Chỉ thị 11/CT-UBND

Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2009 tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người lao động và người sử dụng lao động trong doanh nghiệp do tỉnh Hải Dương ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2009 phổ biến giáo dục ý thức chấp hành luật Hải Dương


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/CT-UBND

Hải Dương, ngày 15 tháng 5 năm 2009

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT, NÂNG CAO Ý THỨC CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

Hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động ở các doanh nghiệp, Hợp tác xã (gọi chung là doanh nghiệp) trong thời gian qua được các cơ quan quản lý Nhà nước và các tổ chức đoàn thể các cấp tích cực triển khai và đạt được nhiều kết quả quan trọng, từng buớc làm chuyển biến nhận thức về pháp luật của người lao động và người sử dụng lao động. Tuy nhiên, hoạt động tuyên truyền phổ biến pháp luật vẫn mang nặng tính hành chính, thiếu sự chủ động tham gia từ phía các đối tượng được tuyên truyền; sự phối hợp giữa các cơ quan, đoàn thể liên quan chưa đồng bộ và chặt chẽ; đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật tại các doanh nghiệp còn thiếu và chưa được đào tạo, bồi dưỡng thích hợp về kiến thức pháp luật và kỹ năng truyền đạt, kinh phí đầu tư cho hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật chưa được quan tâm đúng mức nên nhận thức pháp luật và ý thức tuân thủ pháp luật của người lao động và người sử dụng lao động vẫn còn thấp và không đồng đều.

Để tạo sự chuyển biến trong nhận thức và trong thực hiện pháp luật lao động, các quy định pháp luật liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp, quyền và nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động đáp ứng yêu cầu đổi mới và phát triển đất nước, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Sở Lao động Thương binh và Xã hội

- Khảo sát tình hình thực hiện pháp luật lao động tại một số doanh nghiệp để xác định rõ nhu cầu cụ thể về nội dung cần ưu tiên và các phương thức tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng, từng loại hình doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở Tư pháp biên soạn các tài liệu nguồn để tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật và các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp, quyền và nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động.

- Chủ trì phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Sở Tư pháp tổ chức bồi dưỡng, tập huấn về nghiệp vụ và kỹ năng cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động của Ban quản lý các khu công nghiệp, các huyện, thành phố, Trung tâm giới thiệu việc làm, doanh nghiệp, hợp tác xã.

- Tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Nêu gương các điển hình tiên tiến và công khai các vi phạm trong việc chấp hành pháp luật của doanh nghiệp trên các phương tiện thông tin đại chúng tạo dư luận khen - chê rõ ràng, áp dụng các hình thức khen thưởng và xử lý vi phạm thích đáng để khuyến khích động viên, tôn vinh các doanh nghiệp thực hiện tốt pháp luật lao động và răn đe đối với doanh nghiệp vi phạm pháp luật lao động.

- Phối hợp với Đài Phát thanh truyền hình tỉnh, Báo Hải Dương tuyên truyền về lao động, việc làm, công đoàn nhằm giới thiệu văn bản pháp luật lao động, hướng dẫn thực hiện pháp luật lao động, hỏi đáp, tư vấn về pháp luật lao động, quyền và nghĩa vụ của công dân, phản ánh tình hình thực hiện pháp luật lao động của người lao động và người sử dụng lao động.

- Định kỳ hàng năm tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức sơ kết, đánh giá công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động, khen thưởng đối với các cá nhân tập thể, cá nhân làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến, chấp hành pháp luật.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Biên soạn tài liệu nguồn về các quy định của pháp luật liên quan tới hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

- Chủ trì tuyên truyền tổ chức phổ biến, hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện các quy định của pháp luật liên quan tới hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

- Định kỳ hàng quý tổ chức gặp gỡ các nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài để đánh giá kết quả hoạt động đầu tư, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc của các nhà đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện các dự án.

3. Sở Tư pháp

- Chủ trì biên soạn tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động cho cán bộ tuyên truyền viên.

- Phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tập huấn kỹ năng tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động cho cán bộ, tuyên truyền viên.

4. Ban Quản lý các khu công nghiệp

Chủ trì tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp, quyền và nghĩa vụ của công dân và người lao động tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp.

5. Liên minh Hợp tác xã tỉnh

Chủ trì tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật lao động và các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động của hệ thống liên minh Hợp tác xã về quyền, nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động trong các Hợp tác xã, các doanh nghiệp vừa và nhỏ là thành viên.

6. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hải Dương

Xây dựng các chuyên mục, phóng sự, dành thời lượng thích hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và pháp luật khác có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp về quyền, nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động.

7. Sở Tài chính

Bố trí kinh phí tuyên truyền phổ biến pháp luật cho các sở, ban, ngành, địa phương trong dự toán chi ngân sách nhà nước hàng năm của đơn vị theo quy định của Luật ngân sách, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

8. Uỷ ban nhân dân các huyện, Thành phố

Xây dựng đội ngũ cán bộ làm tuyên truyền, phổ biến pháp luật phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở Tư pháp và các cơ quan chức năng tổ chức tập huấn nghiệp vụ và kỹ năng trong công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên. Chỉ đạo Đài truyền thanh huyện, Thành phố và Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn tuyên truyền phổ biến pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng.

9. Đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh thực hiện một số công việc sau:

- Chủ trì tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động, pháp luật công đoàn đối với người lao động trong các loại hình doanh nghiệp bằng các hình thức phù hợp như: tờ gấp, sách hỏi đáp pháp luật bỏ túi, tủ sách pháp luật, tuyên truyền pháp luật trên tạp chí Lao động và Công đoàn Hải Dương, trên hệ thống loa truyền thanh, bản tin, áp phích của doanh nghiệp, thông qua các buổi sinh hoạt của các tổ chức Đảng, đoàn thể, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về pháp luật, tổ chức các buổi tuyên truyền miệng ở các doanh nghiệp…

- Phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Liên minh Hợp tác xã tỉnh tổ chức bồi dưỡng, tập huấn về nghiệp vụ và kỹ năng cho đội ngũ cán bộ là công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật của các huyện, thành phố, Trung tâm giới thiệu việc làm, doanh nghiệp, hợp tác xã.

- Phối hợp với Đài phát thanh truyền hình tỉnh, Báo Hải Dương xây dựng chuyên mục về lao động, việc làm, công đoàn giới thiệu hệ thống văn bản về luật công đoàn, phản ánh tình hình hoạt động công đoàn, tình hình chấp hành luật công đoàn của các cấp, ngành, địa phương, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

- Mở các điểm tư vấn pháp luật ở các khu, cụm công nghiệp./.

 

 

Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Các sở, ngành liên quan;
- UBND các huyện, TP;
- Một số doanh nghiệp;
- Lưu VT. Thoan-VX.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Minh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 11/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu11/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/05/2009
Ngày hiệu lực15/05/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 11/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2009 phổ biến giáo dục ý thức chấp hành luật Hải Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2009 phổ biến giáo dục ý thức chấp hành luật Hải Dương
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu11/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hải Dương
        Người kýNguyễn Thị Minh
        Ngày ban hành15/05/2009
        Ngày hiệu lực15/05/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2009 phổ biến giáo dục ý thức chấp hành luật Hải Dương

              Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2009 phổ biến giáo dục ý thức chấp hành luật Hải Dương

              • 15/05/2009

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 15/05/2009

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực