Chỉ thị 11/CT-TTg

Chỉ thị 11/CT-TTg năm 2013 nhiệm vụ triển khai trong ba năm 2013 - 2015 nhằm thực hiện Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh giai đoạn 2013 - 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 11/CT-TTg năm 2013 nhiệm vụ triển khai trong ba năm 2013 - 2015


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 11/CT-TTg

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2013

 

CHỈ THỊ

VỀ MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI TRONG BA NĂM 2013 - 2015 NHẰM THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TỔNG THỂ TÁI CƠ CẤU KINH TẾ GẮN VỚI CHUYỂN ĐỔI MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG THEO HƯỚNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH GIAI ĐOẠN 2013 - 2020

Ngày 19 tháng 02 năm 2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 339/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh giai đoạn 2013 - 2020. Để thúc đẩy mạnh mẽ quá trình tái cơ cấu kinh tế, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị:

1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung thực hiện, hoàn thành đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng cao nhất các nhiệm vụ được phân công tại Phụ lục kèm theo Chỉ thị này; phù hợp với mục tiêu, quan điểm, định hướng và giải pháp tái cơ cấu kinh tế trong Quyết định số 339/QĐ-TTg ngày 19 tháng 02 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ; hàng quý, tổ chức giao ban kiểm điểm tình hình thực hiện, xây dựng báo cáo kết quả thực hiện tái cơ cấu kinh tế trong ngành, lĩnh vực và địa phương thuộc thẩm quyền quản lý, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo chức năng, nhiệm vụ được giao hoàn thiện Chương trình công tác của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ; phối hợp theo dõi, giám sát đảm bảo các đề án, văn bản quy phạm pháp luật phục vụ tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng được soạn thảo đúng tiến độ; chủ trì thẩm tra, thẩm định đảm bảo nội dung dự thảo đề án, văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với mục tiêu, quan điểm, định hướng và giải pháp tái cơ cấu kinh tế trong Quyết định số 339/QĐ-TTg ngày 19 tháng 02 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ.

3. Bộ Thông tin và Truyền thông, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, các cơ quan thông tin đại chúng của Trung ương và địa phương chủ động phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, cơ quan khác thuộc Chính phủ, các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp để thường xuyên cung cấp thông tin, tuyên truyền về các cơ chế, chính sách, tình hình và kết quả tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nhất là những biện pháp, cách làm sáng tạo, đạt hiệu quả cao.

4. Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm tham mưu, điều phối, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ tái cơ cấu kinh tế của các ngành, lĩnh vực, địa phương, các tập đoàn và tổng công ty nhà nước; kịp thời đề xuất với các Bộ, cơ quan, địa phương hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền biện pháp xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh; định kỳ trước ngày 15 tháng 12
hàng năm báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Chính phủ về kết quả triển khai thực hiện Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng; đồng thời, nghiên cứu, kiến nghị các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể triển khai thực hiện trong năm 2016 và các năm tiếp theo.

5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Thành viên, Tổng giám đốc các tập đoàn, tổng công ty nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Chỉ thị này.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐ TW về phòng chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương Đảng và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT
các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

PHỤ LỤC

PHÂN CÔNG MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TỔNG THỂ TÁI CƠ CẤU KINH TẾ GẮN VỚI CHUYỂN ĐỔI MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG THEO HƯỚNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH GIAI ĐOẠN 2013 - 2015
(Ban hành kèm theo Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 19 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ)

TT

Nội dung công việc

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Sản phẩm

Thời gian hoàn thành

Cơ quan trình

1

Thành lập Ban chỉ đạo tái cơ cấu của ngành, lĩnh vực và địa phương

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ

Quyết định của Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Quý II/2013

 

2

Đề án tái cơ cấu ngành, lĩnh vực, địa phương, tập đoàn, tổng công ty

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ, các Bộ, cơ quan liên quan

Quyết định của Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch hội đồng thành viên

Quý IV/2013

 

3

Luật quy hoạch

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, các Bộ, cơ quan liên quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Dự thảo Luật

Quý II/2015

Chính phủ, Quốc hội

4

Luật đất đai (sửa đổi)

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ chuyên ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Dự thảo Luật

Quý II/2013

Chính phủ, Quốc hội

5

Luật đầu tư công

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các Bộ, cơ quan liên quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Dự thảo Luật

Quý IV/2013

Chính phủ, Quốc hội

6

Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp

Bộ Tài chính

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các Bộ, cơ quan liên quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Dự thảo Luật

Quý IV/2013

Chính phủ, Quốc hội

7

Nghị định về đầu tư trung hạn

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các Bộ, cơ quan liên quan thuộc Chính phủ

Dự thảo Nghị định

Quý III/2013

Thủ tướng Chính phủ

8

Luật đầu tư (sửa đổi)

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các Bộ, cơ quan liên quan thuộc Chính phủ

Dự thảo Luật

Quý II/2014

Chính phủ, Quốc hội

9

Xác định và công bố Danh mục, cơ chế chính sách đặc thù cho các dự án hạ tầng khả thi kêu gọi thu hút đầu tư theo hình thức hợp tác công - tư giai đoạn 2014 - 2020

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải, các Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Quý I/2014

Thủ tướng Chính phủ

10

Định hướng nâng cao hiệu quả thu hút, sử dụng và quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài trong thời gian tới

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ

Quý II/2013

Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ

11

Luật doanh nghiệp (sửa đổi)

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các Bộ, cơ quan liên quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Dự thảo Luật

Quý II/2014

Chính phủ, Quốc hội

12

Nghị định (sửa đổi) về Khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, các bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Dự thảo Nghị định

Quý II/2013

Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ

13

Nghiên cứu, xác định địa phương có điều kiện xây dựng Đề án về “Đặc khu hành chính - kinh tế”

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ, Văn phòng Chính phủ, các Bộ, cơ quan liên quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh có liên quan

Báo cáo nghiên cứu

Quý III/2013

Thủ tướng Chính phủ

14

Luật đấu thầu (sửa đổi)

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các Bộ, cơ quan liên quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Dự thảo Luật

Quý II/2013

Chính phủ, Quốc hội

15

Quy chế đấu thầu quyền thăm dò và khai thác các loại khoáng sản

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, các Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Dự thảo Nghị định và dự thảo Quy chế ban hành kèm theo

Quý II/2014

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

16

Luật phá sản (sửa đổi)

Tòa án nhân dân tối cao

Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ, các Bộ liên quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Dự thảo Luật

Quý IV/ 2013

Quốc hội

17

Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi, bổ sung một số điều)

Bộ Tài chính

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Dự thảo Luật

Quý II/2013

Chính phủ, Quốc hội

18

Luật thuế giá trị gia tăng (sửa đổi, bổ sung một số điều)

Bộ Tài chính

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Dự thảo Luật

Quý II/2013

Chính phủ, Quốc hội

19

Luật bổ sung, sửa đổi một số điều Luật thuế tiêu thụ đặc biệt

Bộ Tài chính

Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, các Bộ, cơ quan liên quan

Dự thảo Luật

Quý IV/2014

Chính phủ, Quốc hội

20

Luật phí, lệ phí

Bộ Tài chính

Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, các Bộ, cơ quan liên quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Dự thảo Luật

Quý IV/2015

Chính phủ, Quốc hội

21

Luật ngân sách nhà nước (sửa đổi)

Bộ Tài chính

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Dự thảo Luật

Quý II/2014

Chính phủ, Quốc hội

22

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật kế toán

Bộ Tài chính

Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, các Bộ, cơ quan liên quan

Dự thảo Luật

Quý IV/2014

Chính phủ, Quốc hội

23

Luật xây dựng (sửa đổi)

Bộ Xây dựng

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Dự thảo Luật

Quý II- III/2013

Chính phủ, Quốc hội

24

Luật kinh doanh bất động sản (sửa đổi)

Bộ Xây dựng

Bộ Tài chính, các Bộ chuyên ngành

Dự thảo Luật

Quý II/2014

Chính phủ, Quốc hội

25

Nghị quyết về một số nhiệm vụ trọng tâm cải cách thủ tục hành chính trong thực hiện dự án đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư

Bộ Tư pháp

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Chính phủ, các Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Dự thảo nghị quyết

Quý III/2013

Thủ tướng Chính phủ

26

Quy trình hợp lý, liên thông giải quyết các thủ tục hành chính về đầu tư - xây dựng từ chấp thuận chủ trương đầu tư, đánh giá tác động môi trường, thẩm định và chấp thuận dự án đầu tư, thỏa thuận về giao đất, cho thuê đất,... đến cấp giấy phép xây dựng

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Chính phủ, các Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thông tư liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường

Quý III/2013

 

27

Đề án thực hiện thí điểm Cơ chế kiểm soát việc ban hành thông tư, thông tư liên tịch

Bộ Tư pháp

Văn phòng Chính phủ, các Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Dự thảo Đề án

Quý IV/2013

Thủ tướng Chính phủ

28

Đề án Phát triển cụm công nghiệp, khu công nghiệp gắn với công nghiệp hỗ trợ tạo mạng liên kết sản xuất và hình thành chuỗi giá trị

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ, Văn phòng Chính phủ và các Bộ, cơ quan liên quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Quý II/2013

Thủ tướng Chính phủ

29

Luật quản lý Ngoại thương

Bộ Công Thương

Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

Dự thảo Luật

Quý III/2015

Chính phủ, Quốc hội

30

Luật dạy nghề (sửa đổi)

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, các Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Dự thảo Luật

Quý II/2014

Quốc hội, Chính phủ

31

Luật thống kê (sửa đổi), trong đó có đổi mới hệ thống chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội quốc gia, cấp vùng và cấp địa phương

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Dự thảo luật

Quý IV/2014

Chính phủ, Quốc hội

32

Luật việc làm

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tổ chức liên quan

Dự thảo Luật

Quý II- Quý III/2013

Quốc hội, Chính phủ

33

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (hợp nhất)

Bộ Tư pháp

Văn phòng Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Dự thảo

Quý II/2014

Chính phủ, Quốc hội

34

Dự án sửa đổi Bộ luật Dân sự

Bộ Tư pháp

Văn phòng Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Dự thảo Đề án

2014

Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ

35

Nghị định về bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Bộ Tài chính

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ, các Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Dự thảo Nghị định

Quý II/2014

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

36

Nghị định về việc sản xuất và cung úng dịch vụ sản phẩm công ích (thay thế Nghị định số 31/2005/NĐ-CP ngày 11/3/2005 của Chính phủ)

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Dự thảo Nghị định

Quý III/2013

Chính phủ

37

Nghị định về quản lý, giám sát và đánh giá các tập đoàn và tổng công ty nhà nước (thay thế Nghị định 101/2009/NĐ-CP)

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, các Bộ, cơ quan liên quan thuộc Chính phủ

Dự thảo Nghị định

Quý III/2013

Chính phủ

38

Quy chế quản trị công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các Bộ, cơ quan liên quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Dự thảo Nghị định

Quý I/2014

Chính phủ

39

Quy chế về công bố thông tin của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các Bộ, cơ quan liên quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Dự thảo Nghị định

Quý IV/2013

Chính phủ

40

Nghị định (sửa đổi, bổ sung) về thành lập, tổ chức lại, giải thể Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các Bộ, cơ quan liên quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Dự thảo Nghị định

Quý III/2013

Chính phủ

41

Nghị định (sửa đổi, bổ sung) về bán, giao doanh nghiệp nhà nước

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, các Bộ, cơ quan liên quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Dự thảo Nghị định

Quý IV/2013

Chính phủ

42

Đề án thành lập cơ quan chuyên trách thực hiện quyền chủ sở hữu tại doanh nghiệp

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Dự thảo Đề án

Quý IV/2013

Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ

43

Đề án tách chức năng đại diện chủ sở hữu và chức năng quản lý nhà nước của các cơ quan quản lý nhà nước

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Dự thảo Đề án, dự thảo Nghị định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên trách thực hiện quyền chủ sở hữu nhà nước tại các doanh nghiệp và cơ chế giám sát việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước

Quý IV/2013

Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ

44

Nghị định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước

Bộ Tài chính

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, Bộ chuyên ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Dự thảo Nghị định

Quý II/2013

Chính phủ

45

Nghị định ban hành quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư nhà nước tại các doanh nghiệp

Bộ Tài chính

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, các Bộ chuyên ngành, Văn phòng Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Dự thảo Nghị định

Quý IV/2013 - Quý I/2014

Chính phủ

46

Nghị định (bổ sung, sửa đổi) về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần, thoái vốn đầu tư ngoài ngành và bán cổ phần sở hữu nhà nước tại các doanh nghiệp nhà nước không giữ cổ phần chi phối

Bộ Tài chính

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, các Bộ chuyên ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tập đoàn, tổng công ty nhà nước

Dự thảo Nghị định

Quý III/2013

Chính phủ

47

Sửa đổi Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Tài chính về báo cáo tài chính nhằm tập trung một đầu mối nhận báo cáo tài chính của doanh nghiệp và quy định trách nhiệm của cơ quan đầu mối trong việc công khai thông tin doanh nghiệp

Bộ Tài chính

 

Thông tư của Bộ Tài chính

Quý II - III/2013

 

48

Thông tư hướng dẫn cơ chế hạch toán bù đắp chi phí cho các doanh nghiệp tham gia thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ điều tiết kinh tế vĩ mô, bình ổn giá cả, bình, ổn thị trường và các nhiệm vụ chính trị - xã hội

Bộ Tài chính

 

Thông tư của Bộ Tài chính

Quý II- IV/2013

 

49

Xử lý nợ xấu của hệ thống các tổ chức tín dụng

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp, Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng, Văn phòng Chính phủ, các Bộ, cơ quan liên quan

Dự thảo Đề án xử lý nợ xấu của hệ thống các tổ chức tín dụng

Quý II/2013

Chính phủ

50

Hoàn thiện các quy định về cấp phép thành lập tổ chức tín dụng, mở và chấm dứt hoạt động của các chi nhánh, điểm giao dịch của tổ chức tín dụng

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

 

Thông tư của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Năm 2013

 

51

Hoàn thiện các văn bản hướng dẫn Luật bảo hiểm tiền gửi và Luật phòng, chống rửa tiền

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ và các Bộ, cơ quan liên quan

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Quý III/ 2013

Thủ tướng Chính phủ

52

Hoàn thiện quy hoạch, xây dựng các chương trình hỗ trợ phát triển và nâng cấp giá trị chuỗi sản xuất các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh: điện tử và công nghệ thông tin; dệt may; chế biến lương thực, thực phẩm; các loại máy móc, công cụ phục vụ sản xuất nông nghiệp; du lịch và các dịch vụ liên quan du lịch (khách sạn, nhà hàng, mua sắm và giải trí,.v.v..)

Bộ Công Thương

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ, Văn phòng Chính phủ, các bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố liên quan

Dự thảo Chương trình đồng bộ phát triển và nâng cấp cụm ngành và chuỗi giá trị sản xuất từng sản phẩm cụ thể và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Quý I/2014

Thủ tướng Chính phủ

53

Hoàn thiện quy hoạch, xây dựng các chương trình hỗ trợ phát triển và nâng cấp giá trị chuỗi sản xuất các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh: Cà phê, cao su, lúa gạo, cá da trơn, tôm, hạt tiêu, hạt điều, các loại hải sản khác, các loại rau, quả nhiệt đới

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ, Văn phòng Chính phủ, các Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố liên quan

Dự thảo Chương trình đồng bộ phát triển và nâng cấp cụm ngành và chuỗi giá trị sản xuất từng sản phẩm cụ thể và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Quý I/2014

 

54

Hoàn thiện quy hoạch, xây dựng chương trình đồng bộ hỗ trợ phát triển và nâng cấp giá trị chuỗi sản xuất đóng mới và sửa chữa tàu biển

Bộ Giao thông vận tải

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ, các Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố liên quan

Dự thảo Chương trình đồng bộ phát triển và nâng cấp cụm ngành và chuỗi giá trị sản xuất đóng mới và sửa chữa tàu biển, và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình

Quý II/2014

Thủ tướng Chính phủ

55

Đề án thí điểm tổ chức phối hợp phát triển vùng kinh tế

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ, các Bộ, cơ quan có liên quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Dự thảo Đề án và quy chế hoạt động của cơ quan điều phối phát triển vùng kinh tế, và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Quý IV/2013

Thủ tướng Chính phủ

56

Đổi mới cơ chế quản lý hoạt động dạy nghề, thí điểm chuyển một số đơn vị dạy nghề sang quản lý và hoạt động theo mô hình doanh nghiệp

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức Trung ương các đoàn thể, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Dự thảo đề án và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Quý IV/2014

Thủ tướng Chính phủ

57

Chương trình hành động về hội nhập quốc tế

Bộ Ngoại giao

Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Dự thảo Nghị quyết

Quý III/2013

Thủ tướng Chính phủ

58

Đề án Thông tin, tuyên truyền đến năm 2020 về tái cơ cấu kinh tế gắn liền với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh.

Bộ Thông tin và Truyền thông

Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam và các Bộ, cơ quan liên quan

Dự thảo Đề án và dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Quý II/2014

Thủ tướng Chính phủ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 11/CT-TTg

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu11/CT-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/06/2013
Ngày hiệu lực19/06/2013
Ngày công báo30/06/2013
Số công báoTừ số 367 đến số 368
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Chỉ thị 11/CT-TTg năm 2013 nhiệm vụ triển khai trong ba năm 2013 - 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 11/CT-TTg năm 2013 nhiệm vụ triển khai trong ba năm 2013 - 2015
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu11/CT-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Tấn Dũng
        Ngày ban hành19/06/2013
        Ngày hiệu lực19/06/2013
        Ngày công báo30/06/2013
        Số công báoTừ số 367 đến số 368
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 11/CT-TTg năm 2013 nhiệm vụ triển khai trong ba năm 2013 - 2015

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 11/CT-TTg năm 2013 nhiệm vụ triển khai trong ba năm 2013 - 2015

             • 19/06/2013

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 30/06/2013

              Văn bản được đăng công báo

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 19/06/2013

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực