Chỉ thị 11/CT-UBND

Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2018 về tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường do tỉnh Đắk Nông ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 11/CT-UBND 2018 cải cách thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi trường Đắk Nông


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/CT-UBND

Đắk Nông, ngày 16 tháng 10 năm 2018

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Thời gian qua, công tác cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường đã có những chuyển biến tích cực. Đến nay, hầu hết các thủ tục hành chính ngày càng được kiểm soát chặt chẽ và cải cách theo hướng đơn giản, công khai, minh bạch, cắt giảm chi phí không chính thức và thời gian nhằm đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý nhà nước, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong việc giải quyết thủ hành chính và tiếp nhận các dịch vụ hành chính công. Bên cạnh những kết quả đạt được, cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường vẫn còn một số tồn tại: Một số thủ tục hành chính vẫn rườm rà, phức tạp; tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà vẫn còn xảy ra ở một số địa phương; còn thiếu sự phối hợp hiệu quả giữa các ngành, địa phương trong cải cách, giải quyết thủ tục hành chính; tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ của một bộ phận cán bộ công chức, viên chức còn hạn chế, hiệu quả xử lý công việc chưa cao...

Để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã và các đơn vị có liên quan cần tập trung thực hiện một số nội dung sau:

1. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính trong lĩnh vực tài nguyên môi trường. Xác định nhiệm vụ cải cách hành chính trong lĩnh vực này là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và nhân dân.

2. Tiếp tục rà soát để đơn giản hóa thành phần hồ sơ trong mỗi thủ tục hành chính, hạn chế tối đa việc yêu cầu nhà đầu tư, tổ chức, cá nhân phải nộp các văn bản do cơ quan hành chính nhà nước trong tỉnh ban hành. Thực hiện nghiêm túc các quy định về quy chế hoạt động của Trung tâm Hành chính công trong việc giải quyết thủ tục hành chính.

3. Quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức cơ quan, địa phương về nhiệm vụ, yêu cầu của công tác cải cách hành chính; đưa kết quả thực hiện cải cách hành chính thành một tiêu chí quan trọng để bình xét thi đua, sắp xếp, quy hoạch, bổ nhiệm đối với công chức, viên chức; quy định rõ hình thức, chế tài đối với việc liên quan đến tiến độ, chất lượng tham mưu giải quyết thủ tục hành chính.

4. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước và giải quyết thủ tục hành chính trên các lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

5. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính thông qua bộ phận một cửa, một cửa liên thông đối với cấp cơ sở. Tạo bước chuyển biến mạnh trong nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính tại địa phương, nhằm giảm đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến thủ tục hành chính. Công khai địa chỉ tiếp nhận, xử lý kịp thời thông tin phản ánh của người dân, doanh nghiệp về các trường hợp thực hiện thủ tục hành chính không đúng quy định pháp luật; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính.

6. Sở Tài nguyên và Môi trường tập trung công tác rà soát, chuẩn hóa và công bố Bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Trong đó chú trọng rút ngắn thời gian, đơn giản hóa thủ tục hành chính về lĩnh vực tài nguyên môi trường; triển khai thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính về tài nguyên và môi trường; đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc tham mưu ban hành văn bản theo thẩm quyền về chính sách đất đai phù hợp với quy định pháp luật và tình hình thực tế của tỉnh; phối hợp với Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh hướng dẫn các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp phép xây dựng trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật.

7. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tư pháp, Tài chính kịp thời xây dựng và tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản quy phạm pháp luật về quy trình liên thông giải quyết các thủ tục hành chính trong hình thành và thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh và thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất để cải thiện môi trường kinh doanh.

8. Cơ quan Thuế và cơ quan Tài chính: Có trách nhiệm thực hiện theo đúng hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 88/2016/TTLT/BTC-BTNMT ngày 22/6/2016 của liên Bộ: Tài chính - Tài nguyên và Môi trường; phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung quy định về phí, lệ phí trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

9. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xây dựng quy chế phối hợp giải quyết thủ tục hành chính một cửa liên thông giữa Phòng Tài nguyên và Môi trường; Chi cục thuế; UBND các xã, phường, thị trấn trong việc giải quyết các thủ tục hành chính về lĩnh vực tài nguyên môi trường; triển khai thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính về tài nguyên và môi trường ở địa phương; tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong giải quyết thủ tục hành chính tại địa phương, đặc biệt trong lĩnh vực đất đai, môi trường, khoáng sản, tài nguyên nước, không để xảy ra đơn thư, khiếu nại, tố cáo liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính do lỗi của cơ quan nhà nước.

10. Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và đơn vị có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện. Giao Sở Nội vụ theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này, định kỳ 3 tháng báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện Chỉ thị này./.

 


Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể;
- TT. các Huyện ủy, Thị ủy Gia Nghĩa;
- UBND các huyện, thị xã;
- Báo Đắk Nông;
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH, TTHCC, CTTĐT, NN(Tha).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trương Thanh Tùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 11/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu11/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/10/2018
Ngày hiệu lực16/10/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Chỉ thị 11/CT-UBND 2018 cải cách thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi trường Đắk Nông


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 11/CT-UBND 2018 cải cách thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi trường Đắk Nông
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu11/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đắk Nông
        Người kýTrương Thanh Tùng
        Ngày ban hành16/10/2018
        Ngày hiệu lực16/10/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 11/CT-UBND 2018 cải cách thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi trường Đắk Nông

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 11/CT-UBND 2018 cải cách thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi trường Đắk Nông

             • 16/10/2018

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 16/10/2018

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực