Chỉ thị 10/CT-UBND

Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2016 về tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát trong hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Nội dung toàn văn Chỉ thị 10/CT-UBND tăng cường quản lý kiểm tra giám sát hoạt động bán hàng đa cấp Gia Lai 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/CT-UBND

Gia Lai, ngày 06 tháng 04 năm 2016

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ, KIỂM TRA, GIÁM SÁT TRONG HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Thực hiện Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ về việc quản lý hoạt động bán hàng đa cấp; Thông tư số 42/2014/NĐ-CP quản lý hoạt động bán hàng đa cấp">24/2014/TT-BCT ngày 30/7/2014 của Bộ Công Thương về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 42/2014/NĐ-CP của Chính phủ. Thời gian qua, các ngành chức năng trên địa bàn đã triển khai nhiều biện pháp nhằm quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn bàn theo đúng quy định, tuy nhiên hoạt động bán hàng đa cấp thời gian gần đây diễn biến khá phức tạp trong phạm vi cả nước và trên địa bàn tỉnh, làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự và đời sống của người dân.

Để tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, quản lý và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động bán hàng đa cấp, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể sau:

1. Sở Công Thương:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp theo chỉ đạo tại Chỉ thị số 02/CT-BCT ngày 09 tháng 3 năm 2016 của Bộ Công Thương và Công văn số 784/UBND-KTTH ngày 07 tháng 3 năm 2016 của UBND tỉnh về tăng cường quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn.

- Phối hợp với các ngành chức năng, các địa phương tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhm phát hiện và xử lý kịp thời, hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về bán hàng đa cấp trên địa bàn. Trong quá trình giám sát, kiểm tra cần đặc biệt lưu ý đến những hành vi bị cm trong hoạt động bán hàng đa cấp được quy định tại Điều 5, Nghị định 42/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.

- Chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường xây dựng kế hoạch phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai công tác kiểm tra, kim soát thị trường nhằm phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật của các doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn.

- Phối hợp với các cơ quan truyền thông đại chúng và các tổ chức đoàn thể triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, nâng cao nhận thức cho người dân, doanh nghiệp bán hàng đa cấp và người tham gia bán hàng đa cấp trên địa bàn về hoạt động bán hàng đa cấp nói chung và pháp luật quản lý hoạt động bán hàng đa cấp nói riêng. Trong các nội dung tuyên truyền, cần đặc biệt lưu ý các nội dung quan trọng như: những hành vi bị cm trong hoạt động bán hàng đa cấp, trách nhiệm của doanh nghiệp bán hàng đa cấp, trách nhiệm và quyền lợi của người tham gia bán hàng đa cấp, mua lại hàng hóa tngười tham gia bán hàng đa cấp, các quy định về trả hoa hồng, tiền thưởng và các lợi ích kinh tế khác,...

- Phối hợp với Cục Quản lý cạnh tranh - Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan tăng cường công tác đào tạo, tập hun cho cán bộ, công chức các cấp trực tiếp thực hiện công tác quản lý nhà nước đi với hoạt động bán hàng đa cấp và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật để nâng cao năng lực, nghiệp vụ đgiám sát, kiểm tra và xử lý các vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp.

2. Công an tỉnh:

- Chỉ đạo lực lượng công an từ huyện, thị xã, thành phố đến tận công an các xã, phường, thị trấn tăng cường kiểm tra, giám sát và theo dõi sát các đối tượng có liên quan đến mọi hoạt động bán hàng đa cấp từ cơ sở, kể cả hoạt động tổ chức hội nghị, hội thảo đông người, phát hiện và xử lý được các chiêu bài biến tướng có dấu hiệu lừa đảo của hoạt động bán hàng đa cấp.

- Phối hợp với Sở Công Thương cử cán bộ có năng lực và kinh nghiệm để tham gia vào đoàn kiểm tra liên ngành trong hoạt động bán hàng đa cấp, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm hoặc chuyển sang truy tố theo quy định của pháp luật.

3. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Gia Lai, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền về bản chất của hoạt động bán hàng đa cấp có du hiệu biến tướng lừa đảo và các văn bản pháp luật về hoạt động bán hàng đa cấp để người dân trên địa bàn hiểu rõ. Ghi hình ảnh và thông tin rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về những công ty bán hàng đa cấp hoạt động không chân chính, vi phạm pháp luật; có nhng bài viết về quy định của hoạt động bán hàng đa cấp để tuyên truyền đến toàn dân, phản ánh những vụ việc vi phạm pháp luật trong hoạt động bán hàng đa cấp một cách cụ thể.

4. Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài Chính, Y tế, Khoa học và Công nghệ; Cục Thuế tỉnh theo chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của mình phối hợp với Sở Công Thương, Công an tỉnh và các cơ quan có liên quan thực hiện tốt công tác tuyên truyền và nắm tình hình, quản lý tốt hoạt động bán hàng đa cấp, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật theo thẩm quyền, không để thiệt hại cho người dân.

5. UBND các huyện, thị xã, thành phố:

- Chỉ đạo các cơ quan chức năng ở địa phương, UBND các xã, phường, thị trn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động bán hàng đa cấp, các hoạt động tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp ngay tại cơ sở; chú trọng kiểm tra, giám sát chặt chẽ tổ chức đăng ký, cá nhân hoạt động bán hàng đa cấp có hộ khẩu thường trú tại địa phương và người nơi khác đến hoạt động bán hàng đa cấp; chủ động phi hợp với các sở, ngành và các cơ quan có liên quan nắm chắc tình hình, có biện pháp ngăn chặn, cung cấp thông tin hoặc báo cáo các cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các vi phạm về bán hàng đa cấp theo quy định.

6. Tổ chức thực hiện:

- Thủ trưởng các sở, ban ngành và chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, khẩn trương chỉ đạo triển khai thực hiện chỉ thị này; định kỳ hàng quý báo cáo kết quả thực hiện về Sở Công Thương để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

- Sở Công Thương là cơ quan đầu mối, tiếp nhận và xử lý các thông tin liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp, kịp thời báo cáo tình hình về UBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo.

- Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phản ánh bng văn bản gửi về Sở Công Thương để kiểm tra, kịp thời báo cáo đề xuất UBND tỉnh xử lý theo đúng quy định, đúng thẩm quyền.

 


Nơi nhận:
- Bộ Công Thương (b/c);
- T/T Tỉnh ủy, T/T HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
-
UBMTTQVN tỉnh và các hội, đoàn thể;
- Công an t
nh;
- Các sở: Công Thương, Thông tin và Truyền thông, Kế hoạch và Đầu tư, Tài Chính
, Y tế, KH&CN; Cục Thuế tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Báo Gia Lai, Đài PT-TH t
nh;
- VP
UB: CVP, các PVP;
- Trung tâm Tin học;

- Lưu: VT, KTTH.

CHỦ TỊCH
Võ Ngọc Thành

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10/CT-UBND

Loại văn bản Chỉ thị
Số hiệu 10/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 06/04/2016
Ngày hiệu lực 06/04/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 10/CT-UBND tăng cường quản lý kiểm tra giám sát hoạt động bán hàng đa cấp Gia Lai 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Chỉ thị 10/CT-UBND tăng cường quản lý kiểm tra giám sát hoạt động bán hàng đa cấp Gia Lai 2016
Loại văn bản Chỉ thị
Số hiệu 10/CT-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Gia Lai
Người ký Võ Ngọc Thành
Ngày ban hành 06/04/2016
Ngày hiệu lực 06/04/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 4 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Chỉ thị 10/CT-UBND tăng cường quản lý kiểm tra giám sát hoạt động bán hàng đa cấp Gia Lai 2016

Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 10/CT-UBND tăng cường quản lý kiểm tra giám sát hoạt động bán hàng đa cấp Gia Lai 2016

  • 06/04/2016

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 06/04/2016

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực