Chỉ thị 11/CT-UBND

Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2018 về tăng cường chỉ đạo tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Nội dung toàn văn Chỉ thị 11/CT-UBND 2018 tăng cường chỉ đạo tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở Hà Nam 2019


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ
NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/CT-UBND

Nam, ngày 25 tháng 12 năm 2018

 

CHỈ THỊ

V TĂNG CƯNG CH ĐO T CHC TNG ĐIU TRA DÂN S VÀ NHÀ NĂM 2019 TRÊN ĐA BÀN TNH HÀ NAM

Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 được thực hiện theo Quyết định số 772/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019; Quyết định số 01/QĐ-BCĐTW ngày 15 tháng 8 năm 2018 của Trưởng ban Ban Chỉ đạo (BCĐ) Tổng điều tra dân số và nhà ở (viết gọn là Tổng điều tra) Trung ương về việc ban hành Phương án Tổng điều tra năm 2019. Đây là cuộc Tổng điều tra có phạm vi rộng, quy mô lớn, liên quan đến các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị và toàn bộ người dân trên địa bàn tỉnh. Mục đích, ý nghĩa cuộc Tổng điều tra nhằm cung cấp thông tin cơ bản về dân số; quy mô, chất lượng lao động, việc làm; số lượng, chất lượng nhà ở và điều kiện sinh hoạt dân cư phục vụ đánh giá sự phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn năm 2009-2019 và là cơ sở quan trọng xây dựng kế hoạch triển khai và đánh giá kết quả thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương khóa 12 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, công tác dân số trong tình hình mới.

Để thực hiện thành công cuộc Tổng điều tra năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hà Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thuộc tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tập trung làm tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Cục Thống kê tỉnh:

Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, triển khai tổ chức Tổng điều tra:

- Xây dựng, triển khai tổ chức thực hiện Kế hoạch Tổng điều tra năm 2019 trên địa bàn tỉnh, bảo đảm công tác Tổng điều tra được triển khai đúng tiến độ, thời gian và chất lượng theo Phương án của BCĐ Tổng điều tra trung ương.

- Triển khai tổ chức thực hiện kịp thời đến BCĐ địa phương các văn bản hướng dẫn của BCĐ Trung ương; xây dựng, hướng dẫn BCĐ các cấp làm tốt các khâu chuẩn bị cho thu thập thông tin ghi phiếu Tổng điều tra.

- Tổ chức tập huấn kỹ về chuyên môn nghiệp vụ, sử dụng máy tính bảng, điện thoại thông minh cho các lực lượng tham gia Tổng điều tra, nhất là điều tra viên (ĐTV) cơ sở; Tổ chức lực lượng kiểm tra, giám sát trong suốt quá trình Tổng điều tra.

2. Các Sở, ban, ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp chặt chẽ với Cục Thống kê tỉnh trong triển khai tổ chức thực hiện Tổng điều tra; tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, trách nhiệm công dân đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong việc cung cấp thông tin cho ĐTV của cuộc Tổng điều tra.

3. Công an tỉnh xây dựng Kế hoạch đảm bảo an toàn cuộc Tổng điều tra.

4. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các nhà mạng viễn thông đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt trong quá trình Tổng điều tra.

5. MTTQ và các Đoàn thể các cấp tích cực tham gia giám sát thực hiện nhiệm vụ của các lực lượng tham gia Tổng điều tra; tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, trách nhiệm, tạo sự hưởng ứng tích cực của các tổ chức thành viên và nhân dân đối với cuộc Tổng điều tra, nêu cao trách nhiệm cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác cho ĐTV Tổng điều tra.

6. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Hà Nam, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp chặt chẽ với Cục Thống kê tỉnh và BCĐ các cấp thực hiện công tác tuyên truyền cuộc Tổng điều tra theo Kế hoạch của BCĐ tỉnh.

7. UBND các huyện, thành phố:

- Chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện thành công cuộc Tổng điều tra trên địa bàn theo đúng Kế hoạch của BCĐ Tổng điều tra tỉnh; xác định công tác Tổng điều tra là nhiệm vụ trọng tâm chỉ đạo trong năm 2019.

- Chỉ đạo UBND cấp xã làm tốt các khâu chuẩn bị: lập bảng kê hộ điều tra; trưng tập, tuyển dụng ĐTV đảm bảo quy định theo hướng dẫn số 06/HD-BCĐ ngày 05 tháng 11 năm 2018 của BCĐ tỉnh.

- Đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin vào quản lý, thu thập thông tin Tổng điều tra, phấn đấu đạt trên 80% số phiếu điều tra sử dụng máy tính bảng, điện thoại thông minh ở khâu thu thập ghi thông tin.

8. Căn cứ nội dung Chỉ thị này, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, các tổ chức, cá nhân liên quan triển khai thực hiện kịp thời, nghiêm túc.

Giao Cục Thống kê tỉnh chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện hiệu quả Chỉ thị này./.

 


Nơi nhận:
- BCĐ Tổng điều tra trung ương (để báo cáo);
- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh (để báo cáo);
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Nam;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Đông

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 11/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu11/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/12/2018
Ngày hiệu lực25/12/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 11/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 11/CT-UBND 2018 tăng cường chỉ đạo tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở Hà Nam 2019


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 11/CT-UBND 2018 tăng cường chỉ đạo tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở Hà Nam 2019
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu11/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Nam
        Người kýNguyễn Xuân Đông
        Ngày ban hành25/12/2018
        Ngày hiệu lực25/12/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 11/CT-UBND 2018 tăng cường chỉ đạo tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở Hà Nam 2019

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 11/CT-UBND 2018 tăng cường chỉ đạo tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở Hà Nam 2019

           • 25/12/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/12/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực