Chỉ thị 1085/CT-UBND

Chỉ thị 1085/CT-UBND năm 2019 về chấn chỉnh công tác bảo vệ môi trường, thu gom và xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Nội dung toàn văn Chỉ thị 1085/CT-UBND 2019 về công tác bảo vệ môi trường thu gom và xử lý rác thải tỉnh Hà Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1085/CT-UBND

Hà Giang, ngày 04 tháng 6 năm 2019

 

CHỈ THỊ

CHẤN CHỈNH CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, THU GOM VÀ XỬ LÝ RÁC THẢI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG

Thời gian qua, công tác bảo vệ môi trường, thu gom và xử lý rác thải đã được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo, bước đầu đã tạo được sự chuyển biến và đạt được một số kết quả nhất định. Tuy nhiên, tình trạng suy thoái, ô nhiễm môi trường vẫn tiếp tục gia tăng, rác thải sinh hoạt chưa được thu gom, xử lý đảm bảo tiêu chuẩn, nhất là tại khu vực nông thôn đã ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của nhân dân. Nguyên nhân của tình trạng trên là do nhận thức, ý thức trách nhiệm của một số ngành, địa phương, doanh nghiệp và một bộ phận người dân về bảo vệ môi trường còn hạn chế; chưa phát huy hiệu quả vai trò, trách nhiệm người đứng đầu; chưa huy động được sự tham gia của tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng, người dân. Công tác phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ chưa chặt chẽ; công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, đấu tranh phòng chống tội phạm và sự phối hợp giữa các ngành, các cấp chưa chủ động, thiếu quyết liệt, chưa làm hết trách nhiệm trong giám sát, kiểm tra và xử lý vi phạm.

Để khắc phục những hạn chế, tạo bước chuyển biến căn bản trong công tác bảo vệ môi trường, thu gom và xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Chỉ thị:

1. Về quan điểm chỉ đạo:

1.1. Yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Hà Giang tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm chnh các Nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết, Chương trình của Tỉnh ủy; Kế hoạch, chỉ đạo của UBND tỉnh về bảo vệ môi trường, thu gom và xử lý rác thải. Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh đối với những nhiệm vụ đã được giao về bảo vệ môi trường, thu gom và xử lý rác thải.

1.2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan đầu mối thống nhất tham mưu về công tác bảo vệ môi trường và quản lý chất thải; các sở, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về môi trường và quản lý chất thải, phối hợp chặt chẽ với Sở Tài nguyên và Môi trường trong quá trình tổ chức thực hiện để tạo được phong trào sâu, rộng với sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng, doanh nghiệp và nhân dân.

2. Về quy hoạch thu gom và xử lý chất thải.

2.1. Giao Sở Xây dựng:

- Chủ trì phối hợp với các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố tiến hành rà soát điều chỉnh Đồ án quy hoạch quản lý chất thải rắn vùng tỉnh Hà Giang đến năm 2025[1] đảm bảo quy hoạch và xác định rõ các điểm xử lý chất thải rắn sinh hoạt đến cấp xã hoặc cụm xã.

- Ban hành văn bản hướng dẫn UBND các huyện, UBND các xã tiến hành rà soát, xác định địa điểm xử lý rác thải sinh hoạt. Thời gian ban hành văn bản hướng dẫn xong trước ngày 30/6/2019.

- Trên cơ sở đề xuất của UBND các huyện, thành phố, tổng hợp, phối hợp với các ngành tiến hành kiểm tra thực tế (nếu cần) và tham mưu cho UBND tỉnh điều chỉnh Đồ án quy hoạch quản lý chất thải rắn vùng tỉnh Hà Giang đến năm 2025. Thời gian hoàn thành báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/8/2019.

2.2. Giao UBND các huyện, thành phố:

- Chỉ đạo UBND các xã tiến hành rà soát, xác định địa điểm xử lý rác thải sinh hoạt, điểm đổ chất thải rắn (đất đ thải) của xã; tổ chức họp nhân dân thông báo về chủ trương quy hoạch và xây dựng bãi rác, điểm đổ thải chất thải rắn (đất, đá thải) để tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Thời gian hoàn thành gửi UBND các huyện trước ngày 25/6/2019 kèm theo sơ đồ vị trí điểm quy hoạch (xác định rõ về diện tích với các điểm khép góc cụ thể) và biên bản họp nhân dân.

- UBND các huyện, thành phố tiến hành kiểm tra thực tế để xác định các vị trí xử lý rác thải phù hợp theo danh sách các xã đề xuất. Tổng hợp danh sách các điểm xử lý rác thải trên địa bàn gửi Sở Xây dựng (kèm theo sơ đồ từng vị trí với diện tích và các điểm khép góc) trước ngày 15/7/2019 để tổng hợp.

3. Về giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải:

3.1. Giao Sở Xây dựng hoàn thành phương án giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước theo hình thức giá tối đa trình UBND tỉnh ban hành trong tháng 7/2019.

3.2. Giao Sở Tài chính chủ trì tiến hành rà soát mức giá dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt tại Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND ngày 01/3/2018 của UBND tỉnh để tham mưu cho UBND tỉnh điều chỉnh đảm bảo phù hợp với thực tế của tỉnh và định hướng xã hội hóa công tác thu gom và xử lý rác thải.

4. Về kinh phí sự nghiệp môi trường:

4.1. Giao Sở Tài chính tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường theo quy định tại các huyện, thành phố.

4.2. UBND các huyện, thành phố phân bổ 100% kinh phí sự nghiệp môi trường được UBND tỉnh giao hàng năm cho công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường và hỗ trợ thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt.

5. Công tác thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt:

Giao Chủ tịch UBND các huyện, thành phố:

- Nghiêm túc triển khai thực hiện công tác bảo vệ môi trường, thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả công tác thu gom và xử lý rác thải. Tiến hành rà soát lại Kế hoạch tổng thể về vệ sinh môi trường của huyện để điều chỉnh cho phù hợp, trong đó phải xác định rõ trách nhiệm cụ thể cho các phòng, ban, đơn vị và UBND các xã trong việc thực hiện các nội dung về công tác vệ sinh môi trường, phân loại rác thải tại nguồn, thu gom, xử lý chất thải sinh hoạt, chất thải chăn nuôi trên địa bàn. Thời gian hoàn thành việc rà soát, ban hành kế hoạch trước ngày 20/6/2019.

- Sau khi UBND tỉnh ban hành giá dịch vụ xử lý rác thải, UBND các huyện có trách nhiệm bố trí đủ nhân lực và kinh phí để thực hiện xử lý rác thải tại bãi xử lý rác thải của trung tâm huyện, các lò đốt rác đã được đầu tư theo đúng quy trình.

- Chỉ đạo UBND các xã tiến hành thành lập tổ chức thu gom rác thải (hợp tác xã, tổ thu gom....) để thực hiện thu gom và xử lý rác thải tại khu vực trung tâm và các khu dân cư tập trung. UBND các huyện cân đối ngân sách để hỗ trợ về trang thiết bị ban đầu (xe đẩy rác, dụng cụ thu gom rác....) cho các xã để trang bị cho các tổ, đội thu gom rác. Thời gian hoàn thành việc thành lập và đi vào hoạt động trong năm 2019.

- Chỉ đạo UBND các xã thực hiện các biện pháp xử lý rác thải tại các bãi rác tm thời như đào hố chôn lấp, phun thuốc khử trùng và phủ đất để hạn chế ô nhiễm, bảo đảm cảnh quan môi trường. Không đầu tư xây dựng các lò đốt rác thải thủ công (lò xây bằng gạch); đối với những xã đã xây dựng lò đốt rác thcông phải tiến hành rà soát, xây dựng quy chế quản lý và hoạt động của lò đốt trong đó phân công, xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, các hộ gia đình trong việc phân loại rác, đốt rác tại lò đảm bảo hạn chế phát sinh ô nhiễm môi trường.

6. Về xử lý các loại chất thải khác:

6.1. Giao Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở y tế trên địa bàn thực hiện công tác xử lý chất thải y tế theo đúng kế hoạch thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế nguy hại đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2186/QĐ-UBND ngày 19/10/2018. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát công tác BVMT và xử lý chất thải y tế tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh. Tham mưu cho UBND tỉnh các giải pháp huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống xử lý chất thải tại các bệnh viện đa khoa đảm bảo 100% các bệnh viện trên địa bàn tỉnh có hệ thống xử lý chất thải y tế đạt quy chuẩn vào cuối năm 2020.

6.2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, xử lý chất thải tại các điểm mỏ khai thác khoáng sản; yêu cầu các cơ sở nghiêm chnh thực hiện các biện pháp xử lý chất thải theo đúng cam kết trong báo cáo đánh giá tác động môi trường; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, xả chất thải gây ô nhiễm môi trường.

6.3. Giao Công an tỉnh: Chỉ đạo lực lượng cảnh sát môi trường tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng, cấp ủy, chính quyền cơ sở chủ động làm tốt công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về BVMT, đặc biệt là đối với các tổ chức, cá nhân xả chất thải chưa qua xử lý hoặc chưa đạt quy chuẩn ra môi trường, đổ đất đá thải không đúng nơi quy định.

6.4. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn công tác bảo vệ môi trường trong việc thu gom và xử lý rác thải trong sản xuất nông nghiệp.

7. Về đầu tư xây dựng các bãi xử lý rác thải:

Căn cứ Đồ án quy hoạch quản lý chất thải rắn vùng tỉnh Hà Giang đến năm 2025 (sau khi được rà soát, điều chỉnh), UBND các huyện, thành phố trình UBND tỉnh chấp thuận chủ trương cho lập dự án đầu tư xây dựng. Sau khi được UBND tỉnh cho chủ trương, UBND các huyện, thành phố lập hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư gửi Sở kế hoạch và Đầu tư thẩm định báo cáo UBND tỉnh để trình Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt và tham mưu cho UBND tỉnh đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (c sự sắp xếp thứ tự ưu tiên để triển khai đảm bo nguồn lực đầu tư).

8. Về giảm thiểu sử dụng túi ni lông khó phân hủy và sản phẩm nhựa sử dụng một lần:

8.1. Các đơn vị tổ chức phát động phong trào bảo vệ môi trường, giảm thiểu sử dụng túi ni lông khó phân hủy và sản phẩm nhựa sử dụng một lần trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, hoàn thành trước ngày 30/6/2019, báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

8.2. Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Giang, Báo Hà Giang: Xây dựng chuyên trang, chương trình cổ động, bài viết, phóng sự chuyên sâu tuyên truyền về phong trào “Giảm thiểu sử dụng túi ni lông khó phân hủy và sản phẩm nhựa sử dụng một lần”, tác hại của nhựa dùng một lần và nilon đến môi trường và con người; biểu dương các mô hình, các điển hình sử dụng các sản phẩm thay thế nhựa dùng một lần và túi nilon khó phân hủy.

9. Chế độ báo cáo:

9.1. UBND các huyện, thành phố nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo về công tác vệ sinh môi trường gửi Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 25 hàng tháng, Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30 hàng tháng.

9.2. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị này gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 10 tháng 12 hàng năm; Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25 tháng 12 hàng năm.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh nghiêm túc triển khai tổ chức thực hiện Chỉ thị này./.

 


Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- LĐVP Đon ĐBQH-HĐND-UBND tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Báo Hà Giang, Đài PTTH tỉnh (đăng tin);
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, CVNCTH.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sơn

 [1] Quyết định số 1575/QĐ-UBND ngày 11/8/2014 của UBND tỉnh.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1085/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu1085/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/06/2019
Ngày hiệu lực04/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1085/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 1085/CT-UBND 2019 về công tác bảo vệ môi trường thu gom và xử lý rác thải tỉnh Hà Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 1085/CT-UBND 2019 về công tác bảo vệ môi trường thu gom và xử lý rác thải tỉnh Hà Giang
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu1085/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Giang
        Người kýNguyễn Văn Sơn
        Ngày ban hành04/06/2019
        Ngày hiệu lực04/06/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 1085/CT-UBND 2019 về công tác bảo vệ môi trường thu gom và xử lý rác thải tỉnh Hà Giang

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 1085/CT-UBND 2019 về công tác bảo vệ môi trường thu gom và xử lý rác thải tỉnh Hà Giang

           • 04/06/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/06/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực