Chỉ thị 10/CT-UBND

Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2019 về tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2020 do tỉnh Nam Định ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 10/CT-UBND 2019 gọi công dân nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân tỉnh Nam Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/CT-UBND

Nam Định, ngày 31 tháng 10 năm 2019

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TUYỂN CHỌN, GỌI CÔNG DÂN NHẬP NGŨ VÀ THỰC HIỆN NGHĨA VỤ THAM GIA CÔNG AN NHÂN DÂN NĂM 2020

Năm 2019, nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ (gọi tắt là tuyển quân) và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân đã được cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành, đoàn thể quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, tổ chức triển khai có hiệu quả; cơ quan thường trực, Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp triển khai thực hiện đúng quy trình bảo đảm công khai, đúng Luật, hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân và 27,5% chỉ tiêu thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; chất lượng công dân nhập ngũ vào các đơn vị Quân đội và Công an đã được nâng lên.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn những tồn tại, hạn chế đó là: Một số địa phương chưa phát huy toàn diện vai trò, trách nhiệm của hệ thống chính trị ở cơ sở; công tác phối kết hợp giữa các cấp, các ngành có lúc chưa chặt chẽ, kiểm tra giám sát chưa thường xuyên; công tác rà soát và quản lý nguồn công dân sẵn sàng nhập ngũ, nhất là quản lý thanh niên đi làm ăn xa, công dân đã tốt nghiệp cao đẳng, đại học còn nhiều thiếu sót; việc sơ tuyển sức khỏe ở một số địa phương tổ chức thực hiện hiệu quả thấp; quá trình xác minh, kết luận lý lịch nghĩa vụ quân sự còn sơ sài, chưa đầy đủ nội dung theo yêu cầu; tỉ lệ công dân nhập ngũ bị loại trả, bù đổi sau giao quân còn cao (0,77% so với chỉ tiêu giao quân); xử lý vi phạm Luật nghĩa vụ quân sự ở một số cơ sở chưa kịp thời, triệt để.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển quân và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Tổ chức quán triệt, thực hiện nghiệm Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015, Luật Công an nhân dân năm 2018 và Kết luận số 22-KL/TU, ngày 16/6/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về giải pháp thực hiện nghiêm Luật nghĩa vụ quân sự; phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị các cấp triển khai thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ tuyển quân và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2020 theo chỉ tiêu đã được Thủ tướng Chính phủ giao; đồng thời xây dựng các văn bản chỉ đạo, kế hoạch, hướng dẫn đối với cấp ngành, đoàn thể thuộc quyền, phân công theo dõi bám sát cơ sở ngay từ đầu để thực hiện tốt các bước trong quy trình tuyển quân và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp chặt chẽ với Hội đồng nghĩa vụ quân sự cùng cấp thực hiện tốt việc rà soát, sơ tuyển, khám tuyển, xét duyệt, hoàn chỉnh hồ sơ, thực hiện công khai, dân chủ, bảo đảm chất lượng tuyển quân theo phương châm “giao người nào, chắc người đó”, phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu.

2. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chủ trì phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh và các Sở, ban, ngành, đoàn thể thực hiện tốt vai trò tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh triển khai nhiệm vụ tuyển quân; tham mưu giao số lượng gọi công dân nhập ngũ và chỉ đạo công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ đối với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, cơ quan, tổ chức. Giao chỉ tiêu đầu mối đơn vị nhận quân gắn với địa bàn động viên của các đơn vị nhận quân; hướng dẫn các địa phương thực hiện đầy đủ, chặt chẽ các bước trong quy trình tuyển quân.

3. Công an tỉnh chủ trì phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm pháp luật về nghĩa vụ quân sự. Chỉ đạo Công an các cấp tổ chức xét duyệt chặt chẽ tiêu chuẩn chính trị theo đúng các văn bản hướng dẫn thi hành của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an, không để lọt các trường hợp vi phạm tiêu chuẩn chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm pháp luật thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; phối hợp, tham mưu xử lý nghiêm những công dân vi phạm các quy định về nghĩa vụ quân sự và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân theo quy định của pháp luật.

4. Sở Y tế chủ trì phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan y tế các cấp làm tốt công tác sơ tuyển, khám tuyển sức khoẻ theo đúng các văn bản hướng dẫn thi hành của Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an; đẩy mạnh kiểm tra, giám sát tại các Hội đồng khám tuyển sức khỏe; chịu trách nhiệm về kết quả khám sức khỏe đối với công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Chỉ đạo ngành y tế các địa phương tăng cường các trang thiết bị y tế phục vụ khám sức khỏe, tổ chức tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ y tế trực tiếp làm nhiệm vụ, nâng cao chất lượng khám sức khỏe, hạn chế thấp nhất số công dân bị loại trả về sức khỏe sau giao quân.

5. Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Nam Định phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật nghĩa vụ quân sự, Luật Công an nhân dân; kịp thời thông tin kết quả thực hiện nhiệm vụ tuyển quân và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân của các địa phương trên các phương tiện thông tin truyền thông.

6. Thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được phân công chủ động phối hợp với Hội đồng nghĩa vụ quân sự các huyện, thành phố thường xuyên bám sát cơ sở, theo dõi, chỉ đạo các địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển quân và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

7. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố kiện toàn Hội đồng nghĩa vụ quân sự, phân công trách nhiệm cụ thể cho các thành viên, chú trọng các địa bàn khó khăn. Thực hiện đồng bộ, chặt chẽ các bước trong quy trình tuyển quân, hoàn thành tốt chỉ tiêu được giao; chủ động phối hợp với các đơn vị nhận quân, tổ chức hiệp đồng giao, nhận quân chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị nhận quân và các đơn vị có chỉ tiêu thâm nhập, tuyển lẻ công dân nữ (nếu có). Tổ chức Lễ giao nhận quân đúng quy định, trang trọng, an toàn, tiết kiệm. Thường xuyên theo dõi nắm chắc tình hình công tác tuyển quân ở cơ sở; kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định của pháp luật; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội.

8. Đề nghị Tỉnh đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chỉ đạo Đoàn thanh niên các địa phương phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan tổ chức có hiệu quả các hoạt động “Diễn đàn thanh niên”, giao lưu, gặp mặt, tặng quà, lễ tiễn đưa thanh niên lên đường nhập ngũ tại cơ sở, tạo khí thế vui tươi, phấn khởi cho đoàn viên, thanh niên trước khi lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự.

9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các cơ quan, đơn vị, tổ chức kinh tế chủ động phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, tổ chức, đơn vị mình chấp hành nghiêm Luật nghĩa vụ quân sự, Luật Công an nhân dân; tạo điều kiện, tiếp nhận lại và bố trí việc làm cho công dân hoàn thành nghĩa vụ quân sự đúng quy định.

Giao Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh và các thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ tuyển quân và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2020 của tỉnh. Quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để chỉ đạo, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư lệnh Quân khu 3;
- Cục Tổ chức - Cán bộ, Bộ Công an;
- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các, Sở, ban, ngành của tỉnh;
- Viện KSND, TAND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể của tỉnh;
- Các thành viên HĐNVQS tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VP1, VP8.

CHỦ TỊCH
Phạm Đình Nghị

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu10/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/10/2019
Ngày hiệu lực31/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcQuyền dân sự
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 10/CT-UBND 2019 gọi công dân nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân tỉnh Nam Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 10/CT-UBND 2019 gọi công dân nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân tỉnh Nam Định
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu10/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nam Định
        Người kýPhạm Đình Nghị
        Ngày ban hành31/10/2019
        Ngày hiệu lực31/10/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcQuyền dân sự
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 10/CT-UBND 2019 gọi công dân nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân tỉnh Nam Định

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 10/CT-UBND 2019 gọi công dân nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân tỉnh Nam Định

             • 31/10/2019

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 31/10/2019

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực