Chỉ thị 11/CT-UBND

Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2018 thực hiện nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018-2019 của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Hưng Yên

Nội dung toàn văn Chỉ thị 11/CT-UBND 2018 nhiệm vụ chủ yếu năm học ngành giáo dục đào tạo Hưng Yên 2018 2019


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/CT-UBND

Hưng Yên, ngày 28 tháng 8 năm 2018

 

CHỈ THỊ

VỀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHỦ YẾU NĂM HỌC 2018-2019 CỦA NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH HƯNG YÊN

Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09/6/2014 của Chính phủ về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII; Chỉ thị số 2919/CT-BGDĐT ngày 10/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Nhằm phát huy những kết quả đạt được năm học 2017-2018 và thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2018-2019, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; người đứng đầu các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị. Triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 18/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh thực hiện đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 04/10/2016 của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 321/KH-UBND ngày 21/12/2016 của UBND tỉnh về Chương trình phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch số 37/KH- UBND ngày 30/3/2018 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố tập trung quán triệt, triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả Chỉ thị số 12919/CT-BGDĐT ngày 10/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2018-2019 của ngành Giáo dục; đồng thời thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Rà soát mạng lưới trường lớp, cơ sở vật chất; giảm tải số học sinh/lớp nhất là đối với các lớp đầu cấp; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các em học sinh thuộc diện khó khăn được đến trường. Đảm bảo phòng học, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu; đảm bảo an toàn cho cán bộ, giáo viên, học sinh, tuyệt đối không để cơ sở vật chất hư hỏng ảnh hưởng đến dạy và học trong năm học mới. Tham mưu rà soát, sắp xếp đội ngũ giáo viên đảm bảo cơ cấu, số lượng, chất lượng.

- Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh; phòng, chống bạo lực học đường; duy trì nghiêm kỷ cương, nền nếp học tập trong các nhà trường. Triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tăng cường công tác giáo dục pháp luật, kỹ năng sống, an toàn giao thông, phòng, chống tệ nạn xã hội. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin. Nâng cao chất lượng dạy, học ngoại ngữ; tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực đội ngũ giáo viên dạy ngoại ngữ, tham mưu giải quyết những bất cập đối với việc dạy ngoại ngữ trong trường tiểu học. Đẩy mạnh công tác phân luồng và định hướng nghề nghiệp cho học sinh phổ thông. Tăng cường giao lưu, hợp tác quốc tế trong giáo dục và đào tạo.

- Tiếp tục bồi dưỡng ý thức trách nhiệm, năng lực và hiệu quả công tác cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; tăng cường công tác giáo dục đạo đức, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho học sinh. Quan tâm phát triển đội ngũ tổ trưởng chuyên môn, giáo viên cốt cán các bộ môn; nâng cao vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp, của tổ chức Đoàn, Hội, Đội, gia đình và cộng đồng trong việc quản lý, phối hợp giáo dục toàn diện cho học sinh, sinh viên.

- Đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy học đồng bộ với đổi mới thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện theo hướng phát triển năng lực học sinh. Rút kinh nghiệm công tác tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018, chuẩn bị tốt việc triển khai Kỳ thi này năm 2019.

- Các trường trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng tiếp tục đổi mới chương trình, phương pháp đào tạo; đánh giá kết quả học tập theo hướng phát triển năng lực người học; duy trì, nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục, đào tạo, dạy nghề.

- Phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện nghiêm các quy định về dạy thêm, học thêm. Hướng dẫn, chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm việc thu, quản lý thu, chi trong các cơ sở giáo dục đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định để học sinh, cán bộ giáo viên, cha mẹ học sinh và mọi người dân biết, giám sát thực hiện; xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu các cơ sở giáo dục để xảy ra tình trạng thu, chi không đúng quy định.

- Phát động trong các nhà trường phong trào xây dựng trường học thân thiện, xanh - sạch - đẹp, tăng cường trồng hoa, cây tạo bóng mát, cảnh quan; thường xuyên thu dọn cây dại, rác thải; giữ gìn vệ sinh trường học đặc biệt là tại các khu nhà vệ sinh. Các trường có bếp ăn bán trú phải sử dụng thực phẩm sạch, rõ nguồn gốc, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong nhà trường.

- Thực hiện nhiệm vụ xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia đảm bảo chất lượng, tiến độ theo kế hoạch của UBND tỉnh và đảm bảo các tiêu chí theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, lồng ghép hiệu quả với Chương trình xây dựng nông thôn mới. Sử dụng và quản lý có hiệu quả các nguồn đầu tư cho giáo dục và đẩy mạnh công tác xã hội hoá giáo dục. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh việc xây dựng đề án thực hiện chính sách xã hội hóa trong giáo dục và đào tạo theo Nghị định số 59/2014/NĐ-CP ngày 16/6/2014 của Chính phủ; báo cáo UBND tỉnh.

- Thường xuyên hướng dẫn công tác chuyên môn nghiệp vụ. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra giáo dục các cấp; nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra, kiểm tra nội bộ của các cơ sở giáo dục. Tăng cường thanh tra quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo, xử lý nghiêm các sai phạm và thông báo công khai trước công luận.

3. UBND các huyện, thành phố

- Rà soát, kiểm tra, có kế hoạch cụ thể trong những tháng còn lại của năm 2018 để hoàn thành các chỉ tiêu lĩnh vực giáo dục và đào tạo; duy trì, giữ vững kết quả và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. Chỉ đạo theo thẩm quyền để triển khai thực hiện các chương trình, đề án, dự án, kế hoạch về giáo dục đào tạo triển khai trên địa bàn và thực hiện tốt nhiệm vụ năm học.

- Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất đặc biệt là phòng học, nhà vệ sinh, công trình nước sạch; sớm khắc phục tình trạng thiếu phòng học; có phương án giải quyết triệt để tình trạng phòng học tạm, phòng học bán kiên cố tại một số trường học trên địa bàn thuộc thẩm quyền quản lý. Đối với những huyện phát triển công nghiệp, dân số cơ học tăng nhanh, cần quan tâm xây dựng thêm phòng học, khẩn trương bố trí, sắp xếp đội ngũ giáo viên đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh; quan tâm thực hiện chủ trương xã hội hóa giáo dục.

4. Các sở, ban, ngành liên quan có trách nhiệm phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố trong việc triển khai các nhiệm vụ năm học 2018-2019.

5. Đề nghị Thành ủy và các Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền và các ngành, tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tạo sự đồng thuận, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học.

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi và huy động sức mạnh tổng hợp của cộng đồng chung tay xây dựng xã hội học tập, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2018-2019.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Thủ trưởng các sở, ngành liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; người đứng đầu các cơ sở giáo dục đào tạo trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm quán triệt, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm các nội dung Chỉ thị. Sở Giáo dục và Đào tạo theo dõi, hướng dẫn, tổng hợp tình hình thực hiện Chỉ thị, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phóng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 11/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu11/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/08/2018
Ngày hiệu lực28/08/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 11/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 11/CT-UBND 2018 nhiệm vụ chủ yếu năm học ngành giáo dục đào tạo Hưng Yên 2018 2019


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 11/CT-UBND 2018 nhiệm vụ chủ yếu năm học ngành giáo dục đào tạo Hưng Yên 2018 2019
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu11/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hưng Yên
        Người kýNguyễn Văn Phóng
        Ngày ban hành28/08/2018
        Ngày hiệu lực28/08/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 11/CT-UBND 2018 nhiệm vụ chủ yếu năm học ngành giáo dục đào tạo Hưng Yên 2018 2019

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 11/CT-UBND 2018 nhiệm vụ chủ yếu năm học ngành giáo dục đào tạo Hưng Yên 2018 2019

           • 28/08/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/08/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực