Chỉ thị 10/CT-UBND

Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2018 về tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân do tỉnh Bình Định ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 10/CT-UBND 2018 tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ tham gia công an nhân dân Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/CT-UBND

Bình Định, ngày 10 tháng 8 năm 2018

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TUYỂN CHỌN, GỌI CÔNG DÂN NHẬP NGŨ VÀ THỰC HIỆN NGHĨA VỤ THAM GIA CÔNG AN NHÂN DÂN

Trong những năm qua, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân (sau đây gọi tắt là công tác tuyển quân) đã được cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành, hội đoàn thể trong tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và đạt được những kết quả tích cực; các địa phương đã chủ động thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng công tác tuyển quân; đồng thời kết hợp chặt chẽ giữa công tác tuyển quân với xây dựng lực lượng dự bị động viên; hoàn thành chỉ tiêu của Chính phủ giao, đảm bảo công khai, dân chủ, công bằng xã hội, đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, công tác tuyển quân năm 2018 ở một số địa phương được cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo chưa sát với tình hình thực tiễn; việc phối hợp giữa Cơ quan Quân sự, Công an với các ban, ngành, hội đoàn thể vẫn còn nội dung chưa chặt chẽ; việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương của một số cơ quan, đơn vị chưa kịp thời, thiếu cụ thể; công tác kiểm tra, giám sát chưa thường xuyên; công tác đăng ký quản lý thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, nhất là diện học sinh, sinh viên ở các trường đại học, cao đẳng của một số địa phương chưa chặt chẽ; việc tổ chức sơ tuyển, khám tuyển, kết luận sức khỏe và quản lý tình hình di, biến động của thanh niên có lệnh gọi nhập ngũ còn gặp nhiều khó khăn nên quá trình giao quân có mặt chưa cao, chưa vững chắc.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển quân năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở ban, ngành, hội đoàn thể của tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (Cơ quan Thường trực Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh)

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh tổ chức, quán triệt, hướng dẫn thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự và hướng dẫn các địa phương thực hiện đầy đủ quy trình tuyển quân năm 2019 theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp.

- Kiểm tra việc thực hiện “Quy trình làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện nội dung, trình tự các bước trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ của cơ quan quân sự các cấp”, khắc phục kịp thời những hạn chế yếu kém trong tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ ở các cấp.

- Chủ động dự kiến phân bổ chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2019 cho các địa phương.

2. Công an tỉnh

- Chỉ đạo Công an các cấp thực hiện tốt công tác quản lý nhân, hộ khẩu ở địa phương, phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ huy Quân sự cùng cấp thống nhất nhân sự tuyển chọn, gọi thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, tham mưu cho HĐNVQS xét duyệt chính trị, chính sách tăng cường rà soát, thẩm tra, xác minh, nắm chắc lai lịch chính trị gọi công dân nhập ngũ, phẩm chất đạo đức của từng thanh niên trước khi nhập ngũ vào Quân đội và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, tuyệt đối không để lọt các trường hợp vi phạm đạo đức, vi phạm pháp luật, nhập ngũ vào Quân đội và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

- Chủ động phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thống nhất dự kiến phân bổ chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2019 cho các địa phương.

- Phối hợp với cơ quan chức năng hướng dẫn xử lý nghiêm các trường hợp cản trở, trốn, tránh, lánh né thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự.

3. Sở Y tế

- Hướng dẫn, kiện toàn Hội đồng khám sức khỏe các địa phương, bảo đảm đúng, đủ thành phần, đủ chuyên môn nghiệp vụ và đủ trang thiết bị y tế để thực hiện tốt nhiệm vụ theo quy định. Tổ chức tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho các Chủ tịch Hội đồng khám sức khỏe.

- Hướng dẫn triển khai có hiệu quả việc sơ tuyển sức khỏe cho thanh niên; tổ chức khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự chặt chẽ, kết luận chính xác và tổ chức kiểm tra lại toàn bộ số thanh niên đủ sức khỏe có lệnh gọi nhập ngũ, tuyệt đối không để lọt những trường hợp không đủ tiêu chuẩn sức khỏe nhập ngũ vào Quân đội, mà các đơn vị phải loại trả.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo

Chỉ đạo các trường THPT, Giám đốc các trung tâm giáo dục thường xuyên. Hiệu trưởng các trường trung cấp, đào tạo nghề... thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý thông báo danh sách nam học sinh, sinh viên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự đang học tại trường cho Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thị xã, thành phố để hướng dẫn các xã, phường, thị trấn xét duyệt miễn, hoãn chính xác, không để sai sót sau khi tiến hành xét duyệt chính trị, chính sách ở các cấp.

5. Các sở, ban, ngành tỉnh

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của ngành chỉ đạo các phòng, ban nghiệp vụ các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt công tác tuyển quân, đặc biệt tập trung hướng dẫn công tác tuyên truyền, giáo dục gia đình và thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ biết được quyền lợi và nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc, chấp hành nghiêm Luật Nghĩa vụ quân sự.

- Tổ chức thăm hỏi động viên đến từng gia đình, thanh niên chuẩn bị nhập ngũ và thực hiện tốt công tác chính sách hậu phương đối với gia đình có con em nhập ngũ; đồng thời xem xét, đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến công tác tuyển quân.

6. Đề nghị UBMTTQVN tỉnh và các tổ chức thành viên

Phối hợp với cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc thực hiện Chỉ thị này. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân thực hiện nghiêm Luật nghĩa vụ quân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành.

7. UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Tập trung quán triệt sâu sắc chủ trương, nhiệm vụ được giao thực hiện “tròn khâu” trong công tác tuyển quân năm 2019. Kiện toàn Hội đồng nghĩa vụ quân sự, Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự đủ, đúng thành phần theo quy định.

- Thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội. Tổ chức đón tiếp chu đáo quân nhân xuất ngũ trở về địa phương, quan tâm tạo điều kiện giải quyết việc làm. Đồng thời, tập trung chỉ đạo xử lý kiên quyết công dân vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự, quân nhân đào ngũ, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, vững chắc trong phong trào tuyển quân ở địa phương.

- Chỉ đạo cơ quan Quân sự, Công an cùng cấp tích cực làm tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và Hội đồng nghĩa vụ quân sự cùng cấp tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, phối hợp với các hội đoàn thể phát huy khả năng, trách nhiệm trong công tác tuyển quân năm 2019 chặt chẽ, đúng quy định.

8. Giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh theo dõi, nắm chắc tình hình, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này; tổng hợp kết quả tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân báo cáo Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và UBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo./.

 

 

CHỦ TỊCH
Hồ Quốc Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu10/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/08/2018
Ngày hiệu lực10/08/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcQuyền dân sự
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 10/CT-UBND 2018 tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ tham gia công an nhân dân Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 10/CT-UBND 2018 tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ tham gia công an nhân dân Bình Định
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu10/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýHồ Quốc Dũng
        Ngày ban hành10/08/2018
        Ngày hiệu lực10/08/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcQuyền dân sự
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 10/CT-UBND 2018 tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ tham gia công an nhân dân Bình Định

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 10/CT-UBND 2018 tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ tham gia công an nhân dân Bình Định

             • 10/08/2018

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 10/08/2018

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực