Chỉ thị 11/CT-UBND

Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2016 về giải pháp đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu, thương mại biên giới trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Nội dung toàn văn Chỉ thị 11/CT-UBND giải pháp đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu thương mại biên giới Lào Cai 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/CT-UBND

Lào Cai, ngày 29 tháng 8 năm 2016

 

CHỈ THỊ

VỀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU, THƯƠNG MẠI BIÊN GIỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI

Trong 7 tháng đầu năm 2016, tổng giá trị xuất nhập khẩu, mua bán trao đổi hàng hóa qua biên giới tỉnh Lào Cai đạt 898 triệu USD (bằng 66,1% so với cùng kỳ năm 2015 và chỉ đạt 35,9% so với kế hoạch đặt ra trong năm 2016). Trong đó: Kim ngạch xuất khẩu giảm 14,8% so với cùng kỳ; kim ngạch nhập khẩu giảm 34% so với cùng kỳ. Dự báo trong thời gian tới, hoạt động xuất nhập khẩu, thương mại biên giới qua địa bàn tỉnh Lào Cai có chiều hướng tăng so với các tháng đầu năm, tuy nhiên vẫn còn nhiều khó khăn do nhu cầu nhập khẩu một số mặt hàng như phân bón, hóa chất, hợp kim còn thấp, khả năng xuất khẩu các mặt hàng qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới còn phụ thuộc nhiều chính sách quản lý biên mậu của phía Trung Quốc.

Trước tình hình đó, để đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu, thương mại biên giới trên địa bàn tnh Lào Cai, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai yêu cầu các quan, đơn vị liên quan tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ, sau đây:

I. NHIỆM VỤ CỦA CÁC CƠ QUAN ĐƠN VỊ

1. Sở Công Thương

- Thường xuyên nắm bắt tình hình và đẩy nhanh tiến độ đề nghị phê duyệt mở rộng Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai để tháo gkhó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện cơ chế, chính sách đi với Khu Thương mại - Công nghiệp Kim Thành và tăng cường thu hút đầu tư, sản xuất - kinh doanh trong Khu kinh tế cửa khẩu.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tích cực triển khai, đảm bảo các điều kiện và báo cáo kết quả hoạt động thí điểm xuất khẩu nông sản, tái xuất mặt hàng đường qua các địa điểm Bản Quẩn, Na Lốc, Lũng Pô.

- Chủ động, tích cực báo cáo, đề xuất với Bộ Công Thương, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Ủy ban hợp tác quản lý cửa khẩu phía Việt Nam cho phép tỉnh Lào Cai được thực hiện các hoạt động xuất nhập khẩu, thương mại biên giới tại 07 lối mở biên giới trên địa bàn tỉnh như đối với Cửa khẩu phụ (danh sách lối mở theo thông báo của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng), trước hết đề xuất thực hiện tại các địa điểm Bản Quẩn, Na Lốc, Lũng Pô (bắt đầu t năm 2017).

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức các hội thảo, hội nghị, gặp gỡ theo từng chuyên đề (hội nghị giao thương xuất khẩu hàng nông, lâm, thủy sản; kết nối gặp gỡ xúc tiến mở rộng thị trường của các tỉnh Việt Nam với thị trường Vân Nam Trung Quốc; hội nghị phbiến các hiệp định thương mại tự do...) nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có cơ hội tiếp xúc, kết nối giao thương.

- Giúp các cơ quan quản lý nhà nước kịp thời nắm bắt, tháo gỡ khó khăn, vướng mc phát sinh trong hoạt động kinh doanh của doanh nghip và cp nht kiến thức về Hội nhập quốc tế.

- Phối hợp với Ban Tổ chức Hội chợ phía Trung Quốc triển khai tổ chức thành công Hội chợ Kinh tế Thương mại Biên giới Trung - Việt năm 2016 (tại Hà Khẩu), tập trung chiêu thương, kết nối các doanh nghiệp của Việt Nam có thế mạnh trong việc xuất khẩu các mặt hàng nông, lâm, thủy hải sản.

- Thường xuyên liên hệ với Thương vụ Việt Nam tại Côn Minh, Trung Quốc nắm bắt tình hình thị trường, công tác quản lý biên mậu phía Trung Quốc đthông báo cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu trong nước chủ động trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và phòng tránh rủi ro.

- Tiếp tục rà soát, khuyến khích các doanh nghiệp của Lào Cai có hoạt động xuất nhập khẩu tại các tỉnh, thành phố khác (các mặt hàng xuất khẩu như hóa chất, phân bón, apatit...) thực hiện mở tờ khai xuất nhập khẩu tại Hải quan Lào Cai.

- Chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường, đặc biệt là Đội Quản lý thị trường tại các huyện, thành phố biên giới kiểm soát chặt chẽ hoạt động lưu thông hàng hóa trên thị trường, tăng cường công tác phòng chống buôn lậu; kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi gian lận thương mại, lưu thông hàng hóa trái phép; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

2. Cục Hải quan tỉnh

- Tiếp tục triển khai quyết liệt, hiệu quả những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia nêu tại Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ liên quan đến lĩnh vực Hải quan: Giảm tỷ lệ các lô hàng nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành tại giai đoạn thông quan từ 30-35% hiện nay xuống còn 15%; điện tử hóa thủ tục thông quan; hoàn thiện hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS; giảm thời gian thực hiện thủ tục thông quan; rà soát, kiến nghị sửa đi các quy định về thu phí tại cửa khẩu theo hướng giảm chi phí cho doanh nghiệp.

- Thực hiện nghiêm các chế độ báo cáo, cung cấp số liệu (hàng tuần, tháng, quý, năm) về hoạt động xuất nhập khẩu, thương mại biên giới qua địa bàn tỉnh cho các quan liên quan theo chỉ đạo của UBND tỉnh đphục vụ tt công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động xuất nhập khẩu.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan: Công Thương, Biên phòng, Ban Quản lý Khu kinh tế tham mưu UBND tỉnh quản lý hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa của cư dân biên giới (tại cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu phụ, lối mở biên giới và các điểm thông quan khác) nhằm thống kê đầy đủ, rõ ràng số liệu, tránh tình trạng thống kê thiếu hoặc trùng với các hoạt động xuất nhập khẩu khác.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan ngăn chặn và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân thực hiện hành vi buôn lậu, gian lận thương mại qua các cửa khẩu, điểm thông quan trên địa bàn tỉnh.

3. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

- Tham mưu cho UBND tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt phạm vi, ranh giới khu vực cửa khẩu quốc tế đường bộ số II (Kim Thành) trên cơ sở Quy hoạch chung Khu Kim Thành - Bản Vược phê duyệt tại Quyết định số 502/QĐ-UBND ngày 29/02/2016 của UBND tỉnh, làm cơ sở cho các lực lượng quản lý chuyên ngành tổ chức quản lý, giám sát.

- Tham mưu cho UBND tỉnh việc đề nghị Bộ Quốc phòng, Ủy ban hợp tác quản lý cửa khẩu phía Việt Nam báo cáo Chính phủ thống nhất với Chính phủ Trung Quốc quy định thời gian làm việc tại cửa khẩu quốc tế đường bộ số II (Kim Thành) đến 22 giờ 00 phút hàng ngày (giờ Việt Nam) từ ngày 01/01/2017.

- Tiếp tục phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh công tác quản lý người điều khin phương tiện và phương tiện thủy hoạt động trên sông, suối biên giới; rà soát nhu cầu sử dụng các phương tiện thủy để xác định số lượng phương tiện hoạt động cho phù hợp với thực tế; chủ trì xử lý, trục xuất các thuyền hỏng và thuyền không được phép hoạt động ra khỏi sông, suối biên giới.

- Đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự tại các khu vực cửa khẩu, điểm thông quan để không làm ảnh hưởng đến hoạt động thông quan xuất nhập khẩu hàng hóa; thực hiện điều tiết phương tiện chở hàng xuất nhập khẩu theo hướng ưu tiên tối đa cho hoạt động xuất khẩu các mặt hàng nông sản sản xuất trong nước.

4. Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh

- Triển khai xây dựng Quy hoạch chung Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai ngay sau khi có Quyết định về việc mở rộng Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai của Thủ tướng Chính phủ; rà soát những khó khăn, vướng mắc (nếu có) trong Khu Thương mại - Công nghiệp Kim Thành khi Quyết định số 44/2008/QĐ-TTg ngày 26/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ bị bãi bỏ.

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị có liên quan thúc đẩy thu hút đầu tư cơ sở hạ tầng trong Khu kinh tế cửa khẩu, đặc biệt là khu vực Cửa khẩu quốc tế.

- Chủ trì, phối hợp với các lực lượng quản lý tại cửa khẩu rà soát, niêm yết công khai, đầy đủ các thủ tục liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu tại trụ sở làm việc và trên hệ thống thông tin điện tử để doanh nghiệp và người dân thực hiện và giám sát; nâng cao chất lượng dịch vụ tại các cửa khẩu để cải thiện các tiêu chí hợp phần của chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).

- Thiết lập kênh tiếp nhận, xử lý kiến nghị, phản ánh của người dân và doanh nghiệp về chính sách, thủ tục hành chính và việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức tại cửa khẩu, lối mở biên giới.

5. Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải

- Chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát trên các tuyến giao thông dẫn tới các cửa khẩu, điểm thông quan xuất nhập khẩu hàng hóa nhằm đảm bảo giao thông thông suốt phục vụ hoạt động vận chuyển hàng hóa xuất, nhập khẩu.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xử lý nghiêm các phương tiện dừng, đ không đúng nơi quy định; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm an toàn giao thông, tải trọng...

- Sở Giao thông vận tải thực hiện chức năng quản lý đối với doanh nghiệp kinh doanh vận tải, các điu kiện kinh doanh vận tải, phương tiện và người lái theo quy định; phi hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh quản lý chặt chẽ phương tiện vận tải thủy và người điu khin phương tiện vận tải thủy tại cửa khẩu phụ Bản Vược, địa đim xuất khẩu Lũng Pô, Bản Quẩn.

6. Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham khảo mức thu phí, lệ phí tại cửa khẩu của các tỉnh biên giới phía Bắc, rà soát quy định hiện hành và thực tế trên địa bàn, tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện mức phí phù hợp, tạo sự cạnh tranh và thu hút doanh nghiệp đến với Lào Cai; nghiên cứu điều chỉnh mức thu phí, lệ phí theo hướng giảm mức thu tại Cửa khẩu quốc tế, tăng mức thu tại các cửa khẩu phụ và lối mở biên giới.

- Phối hợp với các lực lượng chức năng kim soát, thống kê việc thu thuế, phí, lệ phí đảm bảo thu đúng, thu đủ, không làm thất thoát ngân sách nhà nước.

7. Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng VIII, Chi cục Kiểm dịch động vật vùng Lào Cai và Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế

- Tổ chức thực hiện các hoạt động kim dịch chuyên ngành đảm bảo nhanh chóng, thuận lợi và đúng quy định.

- Kịp thời báo cáo và có phương án xử lý đối với hàng hóa có nguy cơ gây ô nhiễm, mất vệ sinh an toàn thực phẩm, tránh lây lan dịch bệnh.

8. UBND các huyện, thành phố Lào Cai, Bát Xát, Mường Khương, Bảo Thắng, Si Ma Cai

- Phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại các khu vực cửa khẩu, điểm thông quan tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa.

- Thường xuyên rà soát, đảm bảo sở vật chất, hạ tầng giao thông, hệ thống kho bãi, bốc xếp, địa điểm tập kết hàng hóa, nguồn điện và các điều kiện khác đáp ứng các điều kiện cho hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn quản lý.

- Tuyên truyền, vận động nhân dân khu vực biên giới: (1) tham gia, cung ứng các dịch vụ liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu theo đúng quy định; (2) không thực hiện hoặc tiếp tay cho các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại.

9. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Lào Cai

- Chủ động tuyên truyền, phổ biến các nội dung liên quan đến Hiệp định thương mại tự do (FTA) để các doanh nghiệp nắm bắt cơ hội, tận dụng những ưu đãi về thuế quan, đặc biệt là nhng vấn đề liên quan đến thị trường Trung Quốc.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tchức tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của Lào Cai với vai trò là “cầu nối” trong hoạt động xuất khẩu các mặt hàng sản xuất trong nước thông qua việc tổ chức các Hội nghị kết nối xúc tiến xuất khẩu nông lâm thủy sản, trái cây; Hội chợ Thương mại quốc tế Trung - Việt...

10. Các Sở, ban, ngành liên quan

Tiếp tục thực hiện thủ tục hành chính thông thoáng; thường xuyên rà soát, bố trí cán bộ, công chức có năng lực, trình độ chuyên môn, có đạo đức, tác phong nhanh nhẹn, tinh thần trách nhiệm giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp nhất là tại các cửa khẩu, lối mở biên giới; xử lý nghiêm theo quy định đối với cán bộ công chức gây phiền hà, sách nhiễu doanh nghiệp.

II. TỔ CHỨC THC HIỆN

1. Thủ trưởng các quan, đơn vị cấp tỉnh và Chủ tịch UBND huyện, thành phố có trách nhiệm kịp thời triển khai các nội dung của Chthị này đến các quan, đơn vị, địa phương mình. Có kế hoạch cụ thể trong chỉ đạo, điều hành để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao.

2. Các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tuần, báo cáo tháng theo quy định của UBND tỉnh để kịp thời phản ánh tình hình và những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Căn cứ Chỉ thị này, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- TT. TU, HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- VP. Tỉnh ủy và các Ban Đảng;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố: Lào Cai, Bát Xát, Bảo Thắng, Mường Khương, Si Ma Cai;
- Các đơn vị ngành dọc TW đóng trên địa bàn;
- Đài PTTH tỉnh, Báo Lào Cai;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Trang TTĐT Văn phòng;
- Lưu: VT, TH (Bích, Đức), KT (Tuấn),
Cổng TTĐT tỉnh.

CHỦ TỊCH
Đặng Xuân Phong

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 11/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu11/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/08/2016
Ngày hiệu lực29/08/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 11/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 11/CT-UBND giải pháp đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu thương mại biên giới Lào Cai 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 11/CT-UBND giải pháp đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu thương mại biên giới Lào Cai 2016
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu11/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lào Cai
        Người kýĐặng Xuân Phong
        Ngày ban hành29/08/2016
        Ngày hiệu lực29/08/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 11/CT-UBND giải pháp đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu thương mại biên giới Lào Cai 2016

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 11/CT-UBND giải pháp đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu thương mại biên giới Lào Cai 2016

           • 29/08/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 29/08/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực