Chỉ thị 10/CT-UBND

Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2008 về tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai và kiểm kê quỹ đất đang quản lý, sử dụng của các tổ chức được nhà nước giao đất, cho thuê đất, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 10/CT-UBND tăng cường quản lý nhà nước đất đai kiểm kê quỹ đất đang quản lý sử dụng tổ chức nhà nước giao đất cho thuê đất Thái Nguyên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 10/CT-UBND

Thái Nguyên, ngày 26 tháng 02 năm 2008

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤT ĐAI VÀ KIỂM KÊ QUỸ ĐẤT ĐANG QUẢN LÝ, SỬ DỤNG CỦA CÁC TỔ CHỨC ĐƯỢC NHÀ NƯỚC GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT, TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN

Thực hiện Luật Đất đai năm 2003, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Chỉ thị và các quy định để triển khai áp dụng trên địa bàn tỉnh. Công tác quản lý nhà nước về đất đai đã dần đi vào nề nếp, bước đầu đạt được một số kết quả.

Tuy nhiên, một số văn bản hướng dẫn thi hành Luật của Trung ương và của tỉnh chưa kịp thời; việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đất đai chưa thường xuyên, chưa sâu, rộng; công tác quản lý nhà nước về đất đai còn nhiều mặt hạn chế; việc kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan chuyên môn chưa được quan tâm đúng mức; việc quản lý và sử dụng đất của tổ chức còn nhiều hạn chế …

Thực hiện Chỉ thị số 05/2006/CT-TTg ngày 22/02/2006 của Thủ tướng Chính phủ về khắc phục yếu kém, sai phạm, tiếp tục đẩy mạnh tổ chức thi hành Luật Đất đai; Chỉ thị số 09/2007/CT-TTg ngày 06/4/2007 về tăng cường quản lý sử dụng đất của các quy hoạch và dự án đầu tư; Chỉ thị số 31/2007/CT-TTg ngày 14/12/2007 về việc kiểm kê quỹ đất đang quản lý, sử dụng của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất; Chỉ thị số 02/CT-BTNMT ngày 19/11/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tiếp tục triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2003, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ thị:

I. VỀ TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤT ĐAI

1. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, các ngành có liên quan tổ chức rà soát, tham mưu cho UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 2003; tập trung sửa đổi, bổ sung quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, cải cách thủ tục hành chính trong giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, về diện tích tối thiểu được phép tách thửa … thời gian hoàn thành trước tháng 6 năm 2008.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh ban hành quy định về suất đầu tư tối thiểu trên một đơn vị diện tích cho từng loại dự án và từng địa bàn, thời gian hoàn thành trong năm 2008.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thái Nguyên lập kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai với nội dung thiết thực, hình thức đa dạng, phù hợp với từng đối tượng và điều kiện thực tế của địa phương; kịp thời biểu dương khen thưởng tổ chức, cá nhân thực hiện tốt, phê phán hành vi nhũng nhiễu, thiếu trách nhiệm, trì trệ… trong thực hiện thủ tục hành chính về đất đai. Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ, công chức, đặc biệt cán bộ quản lý đất đai cấp huyện, cán bộ địa chính cấp xã.

4. Yêu cầu Giám đốc các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Thái Nguyên, thị xã Sông Công chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 07/5/2007 của UBND tỉnh về tăng cường quản lý, sử dụng đất của các quy hoạch và dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Nâng cao chất lượng lập và xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của cấp huyện và cấp xã trong năm 2008; Thực hiện nghiêm túc việc lấy ý kiến nhân dân trong quá trình lập quy hoạch sử dụng đất chi tiết, công bố công khai quy hoạch đã được xét duyệt.

Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trọng tâm là đất ở, đất lâm nghiệp, hướng dẫn cho UBND cấp xã triển khai xác minh nguồn gốc sử dụng đất và thời điểm bắt đầu sử dụng đất. Thực hiện điều chỉnh, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Quyết định 1597/2007/QĐ-UBND ngày 10/8/2007 của UBND tỉnh; thực hiện cải cách thủ tục hành chính, giảm phiền hà cho người sử dụng đất, bãi bỏ quy định trái pháp luật trong hồ sơ thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hiện đại hóa hệ thống hồ sơ địa chính, gắn việc đo đạc, lập bản đồ địa chính với việc lập và hoàn thiện hệ thống hồ sơ địa chính; thực hiện cập nhật biến động về sử dụng đất tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường) và UBND cấp xã theo đúng quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn thủ tục ghi nợ tiền sử dụng đất trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại Thông tư liên tịch số 14/2008/TTLT/BTC-BTNMT ngày 31/01/2008 của Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, đổi mới các nông, lâm trường trên địa bàn tỉnh; rà soát, quy hoạch đất đai, hướng dẫn thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các nông, lâm trường.

UBND các huyện, thành phố Thái Nguyên, thị xã Sông Công thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng vào ngày 20 hàng tháng bằng văn bản gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tài nguyên và Môi trường.

5. Về tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế cán bộ quản lý đất đai

UBND các huyện và thị xã Sông Công xây dựng Đề án và trình cơ quan có thẩm quyền quyết định thành lập Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất trong năm 2008.

UBND các huyện, thành phố Thái Nguyên, thị xã Sông Công có trách nhiệm bố trí đủ số lượng, bảo đảm phẩm chất, năng lực, có tính ổn định, chuyên nghiệp, hạn chế thay đổi cán bộ địa chính, đặc biệt ở cấp xã.

Sở Xây dựng chuẩn bị Đề án thành lập Tổ chức phát triển quỹ đất và nhà, trình UBND tỉnh quyết định phê duyệt trong quý I năm 2008.

6. Về công tác kiểm tra, thanh tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai.

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Thái Nguyên, thị xã Sông Công tăng cường chỉ đạo, thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra thực hiện chính sách pháp luật về đất đai tại địa phương; tập trung giải quyết dứt điểm đơn thư tồn đọng và đơn thư phát sinh thuộc thẩm quyền giải quyết.

Sở Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh giúp UBND tỉnh xử lý đơn thư thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh; khắc phục có hiệu quả tình trạng chậm trễ, đùn đẩy trách nhiệm; định kỳ đánh giá rút kinh nghiệm về công tác giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai.

II. VỀ THỰC HIỆN KIỂM KÊ QUỸ ĐẤT ĐANG QUẢN LÝ, SỬ DỤNG CỦA CÁC TỔ CHỨC ĐƯỢC NHÀ NƯỚC GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT

1. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm xây dựng phương án, kế hoạch và hướng dẫn thực hiện kiểm kê diện tích đất đang quản lý, sử dụng của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ thời gian theo quy định tại Chỉ thị số 31/2007/CT-TTg ngày 14/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ và Dự án Kiểm kê quỹ đất của Bộ Tài nguyên và Môi trường; phối hợp với Sở Tài chính lập dự toán kinh phí kiểm kê quỹ đất, lập trích lục, trích đo địa chính khu đất để trình UBND tỉnh, báo cáo Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường xin hỗ trợ kinh phí.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Thái Nguyên, thị xã Sông Công có trách nhiệm chỉ đạo UBND cấp xã phối hợp với đơn vị được giao nhiệm vụ kiểm kê đất đai của các tổ chức trên địa bàn quản lý.

3. Các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất có trách nhiệm rà soát hiện trạng đất đang quản lý, sử dụng; hệ thống lại tài liệu liên quan đến việc giao đất, thuê đất, phối hợp với đơn vị được giao nhiệm vụ kiểm kê đất đai để thực hiện.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc kiểm tra, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị này.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội;
- Các Sở, Ban, ngành, các cơ quan, đơn vị TW đóng trên địa bàn tỉnh;
- Báo, Đài PTTH tỉnh;
- UBND các huyện thành phố, thị xã;
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh;
- LĐ VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TNMT, TH.

CHỦ TỊCH
Phạm Xuân Đương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu10/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/02/2008
Ngày hiệu lực07/03/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 10/CT-UBND tăng cường quản lý nhà nước đất đai kiểm kê quỹ đất đang quản lý sử dụng tổ chức nhà nước giao đất cho thuê đất Thái Nguyên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 10/CT-UBND tăng cường quản lý nhà nước đất đai kiểm kê quỹ đất đang quản lý sử dụng tổ chức nhà nước giao đất cho thuê đất Thái Nguyên
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu10/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Nguyên
        Người kýPhạm Xuân Đương
        Ngày ban hành26/02/2008
        Ngày hiệu lực07/03/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 10/CT-UBND tăng cường quản lý nhà nước đất đai kiểm kê quỹ đất đang quản lý sử dụng tổ chức nhà nước giao đất cho thuê đất Thái Nguyên

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 10/CT-UBND tăng cường quản lý nhà nước đất đai kiểm kê quỹ đất đang quản lý sử dụng tổ chức nhà nước giao đất cho thuê đất Thái Nguyên

           • 26/02/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 07/03/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực