Chỉ thị 10/CT-UBND

Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2018 về triển khai nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018-2019 do tỉnh Bình Thuận ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 10/CT-UBND 2018 triển khai nhiệm vụ chủ yếu năm học Bình Thuận 2018 2019


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/CT-UBND

Bình Thuận, ngày 31 tháng 8 năm 2018

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CHỦ YẾU NĂM HỌC 2018 - 2019.

Ngày 10 tháng 8 năm 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Chỉ thị số 2919/CT-BGDĐT về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018 - 2019 của ngành Giáo dục, trong đó xác định phương hướng chung là: “Nâng cao chất lượng giáo dục và các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục; thực hiện nghiêm kỷ cương, nền nếp, dân chủ trong trường học, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường và thực hiện tốt vệ sinh trường học; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ứng xử văn hóa cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục”, đồng thời xác định 09 nhiệm vụ chủ yếu và 05 nhóm giải pháp cơ bản để tổ chức triển khai.

Để thực hiện đúng yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu của năm học 2018 - 2019 trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện tốt các công việc sau đây:

1. Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

1.1. Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả việc rà soát, quy hoạch, sắp xếp hợp lý mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông trên địa bàn tỉnh theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập” (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 19-NQ/TW). Phấn đấu giảm dần các điểm trường lẻ, đảm bảo hiệu quả, phù hợp với điều kiện địa phương để tập trung xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia, đáp ứng nhu cầu giáo dục và nâng cao chất lượng giáo dục.

1.2. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 1737/CT-BGDĐT ngày 07/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường công tác quản lý, nâng cao đạo đức nhà giáo; thực hiện đúng quy chế làm việc và văn hóa nơi công sở. Thực hiện nghiêm chủ trương tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 19-NQ/TW; thực hiện các giải pháp đảm bảo đủ số lượng, cơ cấu giáo viên các cấp học theo quy định nhằm phát huy tối đa hiệu quả của đội ngũ để đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và đổi mới sự nghiệp giáo dục.

1.3. Tăng cường các điều kiện bảo đảm thực hiện hiệu quả Chương trình giáo dục mầm non; xây dựng, triển khai các mô hình phối hợp gia đình - nhà trường - cộng đồng trong chăm sóc, giáo dục trẻ; tiếp tục thực hiện hỗ trợ chuyên môn cho giáo viên ở các nhóm lớp mầm non độc lập tư thục.

1.4. Triển khai thực hiện Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng cho học sinh trong giáo dục phổ thông; tăng cường giáo dục kỹ năng sống, văn hóa ứng xử trong nhà trường; chú trọng giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc, bổ sung hiểu biết về các giá trị văn hóa truyền thống địa phương và tinh hoa văn hóa dân tộc, văn hóa thế giới cho học sinh; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường; tăng cường giáo dục cho học sinh ý thức giữ gìn vệ sinh trường lớp, nhà vệ sinh đảm bảo sạch, đẹp; nâng cao hiệu quả, đổi mới công tác y tế trường học, bảo đảm chăm sóc sức khỏe cho học sinh.

1.5. Xây dựng, triển khai kế hoạch bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; chuẩn hóa đội ngũ giáo viên ngoại ngữ, đặc biệt là đội ngũ giáo viên phổ thông đáp ứng yêu cầu triển khai chương trình ngoại ngữ theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Tiếp tục đổi mới hình thức, phương pháp kiểm tra, đánh giá năng lực ngoại ngữ của học sinh; từng bước hoàn thiện, phát triển ngân hàng câu hỏi thi chuẩn hóa; tăng cường quản lý nâng cao chất lượng dạy học của các trung tâm ngoại ngữ.

1.6. Tiếp tục duy trì, nâng chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học và xóa mù chữ, phổ cập giáo dục trung học cơ sở, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. Làm tốt công tác huy động học sinh trong độ tuổi ra lớp; tăng cường các giải pháp để giảm tình trạng học sinh bỏ học ở các cấp thấp hơn tỉ lệ 0,50% so với năm học trước.

1.7. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý giáo dục; triển khai đồng bộ các phần mềm quản lý trong các cơ sở giáo dục và đào tạo, kết nối liên thông dữ liệu với phần mềm cơ sở dữ liệu ngành; tăng cường sử dụng hồ sơ điện tử (sổ điểm, học bạ, sổ liên lạc); tiếp tục phát động giáo viên tham gia xây dựng bài giảng e-learning; triển khai mô hình giáo dục điện tử, lớp học thông minh ở những nơi có điều kiện.

1.8. Triển khai thực hiện Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06/6/2018 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục; tạo điều kiện cho các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông đẩy mạnh hội nhập quốc tế thông qua việc hợp tác với các cơ sở giáo dục nước ngoài. Thực hiện tốt công tác xã hội hóa theo đúng quy định của pháp luật. Tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh thực hiện các khoản thu, đóng góp theo quy định. Khuyến khích phát triển các loại hình trường ngoài công lập đáp ứng nhu cầu xã hội về giáo dục chất lượng cao.

1.9. Tiếp tục tổ chức triển khai có hiệu quả, đúng tiến độ trong việc thực hiện Kế hoạch xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2016 - 2020. Tập trung củng cố, phát triển bền vững hệ thống các trường phổ thông Dân tộc nội trú của tỉnh và huyện.

1.10. Đẩy mạnh công tác khảo thí, kiểm định và đánh giá chất lượng giáo dục theo tiêu chuẩn trong nước và quốc tế; tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện hoạt động kiểm định chất lượng đối với các cơ sở giáo dục. Tiếp tục duy trì ổn định phương án tổ chức thi trung học phổ thông quốc gia theo chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thực hiện tốt việc quản lý công tác tuyển sinh đầu cấp, bảo đảm sự giám sát của cơ quan nhà nước, của tổ chức chính trị và nhân dân. Tăng cường công tác quản lý văn bằng, chứng chỉ, đặc biệt là chứng chỉ ngoại ngữ và chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin.

1.11. Chủ động tổ chức truyền thông về các chủ trương, chính sách mới của ngành đến từng cơ quan, đơn vị; trong đó chú trọng công tác truyền thông về kết quả 05 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; về Luật giáo dục (sửa đổi) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học; về xây dựng chương trình sách giáo khoa phổ thông mới và công tác chuẩn bị các điều kiện bảo đảm chất lượng triển khai chương trình. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về gương người tốt, việc tốt trong ngành giáo dục, các tấm gương nhà giáo, học sinh, sinh viên đổi mới, sáng tạo và đạt kết quả tốt trong dạy và học, biểu dương những tấm gương nhà giáo điển hình tiên tiến để lan tỏa, khích lệ các thầy cô giáo, các em học sinh.

1.12. Thực hiện đánh giá, phân loại, sử dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ quản lý giáo dục theo tiêu chuẩn chức danh; thi - xét thăng hạng và bổ nhiệm, xếp lương theo quy định. Tiếp tục rà soát quy hoạch đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý giáo dục chủ chốt ở các trường để tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, có chất lượng tốt; thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật, đạo đức lối sống đối với cán bộ quản lý giáo dục.

1.13. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt 09 nhiệm vụ và 05 giải pháp mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đề ra. Rà soát việc thực hiện và triển khai đầy đủ các chế độ, chính sách hỗ trợ cho học sinh, sinh viên; thực hiện tốt công tác chính sách, thi đua, khen thưởng nhằm tạo động lực cho đội ngũ nhà giáo chuyên tâm với nghề.

1.14. Tổ chức sà soát, đầu tư xây dựng bổ sung cơ sở vật chất trường, lớp học, bảo đảm môi trường học tập thân thiện, xanh - sạch - đẹp cả trong và ngoài lớp học; bảo đảm đủ công trình vệ sinh phục vụ nhu cầu cho giáo viên, học sinh và phải luôn sạch sẽ, thoải mái.

2. Các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, quan tâm phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức triển khai nhiệm vụ năm học 2018 - 2019, đặc biệt là công tác xây dựng lộ trình đầu tư các công trình trường học, giải quyết các vấn đề liên quan đến biên chế đội ngũ, chế độ chính sách, kinh phí và các vấn đề liên quan khác đến các hoạt động của ngành giáo dục và đào tạo.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

3.1. Phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cấp quản lý giáo dục, các đơn vị trường học trên địa bàn tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2018 - 2019.

3.2. Tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, kiên cố hóa trường, lớp học; thực hiện có hiệu quả xây dựng nhà công vụ, nhà bán trú cho giáo viên, học sinh để phát triển giáo dục ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; chú ý công tác sử dụng gắn liền với bảo vệ, bảo quản cơ sở vật chất hiện có; đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục với nhiều hình thức phù hợp để đổi mới, phát triển giáo dục và đào tạo; tập trung đầu tư xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia và duy trì đạt chuẩn, đặc biệt là đối với bậc học mầm non; bảo đảm các trường học có đủ công trình vệ sinh phục vụ nhu cầu cho giáo viên, học sinh và phải luôn sạch sẽ, thoải mái.

3.3. Tăng cường trách nhiệm, hiệu lực, hiệu quả trong quản lý Nhà nước về lĩnh vực giáo dục bằng các biện pháp kiểm tra, thanh tra để ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực và xử lý nghiêm các tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục. Chỉ đạo đẩy mạnh công tác quản lý, điều hành trong phạm vi trách nhiệm, thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và trong công tác phối hợp với các lực lượng xã hội để thực hiện tốt nhiệm vụ năm học.

3.4. Chỉ đạo các phòng, ban liên quan xây dựng quy chế phối hợp, giải quyết các vấn đề liên quan đến việc bố trí đội ngũ, chế độ chính sách, kinh phí và các vấn đề khác liên quan đến các hoạt động của ngành giáo dục, tạo điều kiện để các trường thực hiện tốt nhiệm vụ năm học.

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các Đoàn thể tỉnh:

Tích cực phối hợp với ngành Giáo dục và chính quyền địa phương trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 - 2019, trong đó chú trọng việc kêu gọi, vận động, hỗ trợ về vật chất và tinh thần cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; huy động học sinh ra lớp, vận động học sinh bỏ học trở lại trường, lớp; bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu, kém; giáo dục đạo đức cách mạng, lý tưởng sống, kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục.

5. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Bình Thuận:

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, định hướng dư luận trong nhân dân về các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về giáo dục; bám sát thực tế cơ sở để tuyên truyền, giới thiệu về các tấm gương người tốt, việc tốt trong các hoạt động dạy và học, nhằm củng cố, xây dựng niềm tin và truyền cảm hứng trong xã hội; tuyên truyền, vận động, kêu gọi các tổ chức, cá nhân tham gia hỗ trợ, động viên, tạo điều kiện để ngành Giáo dục thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2018 - 2019, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đã đề ra./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Mặt trận và các Đoàn thể tỉnh;
- Các cơ quan thuộc UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Báo Bình Thuận
- Trường Đại học Phan Thiết;
- Trường: CĐCĐ, CĐYT, CĐN tỉnh;
- Trường TC KTKT Công đoàn;
- Trung tâm thông tin;
- Lưu: VT, KGVX. Bích.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Hai

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu10/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/08/2018
Ngày hiệu lực31/08/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 10/CT-UBND 2018 triển khai nhiệm vụ chủ yếu năm học Bình Thuận 2018 2019


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 10/CT-UBND 2018 triển khai nhiệm vụ chủ yếu năm học Bình Thuận 2018 2019
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu10/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Thuận
        Người kýNguyễn Ngọc Hai
        Ngày ban hành31/08/2018
        Ngày hiệu lực31/08/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 10/CT-UBND 2018 triển khai nhiệm vụ chủ yếu năm học Bình Thuận 2018 2019

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 10/CT-UBND 2018 triển khai nhiệm vụ chủ yếu năm học Bình Thuận 2018 2019

           • 31/08/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 31/08/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực