Chỉ thị 1074/CT-BNN-TCTL

Chỉ thị 1074/CT-BNN-TCTL tăng cường công tác quản lý đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, chống lụt năm 2014 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 1074/CT-BNN-TCTL 2014 quản lý đê điều hộ đê chống lụt


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1074/CT-BNN-TCTL

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2014

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐÊ ĐIỀU VÀ CHUẨN BỊ SN SÀNG HỘ ĐÊ, CHỐNG LỤT NĂM 2014

Năm 2013, do ảnh hưởng của mưa lũ, trên nhiều tuyến đê đã xuất hiện sự cố, trong đó có những sự cố nguy hiểm gây mất an toàn cho hệ thống đê như: sự cố nứt đê tả sông Đuống; thẩm lậu, đùn sủi đê hữu Cầu tỉnh Bắc Ninh; sạt lở đê hữu Thương tỉnh Bắc Giang; nứt, sạt đê tả Chu tỉnh Thanh Hóa;...

Để chủ động trong công tác hộ đê, phòng, chống lụt, bão năm 2014 và hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do mưa, lũ, bão gây ra đối với những vùng được đê bảo vệ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Chủ tịch y ban nhân dân (UBND) các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có đê tập trung chỉ đạo thực hiện một số việc trọng tâm sau đây:

1. Hoàn thành công tác tu bổ, duy tu bảo dưỡng đê điều và công trình đang thi công liên quan đến đê điều

- Chỉ đạo tăng cường kiểm tra, đôn đốc, phát hiện và giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành việc tu bổ, nâng cấp đê, duy tu bảo dưỡng chống xuống cấp hệ thống đê điều đảm bảo chất lượng, kịp thời đưa công trình vào chống lũ năm 2014, trong đó đặc biệt quan tâm đến việc xử lý các sự cố đã xy ra trong mùa lũ trước.

- Huy động nguồn lực của địa phương đchủ động xử lý những sự cố phát sinh đột xuất trong mùa lũ, bão và tu bổ thêm đối với các hạng mục cần thiết khác nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các sự cố khi có lũ, bão.

- Đối với các công trình đang thi công liên quan đến đê điều: UBND các tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp chặt chẽ với UBND cấp huyện và các đơn vị liên quan chỉ đạo các nhà thầu tập trung mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành xong trước mùa lũ bão và có phương án bảo đảm an toàn cho công trình khi có lũ, bão.

2. Đảm bảo an toàn các cống dưới đê trong lũ, bão

- Tổ chức kiểm tra, rà soát, đánh giá chất lượng các cống dưới đê để phát hiện các cống đã hết thời gian sử dụng, các cống bị hư hỏng để sửa chữa, hoành triệt cống tạm thời hoặc hoành triệt vĩnh viễn. Đối với những cống xung yếu có phương án bảo vệ do cấp có thẩm quyền phê duyệt và giao nhiệm vụ cụ thể để chủ động chuẩn bị các điều kiện và tổ chức thực hiện. Đối với những cống không đảm bảo an toàn phải hoành triệt trước mùa lũ, bão 2014, cần chủ động lập phương án tưới (hoặc tiêu) hỗ trợ để giảm bớt mức độ ảnh hưởng do việc hoành triệt cống.

- Việc sử dụng cống dưới đê trong mùa lũ phải chấp hành nghiêm ngặt quy trình đóng, mở. Đối với những cng chưa có quy trình, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải xây dựng và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trước mùa lũ, bão để áp dụng ngay trong năm 2014.

- Đối với những cống do các Công ty Quản lý và khai thác công trình thủy lợi quản lý hoặc thuộc các công trình đầu mối liên tỉnh, liên huyện, đơn vị chủ quản phải có quy chế, phân công trách nhiệm cụ thể, phối hợp chặt chẽ giữa đơn vị và địa phương trong việc thực hiện phương án bảo vệ, xử lý các sự cố.

- Đối với những cống dưới đê không thuộc hệ thống thủy nông, giao cho UBND quận, huyện chỉ định ngay người trực tiếp quản lý, vận hành và giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức tập huấn cho người quản lý về quy trình vận hành để nắm vững và thực hiện.

- Đối với những cống qua đê mới được xây dựng nhưng chưa được làm việc trong điều kiện có lũ cao hoặc cống đang xây dựng (từ các nguồn vốn khác nhau), những cống đã xy ra sự cố trong lũ những năm trước cần phải xây dựng phương án bảo vệ cụ thể để chủ động xử lý khi có tình huống sự cố xy ra.

3. Chủ động, chuẩn bị sẵn sàng hộ đê trong lũ, bão

- Chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các huyện tiến hành tổng kiểm tra đánh giá chất lượng đê điều, phát hiện những hư hỏng, các yếu tố bất lợi có nguy cơ đe dọa an toàn đê điều, xây dựng phương án hộ đê tương ứng với từng tuyến, từng khu vực trọng điểm theo phương châm "4 tại chỗ" (vật tư, hậu cần, lực lượng và chỉ huy tại chỗ); phối hợp chặt chẽ với lực lượng quân đội đóng trên địa bàn để chuẩn bị hộ đê theo phương án và kế hoạch được duyệt.

- Chỉ đạo UBND các cấp, các Sở, ban, ngành của tỉnh, thành phố theo chức năng, chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho đê, đặc biệt là các vị trí đê xung yếu; chuẩn bị sẵn sàng tổ chức phương án hộ đê trong điều kiện có bão, lũ lớn, lũ cực lớn, đặc biệt là phương án chống tràn.

- Căn cứ phương án hộ đê năm 2014, chuẩn bị đủ số lượng, chủng loại vật tư dự trữ hộ đê cho từng tuyến. Ngoài số vật tư dự trữ của Nhà nước hiện có trên địa bàn, cần có kế hoạch huy động vật tư trong nhân dân cho trường hợp có sự cố xy ra (kể cả vật tư, thiết bị của các doanh nghiệp, cơ quan đóng trên địa bàn).

- Trước lũ tiểu mãn năm 2014, phải chỉ đạo, tổ chức diễn tập phương án hộ đê, kiểm tra việc chuẩn bị vật tư, lực lượng, phương tiện, kỹ thuật, chỉ huy và thông tin hai chiều để bổ khuyết kịp thời những thiếu sót, tồn tại. Tập huấn nghiệp vụ cho các lực lượng tham gia hộ đê, đặc biệt là lực lượng quân đội được bố trí trên địa bàn, xong trước ngày 30/5/2014.

- Tổ chức lực lượng, thực hiện nghiêm túc việc tuần tra canh gác đê theo cấp báo động; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc công tác tuần tra, canh gác ở các tuyến đê để phát hiện và xử lý đảm bảo an toàn cho đê, kè, cống được kịp thời ngay từ giờ đầu; bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt và báo cáo kịp thời khi công trình xảy ra sự cố.

4. Công tác quản lý đê điều

- Tăng cường kiểm tra, rà soát tình hình vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn, kiên quyết xử lý dứt điểm các hành vi vi phạm, ngăn chặn vi phạm mới. Các hành vi vi phạm phải được xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Chỉ đạo kiểm tra việc chấp hành quyết định cho phép của chủ đầu tư các công trình được cấp phép theo quy định của Luật Đê điều.

- Mọi hành vi lấn chiếm mặt đê, mái đê, hành lang bảo vệ đê gây ảnh hưởng đến an toàn đê và khả năng thoát lũ phải được giải tỏa xong trước ngày 15/5/2014.

- Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 447/CT-TTg ngày 25/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý vi phạm pháp luật về đê điều và quản lý việc khai thác, vận chuyn, kinh doanh cát sỏi gây ảnh hưởng đến an toàn đê điều và ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải tại văn bản số 7248/VPCP-KTN ngày 20/9/2012 của Văn phòng Chính phủ.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- UBND các tỉnh, tp có đê;
- Sở NN&PTNT các tỉnh, tp có đê;
- Chi cục QLĐĐ&PCLB các tỉnh, tp có đê;
- Lưu VT, TCTL (VT, ĐĐ_5b).

BỘ TRƯỞNG
Cao Đức Phát

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1074/CT-BNN-TCTL

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu1074/CT-BNN-TCTL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/04/2014
Ngày hiệu lực01/04/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1074/CT-BNN-TCTL

Lược đồ Chỉ thị 1074/CT-BNN-TCTL 2014 quản lý đê điều hộ đê chống lụt


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 1074/CT-BNN-TCTL 2014 quản lý đê điều hộ đê chống lụt
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu1074/CT-BNN-TCTL
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýCao Đức Phát
        Ngày ban hành01/04/2014
        Ngày hiệu lực01/04/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 1074/CT-BNN-TCTL 2014 quản lý đê điều hộ đê chống lụt

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 1074/CT-BNN-TCTL 2014 quản lý đê điều hộ đê chống lụt

             • 01/04/2014

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 01/04/2014

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực