Chỉ thị 10/CT-UBND

Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2019 về chấn chỉnh và đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Nội dung toàn văn Chỉ thị 10/CT-UBND 2019 chấn chỉnh và đẩy nhanh công tác bồi thường tỉnh Kiên Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/CT-UBND

Kiên Giang, ngày 17 tháng 6 năm 2019

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC CHẤN CHỈNH VÀ ĐẨY NHANH CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG

Thời gian qua, do yêu cầu phát triển kinh tế và cơ sở hạ tầng trên địa bàn tỉnh, nhiều dự án đầu tư đã được triển khai thực hiện, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư nhằm sớm bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư thực hiện dự án và Ủy ban nhân dân tỉnh cũng thường xuyên tổ chức khảo sát thực tế tại các địa phương và ban hành nhiều văn bản chỉ đạo để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Đồng thời, các ngành, các cấp dưới sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã có nhiều cố gắng trong chỉ đạo, phối hợp triển khai thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, bàn giao đất cho nhà đầu tư thực hiện dự án, đã góp phần tích cực cho phát triển kinh tế, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, bàn giao đất cho chủ đầu tư và nhà đầu tư còn chậm và nhiều hạn chế; khiếu nại về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư có xu hướng tăng và phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ bất ổn về an ninh, trật tự xã hội cũng như ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Những hạn chế trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng có nguyên nhân khách quan như: Khối lượng công việc giải phóng mặt bằng lớn, quy định của pháp luật về chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư vẫn còn có vướng mắc trong thực tế khi triển khai thực hiện...Nguyên nhân chủ quan là chủ yếu thuộc trách nhiệm của các địa phương, như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương chưa quyết liệt và còn hạn chế, chưa chủ động nghiên cứu các quy định của pháp luật để giải quyết các khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện; trình độ chuyên môn một số cán bộ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng còn hạn chế; một số ngành, đơn vị chưa phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ kịp thời Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong việc giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, đáp ứng tốt nhất yêu cầu mặt bằng triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, đoàn thể của tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện tốt các công việc sau đây:

1. Sở Tài nguyên và Môi trường:

a) Tiếp tục rà soát để hoàn thiện quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo đúng quy định pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương;

b) Chỉ đạo Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường thực hiện tốt công tác đo đạc đối với các dự án được giao, đảm bảo tính chính xác và kịp thời;

c) Chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tập trung thực hiện công tác lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với các dự án được giao, đảm bảo tiến độ đề ra;

d) Đẩy nhanh công tác xác định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án;

e) Hướng dẫn, giải quyết khó khăn vướng mắc về các chế độ, chính sách liên quan đến bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để làm cơ sở cho việc lập phương án bồi thường.

2. Sở Xây dựng:

a) Tổ chức công bố, công khai đồ án quy hoạch vùng tỉnh, vùng liên huyện, vùng huyện và các vùng chức năng khác; đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị để chính quyền cơ sở thực hiện việc quản lý và nhân dân biết thực hiện đúng quy định;

b) Hướng dẫn, giải quyết các khó khăn, vướng mắc về các chế độ, chính sách liên quan đến bồi thường thiệt hại về nhà, công trình, vật kiến trúc xây dựng trên đất.

3. Sở Tài chính:

a) Bảo đảm kinh phí thực hiện cho công tác chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trước khi giải phóng mặt bằng các dự án;

b) Thẩm định kịp thời phương án giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường, giá đất tại khu tái định cư do Sở Tài nguyên và Môi trường trình làm cơ sở tính tiền sử dụng đất, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Theo dõi, cân đối nguồn vốn ưu tiên bố trí thực hiện giải phóng mặt bằng tạo lập quỹ đất sạch theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt nhằm chủ động trong công tác bồi thường, bố trí tái định cư để xúc tiến đầu tư.

5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

Hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xác định năng suất các loại cây trồng, giá trị hiện có của vườn cây lâu năm, chi phí đầu tư vào đất, chi phí chăm sóc đến thời điểm thu hồi đất của vườn cây lâu năm; giá trị thiệt hại của vật nuôi do phải thu hồi sớm do bị thu hồi đất; hướng dẫn, giải quyết về việc thanh lý rừng trên đất thu hồi.

6. Sở Giao thông vận tải: Phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh, Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trong công tác kiểm kê, lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với các dự án được giao.

7. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Phối hợp với các đơn vị liên quan có kế hoạch bố trí đào tạo nghề cho thành viên các hộ gia đình bị thu hồi đất trong độ tuổi lao động có nhu cầu.

8. Sở Tư pháp: Hướng dẫn, kiểm tra về trình tự, thủ tục cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc; cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất theo đúng quy định của pháp luật.

9. Các Sở, ngành là chủ đầu tư nâng cao trách nhiệm trong công tác thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; phối hợp với các Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng và UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với các dự án đầu tư được giao đảm bảo theo quy định pháp luật.

10. Thanh tra tỉnh:

a) Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện việc giải quyết khiếu nại tố cáo trong công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư thực hiện các dự án đầu tư theo thẩm quyền, đúng pháp luật;

b) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh và chỉ đạo thanh tra các huyện, thành phố giải quyết khiếu nại, tố cáo nhanh chóng, kịp thời, đúng pháp luật về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; phối hợp với các ngành, địa phương giải quyết dứt điểm đơn khiếu nại, tố cáo kéo dài.

11. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; động viên thuyết phục cán bộ công chức, viên chức và nhân dân chấp hành pháp luật về đất đai tạo điều kiện thuận lợi cho công tác giải phóng mặt bằng triển khai các dự án; chỉ đạo các đoàn thể cấp huyện, xã cùng thực hiện các nhiệm vụ trên.

12. Công an tỉnh: Tăng cường công tác nắm bắt tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại các khu vực dự án có nguy cơ mất ổn định; có phương án xử lý kịp thời những đối tượng có hành vi chống đối, cản trở, lôi kéo, xúi giục, kích động nhân dân,...vi phạm pháp luật. Chỉ đạo công an các huyện, thành phố căn cứ vào phương án cưỡng chế thu hồi đất, xây dựng kế hoạch bảo vệ trật tự, an toàn trong quá trình tổ chức thi hành cưỡng chế thu hồi đất theo quy định.

13. Báo Kiên Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang thường xuyên đưa tin trên phương tiện thông tin đại chúng về các chủ trương, chính sách nhà nước về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và nhân dân được biết và thực hiện.

14. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

a) Chủ động phối hợp với các chủ dự án và tổ chức có liên quan thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; đảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ, công bằng và thuận lợi trong quá trình giải phóng mặt bằng, bàn giao đất thực hiện các dự án;

- Rà soát lại quỹ đất tái định cư, tận dụng các khu tái định cư đã có để phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; đồng thời, chủ động nghiên cứu đầu tư xây dựng hạ tầng theo thẩm quyền trên cơ sở tính toán giá thành đảm bảo các điều kiện (về điện, nước,...) và phù hợp với mặt bằng tái định cư của địa phương. Dự án tái định cư được lập và phê duyệt độc lập với phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nhưng phải bảo đảm có đất ở, nhà ở tái định cư trước khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thu hồi đất;

- Việc quyết định thu hồi đất, quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phải bảo đảm trong cùng một ngày theo quy định của Luật Đất đai năm 2013;

- Kịp thời giải quyết đơn thư khiếu nại, kiến nghị của người dân về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo thẩm quyền từ cơ sở, tránh tình trạng đơn thư vượt cấp, kéo dài;

- Tích cực vận động, thuyết phục nhân dân chấp hành bàn giao mặt bằng theo quy định. Trường hợp các chế độ, chính sách đã được thực hiện đầy đủ, đã được vận động, thuyết phục nhiều lần nhưng các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân vẫn không chấp hành bàn giao mặt bằng thì rà soát về trình tự, thủ tục, hồ sơ, nếu đảm bảo thì phối hợp với lực lượng công an chủ động triển khai công tác cưỡng chế thu hồi đất theo quy định.

b) Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã và Phòng Tài nguyên và Môi trường:

- Đối với Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời, kiên quyết đối với các trường hợp lấn chiếm đất, xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp. Trong đó cần lưu ý đất đã quy hoạch theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp thẩm quyền xử lý, nhằm tránh phức tạp, khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng; thống kê lao động trong độ tuổi bị mất việc làm, số lao động cần chuyển đổi nghề nghiệp, số lao động có nhu cầu học nghề tại nơi bị thu hồi đất sản xuất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội;

- Đối với phòng Tài nguyên và Môi trường và cán bộ Địa chính - Xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn cập nhật kịp thời các biến động về đất đai để phục vụ công tác quản lý đất đai nói chung và công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn khi tiếp nhận hồ sơ bồi thường do tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng gửi đến phải nhanh chóng thẩm tra (xác nhận nguồn gốc đất đai, chính sách ổn định đời sống, hỗ trợ chuyển đổi nghề, tái định cư,...) đảm bảo đúng thời gian quy định.

15. Đối với Ủy ban nhân dân huyện Phú Quốc:

a) Chủ động, quyết liệt hơn nữa trong chỉ đạo điều hành, phối hợp với các chủ dự án và tổ chức có liên quan để đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, bàn giao đất cho nhà đầu tư thực hiện dự án;

b) Chỉ đạo Hội đồng Thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện đẩy nhanh công tác thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, đảm bảo đúng quy trình, quy định của pháp luật;

c) Chỉ đạo Ban bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tập trung thực hiện công tác lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đảm bảo tính chính xác, kịp thời và tiến độ đề ra;

d) Định kỳ hàng tháng tổ chức giao ban công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của từng dự án; kịp thời đề xuất, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền;

e) Kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực đất đai và công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ban bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện và cán bộ Địa chính - Xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

16. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi chấp hành đầy đủ việc kê khai về đất, tài sản, cung cấp các giấy tờ liên quan đất, tài sản theo yêu cầu của tổ chức được giao nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; chấp hành nghiêm quy hoạch do cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, công bố; bảo đảm bàn giao mặt bằng đúng thời gian theo quy định pháp luật.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung Chỉ thị này. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc, kịp thời phản ánh về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh cho phù hợp./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- TT. Tỉnh ủy; TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT. UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- UBND các xã, phường, thị trấn;
- LĐVP, P.KTCN, P.KTTH;
- Lưu: VT, dtnha.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Mai Anh Nhịn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu10/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/06/2019
Ngày hiệu lực17/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Chỉ thị 10/CT-UBND 2019 chấn chỉnh và đẩy nhanh công tác bồi thường tỉnh Kiên Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 10/CT-UBND 2019 chấn chỉnh và đẩy nhanh công tác bồi thường tỉnh Kiên Giang
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu10/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kiên Giang
        Người kýMai Anh Nhịn
        Ngày ban hành17/06/2019
        Ngày hiệu lực17/06/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 10/CT-UBND 2019 chấn chỉnh và đẩy nhanh công tác bồi thường tỉnh Kiên Giang

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 10/CT-UBND 2019 chấn chỉnh và đẩy nhanh công tác bồi thường tỉnh Kiên Giang

             • 17/06/2019

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 17/06/2019

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực