Chỉ thị 11/CT-UBND

Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2016 về tăng cường công tác quản lý thu thuế đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Nội dung toàn văn Chỉ thị 11/CT-UBN tăng cường thu thuế kinh doanh xăng dầu Ninh Bình 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
NINH BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/CT-UBND

Ninh Bình, ngày 20 tháng 12 năm 2016

 

CHỈ THỊ

V VIC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUN LÝ THU THU ĐI VI HOT ĐNG KINH DOANH XĂNG DU TRÊN ĐA BÀN TNH

Trong những năm qua, công tác quản lý Nhà nước về kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực, dần đi vào nề nếp; công tác quy hoạch hệ thống kho, cửa hàng bán lẻ xăng dầu được điều chỉnh, bổ sung phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu được các doanh nghiệp quan tâm đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp, góp phần phục vụ tốt nhu cầu sản xuất, tiêu dùng. Tuy nhiên, công tác quản lý quy hoạch chưa được phối hợp thường xuyên giữa các cấp, các ngành; một số cửa hàng xây dựng chưa bảo đảm theo đúng tiêu chuẩn thiết kế, nhất là về khoảng cách an toàn từ cột bơm bể chứa tới ranh giới công trình ngoài khu vực an toàn về phòng chống cháy nổ. Công tác kiểm tra, kiểm soát, đôn đốc thu thuế theo quy định đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu còn chưa chặt chẽ, dẫn đến tình trạng gian lận về hóa đơn, đo lường số lượng, chất lượng, nguồn hàng cung cấp và các hành vi mua bán xăng dầu ngoài hệ thống, kê khai thuế không đúng số lượng thực tế tiêu th, gây thất thu ngân sách Nhà nước, tạo sự cạnh tranh không lành mạnh.

Để kịp thời khắc phục tình trạng nêu trên, đồng thời tăng cường công tác quản lý thu thuế đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh; UBND tỉnh yêu cầu các Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đơn vị của tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Giám đốc các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. S Công Thương:

- Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan rà soát lại quy hoạch hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh, yêu cầu các cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc diện di dời theo quy hoạch đã được phê duyệt phải thực hiện nghiêm túc việc di dời đến vị trí mới phù hợp với điều kiện về kinh doanh xăng dầu.

- Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về điều kiện kinh doanh xăng dầu đối với các doanh nghiệp, các cửa hàng kinh doanh xăng dầu; phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh (kcả thu hồi hoặc tước Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu) đối với các vi phạm, gian lận về đo lường, chất lượng hàng hóa, các vi phạm về điều kiện kinh doanh xăng dầu, điều kiện an toàn phòng chng cháy n.

- Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường chủ trì, phối hợp với cơ quan Thuế, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và các đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra xăng dầu lưu thông trên thị trường; các quy định về vận chuyển xăng dầu; số lượng, chất lượng, tình trạng hoạt động của thiết bị đong, đếm, bình đong đối chứng, bồn chứa; hợp đồng đại lý với thương nhân cung cấp xăng dầu và các điều kiện kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu; tăng cường kim tra sau khi có thông báo thay đổi giá bán xăng dầu của cơ quan chức năng (đặc biệt là đối với trường hợp điều chỉnh giảm giá xăng dầu). Xử lý nghiêm theo quy định của Nhà nước đối với các trường hp vi phạm quy định về hoạt động kinh doanh xăng dầu.

2. Sở Tài chính:

Thực hiện việc quản lý chặt chẽ giá xăng dầu trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan thường xuyên kiểm tra và xử lý các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu vi phạm quy định về giá bán xăng dầu, không thực hiện niêm yết giá bán xăng dầu theo quy định.

3. Cục Thuế tỉnh:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học Công nghệ (Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng), Sở Công thương (Chi cục Quản lý thị trường), Công an tỉnh (Phòng Cảnh sát kinh tế, Phòng Cảnh sát Môi trường, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy) và UBND các huyện, thành phố tham mưu cho UBND tỉnh để thành lập đoàn kiểm tra liên ngành đkiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về điều kiện kinh doanh xăng du đối với các doanh nghiệp là Thương nhân phân phối, Tổng đại lý, Đại lý và Nhượng quyền bán lẻ xăng dầu, nhất là các doanh nghiệp có biểu hiện gian lận thương mại, trốn thuế.

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với Sở Công thương (Chi Cục Quản lý thị trường), Công an tỉnh (Phòng Cảnh sát kinh tế) tổ chức kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện chế độ hóa đơn, chứng từ đối với mặt hàng xăng dầu lưu thông trên thị trường; phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp lệ để trốn thuế.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc kê khai thuế, nộp thuế đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh xăng dầu; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học Công nghệ, Sở Công thương, Công an tỉnh, Sở Tài chính, các cơ quan liên quan và UBND các huyện, thành phố xây dựng Kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện việc dán tem, kẹp chì niêm phong các công tơ tng, trình UBND tỉnh phê duyệt; lập dự toán kinh phí triển khai thực hiện gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh quyết định cấp kinh phí để thực hiện. Thời gian xong trước ngày 30/12/2016.

4. S Khoa học Công nghệ:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về đo lường, chất lượng và các vi phạm khác theo thẩm quyền; thực hiện cấp Giấy chứng nhận kiểm định cột đo nhiên liệu (cột bơm) cho những cột bơm thuộc các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trong quy hoạch hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

- Thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn nghiệp vụ về đo lường, chất lượng cho người lao động tại các doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh xăng dầu.

- Phối hợp với Cục Thuế tỉnh, Sở Công thương, Công an tỉnh và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện việc dán tem, kẹp chì niêm phong các công tơ tổng theo Kế hoạch của UBND tỉnh, thời gian xong trước ngày 20/01/2017.

5. Công an tỉnh:

Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy rà soát, kiểm tra điều kiện an toàn phòng chống cháy nổ tại tất cả các cơ sở kinh doanh xăng dầu; kiến nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu đối với các cơ sở không đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ; giải quyết các thủ tục về phòng cháy, chữa cháy đối với các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trong quy hoạch hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với cơ quan thuế tổ chức kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện chế độ hóa đơn, chứng từ đối với mặt hàng xăng dầu lưu thông trên thị trường; phối hợp với Sở Khoa học Công nghệ, Cục Thuế tỉnh, Sở Công thương và các đơn vị liên quan thực hiện việc dán tem, kẹp chì niêm phong các công tơ tổng theo Kế hoạch của UBND tỉnh.

6. Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh:

Chủ động xây dựng kế hoạch và phối hợp triển khai công tác chống buôn lậu xăng dầu; tăng cường các biện pháp nghiệp vụ nắm tình hình, kiểm tra, kim soát chặt chẽ các phương tiện ra vào hoạt động trên khu vực vùng bin của tỉnh nhằm phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm.

7. UBND các huyện, thành phố:

- Phối hợp với Sở Công thương và các đơn vị liên quan làm tốt công tác quản lý quy hoạch xăng dầu. Rà soát lại hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn; kiên quyết xử lý các cơ sở kinh doanh xăng dầu chưa đủ các điều kiện kinh doanh xăng dầu hoặc chưa có trong quy hoạch được phê duyệt.

- Chỉ đạo các lực lượng chức năng tham gia phối hợp với các đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn; tránh tình trạng chồng chéo, có nhiều đoàn kiểm tra doanh nghiệp cùng một nội dung.

- Phối hợp chặt chẽ với Cục Thuế tỉnh và các ngành liên quan triển khai việc dán tem, kẹp chì niêm phong các đồng hồ (công tơ) tổng đo lượng xăng dầu tiêu thụ của các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn.

8. Báo Ninh Bình và Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình:

- Phổ biến, tuyên truyền sâu rộng để nhân dân hiểu rõ, đầy đủ các quy định của pháp luật về quản lý, hoạt động kinh doanh xăng dầu; thông tin kịp thời, chính xác, khách quan về các hành vi vi phạm trong kinh doanh xăng dầu; nhất là các vi phạm về đo lường, chất lượng, an toàn phòng chống cháy nổ.

- Công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng về các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm trong kinh doanh xăng dầu theo quy định của pháp luật.

9. Doanh nghiệp đầu mối, thương nhân phân phối, tổng đại lý kinh doanh xăng dầu và thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu:

- Thực hiện nghiêm túc quy định của Chính phủ về ký hợp đồng làm tổng đại lý, làm thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu và làm đại lý bán lẻ xăng dầu.

- Không được ký hp đồng đại lý với các đại lý bán lẻ xăng dầu khi chưa được cấp Giấy chứng nhận đủ điu kiện kinh doanh xăng dầu. Đảm bảo đủ nguồn cung xăng dầu cho các đại lý bán lẻ xăng dầu.

- Thực hiện nghiêm việc dán tem, kẹp chì niêm phong các công tơ tổng đo lượng xăng dầu tiêu thụ và chấp hành tốt nghĩa vụ nộp thuế theo quy định.

Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố và các doanh nghiệp liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chịu trách nhiệm triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Trong quá trình triển khai, nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời phản ánh về Sở Công Thương để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Sở Công Thương có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện Chỉ thị này, định kỳ báo cáo UBND tỉnh./.

 


Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy (để báo cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP UBND tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Các sở: Công thương, Tài chính, Khoa học Công nghệ;
- Cục Thuế tỉnh;
- Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Báo Ninh Bình, Đài PT TH Ninh Bình;
- Doanh nghiệp đầu mối, thương nhân phân phối, tổng đại lý kinh doanh xăng dầu và thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu;
- Lưu VT, VP5;

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Đinh Chung Phụng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 11/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu11/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/12/2016
Ngày hiệu lực20/12/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 11/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 11/CT-UBN tăng cường thu thuế kinh doanh xăng dầu Ninh Bình 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 11/CT-UBN tăng cường thu thuế kinh doanh xăng dầu Ninh Bình 2016
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu11/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Bình
        Người kýĐinh Chung Phụng
        Ngày ban hành20/12/2016
        Ngày hiệu lực20/12/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 11/CT-UBN tăng cường thu thuế kinh doanh xăng dầu Ninh Bình 2016

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 11/CT-UBN tăng cường thu thuế kinh doanh xăng dầu Ninh Bình 2016

             • 20/12/2016

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 20/12/2016

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực