Chỉ thị 11/2015/CT-UBND

Chỉ thị 11/2015/CT-UBND về tăng cường và nâng cao hiệu quả áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Nội dung toàn văn Chỉ thị 11/2015/CT-UBND áp dụng hệ thống quản lý chất lượng cơ quan hành chính nhà nước Cao Bằng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/2015/CT-UBND

Cao Bằng, ngày 04 tháng 09 năm 2015

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2008 VÀO HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC THUỘC HỆ THỐNG HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG

Trong những năm qua, việc triển khai xây dựng, áp dụng và duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 (gọi tắt là HTQLCL) vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng (theo Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2006; Quyết định số 118/2009/QĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2009; Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ) đã góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước, đẩy nhanh quá trình cải cách hành chính ở địa phương.

Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh hiện nay, nhiều cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện, thành phố sau khi xây dựng xong HTQLCL và đi vào áp dụng chưa thật sự quan tâm đến việc duy trì, cải tiến HTQLCL, như: Chưa thực hiện công bố HTQLCL; việc rà soát, bổ sung, sửa đổi hệ thống tài liệu cho phù hp với các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành chưa kịp thời; hoạt động xem xét của lãnh đạo, đánh giá nội bộ, khắc phục phòng ngừa những sai lỗi của hệ thống... chưa được đầy đủ và nghiêm túc; nhận thức của người đứng đầu cơ quan và đa số cán bộ công chức, viên chức, nhân viên trong các cơ quan hành chính nhà nước về HTQLCL còn hạn chế, dẫn đến hiệu quả áp dụng HTQLCL chưa cao, chưa đáp ứng được các yêu cầu của quá trình cải cách hành chính và nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Đnâng cao chất lượng, hiệu quả duy trì áp dụng HTQLCL vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng trong thời gian tới và khắc phục triệt để những hạn chế nêu trên, y ban nhân dân tỉnh Cao Bằng yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng nghiêm túc thực hiện các nội dung sau:

1. Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố:

a) Chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt việc duy trì áp dụng và cải tiến HTQLCL trong toàn đơn vị, theo các nội dung hướng dẫn tại Điều 3, Điều 4, Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 19/2014/QĐ-TTg áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng">26/2014/TT-BKHCN ngày 10/10/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ;

b) Hằng năm, chủ động lập kế hoạch, dự toán và bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước được cấp, đảm bảo cho hoạt động duy trì, cải tiến HTQLCL của đơn vị theo hướng dẫn tại Điều 6, Điều 10 Quyết định 19/2014/QĐ-TTg;

c) Chấp hành chế độ báo cáo định kỳ 06 tháng, 01 năm hoặc đột xuất (khi có yêu cầu) về kết quả áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL, gửi UBND tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ (qua Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng để tổng hợp);

d) Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL;

e) Chủ động rà soát các cơ quan chuyên môn, các đơn vị trực thuộc trong hệ thống, thuộc đối tượng phải áp dụng HTQLCL (theo Điều 2, Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg) nhưng chưa xây dựng HTQLCL, phối hp Sở Khoa học và Công nghệ để lập kế hoạch xây dựng và áp dụng HTQLCL theo quy định.

2. Sở Khoa học và Công nghệ:

a) Chủ trì, phối hp Báo Cao Bằng, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền về HTQLCL trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm từng bước nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về HTQLCL;

b) Chủ trì, phối hp Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc lập, sửa đổi, bổ sung kế hoạch triển khai và dự trù kinh phí đảm bảo cho hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh, trình UBND tỉnh phê duyệt;

c) Chủ động, kịp thời báo cáo UBND tỉnh về những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL và đề xuất các giải pháp tháo gỡ;

d) Đẩy mạnh công tác đào tạo, tập huấn, hướng dẫn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác tham mưu triển khai HTQLCL ở địa phương; xây dựng kế hoạch và tổ chức các lp đào tạo, tập huấn về xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh;

đ) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch được duyệt; chủ động xây dựng dự toán kinh phí hằng năm, đảm bảo cho hoạt động kiểm tra giám sát;

e) Xử lý theo thm quyền đối với các vi phạm của các cơ quan, đơn vị, cá nhân trong quá trình triển khai thực hiện về xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL trên địa bàn hoặc tham mưu cho UBND tỉnh xử lý theo quy định.

3. Sở Tài chính:

Phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn các cơ quan, tchức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh lập dự toán kinh phí thực hiện xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL; tng hợp, trình UBND tnh xem xét, phê duyệt.

4. Sở Nội vụ:

Phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ tiến hành kiểm tra, đánh giá theo các tiêu chí về hoạt động ISO của Bộ Chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành chính tại các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành ph(ban hành kèm theo Quyết định số 2006/QĐ-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Cao Bằng).

Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm Chỉ thị này. Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị ở các đơn vị và định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tnh.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, ktừ ngày ký ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại Biểu Quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh, các CV;
- Trung tâm Thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, CN (V).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Xuân Ánh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 11/2015/CT-UBND

Loại văn bản Chỉ thị
Số hiệu 11/2015/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 04/09/2015
Ngày hiệu lực 14/09/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 11/2015/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 11/2015/CT-UBND áp dụng hệ thống quản lý chất lượng cơ quan hành chính nhà nước Cao Bằng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Chỉ thị 11/2015/CT-UBND áp dụng hệ thống quản lý chất lượng cơ quan hành chính nhà nước Cao Bằng
Loại văn bản Chỉ thị
Số hiệu 11/2015/CT-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Cao Bằng
Người ký Hoàng Xuân Ánh
Ngày ban hành 04/09/2015
Ngày hiệu lực 14/09/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Chỉ thị 11/2015/CT-UBND áp dụng hệ thống quản lý chất lượng cơ quan hành chính nhà nước Cao Bằng

Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 11/2015/CT-UBND áp dụng hệ thống quản lý chất lượng cơ quan hành chính nhà nước Cao Bằng

  • 04/09/2015

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 14/09/2015

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực