Chỉ thị 11/2008/CT-UBND

Chỉ thị 11/2008/CT-UBND về tăng cường công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động trong các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Chỉ thị 11/2008/CT-UBND an toàn vệ sinh lao động trong doanh nghiệp Đồng Tháp đã được thay thế bởi Quyết định 955/QĐ-UBND-HC 2014 kết quả hệ thống hóa văn bản pháp luật Hội đồng Ủy ban Đồng Tháp và được áp dụng kể từ ngày 02/10/2014.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 11/2008/CT-UBND an toàn vệ sinh lao động trong doanh nghiệp Đồng Tháp


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/2008/CT-UBND

Thành phố Cao Lãnh, ngày 20 tháng 5 năm 2008

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG TRONG CÁC ĐƠN VỊ, DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Những năm qua, công tác quản lý an toàn lao động, vệ sinh lao động các cấp, các ngành và các doanh nghiệp trong Tỉnh đã có nhiều cố gắng thực hiện tốt theo quy định của Luật Lao động góp phần ổn định và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương; quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động và người sử dụng lao động được đảm bảo. Tuy nhiên, cũng còn nhiều đơn vị, doanh nghiệp thực hiện pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động, chính sách đối với người lao động hiện nay chưa đúng quy định. Tình trạng vi phạm các quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động còn khá phổ biến. Năm 2007, số vụ tai nạn lao động nghiêm trọng tăng hơn so với cùng kỳ năm trước bao gồm các lĩnh vực điện, xây dựng, sử dụng máy, thiết bị, vật tư. Nguyên nhân là do các doanh nghiệp, đơn vị, chủ đầu tư chưa quan tâm đầy đủ công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động; việc huấn luyện, tuyên truyền, hướng dẫn về an toàn lao động, vệ sinh lao động chưa được thường xuyên. Bên cạnh đó, công tác thanh tra lao động còn nhiều bất cập chưa đáp ứng theo yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong công tác quản lý nhà nước về an toàn lao động, vệ sinh lao động.

Để kịp thời chấn chỉnh khắc phục tình hình trên, nhằm nâng cao hơn nữa công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động, bảo đảm an toàn, sức khỏe cho người lao động; phát triển sản xuất trong nền kinh tế hội nhập, Ủy ban Nhân dân Tỉnh Chỉ thị:

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban ngành, đoàn thể liên quan và các huyện, thị xã, thành phố:

a) Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về Bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động năm 2008 đến năm 2010 theo Công văn số 76/UBND-PPLT ngày 25 tháng 02 năm 2008 của Ủy ban nhân dân Tỉnh.

b) Tổ chức hướng dẫn thực hiện Tuần lễ Quốc gia về an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ hàng năm; đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến, huấn luyện pháp luật an toàn lao động, vệ sinh lao động đối với người sử dụng lao động và người lao động tại các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở, làng nghề, trang trại.

c) Phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình và các cơ quan thông tin đại chúng địa phương tăng cường tuyên truyền, giáo dục về bảo hộ lao động, an toàn lao động cho người lao động và nhân dân;

d) Rà soát, hướng dẫn các văn bản pháp luật lao động về bảo hộ lao động, an toàn lao động; các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về an toàn lao động; đề xuất, chỉ đạo thực hiện công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động;

đ) Phối hợp với Sở Nội vụ, Thanh tra Tỉnh củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, lực lượng làm công tác an toàn lao động từ Tỉnh đến cơ sở; tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ nghiệp vụ và năng lực thanh tra, kiểm tra cho các cán bộ và thanh tra viên.

e) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động trong các lĩnh vực: khai thác vật liệu xây dựng, xây lắp công trình công nghiệp, dân dụng, việc sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động, xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật lao động theo Nghị định số 113/2004/NĐ-CP ngày 16/4/2004 của Chính phủ và thông báo công khai những doanh nghiệp sai phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng.

2. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan tăng cường công tác quản lý, hướng dẫn thực hiện công tác vệ sinh lao động, phòng ngừa bệnh nghề nghiệp trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh. Chỉ đạo tổ chức thực hiện việc khám sức khỏe định kỳ, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp cho công nhân lao động; triển khai các hoạt động phòng, chống tai nạn thương tích của ngành y tế và xây dựng cộng đồng an toàn.

3. Công an Tỉnh tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất tiếp tục thực hiện nghiêm Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; tổ chức thanh tra, kiểm tra công tác phòng cháy và chữa cháy đối với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất; kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm những quy định về phòng cháy chữa cháy; tuỳ theo mức độ vi phạm mà có thể truy cứu trách nhiệm hình sự; phối hợp chặt chẽ với Viện Kiểm sát nhân dân và Toà án nhân dân để đưa ra truy tố, xét xử những người thiếu trách nhiệm, có những hành vi vi phạm pháp luật lao động để xảy ra những vụ tai nạn lao động, cháy nổ gây hậu quả nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng.

4. Liên đoàn Lao động Tỉnh tham gia kiểm tra, giám sát thực hiện pháp luật lao động; phối hợp với các ngành, các địa phương thực hiện các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức của người lao động chấp hành pháp luật lao động về bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động; tổ chức tốt các phong trào về bảo hộ lao động, an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hóa.

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Tài chính, hàng năm bố trí kinh phí đảm bảo thực hiện Chương trình Quốc gia về bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động năm 2008 đến năm 2010 quy định tại Công văn số 76/UBND-PPLT ngày 25 tháng 02 năm 2008 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh; kinh phí hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ hàng năm của Tỉnh và hướng dẫn các ngành, địa phương, đơn vị hàng năm xây dựng kế hoạch kinh phí về công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động.

6. Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp các ngành chức năng áp dụng các chương trình, giải pháp, tiến bộ khoa học công nghệ về bảo hộ lao động vào lao động sản xuất.

7. Sở Công thương phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các ban, ngành liên quan tăng cường công tác quản lý, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát về an toàn lao động, vệ sinh lao động đối với các doanh nghiệp, đơn vị, cơ sở theo chức năng. Chú trọng việc sử dụng điện, xăng dầu, việc thực hiện các tiêu chuẩn, quy trình khai thác các loại khoáng sản.

8. Sở Giao thông - Vận tải chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện công tác bảo hộ lao động, an toàn lao động đối với các công trình xây dựng cầu đường; tăng cường kiểm tra công tác quản lý chất lượng công trình trong các khâu: khảo sát, thiết kế, thi công, xây dựng, nghiệm thu, bàn giao, bảo hành và bảo trì công trình.

9. Sở Xây dựng chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện công tác bảo hộ lao động, an toàn lao động đối với các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp vật liệu xây dựng và hạ tầng kỷ thuật; đặc biệt là các công trình có người lao động làm việc trên cao; các đơn vị khai thác vật liệu xây dựng; các loại máy, thiết bị phục vụ thi công có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động trong các công trình xây dựng, khai thác và sản xuất vật liệu xây dựng; tăng cường công tác kiểm tra việc áp dụng các quy chuẩn, tiêu chuẩn về an toàn lao động, phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường trong các khâu: khảo sát, thiết kế, thi công; nghiên cứu thành lập bộ phận chuyên trách công tác bảo hộ lao động, an toàn lao động trong xây dựng; tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 02/2008/CT-BXD ngày 27 tháng 3 năm 2008 của Bộ Xây dựng về việc chấn chỉnh và tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động trong các đơn vị thuộc ngành xây dựng.

10. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ động phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên minh Hợp tác xã Tỉnh và các cơ quan liên quan tiếp tục tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 20/2004/CT-TTg ngày 08 tháng 6 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo và tổ chức thực hiện an toàn lao động, vệ sinh lao động trong sản xuất nông nghiệp, nhất là trong việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, phân bón, thức ăn chăn nuôi, thuốc phòng, chống mối mọt, côn trùng, chế phẩm sinh học phục vụ trồng trọt, chăn nuôi; kiểm tra hướng dẩn công tác an toàn lao động việc sử dụng máy, thiết bị dùng để sản xuất trong nông nghiệp; bố trí cán bộ chuyên trách công tác bảo hộ lao động, an toàn lao động trong nông nghiệp.

11. Bộ chỉ huy quân sự Tỉnh, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương thực hiện Nghị định số 148/2006/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ về quy hoạch, xây dựng, quản lý và bảo vệ vành đai an toàn các kho đạn dược, vật liệu nổ, các thiết bị vật tư kỹ thuật sản xuất đạn dược, vật liệu nổ do Bộ chỉ huy quân sự quản lý. Kiện toàn hệ thống tổ chức, cán bộ, nhân viên làm công tác kỹ thuật an toàn lao động và bảo hộ lao động. Tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động về bảo hộ lao động, an toàn lao động đối với các lực lượng, phương tiện các đơn vị thuộc quyền quản lý, đặc biệt đối với công tác xử lý bom, mìn, đạn dược còn sót lại sau chiến tranh, những nội dung có liên quan về an toàn lao động trong công tác xây dựng cơ bản.

12. Đài Phát thanh - Truyền hình Tỉnh phối hợp với các sở, ngành liên quan để phổ biến kiến thức, pháp luật, về bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động và kinh nghiệm phòng, chống tai nạn lao động.

13. Ban Quản lý các Khu công nghiệp Tỉnh, phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát hoạt động đầu tư và quản lý lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp, cơ sở ở các Khu công nghiệp trên địa bàn.

14. Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức phát động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ hàng năm theo hướng dẫn của Tỉnh; chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành liên quan, kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động về bảo hộ lao động, an toàn lao động của các đơn vị, doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất trên địa bàn; kiên quyết xử phạt những hành vi vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động; kịp thời đình chỉ hoặc kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền đình chỉ, tước quyền sử dụng giấy phép hoặc thu hồi chứng chỉ hành nghề của cơ sở vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động có nguy cơ gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và an toàn về cháy, nổ… thuộc phạm vi quản lý.

15. Người sử dụng lao động, người đứng đầu doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh phải tăng cường tự kiểm tra, rà soát và chấn chỉnh ngay việc thực hiện pháp luật lao động về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ; cải thiện điều kiện làm việc, bố trí cán bộ làm công tác bảo hộ lao động, y tế cơ sở, củng cố, kiện toàn mạng lưới an toàn vệ sinh viên; tổ chức huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động cho người lao động; thực hiện nghiêm túc việc kiểm định, đăng ký sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành Tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, người đứng đầu các đơn vị, cơ sở trong phạm vi trách nhiệm của mình phối hợp chặt chẽ với tổ chức công đoàn cùng cấp, các tổ chức chính trị - xã hội Đoàn thể Tỉnh tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị này và chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân Tỉnh nếu để xảy ra tai nạn lao động gây hậu quả nghiêm trọng.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ động, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành liên quan thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện Chỉ thị này, định kỳ hằng năm báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban Nhân dân Tỉnh./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Trương Ngọc Hân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 11/2008/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu11/2008/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/05/2008
Ngày hiệu lực30/05/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Văn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/10/2014
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 11/2008/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 11/2008/CT-UBND an toàn vệ sinh lao động trong doanh nghiệp Đồng Tháp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 11/2008/CT-UBND an toàn vệ sinh lao động trong doanh nghiệp Đồng Tháp
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu11/2008/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Tháp
        Người kýTrương Ngọc Hân
        Ngày ban hành20/05/2008
        Ngày hiệu lực30/05/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Văn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/10/2014
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị 11/2008/CT-UBND an toàn vệ sinh lao động trong doanh nghiệp Đồng Tháp

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 11/2008/CT-UBND an toàn vệ sinh lao động trong doanh nghiệp Đồng Tháp