Chỉ thị 11/CT-UBND

Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2018 về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 do tỉnh Quảng Bình ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 11/CT-UBND 2018 tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở Quảng Bình 2019


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/CT-UBND

Quảng Bình, ngày 18 tháng 9 năm 2018

 

CHỈ THỊ

VỀ TỔ CHỨC TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 2019

Ngày 06/12/2017 Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 44/CT-TTg về việc chuẩn bị Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2019 và ngày 26/8/2018 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 772/QĐ-TTg về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Đây là cuộc Tổng điều tra có khối lượng công việc rất lớn, liên quan đến tất cả các cấp, các ngành và mỗi người dân. Mục đích cuộc Tổng điều tra là thập các thông tin cơ bản về dân số và nhà ở nhằm tổng hợp và biên soạn các chỉ tiêu trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia quy định trong Luật Thống kê; phân tích và dự báo tình hình phát triển dân số và nhà ở trên phạm vi cả nước và từng địa phương; phục vụ đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020; xây dựng chiến lược và các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030; giám sát thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảang khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới và các mục tiêu phát triển bền vững toàn cầu mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết; cung cấp thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia về dân số; xây dựng dàn mẫu chủ phục vụ các cuộc điều tra hộ dân cư.

Để tổ chức thực hiện cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên phạm vi toàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các xã, phường, thị trấn chỉ đạo tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, nhân dân về mục đích, ý nghĩa, nội dung cuộc Tổng điều tra và yêu cầu hợp tác của người dân trong việc điều tra.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Quyết định số 772/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, Phương án Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01/4/2019 ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-BCĐTW ngày 15/8/2018 của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương và hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh khẩn trương thành lập Ban Chỉ đạo và Văn phòng Ban Chỉ đạo cấp huyện, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên Ban Chỉ đạo Tổng điều tra các cấp; đồng thời hướng dẫn Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thành lập Ban Chỉ đạo cấp xã theo đúng quy định.

3. Ban Chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cấp huyện thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện cuộc Tổng điều tra của các Ban Chỉ đạo cấp dưới, đồng thời hướng dẫn Ban Chỉ đạo các xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện đúng phương án, quy trình, kế hoạch của Ban Chỉ đạo Trung ương.

4. Công an tỉnh chuẩn bị lập kế hoạch bảo vệ an toàn cho cuộc Tổng điều tra trên địa bàn.

5. Sở Nội vụ, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm cung cấp dữ liệu hành chính, bản đồ cho cuộc Tổng điều tra.

6. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh ngoài việc thực hiện cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở theo kế hoạch của Bộ Quốc phòng, phối hợp với Ban Chỉ đạo Tổng điều tra các huyện, thành phố, thị xã ven biển, có biên giới với nước bạn Lào trong việc thực hiện cuộc Tổng điều tra.

7. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Cục Thống kê xây dựng kế hoạch tuyên truyền cho cuộc Tổng điều tra. Từ đó, phối hợp/chỉ đạo Báo Quảng Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình, các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống thông tin truyền thông cơ sở đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về mục địch, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01/4/2019 để người dân biết, thực hiện.

8. Ban Chỉ đạo Tổng điều tra các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo rà soát ranh giới hành chính giữa các xã, phường, thị trấn; giữa các huyện, thị xã, thành phố; giữa tỉnh Quảng Bình với tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Trị, các vùng biên giới Việt - Lào (trên địa bàn) nhằm phát hiện những nơi có nhân dân cư trú thường xuyên nhưng chưa rõ thuộc đơn vị hành chính nào quản lý để phục vụ công tác vẽ sơ đồ, lập bảng kê và phân công trách nhiệm điều tra.

9. Sở Tài chính xem tham mưu kinh phí phục vụ cuộc Tổng điều tra trên địa bàn theo quy định hiện hành của Pháp luật.

Yêu cầu Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 các cấp; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này.

 

 

Nơi nhận:
- BCĐ TĐT TW (Tổng cục Thống kê);
- Thường trực Tỉnh ủy; Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- UBMTTQ tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- BCĐ TĐTDS và nhà ở các cấp;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- UBND các xã, phường, thị trấn;
- Đài PTTH, Báo QB; TT THCB;
- VP BCĐ TĐTDS và nhà ở tỉnh;
- LĐVPUBND tỉnh;
- Lưu VT, TH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Xuân Quang

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 11/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu11/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/09/2018
Ngày hiệu lực18/09/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 11/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 11/CT-UBND 2018 tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở Quảng Bình 2019


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 11/CT-UBND 2018 tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở Quảng Bình 2019
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu11/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Bình
        Người kýNguyễn Xuân Quang
        Ngày ban hành18/09/2018
        Ngày hiệu lực18/09/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 11/CT-UBND 2018 tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở Quảng Bình 2019

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 11/CT-UBND 2018 tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở Quảng Bình 2019

           • 18/09/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 18/09/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực