Chỉ thị 11/CT-UBND

Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2019 về tăng cường công tác quản lý nhà nước về đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Nội dung toàn văn Chỉ thị 11/CT-UBND 2019 tăng cường công tác quản lý nhà nước đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Phúc


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/CT-UBND

Vĩnh Phúc, ngày 05 tháng 7 năm 2019

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC

Ngày 17 tháng 11 năm 2016, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật đấu giá tài sản, Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2017. Ngày 16/5/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 62/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản. Đây là dấu mốc quan trọng trong việc hoàn thiện khung pháp lý điều chỉnh hoạt động đấu giá tài sản. Sau gần hai năm thi hành Luật đấu giá tài sản và Nghị định số 62/2017/NĐ-CP , công tác quản lý về hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh đã đạt được kết quả bước đầu, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Tuy nhiên, trên thực tế hiện nay, công tác quản lý nhà nước ở lĩnh vực này còn có những khó khăn, vướng mắc, nhất là trong đấu giá tài sản công, tài sản là quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất, tài sản đảm bảo thi hành án và các tài sản có giá trị lớn khác. Còn có vụ việc tổ chức đấu giá chưa công khai, minh bạch, chưa tuân thủ theo trình tự, thủ tục luật định. Một số vụ việc có dấu hiệu thông đồng dìm giá, gây thiệt hại cho nhà nước, cơ quan, tổ chức có tài sản. Trách nhiệm và quan hệ phối hợp giữa các ngành, các cấp trong lĩnh vực đấu giá tài sản, giao tài sản sau đấu giá chưa cao,…vì vậy đã làm ảnh hưởng đến hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá, cá biệt có vụ việc làm phát sinh khiếu kiện kéo dài ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh.

Nhằm tăng cường quản lý nhà nước về đấu giá tài sản theo quy định của pháp luật, kịp thời khắc phục những hạn chế, bất cập, đồng thời đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức tham gia vào hoạt động đấu giá tài sản; chống thất thoát tài sản Nhà nước; phòng, chống tham nhũng; ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

a) Thực hiện nghiêm quy định của Luật Đấu giá tài sản, Luật Quản lý và sử dụng tài sản công, Luật Đất đai và các quy định pháp luật liên quan để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong hoạt động đấu giá; Tăng cường công khai minh bạch, làm lành mạnh hoạt động đấu giá trên địa bàn tỉnh;

b) Thực hiện và chỉ đạo cơ quan, đơn vị trực thuộc có tài sản đấu giá thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về việc lựa chọn, ký hợp đồng đấu giá tài sản với tổ chức đấu giá tài sản có tên trong danh sách tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố. Cơ quan nhà nước có tài sản đấu giá phải thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của mình, trang thông tin điện tử chuyên ngành về đấu giá tài sản, đồng thời đăng trên Cổng thông tin Giao tiếp điện tử của tỉnh về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản. Việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản căn cứ các tiêu chí quy định tại các khoản 4 và 5 Điều 56 của Luật Đấu giá tài sản, trong đó tập trung các tiêu chí về phương án đấu giá, cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết, năng lực, kinh nghiệm, uy tín của tổ chức đấu giá tài sản để đánh giá, có thang điểm và quyết định lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản có tổng số điểm cao nhất.

c) Đối với việc đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản công (theo Luật Quản lý, sử dụng tài sản công) cần phải lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản bảo đảm được các điều kiện, tiêu chí thật cụ thể theo quy định; xem xét ưu tiên lựa chọn đơn vị sự nghiệp công (Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh) thực hiện việc đấu giá, với mục tiêu nhằm tăng thu ngân sách nhà nước, góp phần ổn định an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh (Khoản 2, Điều 11 Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác và Khoản 2, Điều 2 Quyết định số 19/QĐ-TTg ngày 05/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp).

d) Ủy ban nhân dân cấp huyện và các đơn vị được giao tổ chức thực hiện đấu giá tài sản công, quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất phải đảm bảo theo quy định của Luật đất đai, Luật đấu giá tài sản, Luật quản lý và sử dụng tài sản công và các quy định pháp luật có liên quan; Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã và các đơn vị có liên quan phối hợp với tổ chức đấu giá tài sản thực hiện nghiêm túc niêm yết việc đấu giá tài sản theo quy định tại Điều 35 của Luật Đấu giá tài sản.

2. Sở Tư pháp:

a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế, Kế hoạch và Đầu tư, Công an, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh và UBND các huyện, thành phố theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thi hành Luật đấu giá tài sản ở địa phương;

b) Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát quá trình tổ chức thực hiện việc đấu giá đảm bảo đúng nguyên tắc, trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Đấu giá tài sản và pháp luật có liên quan; Kịp thời xử lý vi phạm theo thẩm quyền đối với các hành vi vi phạm của các tổ chức đấu giá trên địa bàn tỉnh;

c) Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn cơ quan nhà nước có tài sản thực hiện thông báo công khai việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên các trang thông tin điện tử theo quy định;

d) Thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng công tác đấu giá tài sản, nhất là đối với những tài sản mà pháp luật quy định phải bán thông qua đấu giá; phát huy vai trò của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản trong công tác đấu giá tài sản công trên địa bàn tỉnh;

đ) Theo dõi, đôn đốc các cơ quan có liên quan trong việc tổ chức thực hiện Chỉ thị này. Kịp thời báo cáo, kiến nghị và tham mưu, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện có hiệu quả các giải pháp tăng cường quản lý đối với hoạt động đấu giá tài sản ở địa phương.

3. Sở Tài chính:

a) Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan xác định giá khởi điểm đấu giá tài sản công, đặc biệt là quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất và các tài sản công có giá trị lớn sát với giá thị trường, nhằm làm lành mạnh hoạt động đấu giá và chống thất thoát tài sản nhà nước. Hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm, phương thức bán tài sản công thông qua đấu giá;

b) Hướng dẫn việc áp dụng các quy định pháp luật về quản lý, sử dụng hóa đơn bán tài sản nhà nước, tài sản xác lập quyền sở hữu nhà nước; chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản;

c) Phối hợp với Sở Tư pháp hướng dẫn việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, việc niêm yết, thông báo công khai đấu giá tài sản theo quy định của Luật đấu giá tài sản và Luật Quản lý, sử dụng tài sản công đảm bảo tăng nguồn thu ngân sách.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường:

a) Tham mưu UBND tỉnh quản lý và thực hiện quy hoạch diện tích đất được dành để cho thuê, đấu giá trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc ngành quản lý phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức trúng đấu giá quyền sử dụng đất tại địa phương;

b) Phối hợp các sở, ngành: Tư pháp, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan hướng dẫn, đôn đốc các ngành, các cấp thực hiện đấu giá diện tích đất theo quy hoạch được duyệt đảm bảo đúng quy định của pháp luật về đấu giá tài sản và pháp luật liên quan đồng thời đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức trúng đấu giá.

5. Công an tỉnh:

a) Chủ trì phối hợp Sở Tư pháp, các cơ quan, tổ chức liên quan và chính quyền các cấp trong đảm bảo an ninh, trật tự đối với hoạt động đấu giá tài sản;

b) Làm tốt công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động đấu giá ở địa phương; chỉ đạo các đơn vị chức năng nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, điều tra làm rõ, xử lý nghiêm minh đối với các hành vi gây rối, cản trở, đe dọa không cho người khác tham gia đấu giá hoặc lợi dụng hoạt động đấu giá để thông đồng, móc ngoặc với nhau nhằm trục lợi; tiếp nhận, thụ lý giải quyết các vụ việc vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động đấu giá do tổ chức, cá nhân phát hiện, tố giác;

c) Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong việc xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính tịch thu sung quỹ nhà nước.

6. Cục Thi hành án dân sự tỉnh:

a) Thực hiện và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về đấu giá tài sản thi hành án; căn cứ danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố, các tiêu chí theo quy định tại khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản và Chỉ thị này để lựa chọn tổ chức đấu giá trong đấu giá tài sản thi hành án;

b) Thực hiện phương án đấu giá tài sản thi hành án hợp lý, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho các bên và thuận lợi trong quá trình giao tài sản thi hành án sau đấu giá, khắc phục tình trạng khó khăn và giải quyết triệt để tình trạnh khiếu kiện kéo dài trong việc giao tài sản thi hành án sau đấu giá.

7. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Phối hợp với Sở Tư pháp quản lý việc đăng ký ngành nghề về lĩnh vực đấu giá theo quy định của pháp luật; Chỉ đạo chuyển giao chức năng đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản sang Sở Tư pháp để thực hiện đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật.

8. Sở Thông tin và Truyền thông:

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền pháp luật về đấu giá tài sản; phối hợp hướng dẫn các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì xử lý tài sản, thông báo công khai thông tin lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản theo quy định trên trang thông tin điện tử của mình và Cổng thông tin Giao tiếp điện tử của tỉnh.

9. Cục thuế tỉnh:

a) Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với tài sản trúng đấu giá và các khoản thu khác của người trúng đấu giá theo quy định;

b) Theo dõi, đôn đốc việc thu, nộp ngân sách nhà nước, báo cáo quyết toán thuế thông qua hoạt động đấu giá tài sản của các cơ quan, đơn vị có tài sản đấu giá hoặc cơ quan, đơn vị được giao chủ trì việc đấu giá tài sản và các tổ chức đấu giá tài sản chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh.

10. Các tổ chức tín dụng, ngân hàng hoạt động trên địa bàn tỉnh:

Phối hợp với tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh thực hiện trình tự, thủ tục đấu giá đúng quy định, đảm bảo quyền và nghĩa vụ của các bên liên quan trong việc đấu giá tài sản bảo đảm theo quy định của pháp luật.

11. Các tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh:

Bảo đảm điều kiện về trụ sở, cơ sở vật chất, các trang thiết bị cần thiết phục vụ cho hoạt động đấu giá. Thực hiện việc đấu giá tài sản theo nguyên tắc, trình tự, thủ tục của Luật đấu giá tài sản. Mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho đấu giá viên của đơn vị mình. Chỉ đạo đấu giá viên không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu của pháp luật về đấu giá tài sản. Nghiêm cấm các tổ chức đấu giá tài sản có hành vi cản trở, gây khó khăn cho người tham gia đấu giá hoặc thông đồng, móc nối với người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá để dìm giá nhằm trục lợi.

12. Người tham gia đấu giá:

Người tham gia đấu giá chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, nội quy, quy chế cuộc đấu giá. Nghiêm cấm người tham gia đấu giá thông đồng, móc nối với những người tham gia đấu giá khác để dìm giá hoặc có hành vi gây rối, cản trở, đe dọa không cho người khác tham gia đấu giá gây mất an ninh trật tự tại các cuộc đấu giá.

Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này.

Trong quá trình thực hiện Chỉ thị, nếu có khó khăn, vướng mắc, yêu cầu các ngành, các cấp kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo./.

 

 

Nơi nhận:
- TTTỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể;
- UBND các huyện,thành phố;
- Các tổ chức TD, NH trên địa bàn tỉnh;
- Báo VP, Đài PTTH tỉnh, Cổng TTGTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, NC2.
(T- b)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Vũ Chí Giang

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 11/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu11/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/07/2019
Ngày hiệu lực05/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 11/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 11/CT-UBND 2019 tăng cường công tác quản lý nhà nước đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Phúc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 11/CT-UBND 2019 tăng cường công tác quản lý nhà nước đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Phúc
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu11/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Phúc
        Người kýVũ Chí Giang
        Ngày ban hành05/07/2019
        Ngày hiệu lực05/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 11/CT-UBND 2019 tăng cường công tác quản lý nhà nước đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Phúc

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 11/CT-UBND 2019 tăng cường công tác quản lý nhà nước đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Phúc

           • 05/07/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/07/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực