Chỉ thị 11/CT-UBND

Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2019 về tăng cường công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Nội dung toàn văn Chỉ thị 11/CT-UBND 2019 chỉ đạo thực hiện phòng chống tai nạn thương tích trẻ em Đồng Nai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/CT-UBND

Đồng Nai, ngày 19 tháng 9 năm 2019

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHÒNG, CHỐNG TAI NN, THƯƠNG TÍCH TRẺ EM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Trong thời gian qua, công tác phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em luôn được các cấp, các ngành, địa phương quan tâm chỉ đạo thực hiện. Tuy nhiên, tình hình trẻ em bị tai nạn thương tích vẫn xảy ra nhiều; một số mục tiêu theo Kế hoạch số 4856/KH-UBND ngày 13/6/2016 của UBND tỉnh về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2016 - 2020 chưa đạt so với kế hoạch như: Tỷ sut trẻ em bị tai nạn, thương tích; số trường tiểu học được trang bị hồ bơi; trẻ em trong độ tuổi tiểu học và trung học cơ sở biết k năng an toàn trong môi trường nước; xây dựng xã, phường, thị trấn đạt tiêu chun cộng đồng an toàn phòng, chng tai nạn, thương tích trẻ em; trẻ em bị tử vong do đui nước... nhm hạn chế tình hình trẻ em bị tai nạn thương tích, đặc biệt là trẻ em bị đuối nước trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND tnh Chỉ thị:

1. Giao các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố Long Khánh và thành phố Biên Hòa căn cứ chức năng nhiệm vụ, tình hình thực tế tại địa phương tiếp tục triển khai thực hiện:

a) Kế hoạch số 4856/KH-UBND ngày 13/6/2016 của UBND tỉnh về phòng chống tai nạn, thương tích trẻ em trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 20207

b) Văn bn số 4576/UBND-KGVX ngày 24/4/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống đuối nước trẻ em.

c) Kế hoạch số 7815/KH-UBND ngày 09/7/2019 cua Chủ tịch UBND tỉnh về bơi an toàn phòng, chống đuối nước trẻ em tỉnh Đồng Nai đến năm 2020.

2. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Chủ trì, phối hợp Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải, các đoàn thể, UBND các huyện, thành phố Long Khánh, thành phố Biên Hòa triển khai các nội dung sau:

a) Tiếp tục tổ chức các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em; nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác chuyên môn của ngành về phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em; xây dựng mô hình “Ngôi nhà an toàn” phòng, chng tai nạn thương tích trẻ em.

b) Định kỳ kiểm tra, đánh giá, tổng hợp tình hình công tác phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em; báo cáo các Bộ, ngành Trung ương, UBND tỉnh theo quy định; tổ chức tổng kết việc thực hiện công tác phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em lồng ghép vào tổng kết công tác bảo vệ trẻ em vào cui năm 2020; xây dựng chương trình phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em giai đoạn 2021 - 2025 theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

3. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo

a) Chỉ đạo việc thực hiện công tác phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em trong trường học; phối hợp tập huấn nâng cao năng lực, kiến thức và knăng cho đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên phụ trách phòng, chống tai nạn thương tích trem tại các cơ sở giáo dục; tiếp tục đy mạnh xây dựng mô hình “Trường học an toàn” phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em.

b) Thường xuyên chđạo rà soát, cập nhật số trẻ em chưa biết bơi, chưa biết kỹ năng an toàn trong môi trường nước để có giải pháp thực hiện phù hợp phòng ngừa tai nạn thương tích, đuối nước học sinh.

c) Chỉ đạo các cơ sở giáo dục có tổ chức xe đưa, đón học sinh thực hiện nghiêm các quy định về an toàn phòng ngừa tai nạn thương tích trẻ em.

4. Giao SY tế

Chỉ đạo các cơ skhám bệnh, chữa bệnh trong việc thực hiện cấp cứu, điều trị trẻ em bị tai nạn thương tích; nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ y tế về phòng, chng tai nạn thương tích trẻ em; tiếp tục xây dựng và nhân rộng mô hình “Cộng đồng an toàn” phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em.

5. Giao Sở Giao thông vận tải

Triển khai thực hiện công tác phòng, chống tai nạn giao thông đường bộ, đường thủy cho trẻ em; nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ ca ngành giao thông vận tải về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định an toàn giao thông đường thủy và an toàn trong môi trường nước cho trẻ em.

6. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

a) Chỉ đạo lồng ghép nội dung phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em trong xây dựng gia đình văn hóa, trong hoạt động thể dục thể thao và du lịch; tăng cường công tác quản lý bể bơi, dạy bơi, hướng dẫn tổ chức, cá nhân thực hiện các quy định vxây dựng hồ bơi; hướng dẫn kỹ năng phòng, chống đuối nước cho trẻ em; nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ văn hóa, thể thao và du lch về phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em góp phần thực hiện có hiệu quả Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020 tầm nhìn 2030 và Đán tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011 - 2030.

b) Chủ trì, phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai xây dựng một sclip về tình huống khi xảy ra sự cố dưới nước, kỹ thuật bơi cơ bản ở các địa hình như: Biển, sông, hồ, suối... phù hợp với đối tượng là trẻ em phát sóng trên Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai và cổng thông tin điện tử của các sở, ban, ngành để giúp trẻ em có kỹ năng ứng xử các tình huống khi xảy ra đuối nước.

7. Giao Sở Thông tin và Truyền thông

Phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí đy mạnh và đi mới các hoạt động truyền thông về chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em.

8. Giao Sở Tài chính

Căn cứ khả năng ngân sách của tỉnh, bố trí kinh phí thực hiện phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành.

9. Giao Công an tỉnh

Chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước về trật tự, an toàn xã hội; kiểm tra, tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường thủy nội địa, phòng cháy, chữa cháy, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, pháo, đồ chơi nguy hiểm và các vi phạm khác vtrật tự, an toàn xã hội; thực hiện công tác cứu nạn, cứu hộ; thiết lập hệ thống thống kê, quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu về tai nạn, thương tích trẻ em liên quan đến tai nạn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy, tai nạn, thương tích do cháy, nổ, các hành vi tội phạm xâm hại trẻ em; giám sát thực hiện công tác phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em tại công an các địa phương.

10. Giao SXây dựng

Tăng cường công tác quản lý chất lượng an toàn thi công, xây dựng nhà cửa, các công trình kiến trúc đang xây dng trên địa bàn tỉnh.

11. Đề nghị UBMTTQ Việt Nam tỉnh và các đoàn thể của tỉnh

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em trong tổ chức của mình; tham gia giám sát việc thực hiện pháp luật vphòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em.

12. Giao UBND các huyện, thành phố Long Khánh, thành ph Biên Hòa

Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện công tác phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em tại địa phương theo quy định; btrí ngân sách địa phương, nhân lực phù hợp để thực hiện công tác phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em; xây dựng và tchức thực hiện các hoạt động phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em tại địa phương như: Triển khai thí điểm chương trình bơi an toàn, trang bị hồ bơi cho trẻ em; tổ chức kiểm tra, rà soát phát hiện kịp thời các khu vực thường xảy ra tai nạn thương tích hoặc có nguy cơ xảy ra tai nạn thương tích đcó biện pháp cảnh báo, chủ động phòng ngừa, bảo đảm an toàn cho trẻ em; tuyên truyn, vận động người dân, gia đình thường xuyên quan tâm, giám sát trẻ em, đặc biệt trong thời gian nghỉ hè, mùa mưa bão và giông lốc; chủ động đưa trẻ đến các lớp học bơi, học kỹ năng an toàn trong môi trường nước do địa phương tchức; định kỳ báo cáo 06 tháng và hàng năm việc thực hiện phòng, chng tai nạn, thương tích trẻ em trên địa bàn gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan, UBND các huyện, thành phố Long Khánh và thành phố Biên Hòa căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị này. Quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo gửi UBND tỉnh (thông qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) xem xét, xử lý theo quy định. Chỉ thị này có hiệu lực ktừ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Bộ LĐTBXH;
- Thường trực T
nh ủy;
- Thư
ng trực HĐND tnh;
- UBMTTQVN tỉnh và các Đoàn thể tỉnh;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND t
nh (VX);
- Các Sở, ban, ngành;
- Công an t
nh;
- Chánh, PCVP. UBND t
nh (VX);
- Đài PT-TH Đồng Nai, Báo Đồng Nai, Báo Lao động Đồng Nai;
- UBND c
ác huyn, thành phố;
- Lưu: VT, KGVX, TH-NC, CTTĐT.
Tannd T9
.2019.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hòa Hiệp

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 11/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu11/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/09/2019
Ngày hiệu lực19/09/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 11/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 11/CT-UBND 2019 chỉ đạo thực hiện phòng chống tai nạn thương tích trẻ em Đồng Nai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 11/CT-UBND 2019 chỉ đạo thực hiện phòng chống tai nạn thương tích trẻ em Đồng Nai
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu11/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
        Người kýNguyễn Hòa Hiệp
        Ngày ban hành19/09/2019
        Ngày hiệu lực19/09/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 11/CT-UBND 2019 chỉ đạo thực hiện phòng chống tai nạn thương tích trẻ em Đồng Nai

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 11/CT-UBND 2019 chỉ đạo thực hiện phòng chống tai nạn thương tích trẻ em Đồng Nai

             • 19/09/2019

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 19/09/2019

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực