Chỉ thị 10/CT-UBND

Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2018 về tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Nội dung toàn văn Chỉ thị 10/CT-UBND 2018 tăng cường công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo Quảng Trị


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/CT-UBND

Quảng Trị, ngày 23 tháng 10 năm 2018

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ

Trong thời gian qua, công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tcáo trên địa bàn tỉnh đã được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện, góp phần giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, tình hình khiếu nại, tố cáo vẫn còn diễn biến phức tạp, một số vụ việc khiếu nại, t cáo kéo dài, công dân nhiều lần đến Trụ sở tiếp công dân tỉnh và gi đơn đến nhiều cấp, nhiều ngành. Việc tổ chức thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận xử lý tố cáo còn chậm. Công tác tham mưu giải quyết tố cáo một số vụ việc quá thời gian quy định, giải quyết chưa dứt điểm gây bức xúc cho người dân.

Nhm nâng cao cht lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tcáo trên địa bàn tỉnh, bảo đảm đúng quy định của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; Thực hiện Công văn số 202/TB-VPCP ngày 31/5/2018 của Văn phòng Chính phủ thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị về công tác giải quyết các vụ việc khiếu nại, t cáo đông người, phức tạp, kéo dài; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Thủ trưởng các cơ quan chun môn, cơ quan thuộc UBND tỉnh, Chtịch UBND huyện, thành phố, thị xã và Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn:

a) Tiếp tục quán triệt thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tcáo” và Thông báo số 202/TB-VPCP ngày 31/5/2018 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Phải xác định công tác tiếp công dân, gii quyết khiếu nại, tố cáo là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, là trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương và ca cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo; mọi khiếu nại tố cáo phải được xem xét với tinh thần trách nhiệm cao, đúng pháp luật từ cấp cơ sở; lấy kết qutiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo là tiêu chí đánh giá năng lực, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, địa phương, người đứng đầu và cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ.

b) Thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân thường xuyên, định kỳ và đột xuất gắn với việc tiếp công dân với giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tiếp tục củng cố, kiện toàn bộ máy, cán bộ làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Tập trung giải quyết dứt điểm từ cơ sở các vụ việc khiếu nại, tố cáo mới phát sinh nht là các vụ khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai, đầu tư xây dựng, ô nhim môi trường... Tổ chức thi hành nghiêm chỉnh các quyết định, kết luận đã có hiệu lực pháp luật.

- Khi xảy ra các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã chủ động rà soát, nm tình hình, kịp thời phát hiện và có giải pháp ngăn chặn các trường hợp khiếu kiện đông người, vượt cấp ngay tại cơ sở. Phối hợp với Ban Tiếp công dân tỉnh, các cơ quan liên quan đkịp thời xử lý, ngăn chặn kịp thời các vụ việc đông người, vượt cp, hạn chế tối đa việc công dân khiếu kiện đông người vượt cấp lên tỉnh, lên Trung ương (nht là trong các dịp diễn ra các sự kiện trọng đại ca đất nước, của tnh). Chủ tịch UBND các cấp phải đề cao vai trò trách nhiệm, sâu sát, quyết liệt, trực tiếp đi thoại với người dân, có biện pháp chỉ đạo giải quyết kịp thời, không để phát sinh thành “điểm nóng” gây phức tạp về an ninh, trật tự. Việc giải quyết phải trên cơ sở chính sách, pháp luật, phù hợp với thực tiễn, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của người dân và giải quyết dứt điểm được vụ việc.

- Khi có công dân khiếu kiện “vượt cấp” phải phân công, bố trí người có đủ thẩm quyền phối hợp cùng với các cơ quan chức năng liên quan trực tiếp vận động, thuyết phục công dân, có biện pháp đưa công dân trở về địa phương giải quyết; đồng thời phải có kế hoạch chỉ đạo giải quyết nhanh chóng, kịp thời, dứt điểm, không để kéo dài, không để tiếp tục khiếu kiện vượt cấp. Đối với các trường hợp tổ chức kích động, lôi kéo công dân khiếu kiện đông người hoặc lợi dụng khiếu kiện, để gây rối thì chỉ đạo lực lượng Công an có biện pháp xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

c) Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tcáo. Các cơ quan truyền thông tăng cường các chuyên trang, chuyên mục về tiếp công dân, kết quả giải quyết khiếu nại, tcáo của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, góp phần nâng cao ý thức pháp luật cho nhân dân. Tăng cường số lượng, chất lượng các tin, bài, chuyên mục phản ánh, góp ý, trao đi kinh nghiệm trong lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; chú trọng biểu dương những điển hình tốt, phê phán, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Việc đưa tin phải khách quan, trung thực, không đưa tin một chiều, sai lệch nội dung, bản chất vụ việc khiếu nại, tố cáo gây tác động tiêu cực tới dư luận, đcác phần tử xấu lợi dụng xun tạc, kích động.

d) Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý đơn thư khiếu nại, tcáo; cập nhật đầy đủ, chính xác các vụ việc vào Hệ thống phần mềm quản lý về khiếu nại, tố cáo của Thanh tra Chính phủ đảm bảo thực hiện thống nhất, đồng bộ, kịp thời, hiệu quả.

2. Thanh tra tỉnh chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND các huyện thành phố, thị xã: Thực hiện giao ban hàng quý về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tcáo; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của Thủ trưởng các Sở, ban ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã trong việc chấp hành các quy định của pháp luật vtiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; kịp thời hướng dẫn cho các Sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã về nghiệp vụ, quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo. Qua thanh tra, kiểm tra tham mưu, đề xuất UBND tỉnh kịp thời biểu dương khen thưng các đơn vị thực hiện tốt và xử lý đối với cơ quan, đơn vị, cá nhân vi phạm pháp luật, thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

3. Đề nghị Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thchính trị - xã hội và nhân dân tham gia giám sát công tác tiếp dân, gii quyết khiếu nại, tố cáo; tích cực phối hợp với các cấp chính quyền trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và người dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tập thể. Đồng thời phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên, Đoàn Luật Sư và Hội Luật gia tỉnh huy động đội ngũ luật sư tích cực tham gia, tư vấn pháp luật cho người dân; chủ động phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyn trong quá trình giải quyết các vụ việc khiếu nại, t cáo.

4. Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị chức năng nắm chắc tình hình địa bàn cơ sở, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp có biện pháp xlý tình huống phức tạp, bảo đảm an ninh, trật tự không để bị động, bất ngờ; kịp thời phát hiện, kiên quyết xử lý nghiêm những đối tượng cầm đầu, tổ chức kích động, khiếu kiện đông người, chống đối; lợi dụng việc khiếu nại, tcáo để gây rối an ninh trật tự, chống người thi hành công vụ, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích chính đáng của tổ chức, công dân.

5. Tổ chức thực hiện:

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã quán triệt, triển khai Chthị này đến các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã trực tiếp chỉ đạo, tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện Chỉ thị này; hàng quý báo cáo về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tcáo và gửi về UBND tỉnh (qua Thanh tra tỉnh).

Giao Chánh Thanh tra tỉnh theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc triển khai thực hiện Chỉ thị này, định kỳ báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh./.

 


Nơi nhận:
- Thường trc Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Thường trực UBMTT
QVN tỉnh;
- Đoàn
ĐBQH tỉnh;
- Chủ tịch
, PCT UBND tỉnh;
- Các cơ quan chuyên môn
, cơ quan thuộc UBND tỉnh;
- Công an t
nh;
- Ban Tiếp c
ông dân tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Đài PT-T
H tỉnh; Báo Quảng Trị;
- Cng Thông tin điện tử tnh;
- Lưu: VT, NC.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chính

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu10/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/10/2018
Ngày hiệu lực23/10/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 10/CT-UBND 2018 tăng cường công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo Quảng Trị


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 10/CT-UBND 2018 tăng cường công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo Quảng Trị
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu10/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Trị
        Người kýNguyễn Đức Chính
        Ngày ban hành23/10/2018
        Ngày hiệu lực23/10/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 10/CT-UBND 2018 tăng cường công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo Quảng Trị

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 10/CT-UBND 2018 tăng cường công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo Quảng Trị

           • 23/10/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 23/10/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực