Chỉ thị 11/CT-UBND

Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2019 về tăng cường công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Nội dung toàn văn Chỉ thị 11/CT-UBND 2019 tăng cường công tác thi hành án dân sự Lào Cai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/CT-UBND

Lào Cai, ngày 25 tháng 7 năm 2019

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ, THEO DÕI THI HÀNH ÁN HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI

Công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh trong những năm qua luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, phối hợp của các cơ quan có liên quan; tổ chức, bộ máy từng bước được kiện toàn, cơ sở vật chất, trang thiết bị tiếp tục được tăng cường; nhiều vụ việc thi hành án dân sự có giá trị lớn, khó khăn, phức tạp kéo dài đã được giải quyết triệt để, đảm bảo tốt hơn lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân. Những kết quả đó đã góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh; vị thế của cơ quan thi hành án dân sự xứng tầm với chức năng, nhiệm vụ.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh vẫn còn tồn tại, hạn chế như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính của một số cấp ủy, chính quyền ở địa phương chưa thực sự sâu sát; một số Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự cấp huyện chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm; sự phối hợp của một số cơ quan, ban ngành có liên quan chưa hiệu quả; một số Chi cục Thi hành án dân sự chưa tích cực tham mưu, đề xuất cho Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự giúp Ủy ban nhân dân cùng cấp chỉ đạo sự phối hợp của các ngành trong công tác thi hành án dân sự; một số vụ việc thi hành án dân sự chưa được thi hành dứt điểm, kịp thời, còn để kéo dài nhiều năm.

Để tạo chuyển biến mạnh mẽ và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính, tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TTg ngày 06/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác thi hành án dân sự, Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 03/6/2016 của Tỉnh ủy Lào Cai về việc tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Cục Thi hành án dân sự:

Thực hiện tốt hơn nữa vai trò tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính. Thi hành và chỉ đạo thi hành dứt điểm các vụ việc thi hành án dân sự phức tạp, vướng mắc kéo dài, đẩy nhanh tiến độ tổ chức thi hành án để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; chỉ đạo Chi cục Thi hành án dân sự huyện, thành phố tổ chức thi hành án đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định; đảm bảo chính xác trong công tác phân loại án.

Tiếp tục tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước về thi hành án hành chính; bảo đảm theo dõi thi hành án đối với 100% bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính có nội dung theo dõi thi hành. Chú trọng tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh có biện pháp nâng cao kỷ luật, kỷ cương của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn trong việc chấp hành các bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính; thực hiện tốt công tác kiến nghị xử lý nghiêm trách nhiệm đối với các trường hợp chậm thi hành án hoặc không chấp hành án hành chính theo quy định.

Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ đối với các Chi cục Thi hành án dân sự; tiếp nhận và giải quyết kịp thời, đúng pháp luật đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh về công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính; chỉ đạo cơ quan thi hành án dân sự huyện, thành phố tăng cường tham mưu cho Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự cùng cấp làm tốt vai trò, trách nhiệm trong công tác thi hành án dân sự.

Quan tâm kiện toàn tổ chức bộ máy, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác, điều động, bổ nhiệm, không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, người lao động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh cải cách hành chính trong thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính. Rà soát, đề nghị Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự tiếp tục đầu tư trụ sở, kho vật chứng, cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc cho các cơ quan thi hành án dân sự của tỉnh; phối hợp với Sở Tài chính đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét hỗ trợ kinh phí hàng năm cho công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính theo quy định. Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và môi trường xây dựng Quy chế phối hợp giữa Cục Thi hành án dân sự với Sở Tài nguyên và môi trường trong công tác thi hành án dân sự.

2. Công an tỉnh:

Thực hiện và chỉ đạo Công an các huyện, thành phố kịp thời xây dựng kế hoạch bảo vệ cưỡng chế thi hành án dân sự bảo đảm an ninh, trật tự theo đề nghị của cơ quan thi hành án dân sự; kiên quyết xử lý những trường hợp cản trở, chống đối việc thi hành án. Chỉ đạo Trại tạm giam, Công an các huyện, thành phố thực hiện tốt việc thu, nộp, quản lý tiền, giấy tờ của người phải thi hành án dân sự và trả tiền, giấy tờ cho người được thi hành án dân sự là phạm nhân.

Chỉ đạo cơ quan Điều tra hai cấp trong quá trình khởi tố, điều tra phải xác minh, làm rõ các tài sản có liên quan, kịp thời áp dụng các biện pháp cưỡng chế hình sự để tạm giữ, kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản nhằm hạn chế việc tẩu tán tài sản, góp phần nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự. Vận động bị can, người có nghĩa vụ liên quan tự nguyện khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm pháp luật gây ra. Chuyển giao vật chứng, tài sản tạm giữ cho cơ quan thi hành án dân sự kịp thời, đầy đủ theo quy định của pháp luật; tạo điều kiện thuận lợi cho người mua được tài sản thi hành án là ô tô, xe máy và các phương tiện giao thông cơ giới khác khi làm thủ tục đăng ký.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường:

Chỉ đạo Phòng Tài nguyên và môi trường, Văn phòng đăng ký đất đai kịp thời cung cấp các thông tin về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất của người phải thi hành án; tạm dừng việc thực hiện các yêu cầu về giao dịch tài sản của người phải thi hành án khi có đề nghị của cơ quan thi hành án dân sự. Phối hợp thực hiện việc đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản cho người mua được tài sản đấu giá, người nhận tài sản để trừ vào tiền được thi hành án, nhất là trong trường hợp không thu hồi được giấy tờ chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Thu hồi, sửa đổi, hủy các giấy tờ chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản đã cấp, thực hiện việc cấp mới các giấy tờ theo quy định của pháp luật.

Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thi hành án dân sự trong việc thi hành án liên quan đến tài sản là quyền sử dụng đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Tham gia đầy đủ, đúng thành phần và thực hiện các nội dung theo quy định của pháp luật theo đề nghị của cơ quan thi hành án dân sự trong trường hợp Chấp hành viên áp dụng biện pháp cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản thi hành án là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; phối hợp với Cục Thi hành án dân sự xây dựng và ban hành Quy chế phối hợp trong công tác thi hành án dân sự. Tăng cường thanh tra, kiểm tra và có biện pháp ngăn chặn, xử lý các vi phạm pháp luật trong hoạt động chuyển quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, đặc biệt là trường hợp che giấu, tẩu tán tài sản nhằm trốn tránh việc thi hành án.

4. Sở Tài chính:

Chỉ đạo, hướng dẫn Phòng Tài chính huyện, thành phố phối hợp với cơ quan thi hành án dân sự trong việc xử lý các tài sản, vật chứng trong vụ án được Tòa án tuyên tịch thu sung quỹ nhà nước một phần, phần còn lại trả cho chủ sở hữu tài sản, bảo đảm quyền ưu tiên mua tài sản của người có chung quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản theo quy định của pháp luật thi hành án dân sự. Căn cứ khả năng ngân sách, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định hỗ trợ kinh phí hoạt động hàng năm cho hoạt động của Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh và cơ sở vật chất cho cơ quan thi hành án dân sự theo đề nghị của Cục Thi hành án dân sự.

5. Sở Tư pháp:

Chủ trì, phối hợp với Cục Thi hành án dân sự tham mưu cho Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh tăng cường phổ biến sâu rộng các văn bản pháp luật về thi hành án dân sự, thi hành án hành chính, nhất là trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về thi hành án dân sự, thi hành án hành chính trong Nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh. Hàng năm chủ trì tổ chức các lớp bồi dưỡng pháp luật về nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã trong công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính. Tiếp tục khai thác, cung cấp, quản lý hiệu quả thông tin lý lịch tư pháp có được từ công tác thi hành án dân sự theo quy định của pháp luật.

6. Kho bạc Nhà nước tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Ngân hàng và các tổ chức tín dụng:

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm cung cấp ngay, kịp thời, đầy đủ các thông tin về tài khoản, tài sản của người phải thi hành án đang gửi giữ tại Ngân hàng, các tổ chức tín dụng, về thu nhập của người phải thi hành án theo yêu cầu bằng văn bản hoặc xác minh trực tiếp của Chấp hành viên, cơ quan thi hành án dân sự. Thực hiện ngay các biên bản, quyết định của cơ quan thi hành án dân sự về việc áp dụng biện pháp bảo đảm, biện pháp cưỡng chế thi hành án phong tỏa tài khoản, tài sản, khấu trừ tài khoản, thu nhập của người phải thi hành án. Đơn vị, cá nhân không cung cấp thông tin mà không có lý do chính đáng hoặc cung cấp không đúng, không đầy đủ thông tin về tài khoản, tài sản, thu nhập của người phải thi hành án hoặc tiết lộ thông tin để người phải thi hành án chuyển, rút tiền khỏi tài khoản, tài sản ở nơi gửi giữ làm ảnh hưởng đến quá trình thi hành án hoặc không thực hiện biên bản, quyết định phong tỏa, khấu trừ để thi hành án thì tùy từng trường hợp phải bị xử phạt vi phạm hành chính, xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

7. Sở Thông tin và truyền thông, Báo Lào Cai, Đài Phát thanh truyền hình tỉnh:

Sở Thông tin và truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông quan tâm thực hiện việc đưa tin, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng quy định của pháp luật về thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính; phản ánh kịp thời, chính xác, trung thực, khách quan về hoạt động thi hành án dân sự, đặc biệt là đối với những vụ việc phức tạp, được xã hội quan tâm và những trường hợp vi phạm pháp luật, cản trở, chống đối việc thi hành án, nhằm giáo dục, phòng ngừa, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của tổ chức, cá nhân.

Báo Lào Cai, Đài Phát thanh truyền hình tỉnh thực hiện việc đưa tin, bài, phóng sự về công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính tại địa phương, biểu dương gương người tốt, việc tốt trong công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính, tạo sự lan tỏa và đồng thuận của toàn xã hội đối với công tác này. Phối hợp tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan thi hành án dân sự thông báo về thi hành án trên phương tiện thông tin đại chúng để giải quyết việc thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính đạt kết quả cao.

8. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn:

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện kịp thời, đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn trong công tác thi hành án dân sự; nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự nguyện thi hành án hành chính, không để tình trạng bị Tòa án ra quyết định buộc thi hành án hành chính. Tăng cường công tác giáo dục pháp luật về thi hành án dân sự, thi hành án hành chính trên địa bàn. Căn cứ tình hình cụ thể của địa phương, bố trí kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự và trình Hội đồng nhân dân quyết định mức hỗ trợ kinh phí hàng năm cho công tác thi hành án dân sự trên địa bàn.

Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong công tác thi hành án dân sự; niêm yết công khai quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành án đầy đủ, đúng thời hạn và thẩm quyền quy định của pháp luật. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình phối hợp với Chấp hành viên và cơ quan thi hành án dân sự trong việc thông báo thi hành án, xác minh điều kiện thi hành án, áp dụng biện pháp bảo đảm, biện pháp cưỡng chế thi hành án; bố trí người trông coi, bảo quản tài sản đã kê biên trên địa bàn theo yêu cầu của Chấp hành viên, cơ quan thi hành án dân sự do không giao được cho cá nhân, cơ quan hoặc tổ chức khác bảo quản tài sản đó và các nhiệm vụ khác về thi hành án dân sự trên địa bàn.

9. Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh, huyện, thành phố:

Tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp chỉ đạo hiệu quả việc tổ chức phối hợp các cơ quan có liên quan trong thi hành án dân sự trên địa bàn; giải quyết kịp thời những vướng mắc, khó khăn phát sinh trong việc phối hợp; chỉ đạo việc tổ chức cưỡng chế thi hành các vụ án lớn, phức tạp, có ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Kịp thời có ý kiến đối với những vụ việc thi hành án khó khăn, phức tạp, đảm bảo các vụ việc Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự đã có ý kiến chỉ đạo thi hành phải được tổ chức thi hành dứt điểm, kiến nghị hình thức xử lý đối với những đơn vị, cá nhân không thực hiện hoặc thực hiện không nghiêm túc trong phối hợp tổ chức thi hành án dân sự.

10. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh:

Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tăng cường thực hiện và chỉ đạo thực hiện thống nhất trong toàn ngành về công tác kiểm sát thi hành án dân sự; thực hiện tốt các Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự; phối hợp với cơ quan thi hành án dân sự và kiểm sát chặt chẽ trong việc lập hồ sơ đề nghị xét miễn, giảm thi hành án đối với các khoản thu nộp ngân sách nhà nước; thực hiện kiểm sát việc tuân theo pháp luật đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong thi hành án dân sự.

11. Tòa án nhân dân tỉnh:

Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh tăng cường thực hiện và chỉ đạo Tòa án nhân dân hai cấp thực hiện tốt Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự. Chỉ đạo và kịp thời thụ lý, giải quyết các tranh chấp về tài sản có liên quan đến việc thi hành án, mời cơ quan thi hành án dân sự tham gia quá trình tố tụng giải quyết tranh chấp tài sản đó; kịp thời giải thích, đính chính, trả lời kiến nghị bằng văn bản đối với bản án, quyết định khi có yêu cầu của cơ quan thi hành án dân sự; thực hiện gửi bản án, quyết định đúng thời hạn theo quy định cho cơ quan thi hành án dân sự.

Chỉ đạo Tòa án nhân dân hai cấp quan tâm thực hiện công tác vận động, hướng dẫn đương sự, bị cáo tự nguyện nộp các khoản tiền án phí, bồi thường trách nhiệm dân sự, khắc phục hậu quả và các khoản phải thi hành án khác trong quá trình thụ lý, giải quyết vụ án. Chỉ đạo Tòa án nhân dân cấp huyện phối hợp với cơ quan thi hành án dân sự, Viện kiểm sát nhân dân thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với các khoản thu nộp ngân sách nhà nước.

12. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh:

Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tăng cường giám sát công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính. Các đoàn thể trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ của mình phối hợp với cơ quan thi hành án dân sự thực hiện tốt việc phổ biến, giáo dục pháp luật trong cộng đồng dân cư; tham gia việc hòa giải, thỏa thuận, vận động, thuyết phục đương sự tự nguyện thi hành án theo đề nghị của cơ quan thi hành án dân sự.

Quan tâm tham gia xây dựng, phản biện nội dung các văn bản quy phạm pháp luật và chính sách về thi hành án dân sự tại địa phương; thực hiện việc giám sát hoạt động thi hành án dân sự của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

13. Các sở, ban, ngành có liên quan: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ khi có yêu cầu, đề nghị của Chấp hành viên, cơ quan thi hành án dân sự; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện cung cấp thông tin, xác nhận tài sản và nguồn thu nhập của người phải thi hành án cho cơ quan thi hành án dân sự. Phối hợp thực hiện hiệu quả các quyết định về áp dụng biện pháp bảo đảm, cưỡng chế thi hành án. Phối hợp với cơ quan thi hành án dân sự vận động, thuyết phục người phải thi hành án tự nguyện chấp hành nghĩa vụ thi hành án dân sự, thi hành án hành chính.

Cục Thi hành án dân sự chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và hướng dẫn thi hành Chỉ thị này, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- Tổng cục Thi hành án dân sự;
- TT. Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- CT, PCT 1,2;
- CVP, PCVP1,2;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Chi cục THADS các huyện, thành phố;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, NC3.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Ngọc Hưng

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 11/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu11/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/07/2019
Ngày hiệu lực25/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 11/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 11/CT-UBND 2019 tăng cường công tác thi hành án dân sự Lào Cai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 11/CT-UBND 2019 tăng cường công tác thi hành án dân sự Lào Cai
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu11/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lào Cai
        Người kýLê Ngọc Hưng
        Ngày ban hành25/07/2019
        Ngày hiệu lực25/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 11/CT-UBND 2019 tăng cường công tác thi hành án dân sự Lào Cai

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 11/CT-UBND 2019 tăng cường công tác thi hành án dân sự Lào Cai

             • 25/07/2019

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 25/07/2019

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực