Chỉ thị 11/CT-UBND

Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2011 thực hiện Luật Lý lịch tư pháp trên địa bàn do tỉnh Phú Yên ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 11/CT-UBND 2011 thực hiện Luật Lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh Phú Yên


Y BAN NHÂN DÂN
TNH P YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 11/CT-UBND

Phú Yên, ngày 15 tháng 4 năm 2011

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LUẬT LÝ LỊCH TƯ PHÁP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Luật Lý lch tư pháp được k hp th 5 Quốc hi khóa XII thông qua ngày 17/6/2009 và có hiệu lc thi hành kể từ ngày 01/7/2010. Ngày 23/11/2010, Chính phủ ban hành Nghị định số 111/2010/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Lý lịch tư pháp, có hiệu lực thi hành từ ngày 10/01/2011.

Để tổ chức triển khai thực hiện Luật Lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp, phục vụ kịp thời yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp của cá nhân, tổ chức, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao thực hiện tốt các nội dung công việc sau:

1. Triển khai, quán triệt, tuyên truyền Luật Lý lịch tư pháp và các văn bản liên quan đến các cấp, các ngành, cán bộ, công chức và toàn thể nhân dân, đặc biệt là các cơ quan, đơn vị và đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ về trình tự, thủ tục cung cấp, tiếp nhận, cập nhật thông tin lý lịch tư pháp; lập lý lịch tư pháp; tổ chức và quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp; cấp Phiếu lý lịch tư pháp; quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp. Đề cao trách nhiệm phối hợp, thực hiện đồng bộ, thống nhất giữa các ngành có liên quan trong việc cung cấp, tiếp nhận, cập nhật, xử lý thông tin lý lịch tư pháp, đảm bảo chính xác, đầy đ, kp thi, nhằm thc hin có hiu quLut Lý lch tư pháp và các văn bản ng dn thi hành.

2. Sở Tư pháp có trách nhim:

- Ch trì, phi hp với các sở, ngành liên quan, tham mưu y ban nhân dân tnh t chc trin khai thc hin Luật Lý lịch tư pháp và các văn bn pháp lut có liên quan trên đa bàn tỉnh.

- Kin toàn nhân lc, b t đi ngũ cán bộ, công chc thuộc quyn; trang b s vật cht và triển khai việc ứng dụng công ngh tng tin trong xây dng, qun lý và khai thác cơ s d liệu Lý lịch tư pháp tại đa phương theo quy định ca Lut Lý lịch tư pháp và các văn bn hưng dẫn thi hành.

- Ch trì, phi hợp vi Công an tnh, Vin Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cc Thi hành án dân s tỉnh, y ban nhân dân các huyn, th xã, thành pht chc tp hun hoc cử cán b, công chc tham gia các lớp đào to, tập huấn nghiệp v lý lch tư pháp, đáp ng yêu cu nhiệm v chuyên môn và hoạt động quản lý nhà nước v lý lch tư pháp; xây dựng quy chế phi hợp v cp nht, cung cp, khai thác, x lý, trao đổi thông tin v lý lch tư pháp theo quy định ca Lut Lý lch tư pháp và c văn bản hưng dẫn thc hin, trong đó xác định rõ trách nhim ca tng cơ quan trong vic cung cp, tiếp nhn, cập nht, khai thác, x lý thông tin v lý lch tư pháp.

- Thc hin việc xây dựng, qun , bo v và lưu trữ s d liu lý lch tư pháp trong phạm vi địa bàn tỉnh theo quy định ca Luật Lý lch tư pháp và các văn bn hưng dn. Tiếp nhận kịp thi, đầy đ thông tin lý lch tư pháp v án tích do các cơ quan, t chc cung cp; lp lý lch tư pháp, cp nhật tng tin lý lch tư pháp v án ch. Tiếp nhn, lp lý lịch tư pháp và cập nht thông tin lý lch tư pháp v cấm đm nhiệm chc vụ, cấm thành lp, quản lý doanh nghip, hp tác xã do a án cung cp. Thc hin cơ chế trao đi, cung cp thông tin lý lch tư pháp trước ngày Luật Lý lịch tư pháp có hiu lực thi hành theo quy định. Ứng dụng công ngh tng tin trong xây dựng và quản lý s d liu lý lch tư pháp. Cp Phiếu lý lịch tư pháp cho cá nhân, quan, t chc khi có yêu cầu theo quy đnh ca pháp lut.

3. quan Công an, quan Thi hành án dân s, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân các cp, các cơ quan, tchức có liên quan trong phạm vi nhiệm v, quyền hn được giao, thc hiện vic cung cấp tng tin lý lch tư pháp v án tích; tng tin lý lịch tư pháp về cấm đảm nhiệm chc vụ, thành lp, qun lý doanh nghip, hp tác xã mt cách kp thi, đầy đ và chính xác cho Sở Tư pháp, Trung tâm lý lch tư pháp quc gia theo quy định ca Luật Lý lch tư pháp và các văn bản hưng dn đ phc v cho việc xây dng, qun lý s d liệu lý lch tư pháp và cp phiếu lý lch tư pháp cho cá nhân, cơ quan, t chc. B trí đi ngũ cán b, công chc thc hin công tác lý lch tư pháp. Thc hiện cơ chế trao đổi, cung cấp thông tin lý lch tư pháp theo quy đnh ca Lut Lý lịch tư pháp và các văn bản có liên quan đ phc vyêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp ca cá nhân, quan, t chc.

4. Sở Tài chính phối hp với S Tư pháp tham mưu y ban nhân dân tnh bt kinh phí phục v cho việc xây dng, quản lý cơ s d liu lý lch tư pháp, cp nht, khai thác, x lý tng tin vlý lch tư pháp theo quy đnh ca pháp lut.

5. Sở Nội v phi hp với Sở Tư pháp tham mưu y ban nhân dân tnh b trí thêm biên chế cho S Tư pháp nhằm đm bảo ngun nhân lc thc hin hiệu quLuật Lý lch tư pháp trên địa bàn tnh.

6. y ban nhân dân cấp huyện khi ban hành quyết đnh cho phép thay đổi, ci chính h tch cho nời t đ 14 tuổi tr lên và y ban nhân dân cp xã khi cấp giy chứng t, có trách nhiệm gi bn chính hoặc bn sao quyết định, giấy chứng tử đó cho Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia, Sở Tư pháp theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Nghị định số 111/2010/NĐ-CP Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm thực hiện việc phối hợp xác minh về điều kiện đương nhiên được xóa án tích khi Sở Tư pháp có yêu cầu tra cứu theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 111/2010/NĐ-CP.

7. Đài Phát thanh tỉnh, Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Phú Yên, Báo Phú Yên phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong nhân dân về Luật Lý lịch tư pháp và các văn bản pháp luật liên quan trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung Ch th này. Trong quá trình thc hin, nếu gp khó khăn, ớng mc thì kịp thời phn ánh, báo o UBND tỉnh (qua S Tư pháp) đ xem xét, hướng dn, gii quyết./.

 

 

CHỦ TCH
Phạm Đình Cự

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 11/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu11/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/04/2011
Ngày hiệu lực15/04/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcQuyền dân sự
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 11/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 11/CT-UBND 2011 thực hiện Luật Lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh Phú Yên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 11/CT-UBND 2011 thực hiện Luật Lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh Phú Yên
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu11/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Yên
        Người kýPhạm Đình Cự
        Ngày ban hành15/04/2011
        Ngày hiệu lực15/04/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcQuyền dân sự
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 11/CT-UBND 2011 thực hiện Luật Lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh Phú Yên

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 11/CT-UBND 2011 thực hiện Luật Lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh Phú Yên

             • 15/04/2011

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 15/04/2011

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực