Chỉ thị 11/CT-UBND

Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2021 về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Nội dung toàn văn Chỉ thị 11/CT-UBND 2021 nâng cao chất lượng xây dựng hệ thống pháp luật tỉnh Thái Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/CT-UBND

Thái Bình, ngày 26 tháng 7 năm 2021

 

CHỈ THỊ

VỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC XÂY DỰNG, HOÀN THIỆN HỆ THỐNG PHÁP LUẬT VÀ TĂNG CƯỜNG HIỆU QUẢ THI HÀNH PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH

Trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp; sự tham mưu, triển khai tích cực của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và thi hành pháp luật đạt được kết quả quan trọng. Công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh đã đi vào nền nếp, kịp thời cụ thể hóa các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và chủ trương, định hướng của Tỉnh ủy; đảm bảo hiệu quả trong thi hành pháp luật trên các lĩnh vực, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quản lý nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế như: Công tác xây dựng văn bản quy định chi tiết luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước, nghị định của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ, thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ vẫn còn chưa đảm bảo thời gian quy định; một số cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản chưa tuân thủ nghiêm túc trình tự, thủ tục trong quá trình soạn thảo, ban hành theo quy định; việc tổ chức thi hành pháp luật ở một số nơi còn lúng túng; ý thức chấp hành pháp luật của một số cán bộ, công chức, viên chức và trong một bộ phận nhân dân còn hạn chế. Những tồn tại, bất cập nêu trên xuất phát từ nhiều nguyên nhân; trong đó chủ yếu là do các giải pháp trong xây dựng và thi hành pháp luật chưa được phát huy đầy đủ, hiệu quả; nhận thức về vị trí, vai trò của hoạt động xây dựng và thi hành pháp luật của một số cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức còn hạn chế; đội ngũ cán bộ, công chức tham gia hoạt động xây dựng pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật còn thiếu về số lượng, một bộ phận còn phải kiêm nhiệm, năng lực chưa tương xứng với yêu cầu công việc; cơ chế phân công, trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan chưa thật sự chặt chẽ, hiệu quả.

Để khắc phục các hạn chế nêu trên và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 43/CT-TTG ngày 11 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả một số nội dung sau:

a) Nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật; xác định xây dựng pháp luật là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên hàng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; gắn kết việc xây dựng pháp luật với tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật; Thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng pháp luật của sở, ban, ngành, địa phương mình.

b) Bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và yêu cầu thực tiễn để chủ động đề xuất các lĩnh vực cần ưu tiên trong xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và thi hành pháp luật theo những nội dung định hướng trong các văn kiện của Đại hội Đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XIII, văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và của Tỉnh ủy về từng lĩnh vực cụ thể. Chủ động rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp mình ban hành thuộc lĩnh vực ngành, địa phương quản lý để kịp thời phát hiện, xử lý hoặc đề xuất xử lý những quy định trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp với thực tiễn nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Chú trọng xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật theo phân cấp về tổ chức, bộ máy, bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

c) Thực hiện nghiêm túc quy trình xây dựng, ban hành nghị quyết, quyết định của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Nâng cao trách nhiệm, hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về chất lượng, thời gian trình các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tnh theo lĩnh vực của sở, ngành mình quản lý.

d) Bố trí cán bộ, công chức có năng lực làm công tác xây dựng pháp luật, pháp chế theo hướng chuyên nghiệp và hiện đại, đáp ứng các yêu cầu công việc được giao; tạo điều kiện cho đội ngũ này thường xuyên tham gia đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ.

đ) Phân công rõ trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân trong nghiên cứu xây dựng, đề xuất chính sách và soạn thảo, trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Khắc phục triệt để tình trạng chậm tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của y ban Thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước, nghị định của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ, thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ. Kết quả của hoạt động này được xem xét là một trong các tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, là tiêu chuẩn xét các danh hiệu thi đua, khen thưởng đối với các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan, nhất là người đứng đầu. Chú trọng kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và kiên quyết xử lý theo thẩm quyền các hành vi “tham nhũng, trục lợi chính sách”.

e) Phân công nhiệm vụ cụ thể, xác định rõ trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tổ chức thi hành pháp luật. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thi hành pháp luật; tăng cường thiết chế theo dõi và đánh giá tình hình thi hành pháp luật để đề xuất các giải pháp thực thi hiệu quả; phát hiện, xử lý nghiêm minh, kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật; đối với các vụ việc vi phạm trong tổ chức thi hành pháp luật, thủ trưởng sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời và có biện pháp xử lý kiên quyết, triệt để, đúng pháp luật.

g) Tăng cường năng lực phản ứng chính sách trong quá trình tổ chức thi hành pháp luật, nhất là trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp. Chú trọng đối thoại với doanh nghiệp, người dân về những vướng mắc, bất cập trong thực thi chính sách, pháp luật.

h) Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phạm vi quản lý của cấp, ngành mình theo quy định.

i) Chú trọng phổ biến, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và ý thức tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật và tuân thủ pháp luật; không ngừng đổi mới phương pháp, tăng cường nguồn lực cho công tác này, coi đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, là khâu đầu vào trong tổ chức thi hành pháp luật.

k) Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác xây dựng và thi hành pháp luật, nhằm đảm bảo tiến độ, nâng cao chất lượng các văn bản quy phạm pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật.

2. Sở Tư pháp

a) Tiếp tục phát huy vai trò cơ quan tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh trong quản lý nhà nước về công tác xây dựng và thi hành pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật; tăng cường đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc xây dựng, kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực ngành, địa phương quản lý.

b) Tập trung nguồn lực bảo đảm tiến độ, chất lượng thẩm định văn bản quy phạm pháp luật; không thẩm định những dự thảo quyết định, dự thảo nghị quyết chưa đủ điều kiện, thủ tục theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; theo dõi sát việc tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định và có ý kiến với Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của cơ quan chủ trì soạn thảo.

c) Tăng cường công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền để kịp thời phát hiện, kiến nghị xử lý các văn bản trái pháp luật.

d) Đẩy mạnh hoạt động theo dõi, đánh giá tình hình thi hành pháp luật của các sở, ban, ngành, địa phương để kiến nghị các biện pháp xử lý phù hợp, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thi hành pháp luật.

đ) Tăng cường hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác xây dựng pháp luật, pháp chế của các sở, ngành, địa phương.

3. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xử lý các vấn đề, nội dung trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật còn có ý kiến khác nhau và tiếp thu ý kiến thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh, rút ngắn thời gian trình, ban hành văn bản.

b) Bố trí các phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ một cách hợp lý để dành nhiều thời gian cho Ủy ban nhân dân tỉnh thảo luận các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.

4. Sở Nội vụ: Phối hợp với Sở Tư pháp nghiên cứu, tham mưu kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, pháp chế đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

5. Sở Tài chính: Tham mưu bố trí kinh phí thực hiện công tác xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

6. Tổ chức thực hiện

a) Thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị này.

b) Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này và kịp thời báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh những vướng mắc phát sinh, đề xuất biện pháp giải quyết phù hợp.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành của tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành của tỉnh;
- LĐ VP UBND tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, NC.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Khắc Thận

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 11/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu11/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/07/2021
Ngày hiệu lực26/07/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 tháng trước
(05/08/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 11/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 11/CT-UBND 2021 nâng cao chất lượng xây dựng hệ thống pháp luật tỉnh Thái Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 11/CT-UBND 2021 nâng cao chất lượng xây dựng hệ thống pháp luật tỉnh Thái Bình
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu11/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Bình
        Người kýNguyễn Khắc Thận
        Ngày ban hành26/07/2021
        Ngày hiệu lực26/07/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 tháng trước
        (05/08/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Chỉ thị 11/CT-UBND 2021 nâng cao chất lượng xây dựng hệ thống pháp luật tỉnh Thái Bình

              Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 11/CT-UBND 2021 nâng cao chất lượng xây dựng hệ thống pháp luật tỉnh Thái Bình

              • 26/07/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 26/07/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực