Chỉ thị 11/2007/CT-UBND

Chỉ thị 11/2007/CT-UBND về nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội, góp phần thực hiện tốt công tác xóa đói giảm nghèo do tỉnh Quảng Trị ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 11/2007/CT-UBND ưu đãi ngân hàng chính sách xóa đói giảm nghèo Quảng Trị


UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/2007/CT-UBND

Đông Hà, ngày 21 tháng 8 năm 2007

 

CHỈ THỊ

V/V NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG ƯU ĐÃI CỦA NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI, GÓP PHẦN THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC XOÁ ĐÓI GIẢM NGHÈO

Trong những năm qua, công cuộc xóa đói giảm nghèo của tỉnh ta đã đạt được những kết quả quan trọng. Đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện. Tỷ lệ hộ đói nghèo đã giảm từ 28,4% năm 2005 xuống còn 23% vào cuối năm 2006. Một trong những nguyên nhân để đạt được những kết quả trên, là việc sử dụng có hiệu quả nguồn vốn tín dụng ưu đãi thông qua hệ thống ngân hàng Chính sách xã hội.

Trong 5 năm qua, hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, với chức năng là kênh chuyển tải nguồn vốn tín dụng ưu đãi đến với người nghèo và các đối tượng chính sách, đã cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách vay gần 500 tỷ đồng vốn ưu đãi, thông qua các chương trình: Cho vay hộ nghèo, cho vay giải quyết việc làm, cho vay các đối tượng chính sách đi lao động có thời hạn ở nước ngoài, cho vay học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, cho vay chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, cho vay hộ sản xuất kinh doanh thuộc vùng khó khăn. . . Nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội đã góp phần giải quyết việc làm và tăng thời gian lao động cho hàng chục ngàn lao động, giúp các hộ dân, kể cả hộ đồng bào dân tộc thiểu số, các hộ sản xuất kinh doanh thuộc vùng khó khăn, đầu tư, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, phát triển kinh tế gia đình.

Tuy nhiên, việc sử dụng vốn vay ưu đãi thông qua hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh vẫn còn một sô tồn tại, như: Sự phối hợp giữa các cấp Chính quyền, các Sở, Ban ngành, Đoàn thể với Ngân hàng Chính sách xã hội có lúc còn thiếu chặt chẽ. Vì vậy, việc phát huy hiệu quả mang lại từ nguồn vốn tín dụng ưu đãi còn thấp. Nợ quá hạn tuy ngày càng giảm nhưng vẫn còn tồn đọng nhiều món nợ xấu, khó đòi.

Để tiếp tục củng cố và nâng cao hoạt động tín dụng ưu đãi của hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, góp phần tích cực vào công cuộc xoá đói giảm nghèo của tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban ngành, Đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Các cấp chính quyền phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQVN, các Đoàn thể, tìm giải pháp tích cực để giúp người nghèo sử dụng có hiệu quả nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, góp phần đẩy nhanh tốc độ xóa đói giảm nghèo. Đảm bảo trên địa bàn toàn tỉnh không có "xã trắng" về tín dụng ưu đãi, trong khi còn nhiều hộ nghèo và các đối tượng chính sách đang có nhu cầu vay vốn.

2. UBND các huyện, thị xã chỉ đạo Ban Dại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, thị xã, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội, nhằm không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả chuyển tải nguồn vốn cho vay ưu đãi đến với hộ nghèo và các đối tượng chính sách, đồng thời có biện pháp thu hồi nợ gốc và lãi đầy đủ, kịp thời, đảm bảo nguồn vốn tín dụng ưu đãi phải được bảo tồn và phát triển.

Quan tâm tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị, tạo điều kiện thuận lợi về mọi mặt để hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thành công sự nghiệp xóa đói giảm nghèo trên địa bàn.

3. Các Hội, Đoàn thể phát huy hơn nữa vai trò của mình trong việc giúp cho các hộ nghèo tiếp cận và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn tín dụng ưu đãi; Tăng cường phổ biến kinh nghiệm sản xuất, các tiến bộ khoa học kỹ thuật, phương thức làm ăn mới cho các Hội viên để vừa phát huy hiệu quả đầu tư của nguồn vốn ưu đãi, vừa đảm bảo việc sử dụng vốn vay đúng mục đích. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Chính sách xã hội đôn đốc, thu hồi nợ, đảm bảo thực hiện nghĩa vụ trả nợ cả gốc và lãi cho Ngân hàng khi đến hạn theo đúng qui định.

4. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh phát huy tinh thần tự lực, vượt khó, không ngừng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ để phục vụ tốt hơn đối với khách hàng, thực sự là người bạn tin cậy của các hộ gia đình nghèo và các đối tượng chính sách; Phân tích cụ thể về tình hình nợ xấu, nợ quá hạn và báo cáo UBND cùng cấp để có sự tập trung chỉ đạo, đồng thời xây dựng các chương trình xử lý nợ để thu hồi nợ xấu, nâng cao chất lượng của nguồn vốn tín dụng ưu đãi; Phối hợp với các Hội, Đoàn thể tăng cường kiểm tra, đôn đốc đối với các hộ gia đình vay vốn; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đối với người dân, đảm bảo hộ nghèo và các đối tượng chính sách được tiếp cận thuận lợi với nguồn vốn tín dụng ưu đãi, góp phần tích cực vào công tác xóa đói giảm nghèo tại địa phương.

UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban ngành, Đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này, góp phần đây nhanh tiến trình công tác XĐGN trên địa bàn tỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- NHCSXH Việt Nam;
- TT/TU, TT/HĐND tỉnh;
- CT, các PCT;
- Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể;
- UBND các huyện, thị xã;
- BCĐ NHCSXH huyện, thị xã;
- NHCSXH tỉnh;
- Chánh, Phó VP;
- Lưu VT, VX.

TM. UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
CHỦ TỊCH
Lê Hữu Phúc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 11/2007/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu11/2007/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/08/2007
Ngày hiệu lực31/08/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Tiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 11/2007/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 11/2007/CT-UBND ưu đãi ngân hàng chính sách xóa đói giảm nghèo Quảng Trị


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 11/2007/CT-UBND ưu đãi ngân hàng chính sách xóa đói giảm nghèo Quảng Trị
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu11/2007/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Trị
        Người kýLê Hữu Phúc
        Ngày ban hành21/08/2007
        Ngày hiệu lực31/08/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Tiền tệ - Ngân hàng
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Chỉ thị 11/2007/CT-UBND ưu đãi ngân hàng chính sách xóa đói giảm nghèo Quảng Trị

              Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 11/2007/CT-UBND ưu đãi ngân hàng chính sách xóa đói giảm nghèo Quảng Trị

              • 21/08/2007

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 31/08/2007

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực