Chỉ thị 11/CT-UBND

Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2012 tăng cường quản lý đầu tư từ nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương, vốn sự nghiệp bổ sung có mục tiêu của ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương, vốn từ nguồn thu quản lý qua ngân sách nhà nước của ngân sách địa phương do tỉnh Lào Cai ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 11/CT-UBND 2012 quản lý đầu tư từ nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương Lào Cai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/CT-UBND

Lào Cai, ngày 09 tháng 08 năm 2012

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ TỪ CÁC NGUỒN VỐN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, VỐN SỰ NGHIỆP BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CỦA NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG CHO NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, VỐN TỪ NGUỒN THU QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG - TỈNH LÀO CAI

Thực hiện Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý vốn đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ. Để đảm bảo công tác quản lý, sử dụng vốn đầu tư thuộc các nguồn vốn của NSĐP tỉnh Lào Cai (vốn cân đối NSĐP, vốn sự nghiệp bổ sung có mục tiêu của NSTW cho NSĐP, vốn từ nguồn thu quản lý qua NSNN của NSĐP tỉnh Lào Cai) thực hiện đúng quy định của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh Lào Cai chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND cấp huyện, cấp xã và các Chủ đầu tư (sau đây gọi tắt là các cơ quan, đơn vị) thực hiện các nội dung sau:

I. Các nguồn vốn yêu cầu thực hiện theo quy định tại Chỉ thị này, bao gồm:

1. Các nguồn vốn cân đối NSĐP của tỉnh Lào Cai, gồm:

a) Nguồn vốn đầu tư XDCB tập trung của ngân sách địa phương;

b) Nguồn vốn từ nguồn thu tiền sử dụng đất, san tạo mặt bằng, bán trụ sở gắn quyền sử dụng đất của tỉnh Lào Cai được để lại đầu tư theo quy định;

c) Nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi để đầu tư cân đối qua NSĐP;

d) Các nguồn vốn sự nghiệp trong cân đối NSĐP, nguồn dự phòng, nguồn tăng thu của các cấp ngân sách thuộc tỉnh Lào Cai được sử dụng cho các nhiệm vụ có tính chất đầu tư XDCB.

2. Các nguồn vốn sự nghiệp được NSTW bổ sung có mục tiêu cho NSĐP: nguồn vốn cấp bù thủy lợi phí; nguồn vốn khắc phục hậu quả thiên tai; nguồn vốn thiết kế quy hoạch;...

3. Các nguồn vốn đầu tư từ nguồn thu quản lý qua NSNN của các cấp ngân sách thuộc tỉnh Lào Cai, bao gồm:

a) Nguồn thu từ hoạt động xổ số kiến thiết;

b) Nguồn huy động, đóng góp của các tổ chức, cá nhân được sử dụng cho các nhiệm vụ chi có tính chất đầu tư XDCB;

c) Nguồn thu học phí, viện phí... được sử dụng cho các nhiệm vụ chi có tính chất đầu tư XDCB;

Các nguồn vốn quy định tại các điểm 1, 2, 3 nêu trên, sau đây gọi tắt là các nguồn vốn ngân sách của tỉnh Lào Cai.

II. Những nguyên tắc cơ bản trong quản lý, sử dụng các nguồn vốn ngân sách của tỉnh Lào Cai:

1. Việc đầu tư từ các nguồn vốn ngân sách của tỉnh Lào Cai phải đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương về lập kế hoạch, phân bổ kế hoạch và quản lý, sử dụng vốn đầu tư từ NSNN.

2. Kế hoạch đầu tư từ các nguồn vốn ngân sách của tỉnh Lào Cai phải phù hợp định hướng phát triển kinh tế - xã hội và mục tiêu của các Chương trình, Đề án theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh Lào Cai trong từng giai đoạn (giai đoạn 2011 - 2015 là 7 Chương trình, 27 Đề án); phải phù hợp mục tiêu Chương trình Xây dựng nông thôn mới và mục tiêu của các chương trình, dự án khác của tỉnh Lào Cai.

3. Kế hoạch đầu tư từ các nguồn vốn ngân sách của tỉnh Lào Cai được xây dựng theo từng giai đoạn và phân kỳ từng năm theo quy định của Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương. Kế hoạch vốn phải đảm bảo phù hợp giữa mục tiêu, nhu cầu đầu tư với khả năng cân đối nguồn lực của các cấp ngân sách tỉnh Lào Cai. Việc xây dựng kế hoạch đầu tư từ các nguồn vốn ngân sách của tỉnh Lào Cai hạn chế sử dụng nhiều nguồn vốn cho cùng một dự án nhưng phải đảm bảo lồng ghép các nguồn vốn để thực hiện một mục tiêu theo chương trình, đề án, dự án của tỉnh. Việc rà soát lập kế hoạch sử dụng vốn phải đảm bảo chặt chẽ, trên cơ sở rà soát, đối chiếu tổng hợp từ cấp xã: phải xác định rõ danh mục, quy mô, hiệu quả đầu tư, khái toán và nguồn vốn đầu tư; không được trùng chéo các nguồn vốn dẫn đến bố trí thiếu hoặc thừa vốn cho dự án.

4. Việc phân bổ các nguồn vốn đầu tư phải đảm bảo quy định về quản lý, sử dụng và thứ tự nội dung ưu tiên của mỗi nguồn vốn. Các dự án phải có quyết định phê duyệt dự án hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật theo đúng quy định; phải xác định rõ nguồn vốn đầu tư; thời gian khởi công, thời gian hoàn thành dự án đầu tư thì mới được bố trí vốn.

5. Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ Chủ đầu tư phải tăng cường quản lý quy mô, tổng mức đầu tư của các dự án. Mọi trường hợp bổ sung, điều chỉnh quy mô và tổng mức đầu tư của dự án; điều chỉnh danh mục thực hiện dự án chỉ được thực hiện khi được cơ quan Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và cấp có thẩm quyền giao vốn chấp thuận. Các cơ quan, đơn vị tự cân đối các nguồn vốn để xử lý nhu cầu vốn phát sinh trong trường hợp bổ sung, điều chỉnh quy mô và tổng mức đầu tư của dự án khi chưa được sự chấp thuận của cơ quan Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và cấp có thẩm quyền quyết định giao vốn.

6. Việc xây dựng kế hoạch, phân bổ và giao kế hoạch vốn đầu tư; quản lý sử dụng vốn đầu tư phải đảm bảo tính công bằng, công khai minh bạch theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

III. Xây dựng, giao kế hoạch sử dụng vốn đầu tư từ ngân sách của tỉnh Lào Cai từng giai đoạn và từng năm:

1. Việc xây dựng, giao kế hoạch vốn đầu tư từ ngân sách của tỉnh Lào Cai từng giai đoạn và từng năm thực hiện cùng thời gian xây dựng, giao kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách theo từng giai đoạn và từng năm của các cơ quan, đơn vị và các cấp ngân sách. Các cơ quan, đơn vị cấp trên có trách nhiệm xem xét tổng hợp kế hoạch của các cơ quan, đơn vị trực thuộc mình để gửi cơ quan, đơn vị cấp trên trực tiếp quản lý. UBND cấp huyện và các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh tổng hợp kế hoạch gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính để tổng hợp, lồng ghép và cân đối nguồn vốn, thống nhất phương án chung báo cáo UBND tỉnh xem xét, trình HĐND tỉnh phê duyệt (hoặc Thường trực HĐND tỉnh thỏa thuận), trên cơ sở đó UBND tỉnh quyết định giao kế hoạch đầu tư từ ngân sách từng giai đoạn và từng năm cùng thời gian giao kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSĐP theo quy định của Luật NSNN.

Đối với ngân sách cấp huyện, UBND tỉnh sẽ giao dự toán vốn đầu tư từ ngân sách tỉnh theo hình thức bổ sung có mục tiêu. Riêng vốn đầu tư từ thu nội địa; thu quản lý qua NSNN của ngân sách cấp huyện, cấp xã thì UBND cấp huyện, cấp xã cân đối giao kế hoạch vốn đầu tư, sau đó UBND cấp huyện tổng hợp, gửi báo cáo phân bổ vốn đầu tư cho Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính (cùng thời gian gửi báo cáo kết quả giao chỉ tiêu kinh tế xã hội và dự toán ngân sách) để tổng hợp, theo dõi.

2. Trong quá trình xây dựng kế hoạch, các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm rà soát, xây dựng kế hoạch sử dụng các nguồn vốn ngân sách của tỉnh Lào Cai cho đầu tư đảm bảo tăng cường khả năng tự cân đối ngân sách cấp mình trước khi đề nghị sử dụng ngân sách cấp trên. Các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm rà soát, tổng hợp đầy đủ các dự án đến thời điểm lập kế hoạch đã phê duyệt quyết toán nhưng chưa được bố trí vốn, các dự án hoàn thành chờ quyết toán; các dự án dự kiến hoàn thành năm hiện hành; các dự án chuyển tiếp; các dự án đề nghị khởi công mới và tổng hợp chi tiết danh mục dự án đến từng nguồn vốn theo các tiêu chí nêu trên gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính.

3. Việc bố trí vốn đầu tư từ ngân sách của tỉnh Lào Cai hằng năm, thực hiện theo thứ tự ưu tiên như sau:

- Bố trí đủ 100% vốn cho các dự án đã quyết toán.

- Tập trung bố trí vốn cho các dự án đã hoàn thành và đã bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31/12 năm trước nhưng chưa bố trí đủ vốn.

- Ưu tiên bố trí vốn cho các dự án dự kiến cần phải hoàn thành năm kế hoạch (theo tiến độ trong quyết định đầu tư, khả năng cân đối vốn và khả năng thực hiện trong năm kế hoạch) và vốn đối ứng cho các dự án ODA theo tiến độ thực hiện dự án.

- Số vốn còn lại (nếu có) bố trí cho các dự án chuyển tiếp sang năm kế hoạch hoặc dự án mới thực sự cấp bách, có quyết định phê duyệt dự án hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật của cấp có thẩm quyền trước ngày 31/10 năm trước. Việc bố trí vốn cho dự án mới năm kế hoạch phải đảm bảo theo quy định hiện hành về tỷ lệ vốn tối thiểu để đủ điều kiện khởi công xây dựng công trình đối với từng loại dự án.

4. UBND tỉnh yêu cầu các Chủ đầu tư hạn chế tối đa việc điều chỉnh danh mục dự án, quy mô và mức vốn đầu tư của dự án theo kế hoạch vốn đầu tư từ ngân sách từng giai đoạn và từng năm đã được phê duyệt. Trường hợp phải điều chỉnh, các Chủ đầu tư tổng hợp, báo cáo theo đúng phân cấp quản lý về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính để tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt cùng thời gian điều chỉnh kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách hàng năm.

IV. Tổ chức thực hiện:

1. UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh có trách nhiệm xây dựng kế hoạch sử dụng vốn đầu tư từ ngân sách của tỉnh Lào Cai theo từng giai đoạn, từng năm đúng quy định của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương và Chỉ thị này; chủ động cân đối các nguồn vốn để xử lý nhu cầu vốn phát sinh trong trường hợp bổ sung, điều chỉnh quy mô và tổng mức đầu tư của dự án khi chưa được sự chấp thuận của cơ quan Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và cấp có thẩm quyền quyết định giao vốn; thực hiện công tác quản lý, sử dụng vốn và báo cáo, quyết toán vốn đầu tư theo quy định hiện hành của Nhà nước.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính có trách nhiệm tham mưu cho UBND tỉnh giao kế hoạch đầu tư từ nguồn ngân sách của tỉnh Lào Cai trong từng giai đoạn và từng năm phù hợp giữa nhu cầu, mục tiêu đầu tư với khả năng cân đối của ngân sách tỉnh theo từng nguồn vốn. Nhiệm vụ chủ trì tham mưu cho UBND tỉnh của 2 Sở theo từng nguồn vốn như sau:

a) Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan quản lý chức năng liên quan tham mưu cho UBND tỉnh đối với các nguồn vốn:

- Nguồn vốn đầu tư XDCB tập trung của ngân sách địa phương;

- Nguồn vốn từ nguồn thu tiền sử dụng đất, san tạo mặt bằng, bán trụ sở gắn quyền sử dụng đất được để lại ngân sách tỉnh đầu tư theo quy định.

b) Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan quản lý chức năng liên quan tham mưu cho UBND tỉnh đối với các nguồn vốn:

- Các nguồn vốn sự nghiệp trong cân đối của NSĐP; nguồn dự phòng, nguồn tăng thu của ngân sách tỉnh;

- Các nguồn vốn sự nghiệp được NSTW bổ sung có mục tiêu cho NSĐP tỉnh Lào Cai;

- Nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi để đầu tư;

- Các nguồn vốn đầu tư từ nguồn thu quản lý qua NSNN của ngân sách tỉnh.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính chịu trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc thực hiện Chỉ thị này. Định kỳ, cùng thời gian báo cáo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn hàng quý, hai Sở báo cáo UBND tỉnh tình hình, tiến độ triển khai và kết quả thực hiện Chỉ thị này.

4. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện chỉ thị này. Định kỳ ngày 20 tháng cuối quí gửi báo cáo về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- TT: TU; HĐND; UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh;
- UB MTTQ và các Đoàn thể cấp tỉnh;
- Kho bạc Nhà nước tỉnh;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh;
- Văn phòng BCĐ PC TN tỉnh;
- UBND các huyện, TP;
- Lãnh đạo VP;
- Lưu: VT, TH, TM.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Vịnh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 11/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu11/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/08/2012
Ngày hiệu lực09/08/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 11/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 11/CT-UBND 2012 quản lý đầu tư từ nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương Lào Cai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 11/CT-UBND 2012 quản lý đầu tư từ nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương Lào Cai
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu11/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lào Cai
        Người kýNguyễn Văn Vịnh
        Ngày ban hành09/08/2012
        Ngày hiệu lực09/08/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 11/CT-UBND 2012 quản lý đầu tư từ nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương Lào Cai

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 11/CT-UBND 2012 quản lý đầu tư từ nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương Lào Cai

           • 09/08/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 09/08/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực