Chỉ thị 10/CT-UBND

Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2019 về tăng cường giải pháp nhằm đảm bảo an toàn hoạt động, củng cố vững chắc hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Nội dung toàn văn Chỉ thị 10/CT-UBND 2019 về đảm bảo hoạt động vững chắc Quỹ tín dụng nhân dân tỉnh Hải Dương


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/CT-UBND

Hải Dương, ngày 05 tháng 6 năm 2019

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG GIẢI PHÁP NHẰM ĐẢM BẢO AN TOÀN HOẠT ĐỘNG, CỦNG CỐ VNG CHẮC HỆ THỐNG QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG

Với việc triển khai quyết liệt các giải pháp cơ cấu lại theo Đề án “Cơ cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng giai đoạn 2011-2015” ban hành kèm theo Quyết định số 254/QĐ-TTg ngày 01/3/2012 và Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020” ban hành kèm theo Quyết định số 1058/QĐ-TTg ngày 19/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 2505/QĐ-UBND ngày 15/8/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hi Dương về việc ban hành kế hoạch thực hiện triển khai Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020”, hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) trên địa bàn tỉnh đã liên tục được củng cố, phát triển theo định hướng, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển loại hình tổ chức tín dụng là hợp tác xã, góp phần tạo nguồn vốn phục vụ thành viên phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao đi sống, tạo công ăn việc làm và góp phần xóa đói, giảm nghèo, hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi ở khu vực nông thôn.

Tuy nhiên, thời gian qua, vẫn còn một số Quỹ tín dụng nhân dân hoạt động tiềm ẩn rủi ro, vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến ổn định chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn và an toàn hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân.

Đkhắc phục tình trạng trên, đảm bảo cho hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh hoạt động ổn định, an toàn và phát triển bền vững, đúng mục tiêu, tính chất, nguyên tắc của loại hình tổ chức tín dụng hợp tác, yêu cầu các sở, ngành; Ủy ban nhân dân các cấp và các đơn vị liên quan tập trung thực hiện các nội dung sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Thực hiện thành công nhiệm vụ cơ cấu lại hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân theo Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020” ban hành kèm theo Quyết định số 1058/QĐ-TTg ngày 19/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ theo định hướng “Tiếp tục chấn chnh, củng cố và nâng cao mức độ an toàn, hiệu quả của Quỹ tín dụng nhân dân hiện có; phạm vi hoạt động chủ yếu của Quỹ tín dụng nhân dân là huy động vốn và cho vay các thành viên trên địa bàn, đặc biệt là khu vực nông thôn nhằm huy động các nguồn lực tại chỗ để góp phần phát triển kinh tế địa phương, xóa đói, giảm nghèo và đẩy lùi cho vay nặng lãi; bảo đảm Quỹ tín dụng nhân dân hoạt động trên nguyên tắc tự nguyện, tự chủ, tự chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động và nhằm mục tiêu chủ yếu là tương trợ lẫn nhau giữa các thành viên”.

2. Nâng cao năng lực, trình độ, đặc biệt là ý thc chấp hành pháp luật của đội ngũ cán bộ qun trị, điều hành QTDND; phát huy vai trò, trách nhiệm kiểm soát, kiểm toán nội bộ của QTDND; đảm bảo QTDND hoạt động an toàn, hiệu quả, theo đúng tôn chỉ, mục đích, nguyên tắc hoạt động và quy định của pháp luật.

3. Tăng cường vai trò, trách nhiệm, công tác phối hợp của các cơ quan quản lý nhà nước nhằm ngăn ngừa, hạn chế và kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm pháp luật.

4. Tập trung xử lý dứt điểm các QTDND yếu kém nhằm giữ vững ổn định chính trị, trật tự xã hội và an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng.

5. Tăng cường, chủ động tuyên truyn chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước về hoạt động QTDND, tạo điều kiện đngười dân và thành viên QTDND nâng cao hiểu biết, tích cực tham gia quản lý và giám sát hoạt động của các QTDND.

6. Phát huy vai trò Ngân hàng Hợp tác xã trong việc liên kết hệ thống, hỗ trợ tài chính và xử lý khó khăn của QTDND; tăng cường vai trò tham gia, hỗ trợ, chức năng kiểm tra, giám sát của Ngân hàng Nhà nước đối với các QTDND.

II. CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CỤ THỂ

1. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Hải Dương

a) Tiếp tục nghiên cứu, tham gia khi được lấy ý kiến đối với dự thảo các đề án, thông tư nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, quy định về an toàn hoạt động, quản lý, điều hành, quản trị rủi ro và các quy định khác đối với hệ thng QTDND.

b) Tập trung nghiên cứu, tham mưu và đề xuất biện pháp xử lý theo thẩm quyền đối với các QTDND yếu kém bằng các hình thức, biện pháp phù hợp theo đúng quy định của pháp luật, trên nguyên tắc thận trọng, bo đm quyn lợi chính đáng của người gửi tiền và giữ vững sự ổn định, an toàn hệ thống, đảm bảo an ninh, trật tự tại địa phương.

c) Nâng cao vai trò quản lý nhà nước, nâng cao chất lượng công tác thanh tra, giám sát, kiểm tra; tập trung thanh tra các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, dễ phát sinh sai phạm; tăng tn suất thanh tra, kiểm tra đột xuất nhằm phát hiện những bất thường trong hoạt động của QTDND để có biện pháp xử lý kịp thời. Tăng cường xử lý nghiêm theo quy định đối với những QTDND có vi phạm được phát hiện nhằm chấn chnh hoạt động của QTDND đảm bảo tính răn đe.

d) Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương các huyện, xã và các đơn vị có liên quan để có giải pháp xử lý nhằm ổn định hoạt động của QTDND và đảm bảo an ninh, chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn.

đ) Rà soát, đánh giá, phân loại QTDND để có biện pháp xử lý phù hợp đối với QTDND yếu kém theo Đề án củng cố và phát triển QTDND đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

e) Tăng cường chỉ đạo Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam chi nhánh Hải Dương trong việc thực hiện tt vai trò trách nhiệm đu mi liên kết hệ thng trong điều hòa vốn, hỗ trợ cho vay đối với QTDND gặp khó khăn về tài chính, thanh khoản; tích cực tham gia xử lý các QTDND yếu kém hoặc có du hiệu mất an toàn trong hoạt động.

2. Công an tỉnh Hải Dương

Tích cực, chủ động phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tnh trong việc xử lý kịp thời các vi phạm pháp luật trong hoạt động của các QTDND; duy trì an ninh, trật tự trên địa bàn, góp phần đảm bảo trật tự, an toàn xã hội; chỉ đạo công an địa phương hỗ trợ, phối hợp cơ quan chức năng trong việc thu hồi vốn, tài sản của các QTDND theo quy định của pháp luật.

3. Ủy ban nhân dân các cấp

a) Tích cực, chủ động phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Hải Dương trong việc giám sát, hỗ trợ QTDND trên địa bàn triển khai thực hiện có hiệu quả Đán “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020”, Đề án “Củng cố và phát triển hệ thống QTDND đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”; kịp thời xử lý các QTDND yếu kém, cán bộ QTDND vi phạm pháp luật và các vấn đề nảy sinh trong quá trình củng cố, chấn chnh để giúp các QTDND yếu kém khắc phục khó khăn, tồn tại; chỉ đạo kịp thời các cơ quan chức năng trên địa bàn trong việc thu hồi nợ, tài sản của QTDND do bị khách hàng chây ỳ trả nợ hoặc những cán bộ QTDND vi phạm pháp luật chiếm đoạt vốn và tài sản của QTDND.

b) Tăng cường, chủ động công tác tuyên truyền, ổn định tâm lý người dân, đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn khi có vấn đnảy sinh; đấu tranh với các thông tin sai lệch gây tâm lý hoang mang, ảnh hưởng đến an ninh hoạt động của hệ thống QTDND.

c) Tăng cường công tác quản lý nhà nước về cán bộ nhân sự làm việc tại các QTDND, ngăn ngừa các vi phạm, rủi ro đạo đức; phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Hải Dương tăng cường quản lý hoạt động của QTDND đảm bảo ổn định, lành mạnh phù hợp quy định của pháp luật và định hướng phát triển chung của hệ thống QTDND; quan tâm, hỗ trợ cơ sở vật chất, trụ sở làm việc cho QTDND nhằm đảm bảo QTDND hoạt động ổn định, an toàn.

4. Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam chi nhánh tỉnh Hải Dương

Nâng cao vai trò và trách nhiệm của Ngân hàng Hợp tác xã trong liên kết hệ thống QTDND, điều hòa vốn, kiểm tra, giám sát, đảm bảo an toàn hệ thng QTDND theo quy định của pháp luật. Tích cực tham gia xử lý các QTDND yếu kém hoặc có dấu hiệu mất an toàn trong hoạt động.

5. Các Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh

a) Triển khai quyết liệt, hiệu qu Đán “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020, Đề án “Củng cố và phát triển hệ thống QTDND đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”. Rà soát toàn bộ các hoạt động nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về tiền tệ và ngân hàng; trên cơ sở đó phát hiện, ngăn ngừa các vi phạm pháp luật, thực hiện có hiệu qucác giải pháp khắc phục các vi phạm pháp luật.

b) Tích cực triển khai đng bộ, quyết liệt các giải pháp xử lý nợ xấu như đôn đốc thu hồi nợ, bán, xử lý nợ, xử lý tài sản bảo đảm, sử dụng dự phòng và các biện pháp khác theo quy định để đẩy nhanh tiến độ xử lý nợ xấu.

c) Kiện toàn bộ máy quản trị, điều hành, kiểm soát đảm bảo đáp ứng đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn, nhằm hạn chế rủi ro và vi phạm pháp luật trong hoạt động. Tăng cường quản lý và giáo dục đạo đức cán bộ; xây dựng, ban hành và thực hiện nghiêm quy tắc đạo đức nghề nghiệp và vận động cán bộ, nhân viên tích cực tham gia phòng, chống, ngăn ngừa, phát hiện, tố giác vi phạm pháp luật, góp phần đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Chỉ thị này. Trường hp phát sinh khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, kịp thời đề xuất qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Hải Dương báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Th
ường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh: đ/c Khuyến;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố;

-
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tnh Hải Dương;
- Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam chi nhánh t
nh Hải Dương;
- Trung tâm Công nghệ thông tin;
- Lưu: VT, đ/c Dương. (60b)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vương Đức Sáng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu10/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/06/2019
Ngày hiệu lực05/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 10/CT-UBND 2019 về đảm bảo hoạt động vững chắc Quỹ tín dụng nhân dân tỉnh Hải Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 10/CT-UBND 2019 về đảm bảo hoạt động vững chắc Quỹ tín dụng nhân dân tỉnh Hải Dương
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu10/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hải Dương
        Người kýVương Đức Sáng
        Ngày ban hành05/06/2019
        Ngày hiệu lực05/06/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tiền tệ - Ngân hàng
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 10/CT-UBND 2019 về đảm bảo hoạt động vững chắc Quỹ tín dụng nhân dân tỉnh Hải Dương

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 10/CT-UBND 2019 về đảm bảo hoạt động vững chắc Quỹ tín dụng nhân dân tỉnh Hải Dương

           • 05/06/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/06/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực