Chỉ thị 11/2007/CT-UBND

Chỉ thị 11/2007/CT-UBND về tăng cường các giải pháp tiếp tục tổ chức thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Nội dung toàn văn Chỉ thị 11/2007/CT-UBND tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/2007/CT-UBND

Đà Lạt, ngày 03 tháng 8 năm 2007

 

CHỈ THỊ

TĂNG CƯỜNG CÁC GIẢI PHÁP TIẾP TỤC TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÔNG TÁC BẢO ĐẢM TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH.

Thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 24/02/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, Nghị quyết số 13/2002//NQ-CP ngày 19/11/2002 của Chính phủ về các giải pháp kiềm chế gia tăng và tiến tới giảm dần tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông, từ năm 2003 đến năm 2006 đã cơ bản thực hiện được mục tiêu kiềm chế tai nạn giao thông. Tuy nhiên, từ đầu năm 2007 đến nay tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh đã có những diễn biến phức tạp, tai nạn giao thông tăng cao so với nhiều năm trước.

Một trong những nguyên nhân dẫn tới tai nạn giao thông tăng cao trong thời gian qua là do sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của các cơ quan quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông còn thiếu cương quyết, chưa liên tục, có nhiều biểu hiện lơi lỏng; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông chưa đáp ứng được yêu cầu, chưa đến từng người dân, chưa tạo được nhận thức và dư luận mạnh mẽ trong việc chấp hành luật lệ giao thông; ý thức chấp hành pháp luật trật tự an toàn giao thông của người tham gia giao thông còn kém; kết cấu hạ tầng giao thông chưa đáp ứng được sự phát triển của phương tiện; việc kiểm tra xử lý các vi phạm trật tự an toàn giao thông còn nhiều hạn chế, hiệu quả chưa cao, không tạo được sự răn đe cần thiết đối với người vi phạm.

Để ngăn chặn và làm giảm tai nạn giao thông, giảm thiểu những hậu quả do tai nạn giao thông gây ra, căn cứ Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29/6/2007 của Chính phủ về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và thực hiện Chỉ thị số 15 -CT/TU ngày 12/01/2007 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các ngành, đơn vị chức năng và Ủy ban nhân dân các cấp tập trung thực hiện quyết liệt và liên tục các giải pháp sau đây:

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

1.1. Các Sở, ban ngành, chính quyền các cấp, các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội, các đoàn thể, cơ quan thông tin, báo chí phải đặc biệt quan tâm, thực hiện thường xuyên, kiên trì và liên tục công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, tạo được nhận thức, dư luận xã hội mạnh mẽ nhằm nâng cao ý thức chấp hành luật lệ giao thông, lên án phê phán các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông.

1.2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, đoàn thể, các doanh nghiệp có trách nhiệm giáo dục thường xuyên cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các thành viên trong tổ chức của mình gương mẫu chấp hành pháp luật trật tự an toàn giao thông.

1.3. Hiệu trưởng các trường phổ thông, trường dạy nghề, các trường cao đẳng, đại học thường xuyên tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong học sinh, sinh viên; thường xuyên nhắc nhở, đưa thông tin liên quan đến trật tự an toàn giao thông vào nội dung sinh hoạt đầu tuần, lễ chào cờ, sinh hoạt lớp, sinh hoạt Đoàn, Đội, trong nhà trường.

1.4. Công an tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Giao thông Vận tải và các địa phương xây dựng kế hoạch để tổ chức cho các doanh nghiệp vận tải, các chủ phương tiện, người lái xe thực hiện ký cam kết không vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông; tổ chức định kỳ việc giáo dục pháp luật và rèn luyện đạo đức cho người lái xe.

1.5. Sở Tư pháp, Sở Văn hoá Thông tin chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành luật lệ giao thông ở địa phương với nhiều nội dung, nhiều biện pháp tuyền truyền phù hợp với từng đối tượng, từng địa bàn; Đài Phát thanh truyền hình, Báo Lâm Đồng phải có chuyên đề tuyên truyền về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, thực hiện thường xuyên hàng ngày, xem đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật hiện nay.

1.6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên tiếp tục đẩy mạnh việc tổ chức thực hiện các Kế hoạch liên tịch đã ký kết với Ban An toàn giao thông tỉnh, xác định công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông là một trong những nội dung quan trọng trong hoạt động của tổ chức mình. Tiếp tục tổ chức cho hội viên, đoàn viên, các tầng lớp nhân dân ở địa bàn khu dân cư, thôn, bản ký cam kết không vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông gắn với nội qui sinh hoạt, với qui ước, hương ước, đưa việc thực hiện pháp luật về trật tự an toàn giao thông thành một trong những tiêu chí quan trọng để bình xét thi đua và phân loại đoàn viên, hội viên và tổ chức đoàn thể nhân dân ở từng cấp.

2. Về cưỡng chế thi hành pháp luật trật tự an toàn giao thông và giải pháp giảm thiểu tai nạn giao thông.

Công an tỉnh, Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông tiếp tục tăng cường, nâng cao hiệu quả, cải cách mạnh mẽ công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, áp dụng kiên quyết, triệt để các biện pháp mạnh, từng bước thiết lập kỷ cương trong hoạt động cưỡng chế thi hành pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông. Việc xử lý vi phạm phải công khai, đúng pháp luật, không phân biệt đối với mọi đối tượng.

Để tạo được chuyển biến tích cực về công tác này, ngoài việc xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông theo các Nghị định hiện hành của Chính phủ, cần phải áp dụng ngay các biện pháp sau đây:

2.1. Từ ngày 15 tháng 9 năm 2007, cán bộ công nhân viên chức, lực lượng vũ trang khi đi mô tô, xe gắn máy trên tất cả các tuyến đường và người đi mô tô, xe gắn máy trên các quốc lộ bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm. Từ ngày 15 tháng 12 năm 2007, người đi mô tô, xe gắn máy trên tất cả các tuyến đường đều bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm.

2.2. Tạm giữ mô tô, xe gắn máy 30 ngày trở lên nếu người điều khiển vi phạm một trong các qui định sau: chở quá số người cho phép, đi vào đường ngược chiều, đường cấm, lạng lách đánh võng, vượt đèn đỏ, không chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát giao thông.

2.3. Tạm giữ mô tô, xe gắn máy 90 ngày không phân biệt sở hữu đối với trường hợp học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên chưa đủ tuổi hoặc không có Giấy phép lái xe điều khiển mô tô, xe gắn máy.

2.4. Thực hiện đình chỉ lưu hành các phương tiện cơ giới đường bộ vi phạm các qui định về bảo đảm trật tự an toàn giao thông bằng hình thức tạm giữ phương tiện hoặc tạm giữ đăng ký phương tiện, sổ chứng nhận bảo đảm an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo thời hạn qui định của pháp luật hiện hành.

2.5. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2008, đình chỉ lưu hành ô tô đã hết niên hạn sử dụng, xe công nông, xe tự chế 3, 4 bánh. Trường hợp cố tình vi phạm xẽ bị tịch thu xử lý bán phế liệu, sung vào công quĩ; đình chỉ hoạt động các cơ sở lắp ráp, tự chế các loại phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trái phép, nếu cố tình vi phạm có thể tịch thu trang thiết bị trực tiếp sản xuất của cơ sở.

3. Một số giải pháp quan trọng khác.

3.1. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ hành lang an toàn đường bộ, quản lý tốt về trật tự giao thông đô thị, chống lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, buôn bán họp chợ trái phép gây cản trở giao thông.

- Từ nay đến trước ngày 30 tháng 3 năm 2009 phải giải toả dứt điểm các trường hợp vi phạm đất hành lang an toàn đường bộ các quốc lộ, tỉnh lộ trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, thị phải chịu trách nhiệm về việc cưỡng chế, phá dỡ các công trình trái phép trên hành lang an toàn quốc lộ, tỉnh lộ và đường huyện.

- Trong năm 2008 hoàn thành việc qui hoạch hệ thống đường gom ngoài hành lang an toàn giao thông của các quốc lộ và thoả thuận với Bộ Giao thông vận trai các vị trí đấu nối vào hệ thống quốc lộ phù hợp với qui hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh đến năm 2010.

3.2. Tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm định an toàn kỹ thuật phương tiện cơ giới đường bộ và công tác đào tạo, sát hạch, cấp Giấy phép lái xe.

3.3. Thực hiện việc bắt buộc học và kiểm tra lại Luật Giao thông đường bộ trước khi nhận lại Giấy phép lái xe đối với những lái xe vi phạm pháp luật trật tự an toàn giao thông đến mức bị tạm giữ Giấy phép lái xe từ 60 ngày trở lên; thu hồi không thời hạn Giấy phép lái xe của lái xe khách chuyên nghiệp các loại D, E để xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng hoặc chở khách quá 100% số khách qui định; thu hồi không thời hạn Giấy phép lái xe của những người lái xe nghiện ma tuý.

3.4. Kiện toàn lại tổ chức và bộ máy hoạt động của Ban An toàn giao thông cấp tỉnh, cấp huyện theo hướng tăng thêm cán bộ chuyên trách đủ năng lực, tăng cường điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, hoạt động ngày càng hiệu quả, thiết thực và chuyên nghiệp hơn; đề cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân là thành viên Ban An toàn giao thông. Chú trọng công tác nghiên cứu, đánh giá phân tích diễn biến tình hình, nguyên nhân ảnh hưởng trật tự an toàn giao thông, tai nạn giao thông để đề xuất những giải pháp thực hiện phù hợp với từng thời kỳ.

4. Tổ chức thực hiện.

4.1. Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chỉ đạo các cấp uỷ Đảng kiểm điểm việc thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 12/01/2007 của Ban Thường vụ về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong thời gian qua, xây dựng kế hoạch lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng mạnh mẽ hơn đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong thời gian tới.

4.2. Các Sở, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể và các địa phương căn cứ Chỉ thị này của Ủy ban nhân dân tỉnh, tập trung nghiên cứu, xây dựng các Đề án về đảm bảo trật tự an toàn giao thông ở từng địa phương, ngành, cơ quan, đơn vị mình để báo cáo Thường vụ cấp Ủy và Hội đồng nhân dân cùng cấp ra Nghị quyết làm cơ sở tổ chức thực hiện; gắn công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông vào một trong các nhiệm vụ quan trọng hàng năm; người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm trực tiếp trước cơ quan cấp trên về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông ở cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

4.3. Ban An toàn giao thông tỉnh chịu trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc các Sở, ban ngành và các địa phương thực hiện Chỉ thị này; hàng tháng, quí tổ chức kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện ở từng ngành, từng đơn vị, từng địa phương và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, chỉ đạo.

Các cơ quan, đơn vị và các tổ chức có trách nhiệm phổ biến đến cán bộ công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang và toàn thể nhân dân để quán triệt và thực hiện Chỉ thị này./-

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Hòa

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 11/2007/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu11/2007/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/08/2007
Ngày hiệu lực13/08/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 11/2007/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 11/2007/CT-UBND tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 11/2007/CT-UBND tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông Lâm Đồng
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu11/2007/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýHuỳnh Đức Hòa
        Ngày ban hành03/08/2007
        Ngày hiệu lực13/08/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 11/2007/CT-UBND tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông Lâm Đồng

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 11/2007/CT-UBND tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông Lâm Đồng

           • 03/08/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/08/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực