hợp với Cục Quản lý đăng ký kinh doanh - Bộ Kế hoạch và Đầu tư để xây dựng đưa vào vận hành hệ thống thông tin quản lý doanh nghiệp.

2. Cục Thuế

a) Đẩy mạnh tổ chức hướng dẫn các cơ sở kinh doanh thực hiện đúng quy định của pháp luật về thuế, phí, lệ phí; tăng cường tổ chức tập huấn nghiệp vụ và giới thiệu các chính sách mới về thuế cho các cơ sở kinh doanh biết, thực hiện; giải quyết các vướng mắc phát sinh; kiểm tra, đôn đốc, xử lý theo thẩm quyền và kiến nghị xử lý các vi phạm về thuế theo quy định.

b) Tổng hợp tình hình chấp hành nghĩa vụ nộp thuế, phí, lệ phí và các nghĩa vụ tài chính khác đối với các cơ sở kinh doanh theo quy định, đồng thời gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các khu công nghiệp, UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa để có thông tin thực hiện phối hợp đôn đốc cơ sở kinh doanh thực hiện.

c) Xây dựng kế hoạch giám sát, kiểm tra hoạt động bán doanh nghiệp, chuyển nhượng vốn góp, cổ phần. Trong quá trình giám sát, kiểm tra nếu phát hiện doanh nghiệp chuyển nhượng vốn khống (chưa góp vốn nhưng thực hiện chuyển nhượng), chưa góp đủ vốn điều lệ đã đăng ký, kịp thời cung cấp thông tin đến Sở Kế hoạch và Đầu tư để phối hợp xử lý vi phạm; chủ động xây dựng kế hoạch ngăn ngừa, chống hoạt động chuyển giá của các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Khi phát hiện sai phạm, kịp thời xử lý để tạo môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, công bằng.

3. Công an tỉnh

a) Chủ động tổ chức phổ biến và hướng dẫn cơ sở kinh doanh thực hiện các quy định của pháp luật thuộc ngành nghề, lĩnh vực quản lý. Tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh kinh doanh ngành, nghề thuộc thẩm quyền quản lý, đặc biệt là ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự. Khi phát hiện cơ sở kinh doanh hoạt động kinh doanh ngành, nghề có điều kiện về an ninh, trật tự nhưng chưa đáp ứng đủ điều kiện phải thực hiện xử phạt vi phạm hành chính, đồng thời thông báo cho Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa về hành vi vi phạm của cơ sở kinh doanh để phối hợp xử lý theo quy định của pháp luật; tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng trong công tác kiểm tra, xác minh các trường hợp có dấu hiệu vi phạm khi có đề nghị của các đơn vị liên quan.

b) Chỉ đạo Công an các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa, Công an các xã, phường, thị trấn nắm chắc tình hình hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh. Trường hợp phát hiện sai phạm trong hoạt động kinh doanh phải có biện pháp xử lý kịp thời theo đúng quy định của pháp luật.

4. Ban Quản lý các khu công nghiệp

a) Đẩy mạnh tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn các doanh nghiệp trong khu công nghiệp chấp hành đúng quy định của pháp luật về xây dựng, bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy, lao động, y tế và các quy định pháp luật khác có liên quan; cung cấp thông tin về tình trạng hoạt động của doanh nghiệp trong khu công nghiệp cho Sở Kế hoạch và Đầu tư; cung cấp danh sách các cơ sở kinh doanh đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư, thủ tục môi trường (báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường) và các văn bản xác nhận khác theo thẩm quyền, gửi đến các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành để có thông tin phối hợp công tác quản lý nhà nước. Phối hợp đôn đốc các cơ sở kinh doanh lập hồ sơ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; lập hồ sơ xin khai thác nước và cấp phép xả thải theo quy định.

b) Tăng cường trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các doanh nghiệp có hành vi vi phạm quy định của pháp luật về trật tự xây dựng, phòng cháy chữa cháy, lao động, an toàn thực phẩm, sức khỏe lao động, thuế... khắc phục tồn tại sau kết luận của thanh tra, kiểm tra và chấp hành đúng quy định pháp luật; chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và xã hội, UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa thực hiện công tác quản lý nhà nước về sử dụng lao động trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh; kịp thời hỗ trợ, giải quyết tình trạng đình công và tranh chấp lao động trong các cơ sở kinh doanh.

c) Trường hợp phát hiện cơ sở kinh doanh có hành vi vi phạm pháp luật, phải tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý vi phạm theo quy định.

5. Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh

a) Thường xuyên tổ chức hướng dẫn, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để hoạt động sản xuất kinh doanh của các cơ sở kinh doanh tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

b) Tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước đối với các cơ sở kinh doanh sau đăng ký thành lập trên tất cả các lĩnh vực. Không được để xảy ra tình trạng các cơ sở kinh doanh lấn chiếm đất đai, sử dụng đất không đúng mục đích theo quy định; kịp thời kiểm tra phát hiện và xử lý nghiêm các công trình xây dựng vi phạm trật tự xây dựng, các công trình chưa bảo đảm yêu cầu về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định. Chủ động thực hiện tốt công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trên địa bàn tỉnh; bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh; thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về sử dụng lao động; chủ động và kịp thời hỗ trợ, xử lý đình công, tranh chấp lao động; hạn chế tình trạng các cơ sở kinh doanh nợ lương, nợ bảo hiểm kéo dài; thường xuyên thực hiện rà soát, kiểm tra hoạt động kinh doanh của các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng nhằm hạn chế tình trạng hoạt động kinh doanh có biến tướng, trá hình, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự và an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

c) Tăng cường trách nhiệm của các cơ quan trong phối hợp xử lý doanh nghiệp có hành vi vi phạm quy định về ngành, nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định tại Điều 17 quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 34/2016/QĐ-UBND. Tổ chức theo dõi, giám sát, kiểm tra việc chấp hành quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh của các cơ sở kinh doanh. Trường hợp cơ sở kinh doanh có hành vi vi phạm hành chính, kịp thời tiến hành xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý.

d) Thông tin về hành vi vi phạm và quyết định xử phạt vi phạm hành chính của cơ sở kinh doanh phải gửi đến Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các khu công nghiệp và UBND cấp huyện để phối hợp xử lý vi phạm. Cử cán bộ, công chức có chuyên môn tham gia các Đoàn Kiểm tra liên ngành, Đội Kiểm tra liên ngành theo đề nghị của cơ quan được giao nhiệm vụ chủ trì.

6. UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa

a) Tăng cường chỉ đạo các cơ quan chức năng trên địa bàn huyện tổ chức thực hiện có hiệu quả Quyết định số 34/2016/QĐ-UBND ngày 08/6/2016 của UBND tỉnh.

b) Nâng cao trách nhiệm phối hợp với các sở, ngành liên quan trong việc xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra doanh nghiệp, các đơn vị trực thuộc doanh nghiệp trên địa bàn theo thẩm quyền. Xây dựng kế hoạch kiểm tra doanh nghiệp theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư, gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 30/10 hàng năm để tổng hợp kế hoạch xây dựng kế hoạch kiểm tra của năm kế hoạch trên địa bàn tỉnh, gửi Thanh tra tỉnh tổng hợp trình UBND tỉnh phê duyệt; tổ chức kiểm tra doanh nghiệp theo kế hoạch đã được phê duyệt và kịp thời thông báo tình hình vi phạm của doanh nghiệp đến Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan chức năng để phối hợp xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

c) Tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện trên địa bàn quản lý; chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức theo dõi việc thực hiện yêu cầu tạm ngừng kinh doanh của cơ quan đăng ký kinh doanh đối với các cơ sở kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện nhưng chưa đáp ứng đủ điều kiện; kịp thời cung cấp thông tin đến Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành để phối hợp, theo dõi, quản lý và xử lý vi phạm theo quy định.

d) Chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch thực hiện hướng dẫn các hợp tác xã, hộ kinh doanh có đăng ký ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện có trách nhiệm liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện, giấy phép kinh doanh hoặc các loại văn bản chứng nhận, chấp thuận khác trước khi tổ chức hoạt động kinh doanh.

đ) Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với các hợp tác xã, hộ kinh doanh sau đăng ký thành lập theo quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý nhà nước đối với hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn.

e) Chỉ đạo các Phòng chuyên môn có liên quan, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường công tác quản lý nhà nước, tuyên truyền, theo dõi, nắm địa bàn, kiểm tra, hướng dẫn, không gây khó khăn, phiền hà cho các cơ sở kinh doanh, nhằm tạo điều kiện thuận lợi để hoạt động sản xuất kinh doanh của các cơ sở kinh doanh tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

g) Căn cứ theo quy định hiện hành của pháp luật, chỉ đạo các xã, phường, thị trấn tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng, sử dụng đất đai, khai thác khoáng sản, bảo vệ môi trường nhằm kịp thời phát hiện và kịp thời ngăn chặn và kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm. Tổ chức kiểm điểm, xử lý nghiêm các cán bộ, công chức thiếu tinh thần trách nhiệm, tạo điều kiện cho các cơ sở kinh doanh thực hiện hành vi vi phạm. Chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch đôn đốc các hợp tác xã, hộ kinh doanh khắc phục hành vi vi phạm pháp luật về thuế theo đề nghị của cơ quan quản lý thuế. Chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn và các cơ quan, cơ sở kinh doanh đăng ký trụ sở trên địa bàn đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, xây dựng địa bàn, cơ sở an toàn về an ninh, trật tự; phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, tuyệt đối không để các đối tượng lợi dụng ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự để vi phạm pháp luật trên địa bàn quản lý.

7. Báo Đồng Nai, Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai

Phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa tổ chức thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến kịp thời các văn bản pháp luật và các chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với các cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh; thông tin về các vụ việc vi phạm pháp luật của các cơ sở kinh doanh và các biện pháp xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

8. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên

Tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng vận động các cơ sở kinh doanh tuân thủ theo quy định của pháp luật; vận động thành viên kịp thời phản ánh hành vi vi phạm pháp luật của các cơ sở kinh doanh đến các cơ quan chức năng để có biện pháp xử lý kịp thời.

9. Giám đốc các sở, Thủ trưởng các cơ quan ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị này.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị kịp thời báo cáo về Sở Kế hoạch và Đầu tư, để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét và có chỉ đạo kịp thời./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Văn Vĩnh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu10/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/08/2018
Ngày hiệu lực15/08/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 tháng trước
(08/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 10/CT-UBND 2018 quản lý nhà nước doanh nghiệp hợp tác xã sau đăng ký thành lập Đồng Nai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 10/CT-UBND 2018 quản lý nhà nước doanh nghiệp hợp tác xã sau đăng ký thành lập Đồng Nai
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu10/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
        Người kýTrần Văn Vĩnh
        Ngày ban hành15/08/2018
        Ngày hiệu lực15/08/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 tháng trước
        (08/01/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 10/CT-UBND 2018 quản lý nhà nước doanh nghiệp hợp tác xã sau đăng ký thành lập Đồng Nai

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 10/CT-UBND 2018 quản lý nhà nước doanh nghiệp hợp tác xã sau đăng ký thành lập Đồng Nai

           • 15/08/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/08/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực