Chỉ thị 11/CT-UBND

Chỉ thị 11/CT-UBND tăng cường công tác đảm bảo an toàn công trình thủy lợi: phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2014

Nội dung toàn văn Chỉ thị 11/CT-UBND 2014 đảm bảo an toàn công trình thủy lợi phòng chống lụt bão tìm kiếm cứu nạn Thanh Hóa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 11/CT-UBND

Thanh Hóa, ngày 12 tháng 05 năm 2014

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC ĐẢM BẢO AN TOÀN CÔNG TRÌNH THỦY LỢI: PHÒNG, CHỐNG LỤT, BÃO VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA NĂM 2014.

Năm 2013, trong điều kiện kinh tế gặp nhiều khó khăn nhưng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt và sâu sát của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, cùng với những nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, các tổ chức, đoàn thể, các đơn vị liên quan và nhân dân trong tỉnh, công tác phòng, chống lụt, bão, tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực; ý thức chủ động phòng tránh và đối phó với thiên tai của các cấp, các ngành, của cán bộ và nhân dân được nâng lên; công tác kiểm tra, đôn đốc trực tiếp tại cơ sở được tăng cường; công tác chỉ đạo triển khai thực hiện các phương án đối phó, khắc phục hậu quả thiên tai được tiến hành khẩn trương, kịp thời, quyết liệt, phù hợp với tình hình thực tế; công tác cứu nạn, cứu trợ, đảm bảo an ninh được triển khai kịp thời; việc đầu tư tu bổ, nâng cấp các công trình thủy lợi được quan tâm chỉ đạo đảm bảo tiến độ, chất lượng; công tác quản lý nhà nước về các công trình thủy lợi được triển khai, tăng cường nên đã hạn chế được nhiều thiệt hại do thiên tai gây ra, sớm ổn định đời sống và sản xuất của nhân dân.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần nghiêm túc rút kinh nghiệm để khắc phục đó là: Phương án phòng, chống lụt, bão, tìm kiếm cứu nạn xây dựng còn hình thức chưa sát thực tế, công tác chuẩn bị theo phương châm “4 tại chỗ” ở một số địa phương chưa được quan tâm đúng mức, chưa đầy đủ nên việc tổ chức triển khai ứng phó còn lúng túng; công tác tuyên truyền nâng cao ý thức, kiến thức cho nhân dân trong việc phòng, tránh thiên tai còn hạn chế, vẫn còn có biểu hiện chủ quan trong một bộ phận nhân dân trước những diễn biến bất thường của thời tiết; việc nắm bắt thông tin về tình hình hoạt động của các phương tiện trên biển còn chậm; công tác quản lý nhà nước, quản lý vận hành các công trình thủy lợi như đê điều, hồ đập, trạm bơm còn hạn chế, các công trình bị xuống cấp chưa được tu bổ kịp thời; việc kiểm tra, xử lý các vi phạm quy định của pháp luật về đê điều chưa nghiêm, chưa dứt điểm như khai thác cát sát chân đê, xe quá tải chạy trên đê gây hư hỏng các công trình đê điều; việc chấp hành chế độ trực ban, báo cáo, chuẩn bị hồ sơ thiệt hại của một số đơn vị, địa phương chưa nghiêm túc, chưa khẩn trương.

Năm 2014, dự báo tình hình thời tiết, thiên tai sẽ có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu toàn cầu; đặc biệt là các hình thế cực đoan như bão mạnh, mưa, lũ lớn; lũ quét, lũ ống, sạt lở đất ở vùng núi. Để chủ động đối phó với thiên tai, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội của tỉnh và thực hiện các Chỉ thị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tăng cường công tác đảm bảo an toàn công trình thủy lợi; phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn với tinh thần phải xác định công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn, giảm nhẹ thiên tai là nhiệm vụ thường xuyên và rất quan trọng, nhất là trong mùa mưa bão; phải huy động và phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân và cả hệ thống chính trị trong việc chủ động ứng phó với thiên tai theo phương châm "chủ động phòng, tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả, trong đó, chủ động phòng, tránh là chính"; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan tập trung triển khai thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách sau đây:

1. UBND các huyện, thị xã, thành phố:

- Tổ chức tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả lụt, bão, tìm kiếm cứu nạn năm 2013, trên cơ sở đó xây dựng phương án, nhiệm vụ năm 2014 sát với tình hình thực tế và đặc điểm của địa phương, có tính đến những yếu tố bất thường do biến đổi khí hậu.

- Củng cố, kiện toàn Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn của địa phương; phân giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên.

- Phối hợp với các ngành, các đơn vị liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc phương án phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Rà soát, cập nhật, xác định những khu vực nguy hiểm khi xảy ra mưa, lũ, bão trên địa bàn, chủ động di dời dân ra khỏi khu vực nguy hiểm; trường hợp chưa tổ chức tái định cư lâu dài, phải có phương án sẵn sàng thực hiện sơ tán dân khi cần thiết.

- Đẩy mạnh công tác tu bổ đê, kè, cống, hồ đập và các công trình phòng, chống lụt, bão đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng và phương án đảm bảo an toàn cho công trình trong mùa mưa bão.

- Tổ chức huy động lực lượng ra quân nạo vét kênh tiêu, khơi thông dòng chảy, phá bỏ mọi ách tắc làm cản trở việc tiêu thoát lũ trên các hệ thống kênh tiêu trước mùa mưa bão. Ra quân đồng loạt trên phạm vi toàn tỉnh từ ngày 10/5/2014 đến ngày 10/6/2014.

- Kiểm tra, đánh giá hiện trạng đê, kè, cống, hồ đập và các công trình thủy lợi khác, phát hiện kịp thời các hư hỏng và theo phân cấp chủ động sửa chữa, khắc phục trước mùa mưa bão, xây dựng phương án bảo vệ an toàn các khu vực trọng điểm, xung yếu khi bão, lũ xảy ra.

- Bố trí và giao trách nhiệm cụ thể cho lực lượng quản lý chuyên trách để vận hành các hồ đập, cống dưới đê, công trình thủy lợi khác; chuẩn bị lực lượng, vật tư, phương tiện sẵn sàng cứu hộ khi xảy ra sự cố trong mùa mưa lũ.

- Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các xã, phường, thị trấn xây dựng phương án phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn phải cụ thể, chi tiết đến từng thôn, xóm, khu phố, từng hộ gia đình; chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư và phương tiện phòng, chống lụt, bão, tìm kiếm cứu nạn theo phương châm “4 tại chỗ”, đảm bảo số lượng, chất lượng, kịp thời huy động khi có sự cố xảy ra; dự trữ lương thực, thuốc men, nhu yếu phẩm tại vùng thường xuyên bị chia cắt khi có mưa lũ (yêu cầu cấp huyện phải chuẩn bị lương thực, thực phẩm, nước uống đảm bảo đủ cứu trợ trong thời gian 5 ngày; cấp xã đảm bảo đủ trong thời gian 3 ngày; các hộ đảm bảo đủ trong 3 ngày); tổ chức tập luyện một số tình huống có khả năng xảy ra như cứu hộ đê, sơ tán dân, cứu nạn,.... Đối với hồ chứa, phải lập phương án phòng, chống lụt, bão, phòng, chống lũ, lụt vùng hạ du cho từng công trình, trình thẩm định, phê duyệt theo quy định để tổ chức thực hiện.

- Lập tờ khai, tổ chức kiểm định an toàn đập theo quy định và báo cáo hiện trạng an toàn đập trước ngày 20/5, gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

- Các hồ chứa có nguy cơ mất an toàn phải xây dựng phương án tích nước hợp lý, không tích nước đối với các hồ chứa không bảo đảm an toàn.

- Tăng cường kiểm tra, rà soát tình hình vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn; giải toả các bãi tập kết cát trong hành lang thoát lũ; kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

- Các huyện, thị xã ven biển kiểm tra, rà soát công tác đăng ký, đăng kiểm tàu cá, tàu thuyền vận tải, du lịch theo phân cấp; phối hợp với lực lượng biên phòng tuyến biển kiểm tra điều kiện kỹ thuật, trang thiết bị đảm bảo an toàn trên các tàu thuyền trước khi ra biển (nhất là thiết bị thông tin liên lạc, phương tiện cứu sinh), không để tàu thuyền không đảm bảo an toàn ra khơi; chủ động nắm chắc số lượng tàu thuyền và ngư dân của địa phương đang hoạt động trên biển khi có bão, áp thấp nhiệt đới, để hướng dẫn di chuyển tránh, trú bão an toàn; lập phương án đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khi tham gia đánh bắt hải sản.

- Các huyện miền núi tổ chức kiểm tra, rà soát, thống kê cụ thể số hộ, số khẩu sống trong khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất; triển khai các biện pháp cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, lũ ống, sạt lở đất tới các thôn, bản; tổ chức sơ tán dân và triển khai tìm kiếm cứu nạn khi xảy ra các tình huống khẩn cấp.

- Chủ động sử dụng ngân sách địa phương và các nguồn kinh phí khác theo quy định để phòng, chống và khắc phục hậu quả bão, lũ, sớm ổn định sản xuất và đời sống của nhân dân.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Tập trung chỉ đạo công tác nạo vét, khơi thông dòng chảy, phá bỏ ách tắc trên các hệ thống kênh tiêu. Giao chỉ tiêu kế hoạch cụ thể cho các địa phương và các Công ty khai thác công trình thủy lợi.

- Đôn đốc, chỉ đạo các địa phương, các chủ đầu tư, nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình tu bổ, nâng cấp đê biển, đê sông, công trình sửa chữa, nâng cấp hồ đập, hệ thống tiêu thoát lũ để đưa công trình vào chống lũ, tiêu úng, bảo đảm an toàn trong mùa mưa bão, trong đó đặc biệt quan tâm đến việc xử lý các sự cố đã xảy ra trong mùa lũ trước; tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về đê điều và công trình thủy lợi.

- Chỉ đạo các chủ hồ chứa thủy lợi và hồ chứa thủy lợi, thủy điện và các địa phương tổ chức kiểm tra đánh giá mức độ an toàn của từng hồ trước mùa mưa bão; chỉ đạo sửa chữa, xử lý sự cố để đảm bảo an toàn cho hồ chứa; xây dựng, phê duyệt phương án phòng, chống lụt, bão, đảm bảo an toàn hồ và hạ du; tổ chức luyện tập vận hành xả lũ (đối với những hồ có ảnh hưởng lớn đến dân cư khi xả lũ) để kiểm tra công tác phối hợp, thông báo, cảnh báo, sơ tán dân; thực hiện vận hành các hồ chứa theo quy trình đã được cấp thẩm quyền phê duyệt và cung cấp kịp thời, đầy đủ thông tin liên quan đến vận hành hồ chứa theo quy định.

- Phối hợp với UBND các huyện, thị xã ven biển, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh quản lý chặt chẽ người, phương tiện nghề cá hoạt động trên biển; phương án đảm bảo an toàn cho hệ thống đê bao nuôi trồng thủy sản trước và trong mùa mưa bão; hướng dẫn nhân dân thu hoạch thủy sản để hạn chế thiệt hại khi có bão, lũ xảy ra; phổ biến kỹ thuật neo đậu tàu thuyền trong các khu tránh, trú bão.

- Trên cơ sở kết quả kiểm tra hiện trạng công trình, tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện phân cấp quản lý hồ chứa theo quy định của pháp luật.

3. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh: Xây dựng phương án tham gia phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn đảm bảo an ninh trật tự theo chức năng, nhiệm vụ của ngành mình, trong đó có phương án huy động lực lượng, phương tiện cần thiết cho từng vùng, từng địa bàn để tham gia ứng cứu và xử lý kịp thời các tình huống khẩn cấp. Tổ chức bắn pháo hiệu kêu gọi tàu, thuyền vào nơi trú bão an toàn tại các vị trí theo quy định. Thực hiện nghiêm túc chế độ trực ban 24/24 giờ khi có tin báo bão, lũ và thời tiết bất thường.

4. Sở Giao thông vận tải: Chuẩn bị sẵn sàng phương tiện, lực lượng cần thiết để tham gia ứng cứu và kịp thời xử lý khi các công trình cầu, đường, công trình giao thông bị hư hỏng, đảm bảo giao thông thông suốt, nhất là các tuyến giao thông quan trọng; chuẩn bị phương tiện sẵn sàng phục vụ sơ tán dân, tham gia khắc phục các sự cố về đê điều, hồ đập khi có lệnh.

5. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo Bưu điện tỉnh, Viễn thông Thanh Hóa, Viettel Thanh Hóa, Đài thông tin duyên hải Thanh Hóa và các đơn vị có phương tiện thông tin: Đảm bảo thông tin liên lạc, phục vụ kịp thời cho chỉ huy và chỉ đạo công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn; chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện phương án đảm bảo thông tin liên lạc trên biển và biển với đất liền đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

6. Sở Công thương:

- Có phương án đảm bảo cung ứng đầy đủ các mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống nhân dân khi thiên tai, bão, lũ xảy ra; phương án dự trữ lương thực, thuốc men, nhu yếu phẩm tại vùng thường xuyên bị chia cắt khi có mưa, lũ xảy ra, đặc biệt là các huyện miền núi.

- Chỉ đạo chủ hồ thủy điện xây dựng phương án phòng, chống lụt, bão cho công trình và phương án phòng, chống lụt, bão đảm bảo an toàn cho vùng hạ du đập; chuẩn bị vật tư, nhân lực,... để sẵn sàng xử lý khi có sự cố xảy ra.

- Chỉ đạo Công ty Điện lực Thanh Hóa có phương án đảm bảo ổn định tối đa về nguồn điện phục vụ công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả bão, lụt, phục vụ sinh hoạt cho nhân dân trong và sau bão, lụt.

- Chỉ đạo Công ty Xăng dầu Thanh Hóa, Công ty TNHH một thành viên Thương mại Miền núi, các doanh nghiệp và các cơ quan, đơn vị liên quan, căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, vật tư, phương tiện sẵn sàng tham gia công tác phòng, chống lụt, bão khi có lệnh điều động của UBND tỉnh và Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh.

7. Sở Xây dựng: Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường kiểm tra, tham mưu cho cấp có thẩm quyền xử lý vi phạm về quản lý chất lượng công trình xây dựng đối với các hoạt động đầu tư sửa chữa, nâng cấp công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh.

8. Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Tài chính: Trên cơ sở báo cáo tổng hợp kết quả kiểm định, kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn các hồ chứa, công trình đê điều và các công trình thủy lợi khác của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tham mưu cho UBND tỉnh quyết định bố trí nguồn lực để sửa chữa, nâng cấp đảm bảo an toàn công trình.

9. Sở Y tế, Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan: Chuẩn bị đầy đủ thuốc, vật tư, thiết bị, phương tiện để kịp thời phòng, chống dịch bệnh cho người, vật nuôi và xử lý ô nhiễm môi trường.

10. Sở Giáo dục và Đào tạo: Chỉ đạo các trường học xây dựng phương án phòng, tránh thiên tai, tổ chức tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức trong việc phòng, tránh thiên tai cho giáo viên và học sinh các cấp, đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên, các thiết bị, vật tư, đồ dùng học tập và trường, lớp học trong mùa mưa bão.

11. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thanh Hóa, Báo Văn hóa - Thông tin, các cơ quan thông tin đại chúng: Phối hợp với các cơ quan chuyên môn của tỉnh thực hiện đưa tin chính xác, kịp thời về tình hình diễn biến của thiên tai, lụt, bão và chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh đến các ngành, địa phương; tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân dân về công tác phòng, chống thiên tai, nhằm đảm bảo an toàn, giảm nhẹ thiệt hại về người, tài sản của nhân dân.

12. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Cựu Chiến binh tỉnh, Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh: Theo chức năng, nhiệm vụ của mình, tổ chức tuyên truyền nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác của nhân dân với những diễn biến bất thường của thời tiết; vận động, kêu gọi quyên góp, ủng hộ, giúp đỡ đồng bào gặp hoạn nạn do thiên tai gây ra để sớm khắc phục khó khăn, ổn định đời sống nhân dân sau bão, lũ.

13. Văn phòng Thường trực Chỉ huy phòng, chống lụt, bão và Văn phòng Thường trực Chỉ huy tìm kiếm cứu nạn: Phối hợp với Trung tâm khí tượng thủy văn Thanh Hóa theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết, dự báo, cảnh báo kịp thời, chính xác, đầy đủ về tình hình mưa, bão, lũ cho Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh và các cơ quan thông tin, báo chí.

Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị và định kỳ báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Nông nghiệp và PTNT; (để b/c)
- Ban Chỉ đạo PCLB TW; (để b/c)
- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;(để b/c)
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; (để b/c)
- Các đồng chí ủy viên BTV Tỉnh ủy; (để b/c)
- Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Phó Chánh Văn phòng Mai Nhữ Thắng;
- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- Các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Hội Chữ thập đỏ Nông dân tỉnh, Hội Cựu Chiến binh tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh;
- Các đơn vị TW đóng trên địa bàn tỉnh: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm khí tượng thủy văn Thanh Hóa, Đài thông tin duyên hải Thanh Hóa; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thanh Hóa, Báo Văn hóa - Thông tin;
- Cty Điện lực Thanh Hóa, Cty Xăng dầu Thanh Hóa, Cty TNHH một thành viên Thương mại Miền núi; Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hóa;
- Các Cty KTCTTL: Cty TNHH một thành viên sông Chu, Cty TNHH một thành viên Thủy lợi Bắc sông Mã, Cty TNHH một thành viên KTCTTL Nam sông Mã;
- Lưu: VT, NN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Quyền

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 11/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu11/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/05/2014
Ngày hiệu lực12/05/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 11/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 11/CT-UBND 2014 đảm bảo an toàn công trình thủy lợi phòng chống lụt bão tìm kiếm cứu nạn Thanh Hóa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 11/CT-UBND 2014 đảm bảo an toàn công trình thủy lợi phòng chống lụt bão tìm kiếm cứu nạn Thanh Hóa
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu11/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
        Người kýNguyễn Đức Quyền
        Ngày ban hành12/05/2014
        Ngày hiệu lực12/05/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Chỉ thị 11/CT-UBND 2014 đảm bảo an toàn công trình thủy lợi phòng chống lụt bão tìm kiếm cứu nạn Thanh Hóa

              Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 11/CT-UBND 2014 đảm bảo an toàn công trình thủy lợi phòng chống lụt bão tìm kiếm cứu nạn Thanh Hóa

              • 12/05/2014

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 12/05/2014

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực